آشنایی با پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش

در پاسخ به سئوالات فراوان پژوهشگران به ویژه معلمان پژوهنده در خصوص شرح وظایف و ماموریت های پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش برآن شدیم تا درگفتگویی صمیمانه با یکی از مسئولان این مرکز مهم علمی پژوهشی، با چگونگی تشکیل، اهداف، فعالیت ها و پژوهشکده های زیر مجموعه آن بیشترآشنا شویم. آنچه در پی می آید حاصل این گفتگواست:

مقدمه

همگام با تغییرات سریع علمی، آموزش و پرورش وظیفه خود می داند که سطح دانش موجود را به سطحی بهینه و همساز با دگرگونی های روز ، همراه و همنــوا نمـاید. در ایـن راستـا، پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش، به عنوان بازوی توانمند علمی، عامل تحرک و پویایی این نظام و تعیین کننده خط مشی و حرکت های زیرساز نظام تـعلیم و تـربیت کشـور عزیزاسلامی مان می باشد.

 پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش، به منظور تجهیز علمی نیروهای صف و ستاد، مسئولیت خطیر پشتیبانی و تهیه بخشی از نیاز علمی، این وزارت عظیم را بـه عهده دارد. نیازهـا و اولویت های پژوهشی وزارت آموزش و پرورش توسط اعضـای هیئت علمـی پژوهشگاه که به همین منظور به فعالیت پژوهشی اشتغال دارند شناسایی و به صورت علمی وسیستماتیــک به تشخیص راهکارهـای عملی برای رفع آن نیازها پرداخته می شود. از جمله فعالیت های پژوهشگاه، مـطالعه محتواهای آموزشی، روش های تدریس کارآمد، تناسب فضای آموزشی بـا ویـژگی های فراگیران، انطبـاق مـواد و محتـوای آمـوزشی با ویژگی هـای شناختی دانش آموزان و نیز انطباق دستاوردهای آموزشی دیگر ممالک با ویژگی های اجتماعی- فرهنگی میهن عزیز اسلامی مان می باشد.

تاریخچه

در راستای تأمین بخشی از نیـازهـای پژوهشـی کشـور در حـوزه تعلیم و تربیت و توسعه و گسترش پژوهش در این حوزه، و نیز در جهت تجمیع مراکز و مؤسسات پژوهشی وزارت متبوع، پژوهشگاه مطالعات آموزش وپرورش (RIE) وابسته به وزارت آموزش و پرورش براساس مجوز مورخ 9/12/83 شورای گسترش آموزش عالی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری تأسیس شد.

اهـداف

1. تـوسعه و گـسترش پژوهش در زمینه های مـرتبط بـا آموزش و پرورش.

2. زمینه سازی مناسب برای ارتقای فعالیت های پژوهشی مرتبط.

وظایف و اختیارات  

1. بررسی و شنـاسایی نیازهای پژوهشی در زمینه های مرتبـط با آموزش و پرورش.

2. اجرای طرح های پژوهشی بنیادی، کاربـردی و تـوســعه ای بـه منظور تحقق اهداف پژوهشگاه.

3. فراهم آوردن امکانات لازم و متناسب با فعالیت هـای پـژوهشـی مرتبط.

4. همکاری پژوهشی با دانشگاه ها و مؤسسات پژوهـشی داخـل و خارج کشور به منظـور ارتقـای کیفیت فعـالیت هــای پـژوهشی در زمینه های مرتبط با آموزش و پرورش با رعایت قوانین و مقررات مربوط.

5. ارائة خدمات مشاوره ای به اشخاص حقیقی و حقـوقی بـر اسـاس نتـایـج فعــالیت هـای علمی و پژوهشی انجـام شده در پژوهشگاه.

6. انتشار مجله، کتاب علمی، جزوه آموزشـی، تـولیـد نـرم افزار و برنامه های رایانه ای متناسب با اهـداف پژوهشگاه طبـق ضوابط و مقررات مربوط.

7. برگزاری همایش های علمی و ارائه دستاوردهـای پژوهـشی در قالب کارگاه های آموزشـی بـا رعـایت ضوابط و مقررات مربوط.

ارکان:

ارکان پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش از 3 بخش تشکیــل شده است که عبارتند از :

الف- هیأت امنا؛

ب – رئیس ؛

ج – شورای پژوهشگاه؛

الف- هیأت امناء ، ترکیب هیأت امنا شامل وزیر آموزش و پرورش (رئیس هیات امنا)، وزیر علوم، تحقیقـات و فنـاوری یا نماینده وی، رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور یا نماینـده وی رئیس پژوهشگاه (دبیر هیأت امنا)، و سه تا پنج تن از شخصیت های علمی- فرهنگی کشور است که نقش مؤثری در توسعه و پیشرفت پژوهشگاه داشته اند.

ب-رئیس پژوهشگاه که نماینده قانونی پـژوهشـگاه نـزد مراجع حقیقی و حقوقی است، از میان اعضای هیأت علمی، بـه پیشنهاد وزیر آموزش و پـرورش و بـا تـأیید وزیــرعـلوم، تحقیقات و فناوری و با حکم وزیر آموزش و پرورش برای مدت چهار سال منصوب می شود. پیشنـهاد و انتصـاب مجـدد وی نیـز بـلامانع است.

ج- شورای پژوهشی: ترکیب این شورا شامل رئیس پژوهشگاه (رئیس شورا)، معاون پژوهشی پژوهشگاه (دبیر شورا) ، رؤسای مراکز پژوهشی و پژوهشکده ها و دو تـا پنـج تن از اعضای هیأت علمی که (حداقـل دو تـن از ایـن اعضاء بـاید از میـان  پژوهشگران و صاحبنظران خارج از پـژوهشگاه و با پیشنهاد رئیس پژوهشی وزارت عـلوم، تحقیقـات و فنـاوری انتخـاب  شوند،) می باشد.

دبیرخانه شورای سیاست گذاری تحقیقات وزارت آموزش و پرورش:

- ابلاغ مصوبات شورای سیاستگذاری تحقیقات و کمیسیون های تخصصی به واحدهای مربوطه.

-تشکیل کمیته های مشورتی برای انجام بررسی ها و مطالعات لازم در زمینة اهداف و خط مشی نظام تحقیقـات آمـوزش و پـرورش کشور.

- نظارت بر عملکرد پژوهشی شورای تحقیقات استان ها و کمیتة پژوهشی معاونت های حوزة ستادی.

-تکمیل اساسنامه ها، برنامه ها، آئین نامه ها و شیوه نامه های پیشنـهادی به شورای سیاستگذاری تحقیقات وزارت آموزش و پرورش.

ساختار:

گروه های پژوهشی پژوهشکده های تعلیم و تربیت، کودکان استثنایی، اولیا و مربیان (خانواده) و مـرکز پژوهشی تعلیم و تربیت کاربردی تبریز، دارالفنون بدنة اصلی این نهاد پژوهشی را تشکیل مـی دهند. هـریک از گـروه ها با توجه بـه نیازهای پژوهشی و پژوهشکده ها و مراکز پژوهشی ساختارکلی نظام آموزش و پرورش و نیازهای پژوهشی بخش های مختلف آن تأسیس شده است.

لازم به توضیح است که رفع بخش عمــده ای از نیازهـای پژوهشی وزارت آموزش و پرورش از طریق پژوهشکده هـای یـاد شـده و کمیته های پژوهشی وابسته به معاونت های حوزة ستادی صورت می گیرد.

برای هر پژوهشکده یک شورای پژوهشی پیش بینی شده است که اعضــای آن تـرکیبی است از اعضـای هیـأت علمی پژوهشـگاه و دانشگاه ها و کارشناسان وزارت آموزش و پرورش و دانشگاه ها. این شورا به منزلة بازوی پژوهشی پژوهشـکده قلمـداد می شـود، به نحوی که کلیه تصمیمات مـربوط بــه اولویت هـای پژوهشـی گروه ها، بررسی و ارزش یابی پیشنهاده های پژوهشی نحوة نظارت برطرح های پژوهشی در حال انجام و همچنین برگزاری سمینارها،

همایش ها و کارگاه های آموزشی و مواردی نظیر آن با نظـر نـهایی این شـورا به اجرا درمی آید.

همة گروه ها می کوشند بـر اسـاس نیـازسنجی های انجـام شـده اولویت های پژوهشی گروه را برای مدت یک سال تعیین کرده و به تصویب شورای گروه های پژوهشی پژوهشکده برسانند.

تحقیق دربارة بـرخی اولویت های پژوهشی در داخـل هر گروه صورت می گیرد و برخی دیگر به پژوهشگران خارج از حوزة پژوهشگاه واگذار می شود.

مدیریت حوزه ریاست و روابط عمومی و بین الملل:

• تهیه و تنظیم ساعات ملاقات و جلسات با توجه به الویت ها

• ابلاغ مصوبات و بخشنامه ها و دستورات صادره از سوی ریاست و پیگیری آنها تا حصول نتیجه نهایی

• تهیه و تنظیم لوایح دفاعیه و تصویب آیین نامه های مورد نیاز

• انعکاس فعالیتهای برون سازمانی و درون سازمانی در قالب خبرنامه و هماهنگ نمودن ارتباطات خبری با رسانه های جمعی

• انجام امور مربوط برگزاری و شرکت در نمایشگاهها و جشنواره ها و اجلاس ها و سمینارهای بین المللی مرتبط به وظایف پژوهشگاه

• جمع آوری اطلاعات و گزارش های مربوط به فعالیتهای پژوهشی انجام شده در خارج از کشور در ارتباط با پژوهشگاه

• نگهداری آرشیو اخبار ، آگهی ، اطلاعیه ها و آمار و عکس در زمینه های فعالیت های پژوهشگاه در خارج از کشور

• اطلاع رسانی از امور و فعالیتهای پژوهشی انجام شده و انعکاس اخبار پژوهشگاه

مرکز ملی مطالعات تیمزTIMSS و پرلزPIRLS :

الف. مطالعه ی بین المللی روند علوم و ریاضی TIMSS

برخی از اهداف این مطالعه عبارت است از:

• بررسی روند عملکرد دانش آموزان پایه های چهارم ابتدایی و سوم راهنمایی در دروس ریاضی و علوم

• بررسی تفاوت در عملکرد دانش آموزان هر یک از کشورهای عضو مطالعه ی تیمز در مقایسه با عملکرد جهانی با توجه به تفاوت سیستم های آموزشی

• بررسی روند درون دادها و برون دادهای آموزش ریاضی و علوم، هر چهار سال یک بار در فاصله ی سال های 1995، 1999، 2003، 2007

• بررسی روند پیشرفت آموزش علوم و ریاضی در دوره ی پیش دانشگاهی (تیمز پیشرفته ی 2008) در فاصله 12 سال (از سال 95 تا 2008)

• آشنایی با نقاط ضعف و قوت نظام های آموزشی کشورهای شرکت کننده جهت ارتقای کیفیت عملکرد تحصیلی دانش آموزان

ب. مطالعه بین المللی پیشرفت سواد خواندن پرلز PIRLS

برخی از اهداف این مطالعه عبارتند است از:

• بررسی عملکرد دانش آموزان پایه ی چهارم ابتدایی در زمینه ی میزان توانایی خواندن در مقیاس جهانی

• بررسی عوامل زمینه ساز و موثر در چگونگی کسب مهارت خواندن در مقایسه با سایر کشورهای عضو

• بررسی روند پیشرفت خواندن در فاصله ی سال های 2001 و 2006

• آشکار شدن تفاوت عملکردهای نظام آموزشی کشورها و ارائه راه کارهای علمی و عملی در بهبود عملکرد تحصیلی دانش آموزان

• بررسی نتایج ملی و بین المللی این مطالعات می تواند آینه ای تمام نما برای کشف نقاط ضعف و قوت نظام های آموزشی و ارائه راه کارهای علمی و عملی جهت بهبود کیفیت عملکرد تحصیلی دانش آموزان باشد.

پژوهشکده ها و مراکز پژوهشی :

وظایف و اختیارات:

گروه های پژوهشی پژوهشکده های تعلیم و تربیت، کودکان استثنایی، اولیا و مربیان (خانواده) و مـرکز پژوهشی تعلیم و تربیت کاربردی تبریز، بدنة اصلی این نهاد پژوهشی را تشکیل مـی دهند. هـریک از گـروه ها با توجه بـه نیازهای پژوهشی و پژوهشکده ها و مراکز پژوهشی ساختارکلی نظام آموزش و پرورش و نیازهای پژوهشی بخش های مختلف آن تأسیس شده است. لازم به توضیح است که رفع بخش عمــده ای از نیازهـای پژوهشی وزارت آموزش و پرورش از طریق پژوهشکده هـای یـاد شـده و کمیته های پژوهشی وابسته به معاونت های حوزة ستادی صورت می گیرد. برای هر پژوهشکده یک شورای پژوهشی پیش بینی شده است که اعضــای آن تـرکیبی است از اعضـای هیـأت علمی پژوهشـگاه و دانشگاه ها و کارشناسان وزارت آموزش و پرورش و دانشگاه ها. این شورا به منزلة بازوی پژوهشی پژوهشـکده قلمـداد می شـود، به نحوی که کلیه تصمیمات مـربوط بــه اولویت هـای پژوهشـی گروه ها، بررسی و ارزش یابی پیشنهاده های پژوهشی نحوة نظارت برطرح های پژوهشی در حال انجام و همچنین برگزاری سمینارها، همایش ها و کارگاه های آموزشی و مواردی نظیر آن با نظـر نـهایی این شـورا به اجرا درمی آید.

همة گروه ها می کوشند بـر اسـاس نیـازسنجی های انجـام شـده اولویت های پژوهشی گروه را برای مدت یک سال تعیین کرده و به تصویب شورای گروه های پژوهشی پژوهشکده برسانند. تحقیق دربارة بـرخی اولویت های پژوهشی در داخـل هر گروه صورت می گیرد و برخی دیگر به پژوهشگران خارج از حوزة پژوهشگاه واگذار می شود. هر یـک از گـروه هـای پژوهشی دارای پاره ای وظـایف اختــصاصـی هستند و در عین حال از وظایف مشترک و مشابه نیز برخوردارند.

مهم ترین وظایف مشترک این گروه ها عبارت است از :

1. بررسی و ارزشیابی پیشنهاده های پژوهشی

2. تهیة اولویت های تحقیقاتی مرتبط با اهداف.  

3. تهیة پیشنهاده های پژوهشی مرتبط با اهداف.

4. جهت دهی به تحقیقات و هدایت آنها در راستای نیازهای آموزش و پرورش.

5. تشکیل منظم و مستمر جلسات شورا. 

6. انجام پژوهش در زمینة اولویت هایپژوهشی تعیین شده.

7. ارایه اطلاعات پژوهشی و خدمات مشاوره ای بـه پژوهشگران.

8. شناسایی مسایل و مشکلات پژوهشی.

9. پاسخ گویی به سوال های پژوهشگران و دانشجویان و اظهارنظر راجع به طرح های پژوهـشی دانشجـویان و محققان.

10. همـکاری اطلاعاتی و تخصصی با دیگر گروه های پژوهشـی در پژوهشگاه و انجام تحقیقات مشترک و بین گروهی.

11. تألیف و ترجمة کتاب ها و مقالات.

12. نظارت بر اجرای طرح های پژوهشی مصوب.

13. شناسایی پژوهشگران برتر و فراهم کردن زمینة همکاری با آنها.

14. ارتباط با سایر مؤسسات و مراکز پژوهشی.

15. همکاری با نشریات آموزش و پرورش در زمینة اطلاع رسانی.

16. تشکیل کمیته های تخصصی.

17 . تهیه ی گزارش های فصلی و سالانه.

18. شناسایی مستمر مسایل مبتلا به آموزش و پرورش.

پژوهشکده کودکان استثنایی :

این پژوهشکده با هـدف تحقیـق در زمینه هــای مختــلف کودکـان استثنـایی و بـه جهت پاسخگویی بـه نیازه ای آموزشی ایـن گـروه از کودکان و دانش آموزان در تاریخ 27/2/73 موفق به اخذ موافـقت اصولی با مجوز شماره 2311/ 22 شورای گسترش آموزش عـالی گردیـد و در مـورخ 16/10/74 بـا تأسیس این پژوهشکده مـوافقت قطعی به عمل آمد.پژوهشکده کودکان استثنایی بـا تأسیس پژوهشگاه و طرح تجمیـع پژوهشکده هـا در تاریخ 17/11/83 به عنوان یکی از پـژوهشکده هـای مصوب پژوهشگاه درآمد.

گروه های مصوب پژوهشی ایـن پژوهشکده عبارتند از: 

1. گروه پژوهشی کودکان و دانش آموزان حسـی-حرکتی کـه در برگیرنده گروه های ناشنوا، نیمه شنوا، نابینا، نیمه بینا و گروه دانش آموزان جسمی - حرکتی می باشد،  

2. گروه پژوهشی کودکان و دانش آموزان کم توان ذهنی و چـند معلولیتی

3. گروه پژوهشی کـودکان و دانش آمـوزان دارای اختـلالات رفتـاری و اختلالات یادگیری،

پژوهشکده استثنایی دارای شورای پژوهشی و هیـأت تحریریـه است که از اعضای هیأت علمی پژوهشگاه واساتید دانشگاه، تشکیل می شود. ایـن پژوهشکـده دارای رتبـة عـلمی- پـژوهشی الف از وزارت عـلوم، تحقیقات و فناوری می باشد.

پژوهشکده تعلیم و تـربیت :

این پژوهشکده به منظور تحـقـق بخـشی از وظـایف پژوهشی وزارت آموزش و پرورش و بر اساس موافقت قطعی شماره 22756/22 مورخ13/10/74 تأسیـس و امور آن طـبـق اساسنامـه مصــوب اداره می شود. هدف از تأسیس این پژوهشکده انجام پژوهش های علمی در مسائل آموزش و پرورش و سایر فعالیت های زیربنایی است که زمینه ارتقـاء کیـفـیت نظام تعلیم و تربیت کشور را فراهم سازد. بر اساس مفاد اساسنامه از وظایف پژوهشکده تعلیم و تربیت پژوهش درخصوص مسائل آموزش و پـرورش در سطــوح مختلـف تحصیلی، پژوهش در زمینه مسائل روانی و اجتماعی کودکان و نوجوانان و جوانان وراه های شکوفایی شخصیت و مشارکـت اجتـماعی آنــها، پژوهش در زمینه اقتصاد برنامه ریزی توسعه آموزش و پرورش، ارزشیابی از کیفیت و ثمربخشی پژوهش های انجام شده در آموزش و پرورش می باشد که در قالب گروه های پژوهشـی مصوب صورت می پذیرد:

گروه های پژوهشی مصوب این پژوهشکده عبارتند از:

1. گروه آموزش های فنی و حرفه ای،

2. گروه اقتصاد و برنامه ریزی توسعه، 

3. گروه ارزشیابی آموزشی،    

4. گروه راهنمایی و مشاوره،    

5. گروه سازمان، مدیریت و نیروی انسانی،

6. گروه برنامه های درسی،

و دو گروه غیر مصوب این پژوهشکده عبارتند از:

7. گروه مطالعات زنان،

8. گروه تعلیم و تربیت اسلامی (مستقر درقم)،

این پژوهشکده در تاریخ 17/11/82 با طرح تجمیع مراکز پژوهشی، بـه عنوان یـکی از پژوهشکده های وابستـه به پژوهشگاه درآمد.

دفتر بررسی گسترش علمی آراء و اندیشه های حضرت امام (ره):

این دفتر از سال1380 در پژوهشکده تعلیم و تربیت تأسیس گردیده است، که برنامه های آن متمـرکز بر گسترش اندیشه های حضرت امام (ره)در میان نسل جوان، دانش آموزان و معلمان در وزارت آموزش و پرورش بوده است و مبتنی بر اهداف ذیل می باشد:

1. ارایه الگوی مناسب برای مطالعه و بررسی اندیشه های حضرت امام در زمینه تعلیم و تربیت.

2. طراحی، برنامه ریزی، هدایت و انجام پژوهش های لازم جهت دست یابی به شیوه های مناسب به منظور گسترش اندیشه های حضرت امام (ره) در برنامه های آموزش و پرورش و نظارت بر پژوهش های این حیطه.

3. برنامه ریزی مناسب برای گسترش اندیشه های حضرت امام در بخش های مختلف آموزش و پرورش

4. تمهید بسترهای مناسب برای اجرای پژوهش از جمله کمک به ایجاد بانک اطلاعات از تحقیـقات انجام شده در مورد ترویج اندیشه های امام خمینی (ره) در برنامه های آموزش و پرورش.

5. کاربست یافته های پژوهشی بـه منـظور حـل مسایـل مورد نظر.

پژوهشکده اولیاء و مربیان (خانواده):

این پژوهشکده که با هدف تحکیم پیوند دو نـهاد خانواده و آموزش و پرورش و شناسایی راه کارها و الگوهای تعامل خانواده و آموزش و پرورش با انجام پژوهش های بنیـادی و کاربردی در سال 1376 موفق به اخذ موافقت اصولی از  سوی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری گردید، فعالیت رسمی خـود را از همـان زمـان آغاز نمود و سـرانجـام در مورخ 1384/1/27 موافـقـت قطعی را از شورای گسترش آمـوزش عالی، کسب نـمود. و بـه عنوان یکی از پژوهشکده های زیر مجموعه پژوهشگاه معرفی گردید. گروه های پژوهشی مصوب این پژوهشـکده عبارتند از : 

1. گروه پژوهشی آموزش خانواده ،

2. گروه پژوهشی راهنمایی و مشاوره خانــواده،

3. گروه پژوهشی جامعه شناسی خانواده،

پـژوهشـکده خانــواده دارای هیـأت تحـریریه و شــورای پژوهشی است که از میـان متخصصان و اعضـای هیـأت علمی داخل پژوهشگاه و اساتید دانشگاه ها، تشکیل می شود.

مرکز پژوهشی تعلیم و تربیت کاربردی(تبریز):

ایـن مـرکز بــا هـدف ایجــاد زمینه هـای لازم جهت انـجام پژوهش های علمی و کاربردی پیرامون مسائل و مشـکلات خاص آموزش و پرورش استان های دو زبانه کشور تأسیس شد و مرکز پژوهشی تـعلیم و تـربیت کاربـردی تبریـز در تاریخ30/3/83 با مجوز شماره 3505/2525 موفق بـه اخـذ موافقت قطعی شورای گسترش آموزش عـالی وزارت عـلوم، تحقیقات و فناوری گردید.

این مـرکز دارای هیأت تحریریه و شورای پژوهشی بوده و شامل گروه های پژوهشی ذیل می باشد:

1. آموزش و روشهای تدریس در مناطق دوزبانه

2. آموزش علوم اجتماعی و مطالعات منطقه ای.

مرکز آموزش اسناد پژوهشی و تاریخی تعلیم و تربیت ایران (گنجینةدارالفنون):

تبدیل مدرسه قدیمی دارالفنون به گنجینه و مرکز اسناد از طریق گردآوری اسناد ومدارک مرتبط با تعلیم و تربیت کشور.

معاونت پژوهشی :

ایـن معاونـت دارای سه مدیریت می باشد که فعالیت های هــر یک از این مدیریت ها به شرح ذیل می باشد:

مدیریت برنامه ریزی ، همکاری های علمی و پژوهشی:

- تدوین پیش نویس برنامه در کوتاه مدت، میان مدت، بلند مدت و راهبردی پژوهشگاه در چارچوب کمیتة برنامه ریزی.

- تدوین پیش نویس آئین نامه های مورد نیاز پژوهشگاه .

- تحلیل گزارش های عملکردی.

- هـمکاری در تـدوین برنامه فعالیت های شورای سیاستگذاری تحقیقات وزارت.

- بـرنامـه ریـزی، هماهنـگی، نظارت و ایجــاد وحدت رویـه در فعالیت های علمی پژوهشی و ساماندهی اولویت های پژوهشی با توجه به نیاز های علمی و ....

- تسهیل تبادل تجارب و یافته های پژوهشی پژوهشگاه با سایر مراکز علمی- پژوهشی.

- انعکاس جدیدترین یافته های علمی - پژوهشی پژوهشگاه.

- مـدیریت اشـاعه و کاربست تحقیقات آموزشی در سطـح وزارت آموزش و پرورش.

مدیریت نظارت و ارزیابی و کنترل پروژه ها

- تدوین محورها، اصول و راهنمای ارزیابی و نظارت.

- ارزیابی کلیه فعالیتها و عملکردهای پژوهشگاه .

- تدوین گزارشهای عملکردی پژوهشگاه جهت ارائه به مراجع ذیربط.

- ارائة بازخورد از نتایج ارزیابی ها به منظور بهبود و اصـلاح عملکردها و بهبود برنامه ها.

- تدوین شاخص ها و استانداردهای کیفیت تحقیقات.

- نظارت مستمر بر اجرای استانداردها و کنترل کیفیت تحقیقات پژوهشگاه.

- بررسی وضعیت و میزان پیشرفت پروژه های تحقیقاتی.

- تهیه گـزارش هـای عملــکردی و اطلاع رسانی در خصوص شاخص های کیفیت.

مدیریت خدمات پژوهشی

- ارائه خدمات پژوهشی مورد نیاز به پژوهشگران و گروه های پژوهشی (تحلیل اطلاعات و مشاوره).

-آمـاده سـازی بـانک آزمـون ها و ابـزارهای روان شناختی و آزمایشگاه.

- تولید گزارش های آماری کاربردی و نظرسنجی

- توسعه فنــاوری اطلاعات و ارتبـاطـات در حـوزه تحقیقات آموزش و پرورش.

- تأمین و تولید بانک های اطلاعاتی مورد نیاز و بهینه سـازی و به روز آوری بانک های موجود

- نظارت بر روند شبکه.

- ایجاد کتابخانه تخصصی و مرکز اسناد متمرکز پژوهش های آموزشی.

- ارائة خدمات اطلاع رسانی و کتابخانه ای به پژوهشگران.

- تسهیل دسترسی پژوهشگران به منابع علمی و پژوهشی داخل و خــارج از کشور.

- اجرای برنامه معلم پژوهنده بـه صـورت کشوری.

- بــرنامه ریــزی و اجــرای دوره هــای آموزشی پژوهشـی و تربیت پژوهشگر و نظارت بر فعالیت های این حوزه.

- سیاستگذاری نشـر، تولید و آماده سـازی محتـوای علمـی- پژوهشی کتاب های قابل انتشار پژوهشگاه.

- تولید پژوهشنامة آموزشی (ماهنامه آموزشی-خبری- پژوهشی) و برگزاری جلسات هیئت تحریریه. 

معاونت توسعه مدیریت:

این معاونت دارای سه مدیریت می باشد که فعالیت های آن بـه شرح زیر است:

مدیریت اموراداری و پشتیبانی

به دنبال تأسیس پژوهشگاه و ضرورت و حساسیت مسئلة تحقیـق و پژوهش در عرصه تعلیم و تـربیت، که پشتیبانی آن نیـز از اهمیت ویــژه ای برخــوردار است، در طـراحی تشکیلات تفصیلی و یکپارچه نـمودن وظایف و فعالیت های مرتبط با بخش های اداری و پشتیبانی پژوهشگاه، این مدیریت در ساختار سازمانی آن مورد تصویب قرار گرفت. که اجرای کلیه قوانین و مقررات و ابلاغ برنامه ها و تصمیم های مدیریتی به منظور پشتیبانی اهداف یاد شده درسطح پژوهشگاه از طریق این حوزه صورت گیرد.

اهم وظایف:

- تأمین کادر اداری کـارشناسی و هیـأت علمی مـورد نیاز پژوهشگاه با توجه به برنامه های بلندمـدت، میان مدت و کوتاه مدت واحدها

- انجام مطالعات و بررسی های لازم در زمینه مسایل پرسنـلی و استخدامی و رفاهی کارکنان پژوهشگاه در قالـب قـوانیــن و مقررات و اعتبارات مصوب.

- تهیه و صدور احکام کارگزینی کارکنان اداره و هیأت علمـی پژوهشگاه مطالعات با ضوابط و مقررات.

- انجام امور مربوط به مکاتبات مراسلات.

- کنترل نظارت و برنامه ریزی امورحمل و نقل.

- تنظیم برنامه استفاده از وسایل نقلیه و نظارت بر آن.

- نظارت و پشتیبانی برنامة درسی، همایش ها، سمینارهـا و سایر جلساتی که به منظور پیشبرد امور مربوط به واحدهـای تابعه تشکیل و گزارش پیشرو.

- خرید مایحتاج طبـق مقـررات و آئـین نامه مـالی و معـامـلاتی پژوهشگاه.

- نگهداری توزیع و تحویل کالاهای مورد درخواست به واحدهای تابعه.

 

مدیریت امورمالی و تأمین منابع:

پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش وابسته به وزارت آموزش و پرورش و از لحاظ حقوقی و اداری دارای استقـلال اداری و مالی است. پژوهشگاه از نظر مالی- معـاملاتی تـابع قـوانین حاکم بر دانشگاه ها و مؤسسات آمـوزش عـالی و پژوهشـی است.

اهم وظایف این مدیریت:

- انجام اقدامات لازم به منظور تأمین منـابع مالی و پرداخت هزینه های پژوهشگاه براساس برنامه و بودجه مصوب.

- انجام فعالیت های کنترل و نظارت شامل بازبینی و رسیـدگی اسناد هزینه و سایر فعالیت های مالی به منظوراجرای ضوابط و مقررات قانونی کشور.

- تنظیم و کنترل حساب ها در چارچوب اعتبارات مصوب.

- تنظیم و نگهداری حساب اعتبارات و پیگیری تامین آنها به تفکیک مواد و برنامه های مصوب

- انجام کلیه فعالیت های مربوط به عملیات حسابداری شـامل تنظیم اسناد هزینه، لیست حقوق و مزایا و اضافه کار و سایر پرداخت های دیگر به کارکنان .

- انجــام فعـالیت های مربوط به ثبت و نگهداری و تنظیـم و تفـکیک دفـاتر حساب ها و ضبط و تنظیم پرونده های مـالی و سـایر عملیات مربوط بـه دریافت و ارسـال و بایگانی اسنـاد و مدارک مالی

- انجام اقدامات مربوط به جمع داری اموال پژوهشگاه و نقـل و انتقال آنها و صدور اسناد مربوطه

- تعیین حساب جمع امـوال و مراقبت دائـم در حفــظ امـوال پژوهشگاه

- تهیه و تنظیم صورت تفریغ بودجه در پـایان هـر سال جهـت ارسال به مراجع ذیربط

- تهیـه تراز نامه های ادواری از دفـاتر حسـابداری و تهیــه گزارش های قانونی جهت مراجع ذیربط 

مدیریت خدمات نشر

پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش آثار و مطالب پژوهشی خود را با هدف اشاعة دانش نظری و علمی در زمینة آموزش و پرورش، ارتقای سطح آگـاهی ها و تـوسعة دامنة اطلاعـاتی پژوهشگران آموزشی، کمـک به ترویج پژوهش های آمــوزشی و پـرورشـی و ایجـاد پـویایی علمــی، تبـادل افکار، تجارب و نوآوری میان معلمـان، صـاحب نظران، مسئولان، مجامع و سـازمان های دست اندرکار امور تعلیم و تربیت در قـالب کتاب، تک نگاشت، فصلنامه، پژوهش نـامه، چکیدة طرح هـای تحقیقاتی، بروشورهای اطلاعاتی و... تولید و منتشر می نماید. از این جمله است فصلنامه علمــی- پژوهشی «پژوهش در حیـطة کودکان استثنایی» فصلنامه علمی- پژوهشی تعلیم و تربیت، فصلنامه خانـواده، فصلنامه پژوهش های اسلامی قم، پژوهشنامة آموزشی و نشریة پویش تبریز.     

نظرات

اینجانب ، در مقطع کارشناسی ارشد رشته مهندسی صنایع گرایش کیفیت وبهره وری که خود،دبیر ریاضی نیز هستم پایان نامه خود را تحت عنوان بررسی تاثیر مدل بازاریابی چریکی بر بهبود عملکرد فروش خدمات در اموزشگاه های تهران به صورت مقاله درآورده ودر خواست ثبت وحمایت از آن را در صورت نیاز پژوهشگاه دارم. باتشکر

همکار گرامی، با توجه به محدودیت های مالی برای حمایت از پایان نام ها، تنها از عناوینی حمایت می شود که بر مبنای اولویت های پژوهشی مصوب و مورد نیاز معاونت های مختلف وزارت آموزش و پرورش باشد. به نظر می رسد متاسفانه امکان حمایت برای پایان نامه شما نباشد. با این حال با دفتر مدیریت هماهنگی امور پژوهشی پژوهشگاه مکاتبه فرمایید.

سلام با احترام .اینجانب شاداب یونس شاد در مقطع کارشناسی ارشد رشته روان شناسی تربیتی مقاله ای از پایان نامه خود با عنوان اثر بخشی آموزش خانواده بر توان حل مشکل والدین و کنترل خشم کودکان پایه اول آماده کردم و درخواست ثبت و حمایت از آن را در صورت نیاز پژوهشگاه دارم . بنده دبیر و مدرس آموزش خانواده در شهر تهران با 27 سال سابقه هستم و با تشکر .

همکار گرامی، با توجه به محدودیت های مالی برای حمایت از پایان نام ها، تنها از عناوینی حمایت می شود که بر مبنای اولویت های پژوهشی مصوب و مورد نیاز معاونت های مختلف وزارت آموزش و پرورش باشد. با این حال با دفتر مدیریت هماهنگی امور پژوهشی پژوهشگاه مکاتبه فرمایید. در عين حال سايت سازمان پژوهش آمادگي دارد تا مقاله شما را درصورت تائيد شوراي سياست گذاري منتشر نمايد.

با سلام و خسته نباشید بنده فرهنگی دوره ابتدایی با مدرک تحصیلی لیسانس خواهشمند است در صورت صلاحدید کتاب بنده در سایت شابک و سایت فیپا ثبت گردد و مجوز اتنشار دریافت کند .متشکرم

همكار محترم؛ از اينكه زحمت كشيده و كتابي با عنوان (وهابیت نقطه ای تاریک در جهان اسلام) تاليف نموده ايد به شما تبريك مي گوئيم. اميد است اين اقدام فرهنگي شما مورد رضاي حق تعالي قرار گرفته و همواره قلمتان در راه تنوير افكار عمومي و تبيين ارزش هاي والاي اسلامي در حركت باشد. اما آگاه باشيد كسب مجوز چاپ كتاب از طريق وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي ميسر است. در عين حال سايت سازمان پژوهش آمادگي دارد پس از چاپ كتاب مذكور آن را به كاربران خود معرفي نمايد.

باسلام. نحوه انتقال از اموزش به پژوهشگاه چگونه است و ایا به پایان نامه فوق کمک مالی تعلق میگیرد یا نه؟09391202592

با سلام و احترام به اطلاع می رساند: با توجه به محدودیت های مالی برای حمایت از پایان نامه ها، تنها از عناوینی حمایت می شود که بر مبنای اولویت های پژوهشی مصوب و مورد نیاز معاونت های مختلف وزارت آموزش و پرورش باشد. در عین حال می توانید برای کسب اطلاعات بیشتر به سایت پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش، بخش فراخوان اولویت های پژوهشی سال 95 به نشانی ذیل مراجعه فرمائید. http://www.rie.ir

سلام خدمت همکاران در پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش؛ من آموزگار ابتدایی آموزش و پرورش و دارای مدرک کارشناسی علوم تربیتی و کارشناسی ارشد علوم تربیتی- برنامه ریزی آموزشی و دانشجوی دکتری علوم تربیتی-مدیریت آموزش عالی هستم. برای عضویت در پژوهشگاه چه اقداماتی رو باید انجام دهم

با سلام و احترام، بنده دانشجوی مقطع دکتری هستم و در نظر دارم جهت انجام رساله دکتری از اولویت های پژوهشی سال 95-96 استفاده نمایم. لطفا" بفرمایید چگونه می توانم متوجه شوم که کدامیک از اولویت ها قبلا" انتخاب شده است؟

ارسال نظر

Image CAPTCHA