دومین همایش پیش دبستانی، زیربنای عدالت آموزشی برگزار می شود