مبانی پژوهش چند روشی منتشر شد

چکیده :

این کتاب در باره پژوهش چند روشی، روند تاریخی و مبانی معرفت شناختی و ماهیت تکاملی آن است و به مباحثی مانند چگونگی نظریه پردازی، آزمون فرضیه ها، مسئله پژوهش، گرد آوری داده ها نمونه گیری و تعمیم، تحلیل علمی پدیده اجتماعی و حتی سیاستگذاری می پردازد.

جایگاه پژوهش چند روشی در علوم اجتماعی و ارتباط این روش با مسایل و علایق گسترده تر اجتماعی و نیز نسبت آن با روش های تحلیلی جدید که بر ساخت گرایی اجتماعی و تفسیر تاکید دارند از دیگرمطالب این کتاب است.

ترجمه
1395
مولف یا مترجم: 
هماهنگی و تدوین: 
انتشارات: