مدیران پاسخگو

دکتر حسن ملکی

ریاست سازمان

دکترای برنامه ریزی درس/ عضو هیات علمی و استاد تمام دانشگاه علامه طباطبایی

oerp@chmail.com

88831161-9

دکتر علی محبی

قائم مقام سازمان

دکتری برنامه ریزی درسی

oerp@chmail.com

88831161-9

محمد علوی تبار

معاون توسعه منابع و پشتیبانی

کارشناسی ارشد مهندسی فناوری اطلاعات گرایش شبکه

oerp@chmail.com

88831161-9

سعید بدیعی

مدیر کل حوزه ریاست

دانشجو دکتری برنامه ریزی درسی

oerp@chmail.com

02188820358

حسین سوزنچی

مدیرکل دفتر تالیف کتابهای ابتدایی و متوسطه نظری

دکتری فلسفه و حکمت اسلامی

oerp@chmail.com

021-88309268

افشار بهمنی

مدیرکل دفتر تالیف کتابهای فنی و حرفه‌ای و کاردانش

دانشجوی دکتری برنامه ریزی درسی

oerp@chmail.com

02188843263

محمدابراهیم محمدی

مدیر کل دفتر انتشارات و فناوری آموزشی

کارشناسی ارشد الهیات و معارف اسلامی

oerp@chmail.com

02188831161-9