دیدار اعضاء انجمن مطالعات برنامه درسی ایران با دکتر ذوعلم

عکاس: حکمت شعار 

امتیازی داده نشده