دورنمای آموزش و گرایشهایی که در سال 2021 برای این حوزه پیش بینی می شود

مدرسه محلی است که دانش آموزان درسهای اولیه زندگی را می آموزند. حضور در یک فضای امن، تجربه کودکان، لحظات شادی، چالشها، دستاوردها، شکستها و ناامیدیها همه و همه تاثیر پایداری در آینده آنها دارند. با این حال تغییر الگویی در شیوه نگرش ما به فرآیند آموزش و یادگیری روی داده است. مدل آموزش هیبریدی و سبک پویای یادگیری همزمان و غیرهمزمان ماندنی خواهد بود. بدون این که متوجه شویم، سبک جدید به سبک روزهای پیش رو تبدیل شده است.

به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی، آینده ما با نسلی شکل گرفته که از نظر روحی و فیزیکی قوی می ماند. در بحبوحه ابهامات و رویدادهای التهاب آوری مانند همه گیری کووید 19، برخی از کودکان واکنشهای شدیدتر اضطراب، افسردگی یا مشکلات رفتاری پیدا کرده اند.

اگرچه این مسئله ممکن است برای هر کودکی اتفاق بیافتد اما باید بدانیم کودکانی وجود دارند که در معرض ریسک بالاتری قرار دارند زیرا ممکن است آسیبهای قابل توجهی دیده یا رویدادهای تروماتیکی تجربه کرده باشند. کودکان در این دسته ممکن است حتی به ثبات بیشتری در کارهای روزمره، زمان خواب، حمایت عاطفی و پشتیبانی بیشتری در برابر شیوع همه گیری نیاز داشته باشند.

لازم است که همزمان از نظر سلامت روانی مورد حمایت قرار بگیرند و برای برخورد با تغییرات به همان شکلی که هستند، توانمند شوند. بایستی که به این کودکان یاد داده شود از راهکارها الگوبرداری کنند و خصایل روحی مانند مشارکت، استقامت، تاب آوری، خوش بینی، پیوستگی و خرسندی را به وجودشان تزریق کنند.

با تمرکز فزاینده روی سلامت روانی و عاطفی، برای کودکان چهارچوبی را ایجاد می کنیم که بتوانند از این تجربه به شکل یک نسل تاب آور خارج شوند.

افزایش توجه به فعالیتهای فوق برنامه

همگام با فلسفه آموزشی، آموختن یادگیری مادام العمر به دانش آموزان اهمیت دارد. آموزش امروزه دیگر به کلاسهای درس یا متون کتاب محدود نیست. شرکت در فعالیتهای فوق العاده فرصتی را برای دانش آموزان به منظور ابراز خلاقیت درونی و نمایش دادن استعداد و مهارت در حوزه مورد علاقه شان فراهم می کند.

خلاقیت، مهارتهای اجتماعی مثبت، حل مشکل، رفع تعارض بخشی از مهارتهایی هستند که یک کودک می تواند از طریق بازی به دست آورد. فعالیتهای فوق برنامه فرصتهایی را برای برقراری ارتباط، پرورش مهارتهای مذاکره و صبر در کودکان ایجاد می کند. همچنین به دانش آموزان یاد می دهد به عنوان یک واحد و بازیگران یک تیم کار کنند.

یادگیری شخصی سازی شده

در دوران یادگیری شخصی سازی شده، عبارت "مدرسه جدید" به معنای نوگرایی است که در آن کتابهای متنی و دانش معلمان، مجموعه کاملی از حقایق یا دانش مستند الزامی برای یادگیری نیستند. این شیوه برخلاف شیوه قدیمی است که در آن یک معلم حقایق محدودی از کتاب را به دانش آموزان منتقل می کرد. معلمان بخش بی نهایت مهمی از هر سیستم آموزشی هستند اما با یک تفاوت. معلمان تسهیل کنندگانی هستند که دانش آموزان را به فکر کردن و تحقیق و بررسی حقایق از پایگاه دانش گسترده تشویق و ترغیب می کنند.

کلاس وارونه مفهوم عالی در مدل مدرسه جدید است که در آن دانش آموزان پیش از کلاس به یادگیری موضوعی می پردازند. بخش اصلی فرآیند یادگیری که سنتز، تحلیل و حل مشکل است، در کلاس اتفاق می افتد. این مدل به دانش آموزان یاد می دهد مهارتهای پژوهشی را پرورش دهند که به آنها کمک خواهد کرد به یادگیرندگان مادام العمر تبدیل شوند.

استفاده از فناوریهای دیجیتالی برای یادگیری

فناوری بخش آموزش را به بخش وسیعتری تبدیل کرده و این روند ادامه پیدا خواهد کرد. یکپارچگی فناوری در فرآیند آموزش-یادگیری به شیوه زندگی و ضرورت زمان تبدیل شده است. رویکردهای جدید و نوآورانه برای آموزش با یکپارچه کردن فناوری در کلاس درس، مزایای متعددی عرضه می کند. فناوری دیجیتالی با برنامه ریزی و خلاقیت می تواند برای ایجاد تجربه های یادگیری معناداری به کار گرفته شود.

این شیوه به کار هر دوی دانش آموزان و آموزگاران خواهد آمد. گنجاندن پلتفرمهای دیجیتالی تعاملی، مشارکت بیشتر و ضروری یادگیرنده را فراهم می کند. هنگامی که دانش آموزان کلاس درس را ترک می کنند تا وارد دنیای واقعی شوند، وفق پذیری با استفاده از ابزارهای فناوری بخش جدایی ناپذیری از زندگی حرفه ای آنها خواهد بود.

برای معلمان هم گنجاندن فناوری به ابزار حرفه ای غیرقابل جایگزینی تبدیل شده است. فناوری به دلیل استفاده روزمره از آن، خود به شکلی از سواد تبدیل شده است. اجازه دادن یادگیری و بهبود این مهارتها، دانش آموزان را برای زندگی فراتر از کلاس درس آماده می کند.

https://www.indiatoday.in/education-today/featurephilia/story/explained-...

مترجم: زهرا وثوقی