درک فرایند آموزش در دوران شیوع بیماری‌های همه‌گیر

مقاله ای منتشر شده " درک فرایند آموزش در دوران شیوع بیماریهای همه‌گیر و تفاوت میان آموزشهای از راه دور در شرایط اضطراری، آموزش های راه دور و تدریس آنلاین" را مورد مطالعه قرار داده است.

به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی، این مقاله که به پروژه k-12 مشهور می باشد در کشور کانادا مورد مطالعه قرار گرفته و متن کامل آن در فایل پیوستی قابل مشاهده می باشد.