ساختار آموزشی اسپانیا

مقدمه

کودکان اسپانیایی از سن سه سالگی وارد مهد کودک (La Education infantil) شده و به مدت 3 سال تا سن 6 سالگی اولیه را فرا می گیرند.  آخرین سال مقطع پیش دبستانی اجباری می باشد. آموزش ابتدائی (La Education  Obligatoria) از سن 6 سالگی آغاز شده و تاسن 11 سالگی به مدت 5 سال ادامه می یابد. در این مدت دانش آموزان ضمن آشنایی با محیط اطراف، خواندن و نوشتن و دروس ابتدائی را فرا می گیرند. سپس دوره آموزش متوسطه(La Education Segundaria)  ارائه می گردد. این دوره بر دو مرحله مشتمل می گردد طی دوره اول به مدت سه سال دانش آموزان موفق به کسب درجه فارق التحصیل دوره مدرسه و طی مرحله دوم به مدت سه سال دانش آموزان به احراز درجه تحصیلی موسوم به (Bachiller) نائل می آیند. در صورت تمایل دانش آموزان به ورود به دانشگاه دوره آموزش یک ساله پیش دانشگاهی Curso de orientacion Universitaria)) و یا ورود به دوره های آموزش حرفه ای La Formacion Profesinal)) نیز پشت سر گذارده می شود.

مطابق قانون عمومی تحصیلات عمومی مصوب سال1970، مراحل تحصیلی درکشور پادشاهی اسپانیا به شرح ذیل تنظیم گردیده است :

- مقطع پیش دبستانی که خود از دوره مهدکودک ویزه کودکان رده های سنی5-2سال و دوره آمادگی ویزه کودکان رده های سنی 5-4سال متشکل می گردد.

- آموزش پایه که برای کودکان رده های سنی13-6سال برنامه ریزی شده و به دو بخش الف: بخش ویزه دانش آموزان رده های سنی10-6سال ب: بخش ویزه دانش آموزان رده های سنی13-11سال  مشتمل   می‌گردد. شایان ذکر است که تحصیلات پایه در مدارس دولتی و خصوصی رایگان و اجباری است.

- مقطع آموزش متوسطه که مدت زمان3سال به طول انجامیده و به دانش آموزان رده های سنی16-14سال ارائه می گردد.پس ازگذراندن این دوره، دانش آموزان ملزم به گذراندن دورة یکساله پیش دانشگاهی می باشند که درصورت توفیق در آن ازمجوز حضوردر دانشگاهها برخوردار می گردند.

- آموزش عالی که خود بر سه مرحله اساسی مشتمل می گردد. در مرحلة نخست دانش جویان طی سه سال به درجة دیپلماتورا (کاردانی) نایل می آیند در مرحلة دوم دانش جویان طی دوره آموزش تخصصی دو ساله به اخذ مدرک کارشناسی نائل آمده وغالبا به عنوان مهندس و یا معلم به فعالیت می پردازند.در مرحله سوم دانشجویان ملزم به دفاع از تز(رساله) تخصصی خود جهت احراز درجة دکتری می باشند.

 

آموزش پیش دبستانی

سوابق تاریخی آموزش پیش دبستانی در کشور اسپانیا به نیمه دوم قرن 19میلادی (زمانیکه یکسری مراکز آموزشی کودکان بر اساس اصول آموزشی فردریک فربول تأسیس گردید) بازمی‌گردد.در اوایل قرن 20 آموزش پیش دبستانی مورد توجه قرار گرفته ورشد کرد. خصوصاً در منطقه کاتالونیا این رشد در نتیجه احداث مراکز خصوصی آموزشی کودکان بود. درمراکز اسپانیا احداث گردید. مفهوم آموزشهای پیش دبستانی طی سالهای 1936 تا 1970بیشتر بر کمک ومشارکت در آماده سازی کودکان جهت ورود به مدارس ابتدایی  وآموزش اولیه محدود می‌گردید.از این روی،غفلت در توجه به آموزش پیش دبستانی بعنوان یک سطح آموزشی منجر به غفلت دولت از اجرای برنامه‌های  رسمی در این مراکز گردید.این در حالی است که از سال 1970، آموزش پیش دبستانی به عنوان نخستین مرحله رسمی نظام آموزشی کشور مورد توجه قرار گرفت.

از سال 1985 نیز برنامه‌های عملی آموزش پیش دبستانی با هدف حذف موانع موجود بر سر راه استقرار این سطح آموزشی به مورد اجرا در آمد.طی سال 1990 قوانین LOGSE در این سطح آموزشی سازماندهی گردیده و این مقطع آموزشی با عنوان آموزشی پیش دبستانی مرحله بین رده‌های سنی 0 تا 3سالگی واز 3 تا 6 سالگی  برای کودکان طراحی گردید. اگر چه این سطح آموزشی بعنوان سطح غیر اجباری ارائه  می‌گردد اما به اصلاح فرآیند آموزش کودکان و رشد مهارتهای دانش آموزان ورودی مقطع آموزش ابتدایی منتهی  می‌گردد.  برنامه LOGSE نیز به ارزیابی این نوع آموزش ونقش آن درمقایسه با دیگر سطوح آموزشی  می‌پردازد.دولت اسپانیا نیز برفراهم سازی مراکز مناسب آموزشی و مراقبتی ویژه کودکان معتمد  می‌باشد.

سال تحصیلی

سال تحصیلی در مراکز آموزش پیش دبستانی معمولاً از هفته اول ماه سپتامبر آغاز شده و تا پایان هفته ماه جولای ادامه می‌یابد. از جمله تعطیلات طولانی نیزمی‌توان به تعطیلات یک هفته‌ای کریسمس، تعطیلات یک هفته‌ای عید پاک و تعطیلات ماه آگوست اشاره نمود، گفتنی است که کودکان مراکز پیش دبستانی از مجوز حضور بیش از 9 ساعت در این مراکز برخوردار نمی باشند.

اصول بنیادین قانونگذاری

با اجرای برنامه LODE طی سال 1985 و برنامه  LOGSE طی سال 1995 ایجاد مبانی قانونی وپایه‌ای  برای ساختار آموزشی پیش دبستانی در کشور اسپانیا فراهم آمد. علاوه بر این در خصوص سازماندهی ومدیریت مراکز آموزش پیش دبستانی، در قالب برنامه‌های LODEو LOGSEسری قوانین ویژه آموزش پیش دبستانی برای جوامع مستقل تدوین گردید. گفتنی است چنین قوانینی به سازماندهی مراکز پیش دبستانی توسعه قوانین این مراکز می‌پردازند. علاوه  بر این مبانی مصوب برنامه LOGSE به برآورده سازی حداقل نیارهای مراکز آموزشی من جمله مراکز آموزش پیش دبستانی تاکید دارد.

اهداف آموزشی

از جمله مهم ترین اهداف آموزشی مراکز آموزش پیش دبستانی  می‌توان به موارد ذیل اشاره نمود:

- بهبود توان فیزیکی، ذهنی، احساسی، اجتماعی واخلاقی کودکان

- تقویت روابط میان کودکان و والدین

- کسب شناخت کافی از درک کودکان و تربیت آنان در جهت ارائه تصویر مثبت و واقعی از خود و دستیابی به احساس خود اعتمادی

- ارزیابی و شناخت استعدادها و محدودیت‌های رفتاری و شخصیتی کودکان

- تربیت کودکان در جهت گام برداشتن در حوزه روابط اجتماعی و تاکید بر آن

- بهبود طرز تفکر کودکان در جهت احترام گذاری و مشارکت با سایر افراد جامعه

- تقویت روحیه کودکان در جهت شناسایی جنبه‌های مختلف شخصیتی و استعدادی آنان به ویژه در پرداختن به فعالیتهای هنری و ورزشی

آموزش ابتدایی

ساختار آموزشی

آموزش ابتدایی نخستین  سطح آموزش پایه در سیستم آموزشی کشور اسپانیا که بر مبنای برنامه LOGSE به 3 مرحله در 3 ساله تقسیم  می‌گردد. نخستین مرحله آموزشی دانش‌آموزان رده‌های  سنی 6 تا 8 سال است. مرحله دوم به کودکان رده‌های سنی 8 تا 10 سال و در مرحله سوم نسز به کودکان رده‌های سنی 10 تا 12 سال اختصاص  می‌دارد.

سال تحصیلی 

سال تحصیلی در مدارس ابتدایی، رسماً از هفته اول ماه سپتامبر آغاز شده و تا پایان جولای نیز به طول  می‌انجامد. کل تعداد روزهای تحصیلی مدارس ابتدایی بر180 روز (36 ساعت در هفته) مشتمل  می‌گردد. تعطیلات مدارس ابتدایی نیز بر تعطیلات 11 هفته‌ای تابستانی، تعطیلات 2 هفته‌ای کریسمس، تعطیلی3 روز ماه فوریه و تعطیلی 7،8 روزه عید پاک و تعطیلات 7 روزه عمومی مشتمل  می‌گردد.

آموزش ابتدایی پیش از اصلاحات

تا پیش از اعمال اصلاحات اساسی در کشور اسپانیا، مدارس دولتی (EGB) عمدتاً توسط MEC و جوامع خود گردان اداره می گردید. در این اثنا ، آموزش ابتدایی خود بر سه دوره به شرح ذیل مشتمل می گردید.

ـ دوره آموزش مقدماتی طی سال های اول ودوم آموزش ویژه کودکان رده های سنی 6 تا 8 سال

ـ دوره آموزش میانه ویژه کودکان رده های سنی 8 تا11 سال.

- دوره آموزش تکمیلی ابتدایی (سالهای 6 و7و8 ) ویژه کودکان رده های سنی 11 تا 14 سال

در این اثنا، همچنین کودکان مطابق با رده سنی به کلاس ها ارجاع می گردیدند. عدم وجود انعطاف پذیری خود به برزو ناهمگنی دانش آموزان این مقطع منتهی می گردد. گروه معلمین به کلیه دوره های آموزش ابتدایی اختصاص یافته و همان معلم در طول تمام دوره ثابت می ماند. در حال حاضر، از معلمین جداگانه ای جهت تدریس کلاس ها و دوره های آموزش ابتدایی استفاده می گردد. گفتنی است که پس از اعمال اصلاحات همچنین دوره های مقدماتی و میانه آموزش ابتدایی منسوخ گردید.

برنامه های آموزشی

تا پیش از اصلاحات، برنامه های آموزشی مدارس آموزش ابتدایی توسط MEC با توجه به قابلیت تطبیقی مناسب با مناطق جغرافیایی گوناگون کشور صورت می پذیرفت. دروس آموزشی به زمینه های مختلف دانش دسته بندی شده . آموزش هایی به کلیه دانش آموزان یک کلاس در همان سطح آموزش تدریس می گردید. در پایان هر سال تحصیلی، دانش آموزان غیر موفق در احراز نمره کل مثبت ، ملزم به حضور در آزمون جبرانی جهت ارتقاء به کلاس بالاتر بودند. در این راستا، دانش آموزان ناموفق ملزم به حضور در کلاس جبرانی و تکرار مجدد پایه آموزشی بودند. در این اثنا،  پس از گذراندن 8 سال آموزش اجباری، به دانش آموزانی که در سه دوره EGB موفق بوده اند، گواهینامه فارغ التحصیلی به عنوان مجوز ورودی آنان به مقطع متوسط اعطا می گردد. گفتنی است که در آن اثنا جهت احراز گواهینامه فوق وجود نداشت. علاوه براین، دانش آموزان ناموفق مجاز به ادامه تحصیلات خود در مؤسسات آموزش عمومی پایه و شرکت در آزمون Prueba de Madures ویژه دروس افتاده بودند. امتحانات فوق توسط معلمین مدارس به صورت جداگانه تهیه وارزیابی می گردید. علاوه براین، دانش آموزان ناموفق درکسب گواهینامه Gradua de Escolar به دریافت مدرک حضور دردوره های حرفه ای نائل می آمدند.

آموزش ابتدایی پس از اصلاحات

در حال حاضر، پس از اعمال اصلاحات، آموزش ابتدایی مدت زمان 6 سال طول انجامیده و به سه دوره 2ساله تحصیلی تقسیم می شود که به ترتیب معادل سنین 6 تا 8 سال، 8 تا10 سال و 10 تا 12 سال است. هدف حال حاضر آموزش ابتدایی فراهم سازی آموزش مشترک برای کلیه کودکان اسپانیایی در زمینه کسب مهارتهای فرهنگی و دانش بیان شفاهی، خواندن، نوشتن و ریاضیات  است مؤسسات آموزش ابتدایی از حداقل یک کلاس در سال تحصیلی جهت ارائه و سه دوره مذکور برخوردار می باشند. هر گروه از دانش آموزان در طول هر دوره از یک معلم برخوردار می گردند. که تحت عنوان معلم مشاور فعالیت نموده و عهده دار مسؤولیت برنامه های آموزشی جبرانی است. پس از اعمال اصلاحات، همچنین معلمِن جداگانه ای برای دروس تربیت بدنی، زبان های خارجی و موسیقی اختصاص می یابد.

برنامه های آموزشی

پس از اعمال اصلاحات،  برنامه های آموزشی مدارس ابتدایی کشور اسپانیا مطابق زمینه های  دانش و تجربه دانش آموزان تنظیم می گردد. در این راستا، برنامه مدرسه ای سالیانه ای توسط MEC متناسب با حداقل شرایط برنامه مرکزی طراحی می گردد که در سطح ملی اجرا می گردد.  ازجمله برنامه های آموزشی مدارس ابتدایی که گذراندن آن اجباری است می توان به علوم طبیعی، علوم اجتماعی و فرهنگی (175 ساعت طی دوره اول و170 ساعت طی دوره دوم و سوم) علوم هنری (140 ساعت طی دوره اول و 105 ساعت طی طی دوره های دوم و سوم)، تربیت بدنی ( 140 ساعت طی دوره اول و ، 105ساعت طی دوره های دوم و سوم) زبان و ادبیات ( 350 ساعت و 275 ساعت) ریاضیات (که مدارس مجبور به ارائه اما دانش آموزان آزاد به انتخاب می باشند)، فعالیت های درسی جایگزین ( 105 ساعت) و زبانهای خارجی (170 ساعت در دوره دوم وسوم) اشاره نمود. در ساختار آموزش مدارس ابتدایی پس از اعمال اصلاحات، جوامع خود گردان برخوردار از دو زبان رسمی، (کاستیلی و زبان محلی) مجاز به اختصاص10% از کل زمان تدریس به آموزش زبان محلی خود می باشند. یادگیری زبان خارجی از سال اول دوره دوم (در سن 8 سالگی) اجباری است که خود این ابتکار مهمی است چرا که در EGB یادگیری زبان خارحی پیش از 11سن سالکی امکان پذیر نبود. تعیین و تعریف اهداف از پیش تعریف شده و ارزیابی مداوم دانش آموزان از طریق برگزاری آزمون های متنوع وجامع با در نظر گرفتن زمینه های درسی مختلف، انجام ارزیابی مبتنی بر موفقیت های تحصیلی دانش آموزان از جمله دستآوردهای ساختار آموزش ابتدایی کشور اسپانیا پس از اعمال اصلاحات می باشد. ارتقای تحصیلی خودکار دانش آموزان از دوره ای به دوره دیگر و عدم توقف کامل آنان در یک مرحله آموزشی پیش از 1 دوره از جمله دیگر دستآوردهای آموزش نوین ابتدایی به شمار می آید.

آموزش متوسطه

آموزش متوسطه برای نخستین بارطی سال 1957 میلادی به این نام برقرار گردید. این دوره آموزش مشتمل بردوره آموزش 6 ساله مبتنی بر دروس عمومی، کاربردی‏،  و حرفه‌ای و صنعتی است. بین سال‌های 1923 تا 1874 تغییرات عمده‌ای در این سیستم بوجود آمد و سیستم جدیدی جایگزین گردید. در این اثناء‌،‌ بحث‌هایی پیرامون مبارزات در جهت آزادی سیاسی آموزشی صورت گرفته و قوانین آموزشی بسته به جنبش‌های سیاسی دولت وقت طراحی  می‌گردید. از جمله تغییرات عمده می‌توان به ارزیابی شایستگی‌های معلمین مراکز آموزش متوسطه و سازماندهی مجدد دوره‌های پیش دانشگاهی اشاره نمود. آموزش متوسطه خود بر آموزش دو مرحله‌ای 2 ساله  مشتمل  می‌گردد. سن معمول دانش‌آموزان طی مرحله اول آموزش متوسطه12 تا 14 سال و طی مرحله دوم 14 تا 16 سال  می‌باشد. گروه‌های کلاسی براساس سطوح سنی منظم  می‌گردند. از این روی،  مؤسسات در گروبندی دانش‌آموزان به صورت آزاد و براساس معیارهای و مورد نظرخود عمل  می‌نمایند.

آموزش متوسطه پیش از اصلاحات

طی دوره پیش از اصلاحات، واژه اسپانیایی Ensenanzas Medias به دوره آموزشی پس از مقطع آموزش پایه معادل آموزش تکمیلی متوسطه) یاد می گردید. بر طبق قانون مصوب 1970 دوره  آموزشی Ensenanzas Medias خود بر 2 گروه به شرح ذیل مشتمل می گردید.

(BUP)- آموزش مستمر سطح تکمیلی متوسطه طی مدت زمان 3 سال در جهت آماده سازی دانش آموزان رده های سنی 14تا 17 سال به منظور ورود به دانشگاه علاوه بر دروه 3 ساله فوق، دوره توجیهی دانشگاهی یکساله بودند، طی این دوره همچنین دانش آموزان برای دستیابی به فرصت های استخدامی آموزش می دیدند. گفتنی است که این سیستم طی سال تحصیلی 1976-1975 به مورد اجرا در آمد .

 (FP)- دوره آموزشی حرفه ای که خود بر دو سطح به شرح ذیل مشتمل می گردید:

(FPI)- دوره آموزشی 2 ساله ویژه افراد رده های سنی 14 تا 16 سال و دوره FPII سه ساله ویژه ارفاد  رده های سنی 16 تا 19 سال.

هدف FP قادر سازی دانش آموزان به تمرین فنون خاص درحرفه انتخابی آنان می بود. علاوه براین، دوره های آموزش شبانه FPI برای دانش آموزان شاغل بالای رده سنی 16 سال و در FPII برای شاگردان ساغل بالای رده سنی 18 سال دردسترس بود. به منظور پذیرش درBUP، برخورداری از مدرک پایانی تحصیلات الزامی بود.  در این اثنا، پی گیری دوره های BUPو COUبه صورت دوره های روزانه یا شبانه در مؤسسات آموزشی ویا به صورت آموزش از راه دور امکان پذیر بود.

جوایز ویژه ای به منظور MEC تشویق دانش آموزان کم درآمد به ادامه تحصیل در این سطح وجود داشت که متناسب با در آمد خانواده و موفقیت تحصیلی آنان به صورت تأمین هزینه ایاب و ذهاب کتاب های درسی و غیره اعطا می گردید.

برنامه های آموزشی

تا پیش از اصلاحات، برنامه های درسی  سال های اول ودوم BUP برای کلیه دانش آموزان یکسان بود. برنامه های آموزشی دراین اثنا بر دورس و ادبیات اسپانیایی زبان خارجی، ریاضیات، تربیت بدنی، علوم مذهبی، اخلاق، علوم طبیعی )سال اول)، تاریخ تمدن و هنر (سال اول)  موسیقی  (سال اول ) طراحی (سال اول)، فزیک و شیمی (سال دوم)، انسان وجغرافیای اقتصادی (سال دوم)، زبان لاتین (سال دوم) آموزشی فنی و حرفه ای (سال دوم) مشتمل می گردید. دروس زبان های خارجی، تاریخ وجغرافیا (شامل تعلیمات مدنی) آموزش فنی و حرفه ای، تربیت بدنی، علوم مذهبی و اخلاق، فلسفه نیز به عنوان دروس مشترک به دانش آموزان ارائه می گردید. در این اثنا، دانش آموزان ملزم به انتخاب سه درس از میان (زبان و ادبیات اسپانیایی، زبان لاتین، زبان یونانی و ریاضیات) و یا به (زبان و ادبیات اسپانیایی، علوم طبیعی، فیزیک، شیمی و ریاضیات) بودند.

ارزیابی تحصیلی

تا پیش از اصلاحات، دانش آموزان مدارس متوسطه دولتی، مرتباً در طول سال ارزیابی شده  و به احراز نمره کامل طی پایان سال نائل می آمدند. در طول سال دوم آزمون نهایی  در تیرماه به انتخاب مجدد این دروس را طی مهرماه در این اثنا، افراد ناموفق در امتحانات مهرماه در بیش از دو درس ملزم به انتخاب مجدد همان پایه تحصیلی بودند. دانش آموزان نیز که تنها در یک یا دو درس مردود می شدند. به دانش آموزان موفق در دوره آموزش سه ساله مدرک Bavhillerato اعطا می گردید. هیچ آزمون نهایی وجود نداشت . دانش آموزان مدارس نیمه رسمی توسط هیأت ممتحنه متشکل از معلمین مدرسه و یا مدرسه دولتی دیگر مورد ارزیابی قرار گرفتند.

آموزش متوسطه پس از اصلاحات

پس از اعمال اصلاحات در ساحتار آموزش متوسطه، آموزش اجباری به سن 16 سالگی افزایش یافته و ساختار آموزش متوسطه  به صورت ذیل ارائه گردید:

ـ آموزش اجباری متوسطه  بین رده های سنی 12 تا 16 سال

ـ Bachillerato  بین رده های سنی 16 تا 18 سال

ـ آموزش فنی سطح میانه بین رده های سنی  16 تا 18 سال

در این اثنا، آموزش متوسطه اجباری بر دو سال آخر آموزش پیش از اصلاحات( EGB  بین رده های سنی 12 تا 14 سال) و دو سال اول پیش از اصلاحات (بین رده های سنی 14 تا 16 سال(  Ensenanzas Medias مشتمل می گردد. هدف از افزایش سن آموزش اجباری به 16 سال نه تنها ارائه آموزش عمومی به کلیه دانش آموزان اسپانیایی، بلکه از میان برداشتن گروه بندی دانش آموزان و امکان برخورداری آزاد دانش آموزان از حضور در بازار کار بوده است. پس از اعمال اصلاحات، آموزش اجباری متوسطه خود به دو دورة آموزشی دو ساله، بین سنین12تا14 و 14تا 16 سال تقسیم می گردد. دسترسی به این مرحله با پایان دوره ابتدایی خود به خود میسر است. ازجمله هدف های اصلی این دوره می توان به اتمام تحصیلات اجباری و دسترسی به فرصت های شغلی و آماده سازی دانش آموزان برای برخورداری از برنامه های آموزش عالی است. حداکثر تعداد دانش آموزان و هر کلاس که براساس رده سنی گروه بندی می گردند. بر30 نفر بالغ می گردد.

برنامه های آموزشی

پس از اعمال اصلاحات، برنامه های درسی مقطع متوسطه به طریقی مشابه با آموزش ابتدایی تنظیم       می گردد. اگرچه طی این مرحله، یادگیری موضوعات درسی محدود تحت پوشش قرار گرفته دروس اختیاری به تدریج معرفی می گردند. اما هدف اطمینان از تنوع برنامه های آموزشی بدون کنار گذاردن اصل کلی آموزش منسجم است. طی این دوره همچنین آموزش حرفه ای پایه به شکل آموزش فنی عمومی به کلیه دانش آموزان ارائه می گردد. که برآموزش فنون مختلف احراز فرصت های شغلی منتهی می گردد. ازجمله برنامه های آموزشی اجباری مقطع متوسطه پس از اعمال اصلاحات در ساختار این مقطع می توان به دروس علوم اجتماعی، جغرافیا و تاریخ (140 ساعت طی دوره اول و160 ساعت طی دوره دوم)، تربیت بدنی (70 ساعت ) زبان کاستیلی، زبان و ادبیات ویژه جوامع خود گردان (210 ساعت و240  ساعت)، زبان خارجی (210 ساعت ، 240 ساعت ) ریاضیات (140 ساعت، 160 ساعت)، مذهب کاتولیک ( درسی اجباری برای ارائه توسط مدارس و درسی اختیاری برای دانش آموزان)، فعالیت های درسی جایگزین (105 ساعت)، علوم طبیعی (140 ساعت، 90 ساعت) هنرهای تجسمی (70 ساعت، 35 ساعت) موسیقی (70 ساعت، 35 ساعت) فن آوری (125 ساعت، 70 ساعت) اشاره نمود. طی سال آخر مقطع متوسطه، دانش آموزان ملزم به انتخاب دو گزینه از زمینه های درسی فوق می باشند. طی دوره اول دروس اختیاری بر10% از برنامه های آموزش مدارس مشتمل می گردد. طی دوره دوم ساختار برنامه های درسی پیچیده تر بوده و دروس اختیاری بر 35 - 25% افزایش می یابد. با این همه اصل اساسی بر این است که دروس انتخابی برگزیده به هیچ وجه نباید به محدود سازی انتخاب های آموزشی آتی منجر گردد. ارائه زبان خارجی دوم حداقل طی سال اول از دور دوم برای مدارس اجباری است.

اهداف آموزشی

از جمله مهم‌ترین  اهداف مراکز آموزش متوسطه می‌توان به موارد ذیل اشاره نمود:

- آموزش مهارت‌های پیشرفته به دانش آموزان به منظور ارتقاء حسی مسؤولیت پذیری و آماده سازی آنان جهت فعالیت در بازار کار در مراکز حرفه‌ای  یا حضور در مراکز دانشگاهی.

- تفکیک تدریجی رشته‌های  تحصیلی به منظور هر چه تخصصی تر نمودن شاخه‌های  آموزشی.

- افزایش قدرت درک و بیان صحیح موضوعات به صورت شفاهی و کتبی.

برنامه‌های آموزشی

برخلاف مقطع آموزش پایه در مقطع آموزش متوسطه، جوامع مستقل و محلی از مسؤولیت طراحی و تدوین برنامه ها و دوره‌های آموزش متوسطه برخوردار نبوده و این مهم در سطح ملی و توسط وزارت آموزش صورت  می‌پذیرد. مؤسسات آموزش متو.سطه نیز به نوبه خود به تطبیق دوره‌های آموزشی خود با زمینه‌های فرهنگی، اقتصادی، اجتماعی  می‌پردازند. از جمله برنامه‌های آموزشی اجباری مقطع آموزش متوسطه  می‌توان به دروس علوم طبیعی،‌تربیت بدنی، ‌آموزش بصری، علوم اجتماعی، تاریخ، جغرافیا، زبان‌های  خارجی، زبان ادبیات پیشرفته اسپانیولی، ریاضیات، موسیقی، علوم مذهبی و اطلاع رسانی تکنولوژیک اشاره نمود.

آن دسته از دانش‌آموزانی که بنابه تصمیم والدین خود از یاد‌گیری آموزش‌های مذهبی سر باز زنند، به فعالیت‌های موازی با آن من جمله تجزیه و تحلیل در خصوص جنبه‌های مختلف فرهنگی واجتماعی زندگی  می‌پردازند. در سال آخر متوسطه دانش‌آموزان به انتساب دو حوزه از میان 4 حوزه آموزشی علوم طبیعی، آموزش بصری، موسیقی وتکنولوژی، مبادرت  می‌نمایند.

سال تحصیلی

سال تحصیلی در مراکز آموزش متوسطه از نیمه دوم ماه سپتامبرآغاز شده و تا هفته پایانی ماه ژانویه به طول  می‌آنجامد. تعداد روزهای درسی مراکز آموزش متوسطه 175 روز (3روز از 5 روز هفته) متشکل  می‌گردد. از جمله مهمترین تعطیلات مراکز آموزش متوسطه نیزمی‌توان به تعطیلات دو هفته‌ای تابستانی، تعطیلات 2 هفته‌ای کریسمس و تعطیلات 10 روزه عید پاک مشتمل می‌گردد. مسؤولیت تنظیم زمان بندی ساعات آموزشی مراکز آموزش ابتدایی برعهده جوامع مستقل و مشاورین تربیتی مدارس برنامه‌های آموزشی مراکز ابتدایی معمولاً طی 2 شیفت تحصیلی (9 صبح تا 12ظهر) و (1 بعد از ظهر تا 3 بعد از ظهر) ارائه  می‌گردد.

روش شناسی

مدل‌های آموزش متوسطه، باید مطابق با نیازهای دانش‌آموزان بوده و به پرورش توانایی‌ها و حضور  در تیم‌های کاری و آموزشی منجرگردد. این مدل‌ها باید به تشریح مبانی واقعی واصولی روش‌های  علمی همت گمارند.

ارزیابی تحصیلی

در سیستم آموزش متوسطه باید ارزیابی بصورت کلی و تدریجی صورت گیرد، اگرچه به صورت مستقیم اعمال  می‌گردد.  فرایند ارزیابی نحصیلی به عنوان بخش اصلی از فرایند یادگیری به حساب  می‌آید که طی آن مهارت‌های عمومی آموزشی و دانش‌آموزان ارزیابی  می‌گردد. سیستم ارزیابی تحصیلی در مدارس متوسطه کل کشور به اجرا گذارده  می‌شود. ارزیابی تحصیلی از  ماهیتی عمومی در جوامع مستقل برخوردار  می‌باشد به نحویکه این جوامع با قوانین مربوطه خویش به ارزیابی تحصیلی مراکز آموزش متوسطه مبادرت  می‌نمایند. علاوه براین اهداف ومعیار ارزیابی باید با زمینه‌های کاری مؤسسات آموزشی منطبق بوده و بر ویژگی‌های دانش‌آموزان نیز مشتمل گردد. در مقابل والدین دانش‌آموزان نیز ملزم به دریافت اطلاعات منظم درخصوص روند پیشرفت تحصیلی فرزندان خود به واسطه دریافت گزارشات مکتوب از مدارس  می‌باشند. گفتنی است که این گزارشات هر سه ماه یک بار ارائه  می‌گردد. به طور کلی  می‌توان گفت که ارزیابی عملکرد دانش‌آموزان مقطع متوسطه  برعهده تیمی از معلمین و به سرپرستی بخش مشاوره تحصیلی مدارس و با همکاری مستمر والدین صورت  می‌پذیرد. اطلاعات مربوط به فرایند ارزیابی باید شامل شرح حال تحصیلی هر دانش‌آموز باشد. نتایج ارزیابی تحت عناوین نارضایت بخش،‌ براساس نارضایت بخش،‌ خوب، خیلی خوب وعالی ببه اطلاع دانش‌آموزان و والدین  می‌رسد.

ارتقاء تحصیلی

در مقطع آموزش متوسطه، ارتقاء محصلین  نتیجه نهایی فرآیند ارزیابی و تحصیلی است. که پس از اولین مرحله تحصیل و در هربخش از مرحله دوم تحصیل مورد توجه قرار  می‌گیرد. روند تصمیم‌گیری  جهت ارتقاء تحصیلی دانش‌آموزان روند مشترکی است که طی آن توانایی تحصیلی دانش‌آموزان و نمرات تحصیلی آنان مورد ارزیابی نهایی قرار  می‌گیرد. آندسته از دانش‌آموزانی که از توانایی‌های لازم طی مقطع آموزش پایه (مقطع مقدماتی متوسطه) برخورد نگردیده‌اند ملزم به تکرار پایه تحصیلی برای مدت 1 سال و حداکثر 2 سال طی کل دوران آموزش پایه  می‌باشند. در فرآیند تصمیم گیری در خصوص تکرار پایه تحصیلی، نظرات دانش آموزان  و والدین آنان مورد بحث و بررسی قرار گرفته و مشاورین تحصیلی به ارائه راهنمایی‌ها و حمایت از دانش‌آموزان در این زمینه مبادرت  می‌نمایند. گفتنی است که در این راستا، در طول مقطع آموزش متوسطه، خدمات مشاوره تحصیلی (1ساعت در هفته) به دانش‌آموزان ارائه  می‌گردد.

گواهی نامه‌های آموزشی

پس از پایان دوره آموزشی متوسطه فارغ التحصیلان به دریافت مدرک دیپلم نائل  می‌آیند که در جهت ارزیابی دوره‌های  پیش‌دانشگاهی و آموزش فنی و حرفه‌ای تخصصی الزامی است.

در طول دوره آموزش متوسطه دانش‌آموزان به فراگیری آموزش‌های حرفه‌ای و پایه مشتمل برحوزه‌های درسی سنتی با ابعاد عملی وحرفه‌ای مبادرت می‌نمایند. آموزش حرفه‌ای پایه نیز خود بر آموزش تکنولوژی عمومی که علوم عملی وتکنیک‌های مختلف را پوشش نداده اما به درک صحیح دانش‌آموزان از محیط‌های کاری و اجتماعی می‌انجامد و موضوعات درسی که ارتقاء دهنده دانش تجربی وحرفه‌ای آنان مشتمل  می‌گردد.  دوره برنامه‌های  احتماعی دانش‌آموزان مقطع متوسطه  بر دوره 6 ماهه تا 2 ساله نظری مشتمل  می‌گردد. گفتنی است که حضور بیش از 20 دانش‌آموزان در هر کلاس طی اسن دوره مجاز نمی باشد.

مقطع آموزش تکمیلی متوسطه

ساختار آموزشی

در آموزش تکمیلی متوسطه نیز،‌ آموزش عمومی ونظری و آموزش حرفه‌ای به دانش‌آموزان ارائه  می‌گردد. طبق برنامه LOGES از مقطع تکمیلی متوسطه تحت عنوان دوره پیش دانشگاهی یاد  می‌گردد. که طی 2 سال تحصیلی رده سنی 16 سال به صورت غیر اجباری ارائه  می‌گردد.مراکز آموزش متوسطه تکمیلی ملزم به برخورداری از حداقل 4 کلاس درسی، تسهیلات تکنولوژیک آموزشی نظیر اتاق ویژه کامپیوتر،  ورزشگاه و کتابخانه تخصصی می‌باشند. این موسسات همچنین مجهز به امکانات ویژه جهت ارائه آموزش پیش دانشگاهی  می‌باشند که به تعداد حداکثر33 نفر در هر کلاس ارائه  می‌گردد. زمانی که نرخ تقاضای ثبت نام در مراکز تکمیلی متوسطه بیش از عرضه باشد، هر موسسه‌ای براساس برنامه LODE از حق تقدم پذیرش دانش آموختگان مراکز عمومی برخوردار  می‌باشد. برنامه LOPEG و قوانین ویژه جوامع مستقل نیز خود مکمل قانون LODE می‌باشند. جهت ورود به مراکز  پیش‌دانشگاهی ارائه مدرک تحصیلی الزامی است. در این راستا، از محصلین برخوردار از مدارک هنری نیز در مراکز پیش‌دانشگاهی هنری ثبت نام به عمل  می‌آید. از جمله مهم‌ترین  شرایط لازم جهت ثبت نام در دورهای  پیش دانشگاهی  می‌توان به قبولی در آزمون نهایی سال دوم متوسطه اشاره نمود. گفتنی است از آندسته دانش‌آموزانی که ازمدرک آموزش حرفه‌ای، مدارک هنری و مدرک تکنسین حرفه‌ای ویژه برخوردار باشند. نیز دردوره پیش دانشگاهی ثبت نام به عمل می‌آید.

اهداف آموزشی

مراکز پیش دانشگاهی تحت برنامه LOGSE تکمیل کننده مقطع آموزش متوسطه محسوب می‌گردند. طی این دوره آموزشی بر بهبود توانایی‌های  دانش‌آموزان اعم از آشنایی با احکام اسپانیا، زبان رسمی و تسلط کافی بر زبان خارجی، قدرت تجزیه و تحلیل مسائل، درک ریشه‌های  تحقیق و آگاهی از علوم تکنولوژی و بهره‌گیری از آموزش فیزیکی وجسمی  در جهت ارتقاء توانمندی‌های شخصی و بهبود احساسات هنری تأکید  می‌گردد. از جمله مهم‌ترین  اهداف مراکز پیش دانشگاهی نیز می‌توان به ترغیب  دانش آموزان جهت مبادرت به تحصیل در مراکز دانشگاهی، ارتقاء آموزش‌های حرفه‌ای و بررسی و تأمین نیازمندی‌های انسانی بازار کار اشاره نمود.

آموزش استثنایی

طی تنظیم فرآیند سازماندهی عمومی سیستم آموزشی LOGSE  در سال 1990، برنامه های ملی آموزش  استثنایی ارائه گردید. براساس برنامة LOGSE، برنامه های آموزش استثنایی به منظور برطرف نمودن نیازهای آموزشی دانش آموزان استثنایط به این افراد ارائه می گردد.

تاریخچه

سوابق اولیة آموزش استثنایی در اسپانیا به قرن 16 میلادی بازمی گردد. 2 قرن بعد این حوزه آموزشی از رشد بیشتری برخوردار گردید، اگر چه در خصوص آموزش نابینایان و ناشنوایان فعالیتهایی قابل توجهی صورت نگرفت. طی قرن نوزدهم، مدارس و مؤسسات آموزشی با همکاری یکدیگر به آموزش کودکان استثنایی مبادرت نمودند. پس ازجنگ داخلی کشور، آموزش استثنایی در اسپانیا مورد توجه قرار گرفته،  و مراکزی در این بخش ایجاد گردید. به طور کلی می توان گفت که با تدوین برنامة (LGE) ، برای نخستین بار ساختار آموزش استثنایی در اسپانیا سازماندهی گردید. به نحویکه موضوعات ارائه شده در برنامة (LGE) توسط مؤسسه ملی آموزش  استثنایی(INEE) در سال 1975به مورد اجراء گذارده شده علاوه براین به منظور سازماندهی حوزه آموزشی برخوردار از ویژگی های متجانس، این مؤسسه به ارائه طرح ملی آموزش استثنایی مبادرت نمود. که برای اولین بر اصول عادی آموزشی ، بخش ها و خدمات آموزشی و تعاملات و توجهات آموزشی استثنایی مشتمل می گردید. این اصول خود به تصویب قانون تعاملات و توازن اجتماعی در سال1982منتهی گردید. با تدوین فرآیند سازماندهی عمومی سیستم آموزشی LOGSE طی سال1990، تعاملات آموزش استثنایی در قالب سیستم اصلی آموزشی صورت گرفته و مفهوم جدیدی از نیازهای حوزه آموزش  استثنایی استنباط گردید. با تدوین فرآیند ارزیابی امور اداری (LOPEG) طی سال1995 در خصوص افرادی مواجه با نیازهای آموزشی خاص (افراد استثنایی)، سیستم جدا سازی دانش آموزان مواجه با نیازهای ویژة آموزشی از افراد مواجه با ناتوانی های فیزیکی، احساسی و مشکلات رفتاری به مورد اجرا درآمد. در این چارچوب جوامع مستقل نیز به تدوین راه حل هایی پیرامون برطرف نمودن مشکلات آموزش استثنایی در حیطة خود کاری خود مبادرت می نمایند.

قوانین آموزشی

از جمله مهم ترین چارچوب قانونی آموزش استثنایی می توان به موارد ذیل اشاره نمود:

1-قانون مصوب 7 آوریل سال1982 درخصوص تعامل اجتماعی و توازن آن (LISMI)

2-حکم سلطنتی مصوب ششم مارس سال 1985 در خصوص سازماندهی ساختار آموزش  استثنایی  توسعة اصول آن بر اساس (LISMI)

3-فرآیند سازماندهی سیستم عمومی آموزش مدون در سال 1990  در خصوص سازماندهی عمومی سیستم آموزش LOGSE به منظور ایجاد و تقویت اصول آموزش استثنایی در چارچوب آموزش عمومی متناسب با نیازهای آموزش استثنایی.

4-قانون ارزیابی امور اداری مؤسسات آموزشی (LOPEG) مدون سال1995در خصوص تشریح اهداف آموزش استثنایی و افراد مشمول این نوع آموزش.

قوانین برنامه LOGSE همچنین به سازماندهی آموزش استثنایی در قالب برنامة های عمومی آموزشی تأکید دارد. علاوه براین به ارتباطات و برقراری میان مدارس عادی با مراکز آموزش استثنایی تأکید می گردد. این روابط عمدتاٌ توسط جوامع مستقل برقرار می گردد.

دوره های آموزشی

مطابق برنامة LOGSE از آموزش استثنایی بعنوان بخشی از سیستم آموزش عمومی یاد می گردد. اهداف و مفاهیم چنین آموزشی مطابق با آموزش عمومی است که با ویژگیهای شخصی دانش آموزان استثنایی مطابقت می یابد. به عبارت دیگر، دانش آموزان مراکز استثنایی ملزم به یادگیری مفاهیمی مشابه مفاهیم سیستم آموزش عمومی می باشند. البته این در حالی است که دراین زمینه تعدیلاتی نیز اعمال می گردد. که از آن جمله می توان به اعمال تعدیلات در فضاهای آموزشی، منابع آموزشی و طرق بهره گیری از این منابع بهره گیری از سیستم های ارتباطی جایگزین و اعمال تعدیلاتی در برنامه های کلاسی مفاهیم دورة تحصیلی، روش ها ، فعالیتها ، رویه ها و معیارهای ارزیابی تحصیلی اشاره نمود. دانش آموزان استثنایی آموزش متوسطه ملزم به آموختن مهارتهای ویژه می باشند.  برنامه های تحصیلات عمومی در مدارس آموزش استثنایی مطابق با حوزه های پایه و اجباری است که بر سطوح آموزش مقدماتی و تکمیلی متوسطه مشتمل می گردد.

اهداف آموزشی  

-همراهی زبانی، فکری و ارتباطی با دانش آموزان استثنایی و ارائه خدمات مشاوره در زمینه اثرات اجتماعی و محرکهای ویژة آن.

-یادگیری مهارت های روزانه زندگی توسط دانش آموزان استثنایی

-ارائه رویه ها و مهارت ها ویژه آموزش  به دانش آموزان استثنایی

-ارتقاء فعالیتهای جسمی و ذهنی دانش آموزان استثنایی.

-اتخاذ روش های مناسب جهت تسهیل فرآیند یادگیری خواندن و نوشتن.

-بهره گیری از ابزارهای آموزشی حسی – حرکتی، خط بریل و لب خوانی.

ارزیابی تحصیلی

اصول ارزیابی تحصیلی دانش آموزان استثنایی بر نیازهای ویژة آموزشی آنان منطبق می باشد. ارزیابی تحصیلی فرآیندی انعطاف پذیر و نظام یافته است. جنبه انعطاف پذیری به واسطه بهره گیری از تکنیکهای مختلف ارزیابی و ابزار مختلفی است که بصورت اصولی و نظام یافته تدوین می گردد. اصول ارزیابی تحصیلی عمدتاٌ بر ابزارها و رویه های مناسب آموزش استوار بوده و با نیازهای ویژة آموزشی انطباق دارد. از ابزارها و رویه های مختلف توصیه شده در ارزیابی تحصِیلی نظیر آزمونهای شفاهی و کتبی متناسب با مشکلات اساسی دانش آموزان صورت می گیرد.علاوه بر این، زمینه های آموزشی دانش آموزان مواجه با نیازهای ویژة آموزشی نیز مورد بررسی قرار گرفته و معیارهای مشترکی به منظور ارائة اطلاعات به والدین و دانش آموزان وجود دارد. مبحث ارزیابی تحصیلی عمدتاٌ بر عناصر کلیدی ارتقاء  فرآیند آموزشی تاٌکید دارد که در این خصوص می توان از ارزیابی مقدماتی، ارزیابی اطلاعاتی و ارزیابی گروهِ نام برد. مداارس استثنایی به ارزیابی دانش آموزان خود بر اساس برنامه ها و دوره های تحصیلی ویژه با همراهی معلمین آموزش استثنایی مبادرت می نمایند.

ارتقاء و مشاورة تحصیلی

مشاورة تحصیلی در مؤسسات آموزش استثنایی در قالب در سه حوزة عمومی (حمایت از فرآیندهای آموزشی ، ارتقاء برنامه های عملی و برنامه های آموزشی انتقال افراد به زندگی عادی ) به این افراد ارائه می گردد. دو حوزة نخست مورد تأکید سیستم آموزش استثنایی است. تصمیم گیری در خصوص ارتقاء تحصیلی دانش آموزان استثنایی بر اساس اطلاعات مکسوب در طول فرآیند ارزیابی در ارتباط با پیشرفتهای دانش آموزان در نیل به اهداف برنامه ها صورت می گیرد. تصمیمات فوق بر اساس معیارهای آموزشی و با توجه به برنامه های کمکی تحصیلی اتخاذ می گردد. معیار اساسی تصمیم گیری در ارتقاء تحصیلی دانش آموزان استثنایی بر شخصیت و معیارهای فردی آنان استوار می باشد. روش های آموزشی و سازماندهی از جملة مهم ترین عوامل اتخاذ تصمیمات در جهت ارتقاء تحصیلی دانش آموزان استثنایی می باشد.ازجمله دیگر جنبه های مهم در این خصوص می توان به طول مراحل آموزشی و کسب مهارتها و دانش علمی مورد توجه در هر مرحله اشاره نمود.

گواهینامه پیش دانشگاهی

دانش آموزان مواجه با نیازهای ویژة آموزشی ،پس از نیل به اهداف آموزش متوسطه به مدرک فارغ التحصیلی آموزش متوسطه نائل آمده و از مجوز ورود به مراکز دانشگاهی و آموزش حرفه ای برخوردار می گردند. در هر مورد، دانش آموزان به احراز مدارک معتبری دال بر گذراندن حوزه های درسی مختلف نائل می آیند . مطابق  برنامة LOGSE از آن دسته از دانش آموزانی که موفق به دستیابی به اهداف آموزش متوسطه جهت ادامة تحصیل نگردند، در برنامه های اجتماعی ویژة ثبت نام به عمل می آید که به آشنایی آنان با بازار کار منتهی می گردد. علاوه بر این دانش آموزان مواجه با  نیازهای آموزشی ویژه که موفق به اتمام کلیه مقاطع آموزش پایه گردیده اند نیز به احراز مدارکی به آندسته از دانش آموزانی که مراحل پیش دانشگاهی و آموزش حرفه ای را پشت سر گذارده اند نیز مدارک Bachiller  و یا تکنسین فنی اعطاء    می گردد .

آموزش حرفه ای استثنایی

آندسته ازدانش آموزان مواجه با نیازهای ویژة آموزشی که به اتمام آموزش پایه نائل آیند بدون نیل به اهداف مورد نظر در آموزش متوسطه تحت آموزش حرفه ای قرار می گیرند . ارائه این قبیل آموزش ها به افراد استثنایی، به جذب این افراد در بازار کار و ارتقاء توانایی ها ، مهارتها و آموزش های تکمیلی به اینگونه افراد منتهی می گردد. جوامع مستقل نیز به ارائه برنامة ارتقاء و مشاورة حرفه ای به افراد بزرگسالان مواجه با نیازهای آموزش ویژه می پردازند. گفتنی است که این برنامه ها با توافق مراجع ذی صلاح (دولتهای محلی و مؤسسات غیر انتفاعی خصوصی و عمومی) ارائه می گردد.

برنا مه های آموزشی

برای دانش آموزان مواجه با ناراحتی های جسمی و حرکتی و دانش آموزان بستری در بیمارستانها ( افراد معذور ازحضور در کلاس درس) دوره های خاصی تدارک یافته است. جوامع مستقل نیز به تنظیم و اجرای جایگزینهای سازمانی مختلفی نظیر بهره گیری ازاساتید آموزش استثنایی و ارائه برنامه های آموزش خانگی و بیمارستانی به دانش آموزان ناتوان مبادرت می نمایند.

آموزش معلمان

آموزش مقدماتی معلمین مراکز پیش دبستانی توسط دانشگاه EGB تدارک می یابد. کالج های آموزش معلمان موسسات دانشگاهی وابسته به دانشگاه می باشند. در اتمام موفقیت آمیز دوره آموزش معلمان، گواهینامه صلاحیت در تدریس گواهینامه EGB به فارغ التحصیلان اعطا می گردد. دوره ها سه سال بطول انجامیده و دانشجویان طی آن به مهارت در لغت شناسی، علوم انسانی، علوم، آموزش تخصصی و آموزش پیش دبستانی دست می یابند. آموزش مقدماتی مربیان پیش دبستانی و معلمین ابتدایی اکنون در دست اصلاح بوده و در حال انطباق با مقررات LOGES است. دوره همزمان سه ساله آموزش دانشگاهی معلمان علاوه بر دوره آموزش عمومی و مشتمل بر دوره کارآموزی تدریس است. دانشجویان دوره های آموزش معلمان به تخصص در آموزش کودکان، ابتدایی، زبانهای خارجی، موسیقی، تربیت بدنی، آموزش استثنایی و آموزش گفتاری یا شنیداری نائل می گردند. جهت تدریس در سطح آموزش پیش دبستانی برخورداری از تخصص لازم در آموزش خردسالان الزامی است. مربیان مراکز پیش دبستانی نیز همانند معلمین ابتدایی بر دو گروه (معلمین بخش دولتی فعال در موسسات آموزشی دولتی و معلمین بخش خصوصی فعال در موسسات آموزشی خصوصی) مشتمل می گردند. احراز شغل ثابت معلمی در کلیه سطوح آموزشی، حضور در آزمون رقابتی شایستگی و توانایی که توسط مقامات مختلف آموزشی سازماندهی می گردد، الزامی است. دسترسی به شغل معلمی منطبق بر قوانین تجاری قابل مذاکره است که ملزم به انعقاد قرارداد کار میان معلمین و مالکین مدارس می باشد. مدت زمان قرارداد مذکور از 1 سال تا زمان نامشخص شامل می گردد. معلمین مدارس خصوصی نیز ملزم به برخورداری از قابلیت های مقدماتی مشابه معلمین مدارس دولتی می باشند. مطابق برنامه LOGES، برخورداری از امکان حضور در دوره های آموزش ضمن خدمت حق مسلم معلمین کلیه سطوح آموزش است.

آموزش معلمین پیش‌دبستانی و ابتدایی

مطابق برنامة LOGSE مربیان و معلمین مراکز پیش‌دبستانی و ابتدایی ملزم به برخورداری از مدرک دانشگاهی می‌باشند. گفتنی است که علاوه بر مدرک دانشگاهی، افراد برخوردار از مدارک دیگر حرفه‌ای نظیر فارغ‌التحصیلان مدارس پرستاری و یا آموزشی ابتدایی و آموزشهای حرفه‌ای نیز از مجوز تدریس در مراکز آموزشی مذکور برخوردار می‌باشند.

تاریخچه قوانین دولتی آموزش معلمان پیش‌دبستانی و ابتدایی در اسپانیا به دورة اولیه پایه‌گذاری سیستم آموزشی در کشور باز می‌گردد. بطور دقیق‌تر می‌توان گفت که قوانین سیستم آموزشی معلمان مقاطع ابتدایی از قرن نوزدهم به مورد اجراء گذارده شد. پس از تأسیس نخستین مرکز آموزش معلمان طی  سال 1839 با عنوان (Escueta Normal de Maestros )  این مدارس از رشد چشمگیری طی قرن 20 برخوردار گردیده و به ارائة مدل آموزشی خاصی به گروههای کثیری از معلمان اسپانیایی تا سال 1970  میلادی پرداختند. در آن اثنا، مطابق با برنامة فرآیند عمومی آموزش (LGE) فرآیند تکمیل دوره‌های آموزش معلمان در دانشگاهها مورد بررسی قرار گرفت. پس از سال 1970 دانشگاههای (Escuetas) به آموزش عمومی معلمین پرداخته و جانشین مراکز آموزش معلمان گردیدند. در این راستا، با توجه به رشد سطح آموزش مقدماتی معلمین،‌ ضرورت ارائه آموزش‌های عمومی و مقدماتی (EGB) به معلمان مقطع آموزشی ابتدایی نیز ضروری گردید. مطابق برنامة LGE معلمان آموزش ابتدایی و پیش‌دبستانی ملزم به برخورداری از مدرک و گواهی‌نامة مهندسی فنی و یا معماری و گذراندن دوره 3 ساله آموزش عالی  می‌باشند. چارچوب اصلی دروس آموزش معلمین ابتدایی مطابق برنامة (LGE) که طی دهة 70 پیش‌بینی گردید بر دروس علوم ابتدایی و پیش‌دبستانی، علوم انسانی، فلسفه و آموزش تخصصی تمرکز بیشتری  می‌گردد. با توسعه سیاستهای آموزشی مطابق برنامة LOGSE طی سال 1990، ساختار آموزش معلمان ابتدایی اصلاح گردید. به طور کلی می توان گفت که تاریخچه وضع قوانین آموزش معلمان در نظام آموزشی اسپانیا به قرن 18 میلادی باز می‌گردد. پس  از اعمال اصلاحات مداوم در حوزه آموزش کشور، نخستین مرکز آموزش معلمان کشور با عنوان "میلستوس" طی سال 1839 تأسیس شد. مرکز آموزش معلمان میلیستوس به‌عنوان مدل آموزشی نظام آموزش اسپانیا عملاً تا سال 1970 تداوم یافت. این درحالی آست که درسال1970 مطابق قوانین آموزش اسپانیا (LGE) مسؤولیت برگزاری و نظارت بر دوره‌های آموزش معلمان پیش دبستانی و ابتدایی  به دانشگاه‌های کشور  محول گردید.طبق قانون مصوب1970،مراکز جدیدی تحت عنوان مراکز آموزش مقدماتی معلمان" EGB " جایگزین سیستم پیشین آ‌موزش معلمان در دانشکده‌ها گردید. هدف از تشگیل چنین مراکزی بالا بردن سطح آ‌موزش معلمان پیش دبستانی و تقویت ساختار آموزش مقدماتی معلمان (EGB) بود. چهارچوب سیاست‌های آموزشی دهه 70، بر تخصص معلمان مقاطع آموزش ابتدایی و پیش‌دبستانی در تدریس دروس آموزشی متمرکز بود. این در حالی است که طی اصلاحات آموزشی دهه 1990، تعریف جدیدی از آموزش مقدماتی معلمان ارائه گردید. به عبارت دیگر ساختار آموزش مقدماتی معلمان از نظر سازماندهی و محتوا بازسازی گردید. هدف از اعمال چنین اصلاحاتی منطبق ساختن نیازهای آموزش معلمان با نیازهای آموزشی کشور بود. از جمله قوانین اصلاحی آموزشی می‌توان به لزوم برخورداری کلیه معلمان مقاطع آموزش ایتدایی  و پیش دبستانی از مدرک "میسترو" اشاره نمود.قوانین ویژه معلمین واجد شرایط تدریس در مقاطع پیش دبستانی که از تحصیلات دانشگاهی برخوردار نمی‌باشند،دراساسنامه آموزش کشور اسپانیا لحاظ گردیده است. شیوه ارائه مدرک آموزشی" میسترو " که جهت تدریس به خردسالان و دانش‌آموزان مقطع پیش‌دبستانی توسط شورای سلطنتی اسپانیا به معاونین اعطا‌ می‌گردد در سال 1991 تغییر یافته و فهرست تخصص‌ها و مهارت‌های عمومی معلمان  مقطع آموزشی مذکور در اساس‌نامه آموزشی اتخاذ گردید.

دوره‌های آموزشی

آموزش معلمین مراکز پیش دبستانی و ابتدایی در دانشگاههای آموزش معلمان (Escueals) طی یک مرحله آموزشی 3 ساله صورت می‌گیرد. در حال حاضر طی دوره‌های آموزش معلمین مراکز پیش‌دبستانی و ابتدایی 7 تخصصی آموزش ابتدایی و نحوة تعلیم آن، زبان خارجی (انگلیسی و فرانسوی)، آموزش جسمانی، آموزش موسیقی، آموزش تخصصی و آموزشهای سمعی و بصری (گفتاری و شنیداری) به دانشجویان ارائه می‌گردد. قوانین مشترکی در کلیه دانشگاههای آموزش معلمان در خصوص برنامه‌های آموزش معلمین مرکز پیش‌دبستانی و ابتدایی وجود دارد. به نحویکه دوره‌های تحصیلی کلیه رشته‌های این مقطع بر حداقل 180 روز آموزشی بالغ می‌گردد. زمان کلاسی نیز بر20 تا 30 ساعت در هفته به علاوه دروس عملی مشتمل می‌گردد. طبق قوانین مذکور، تحت هیچ شرایطی مدت زمان کلاس (دروس تئوری) از 15 ساعت در هفته تجاوز نمی‌نماید. این قوانین همچنین به ارائه ساختارهایی برای دانشگاههای آموزش معلمان ابتدایی(Escueals) منتهی می‌گردد که بر سری موضوعات مرتبط با آموزش ابتدایی و مباحث روانی تعلیمی، تئوری آموزش عمومی، مؤسسات آموزش پیش‌دبستانی و ابتدایی و نوع سازماندهی این مراکز، روانشناسی آموزشی و بهبود سن تحصیل، آموزش جامعه شناسی، تئوری آموزش کوتاه مدت و مؤسسات ارائه کننده این قبیل آموزش‌ها، به کارگیری تکنولوژیهای جدید در آموزش و برخورداری از آموزش عملی و مناسب در قالب حداقل320 ساعت آموزش مشتمل می‌گردد.

چارچوبهای قانونی

قوانین ویژه معلمین واجد شرایط تدریس در مقاطع پیش دبستانی که از تحصیلات دانشگاهی برخوردار نمی‌باشند. دراساسنامه آموزش کشور اسپانیا قید گردیده است.

شیوه ارائه مدرک آموزشی " میسترو " که جهت تدریس به خردسالان و دانش‌آموزان مقطع پیش‌دبستانی توسط شورای سلطنتی اسپانیا به معاونین اعطا‌ می‌گردد در سال 1991 تغییر یافته و فهرست تخصص‌ها و مهارت‌های عمومی که معلمان مقطع آموزشی مذکور در اساس‌نامه آموزشی اتخاذ گردید.از جمله مهمترین چارچوب‌های قانونی ویژه مراکز آموزش پیش‌دبستانی و ابتدایی می‌توان به موارد ذیل اشاره نمود:

-برنامه LOGSE در خصوص ساختار و گواهینامه‌های معلمین آموزش ابتدایی.

-حکم سلطنتی مصوب سال 1991 در خصوص مدارک مورد نیاز معلمین مراکز پیش دبستانی و ابتدایی.

نهادهای مرکزی

دولت اسپانیا به دانشگاهها در ارائة مدارک معتبر و اجرای قوانین کلی تحصیلی، توصیه‌ها و مشاوره‌هایی ارائه می‌نماید. مسوولیت ارزیابی و اعتبار بخشی مدارک تحصیلی معلمین مقطع ابتدایی نیز بر عهده شوراهای دانشگاهی است. بر این مبنا قوانین و مدارک دانشگاههای خصوصی نیز که به ارائه مدارک مختلفی منتهی می‌گردد از طریق شوراهای دانشگاهی ارزیابی و سنجش می‌گردد. آموزش معلمین سطوح پیش‌دبستانی و ابتدایی در دانشگاههای آموزش معلمین (Escueals)، دانشکده‌های آموزش معلمان و مؤسسات غیررسمی آموزش معلمان صورت می‌گیرد. دانشگاههای آموزش معلمان (Escuelas) و مؤسسات آموزش معلمان به صورت مشترک به آموزش معلمان ابتدایی و بصورت منظم و در ارتباط با یکدیگر می‌پردازند. این قبیل ارتباطات به گونه‌ای است که مراکز مذکور حتی در تشکیل جلسات دروس عملی و دورة تحصیلی و معیارهای استخدام کادر آموزشی (اساتید) به مشارکت با یکدیگر مبادرت می‌نمایند.

ارزیابی تحصیلی

ارزیابی دانش‌جویان دوره‌های آموزش معلمان در سطح دانشگاه بر عهده دانشگاه‌ها و گروه‌های آموزشی مربوطه می‌باشد. به کلیه دانش‌جویانی که موفق به گذراندن دوره‌های آموزش معلمان در دانشکده ملی آموزش معلمان اسپانیا گردند. مدرک علمی "میسترو" در رشته‌ی تخصصی مربوطه اعطا می‌گردد. 

پذیرش تحصیلی

از جمله پیش نیازهای دانشگاهی آموزش معلمین مراکز پیش‌دبستانی و ابتدایی (Escueals) و یا مؤسسات آموزش معلمان می‌توان به قبولی در آزمون تعیین سطح دانشگاهی (COU) قبولی در آزمون سال دوم مراکز پیش دانشگاهی، گذراندن آموزش حرفه‌ای و تخصصی سطح (Fpll)، سطح پیشرفتة آموزش حرفه‌ای و مدارک معادل موارد مذکور اشاره نمود. علاوه بر این افراد برخوردار از مدرک تکنسین تخصصی و یا تکنسین حرفه‌ای در رشته‌های تخصصی از مجوز ثبت‌نام به طور مستقیم در این دانشگاهها برخوردار می‌باشند که بر 30 درصد از کل افراد ثبت‌نامی مشتمل می‌گردد.

استخدام معلمین

مسؤولیت استخدام معلمین مقاطع آموزش ابتدایی و پیش دبستانی در کشور اسپانیا بر عهده دانشکده ملی آموزش معلمان( Scholas universitias)  و مراکز آموزش معلمان مقاطع آموزش پیش دبستانی و ابتدایی است.

آموزش معلمین مقطع متوسطه

در مقابل رویه‌های ایجاد شده برای معلمین مقاطع آموزش پیش دبستانی و ابتدایی، معلمین آموزش متوسطه عموماًًًًً در دانشگاه‌ها تحصیل می‌نمودند. از این روی، معلمین این سطح به صورت اختیاری تحصیل درمدارس و مراکز عالی آموزش معلمان مبادرت می نمودند. طی سال 1970 و با وضع برنامة LGE  رویه فوق تغییر یافته و آموزش معلمین مراکز متوسطه در دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی اجباری گردید. تا پیش از سال 1970، مطابق برنامه LGE برای معلمان درحوزه‌های مختلف آموزش متوسطه درجاتی پیش‌بینی شده بود که آنها قادر به اخذ مدارک لینکشادو، مهندسی یا معماری، مدارک BUP و COUودیگر انواع گواهی‌نامه‌های آموزش حرفه‌ای، مرتبط با موضوعات دروس تدریسی خود بودند. معلمین آموزش حرفه‌ای مشتمل برآموزش عملی و نظری (FPI) و (PII) نیز ملزم به برخورداری از مدرک مهندسی فنی یا درجة معماری فنی می‌باشند. اساتید آموزش فنی و رشته‌های سطوح FPI نیز ملزم به برخورداری از گواهی‌نامة FPIIمی‌باشند. علاوه براین، معلمان نیازمند آموزش‌های تعلیمی می‌باشند. که به کسب آن در مؤسسات علوم آموزشی مبادرت می‌نمایند. با اتمام این مرحله معلمین به احراز مدرک شایستگی تعلمیی (CAP) نائل می‌آیند. گفتنی است که دانشجویان برخوردار از آموزش‌های ویژه دانشگاهی و افراد برخوردار از تجربة تدریس، از گذراندن این مرحله معاف می‌باشند. لازم به ذکر است که درچنین آموزش‌هایی نیاز به اساتید کارگاهی و کارگاه‌های آموزشی نیست. با اجرای برنامة LOGSE، طی سال1990، 2 گروه آموزشی در این سطح آموزشی ایجاد گردید. طی سطح اول آموزش معلمین برخوردار از مدرک لینکشادو، مهندسی یا معماری از امکان تدریس در مدارس متوسطه، مراکز پیش دانشگاهی یا آموزش حرفه‌ای برخوردار می‌باشند. مطابق سطح دوم آموزش معلمین برخوردار از گواهی‌نامة معمار فنی یا مهندسی فنی، از مجوز تدریس در مراکز آموزش حرفه‌ای  و تخصصی متوسطه و پیش دانشگاهی برخوردار می‌گردید. این در حالی است که در سیستم سابق آموزشی از گروه‌های معلمین آموزش فنی و حرفه‌ای، توسط معلمین الزامی است. گفتنی است که این گواهی‌نامه پس از گذراندن آموزش فنون تعلیمی به فارغ التحصیلان ارائه  می‌گردد. گفتنی است که معلمین برخوردار از مدرک استادی یا لینکشادو و معلمین دارای تخصص‌هایی در زمینة‌های روانشناسی، تعلیمی و تکنولوژی معلمینی برخوردار از20 سال تجربة تحصیل در مدارس عمومی وخصوصی، گذراندن از این نوع آموزش‌ها معاف می‌باشند.

قوانین آموزشی

چهارچوب قانونی آموزش مقدماتی معلمان کشور اسپانیا طبق قانون اصلاحات دانشگاه ( LRU ) مصوب سال 1983 و قوانین بعدی تعیین گردید. قوانین مربوط به آموزش تخصصی معلمان در سال 1995 تصویب گردیده و برنامه‌ها‌ی درسی و شرایط پذیرش مدرسین به واسطه تصویب قانون 1996 طراحی گردید.قوانین عمومی آموزش معلمان مصوب 1970 در زمره قوانین اصلی مقطع  آموزش معلمان قرار داشته و هم‌چنان قابل اجرا است. از جمله مهم‌ترین  چارچوب‌های قانونی ویژه آموزش معلمین مقطع متوسطه می‌توان به موارد ذیل اشاره نمود:

- برنامة LOGSE در خصوص آموزش معلمین مقطع متوسطه در سطوح غیر دانشگاهی.

- قانون مصوب سال1983درخصوص تدوین فرآیند آموزش دانشگاهی معلمین مقطع متوسطه(LRU).

- قانون مصوب سال 1970درخصوص فرآیند عمومی آموزش (LGE) .

دوره های آموزشی

معلمین مقطع متوسطه، نیازمند برخورداری از مدرک آموزش حرفه‌ای و تخصصی درقالب 16تخصص سازماندهی شده مطابق با حوزه‌های  مختلف آموزش متوسطه  می‌باشند. برنامه‌های آموزشی رشته‌های مذکور حداکثر بر75 و حداقل60 واحد درسی مشتمل می‌گردد. که طی سال تحصیلی به دانشجویان ارائه می‌گردد. دورة تحصیلی نیز در دو جزء تحصیلات تئوری و آموزش حرفه‌ای وعملی.  سازماندهی گردیده است. دروس تئوری و عملی نیز خود بر دروسی مشتمل می‌گردد. ارائه دروس تخصصی ویژه بستگی به انتخاب دانشجو دارد. از جمله دروس اجباری می‌توان به علوم اجتماعی، تعلیمی و جنبه‌های روانشناسی مرتبط با آموزش متوسطه  اشاره نمود. موضوعات دروس انتخابی نیز از جنبه‌های علمی، فنی و آموزشی مشتمل می‌گردد. که به کمتر از20 درصد از کل رشته‌ها و واحدهای تئوری و عملی (حداقل 40 واحد درسی) مشتمل می‌گردد. دروس عملی نیز بر15 واحد درسی مشتمل می‌گردد. در حدود 10 واحد از آن بر دروس عملی، تجزیه و تحلیل، انعکاس و ارزیابی برنامه‌های  آموزشی می‌گردد. برای تخصصی‌های مرتبط با آموزش حرفه‌ای و تخصصی توجه خاصی به فرآیند آموزش ضمن خدمت معطوف گردیده است. 

پذیرش تحصیلی

معلمین مراکز آموزش متوسطه ملزم به برخورداری از مدرک لینکشادو، مهندسی، معماری و یا مدارک معادل با آنها می‌باشند. علاوه بر این افراد برخوردار از مدرک حرفه‌ای، ملزم به گذراندن آموزش تخصصی در رشتة تخصصی خود می‌باشند. پس از اجرای مقررات برنامه LOGSE در خصوص معلمین مدارس متوسطه، از سال 2000  سیستم اعطای مدرک شایستگی تعلیمی تحت عنوان (CAP) به مورد اجرا درآمده است.

شرایط پذیرش معلمین مقطع آموزش متوسطه بنا بر دوره‌های آموزش فنی و حرفه‌ای و دوره‌های آموزش غیر حرفه‌ای (آکادمیک) متفاوت می‌باشد. دروس تخصصی فنی و حرفه‌ای بر اساس تخصص و نیز در رابطه با دروس مختلف مقاطع آموزش متوسطه سازماندهی می‌گردد. ‌شوند. برنامه‌های آموزش فنی و حرفه‌ای در قالب 60-50 واحدهای عملی تدریس حرفه‌ای که به دانشجویان ارائه می‌گردد. گفتنی است که واحد های تئوری ـ عملی شامل دروس عمومی  و موضوعات تخصصی  با توجه به رشته انتخابی دانشجویان می‌باشد. ازجمله دروس عمومی دوره‌های آموزش معلمان مقطع آموزش متوسطه می‌توان به موضوعات اجتماعی، آموزشی و روان شناختی اشاره نمود.دروس اختیاری فنی و غیر فنی آموزش معلمان از کمتر از 20 % کل واحدها متشکل می‌گردد. حداقل واحد‌های عملی تدریس متشکل از 15 واحد درسی است که حداقل 10 واحد درسی آن  از طریق تدریس عملی در مراکز آموزش متوسطه ارائه گردیده و سایر واحدها تحت عنوان آمادگی آموزشی و تجزیه و تحلیل و ارزیابی برنامه‌های آموزشی تعلیم می‌گردد.گفتنی‌است که دراحراز تخصص‌های آموزش فنی واحدهای عملی تدریس به‌صورت کار عملی فنی و حرفه‌ای ارائه می‌گردد.

کادر مراکزآموزش پیش‌دانشگاهی

کادر حرفه‌ای

از جمله مهم‌ترین کادر حرفه‌ای مراکز آموزش غیردانشگاهی کشور اسپانیا می توان به موارد ذیل اشاره نمود:

-کادر پرستاری که عهده‌دار مسوولیت مراقبت و نظارت بر سلامت دانش‌آموزان بیمار و تجویز دارو و ارائه خدمات مراقبتی اولیه به آنان می‌باشند.

-کادر گفتار درمانی که عهده‌دار مسوولیت کشف بی‌نظمی‌های رفتاری و تغییرات متناوب کلام و ارائه کمک‌های لازم در این زمینه می‌باشند.

-کادر فیزیوتراپی که عهده‌دار مسوولیت زیر نظر گرفتن رفتارهای فیزیکی و جسمانی دانش‌آموزان و کشف مشکلات جسمانی آنان و نظارت بر سلامتی دانش‌آموزان در زمان عدم حضور کادر پرستاری می‌باشند.

-ناظمین مدارس که عهده‌دار مسوولیت نظارت بر رفتار دانش‌آموزان در راهروهای مدارس به هنگام زنگ تفریح و عدم حضور معلمین در کلاس، ارائه خدمات رفاهی نظیر تدارک سرویس ایاب و ذهاب، سرویس بهداشتی و آرایشی و تغذیه به دانش‌آموزان می‌باشند.

گفتنی است که ناظمین مدارس ملزم به برخورداری از حداقل مدرک (FPII) می‌باشند.

-کادر مشاورین تحصیلی که به ارائه خدمات مشاوره تحصیلی به دانش‌آموزان مبادرت می‌نمایند.

فرصت‌‌های خدمتی معلمین مقاطع آموزش پیش دانشگاهی

از نقطه نظر تاریخی فرصت‌های خدمتی معلمین در مدارس آموزش متوسطه و ابتدایی متفاوت می‌باشد. معلمین آموزش ابتدایی در اسپانیا از موقعیت‌های کاری موقت تا سال1970 برخوردار بوده و حقوق خود را از طریق دولت دریافت می‌نمودند. علاوه براین، نرخ نزولی دانش‌آموزان این مقطع به‌ویژه در مناطق روستایی مشکلاتی را برای حرفة آموزش معلمان این مقطع بوجود آورده بود. معلمان آموزش متوسطه نیز به طور سنتی از فرصت‌های آموزشی مرتبط با نیازمندی‌های آموزش عالی‌ بهره‌برداری نموده  و به فعالیت در بخش‌های  مختلف آموزشی مبادرت می‌‌نمودند. با اجرای فرآیند عمومی آموزشی طی سال 1970 موقعیت معلمین با تغییرات اساسی مواجه گردید که از آن جمله می‌توان به لحاظ نمودن کلیه معلمان در  برنامة EGB  اشاره نمود. گفتنی است که این برنامه بر امور اقتصادی و فرصت‌های شغلی برای معلمین مشتمل می‌گردید. این فرآیند و قوانین بعدی به هماهنگی کادر آموزشی به طور منظم در هر دو بخش عمومی و خصوصی و در کلیه سطوح آموزشی منجر گردید. لازم به ذکر است که در مفاد این قوانین بر مدارک مورد نیاز تدریس در مراکز مختلف تحصیلی، عضویت در گروه‌های آموزشی، استانداردهای قانونی و کاری و دیگر جنبه‌های  فرصت خدماتی معلمین تأکید عمده‌ای لحاظ گردیده است. علاوه بر این، مطابق قانون فوق، معلمان کشور مشمول قانون خدمات اداری و دولتی گردیدند. طی سال 1978 همچنین قوانینی در جهت اصلاح قوانین پیشین خدمات عمومی و رسمی معلمین جوامع مستقل وضع گردید. با تدوین برنامة LOGSE و پذیرش آن طی سال1990، از این برنامه تحت عنوان چارچوب جدید قانونی خدمات عمومی معلمین یاد می‌گردد. در حال حاضر و بنا برقانون مذکور، به اجرای قوانین خاص خود درخصوص آموزش رسمی کادر آموزش مبادرت می‌نمایند و این در حالی است که قوانین پایه ‌برنامة LOGSE نیز از اعتبار برخوردار می‌باشد. معلمین مدارس خصوصی نیز از قوانین‌کاری ویژه خود برخودار می‌باشند. دولت اسپانیا، پس از انجام مشاوره‌هایی با اتحادیه‌های معلمان، وزارت آموزش و وزارت کاربه تعیین حداقل درآمد معلمان مراکز آموزش خصوصی و دولتی مبادرت می‌نمایند.

قوانین آموزشی

قانون ویژه فرصت‌های اشتغال به شغل معلمی در مدارس کشور در قالب فرآیند معیارهای بهبود خدمات عمومی معلمین طی سال1984 به مورد اجراء در آمده و طی سال 1988اصلاح گردید. طی سال  1995 نیز قوانین جداگانه‌ای در خصوص رویه حقوق بازنشستگی معلمین مقاطع مختلف آموزشی به تصویب رسید. علاوه براین برنامة اصلاحیه فرآیندعمومی آموزش با عنوان (LODE) طی سال 1985  به عنوان معیاری برای استخدام و اخراج معلمان در نظر گرفته شد بعدها طی سال 1995، قوانین فوق در قالب برنامة LOPEG اصلاح گردید علاوه براین، حدود صحیح فاکتورهای ساختار آموزش معلمان سال 1978 اعم از آزادی تحصیلی، آزادی همکاری با اتحادیه‌های کاری و مشارکت در جهت نظارت و مدیریت مناسب موسسات عمومی مشخص گردید. فرآیند سازماندهی عمومی سیستم آموزشی (LOGSE) تدوین یافته طی سال1990 برگروه‌های جدید کادر آموزشی غیردانشگاهی و تشریح ویژگی‌های اصلی این افراد تأکید می‌‌نماید.  علاوه براین چندین حکم سلطنتی در خصوص تعیین جایگاه معلمین، عضویت آنان در کادر استخدامی کشور، ارائه تخصص‌های کاری و آموزشی به آنان، انتقال معلمین، قوانین ویژه آزمون‌های جامع جهت تعیین سطح معلمین به تصویب رسیده است.  تدوین برنامة LOPEG  طی سال 1995  نیز بر ارتقاء کارآیی‌های معلمین تأکید دارد. کادر خصوصی و غیردانشگاهی حوزه آموزش نیز بر مبنای قانون مصوب سال1980 از قوانین کار , در خصوص ارتباطات شغلی و استخدامی معلمین به فعالیت می‌پردازند.

نهادهای مرکزی

دولت اسپانیا مسئول تعیین خط مشی پرسنلی و اجرایی و تنظیم قدرتها در امور اداری و خدماتی کشور می‌باشد. مطابق قانون اساسی کشور وزارت خدمات کشور نیز عهده‌دار مسئوولیت هماهنگی و نظارت برروند اجرای خط مشی‌های دولتی درخصوص استخدام کادر آموزشی و مدیریتی مراکز آموزش کشور  جوامع مستقل نیز به تنظیم قوانین خدمات عمومی خود  می‌پردازند کادر آموزشی مؤسسات خصوصی نیز مشمول قانون‌کار بوده و توسط دولت و سازمان استخدامی کشور مورد نظارت و ارزیابی قرار می‌گیرند. برنامة‌های LOPEG و LODE نیز مطابق معیار ویژه و معینی در خصوص استخدام و اخراج کادر آموزشی  تدوین گردیده‌اند.

شرایط استخدامی معلمین

از جمله مهم‌ترین  شرایط استخدامی جهت استخدام معلمین مقاطع مختلف آموزش در مراکز دولتی می‌توان به موارد ذیل اشاره نمود:

الف )برخورداری از متبوعیت کشور اسپانیا یا عضویت در اتحادیة اروپایی(پیش بینی هایی برای شهروندان دیگر کشورهای اروپایی اتخاذ گردیده است)گفتنی است که داوطلبین غیراسپانیایی ملزم به پیروی از قوانین اسپانیا به طور کامل می‌باشند.

ب )برخورداری از سن بیش از 18  سال.

ج )عدم مواجهه با هیچگونه ناراحتی جسمی و روانی ناسازگار با آموزش.

د )عدم سوء سابقة اخراج از مناصب اداری و خدماتی در گذشته.

ر )برخورداری از گواهی‌نامه آموزش عمومی پایه جهت تدریس در سطح آموزش ابتدایی و پیش‌دبستانی

ز ) برخورداری از مدرک لینکشادو، معماری یا مدارک معادل آموزش آن جهت تدریس در مراکز  حرفه‌ای و تخصصی.

گفتنی است که در برخی از تخصص‌های مرتبط با آموزش حرفه‌ای برخورداری گواهی‌نامة مهندسی فنی، معماری فنی و مدارک معادل آن الزامی است. علاوه بر این کلیه داوطلبان ملزم به برخورداری از مدرک حرفه‌ای و تخصصی می‌باشند لازم به ذکر است آندسته از معلمین که از مدرک لینکشادو در آموزش تعلیمی و نیز تخصص‌هایی در زمینه روانشناسی، علوم تعلیمی و تکنولوژی و یا تجربه تدریس در مؤسسات آموزش خصوصی و عمومی برخوردار باشند، از گذراندن این پیش نیاز معاف می‌باشند.

آموزش معلمین مراکز آموزش خصوصی

مراکز و مؤسسات خصوصی به استخدام معلمین خود با توجه به قوانین استخدامی خاص مبادرت می‌نمایند. استخدام معلمین مراکز آموزشی خصوصی بر مبنای توافقات میان شورای آموزشی رؤسا  و مالکین مؤسسات آموزشی صورت می‌گیرد. گفتنی است که چنین معیاری بر برنامة Lode و بخشی از برنامة LOPEG در خصوص ارزیابی شایستگی و توانایی داوطلبان استوار می‌باشد. کادر آموزشی مراکز خصوصی ملزم به گذراندن دوره‌های3 تا 6 ماهة آموزشی در قالب آموزش پایه می‌باشند. گفتنی است که پس از اتمام دوره‌های مذکور معلمین به استخدام ثابت مراکز در می‌آیند. بر طبق توافقات جمعی در مراکز آموزش خصوصی، کادر آموزشی برمبنای ظرفیت‌ها، درجات تحصیلی، و استعداد و توانایی شغلی گروه‌بندی می گردند.

قوانین اخراج کادر آموزشی

مطابق برنامة LODE، قوانین اخراج معلمین از مراکز آموزشی عمومی تدوین گردیده که اصلاحاتی در این برنامه در برنامة LOPEG صورت پذیرفته است. اخراج معلمین از مراکز آموزش عمومی براساس اعلان شورای آموزشی و با اکثریت آراء صورت گرفته و دلیل اخراج معلم به طور کامل بازگوگردد.

حقوق و مزایای کاری معلمان

حقوق و مزایای معلمین سطوح مختلف آموزشی غیردانشگاهی برحسب گروه تخصصی، طبقات آموزشی، سطوح و ارشدیت معلمین تنظیم و پرداخت می‌گردد. معلمین مراکز آموزش دولتی بر موارد ذیل مشتمل می‌گردد:

-حقوق پایه که به طور استاندارد به کلیه معلمین پرداخت می‌گردد.

-حقوق ارشدیت که براساس تعداد سنوات خدمت آموزشی و همکاری با گروه‌ها آموزشی و پرداخت می‌گردد.

-گفتنی است که پرداخت حقوق ارشدیت معلمین هر 3 سال یکبار صورت می‌پذیرد.

-حقوق مازاد و اضافه کاری که 2 بار در سال علاوه بر حقوق پایه به معلمین پرادخت می‌گردد.

در جوامع مستقل نیز حقوق ومزایای معلمان بصورت ترکیبی مشتمل بر 3 جزء به شرح ذیل به آنان ارائه می‌گردد:

-حقوق ثابت و مشترک برای هر گروه از معلمین

-حقوق متناسب با سطوح تحصیلی و تخصصی آنان

-حقوق 6 سال یکبار مبتنی بر درجه ارشدیت و تخصص معلمین که به معلمین برخورد از مدت زمان 1000-600 ساعت تدریس طی 6 سال تحصیلی پرداخت می‌گردد.

در مراکز آموزش خصوصی نیز حقوق و مزایای کادر آموزشی برحقوق پایه، عرضه دستمزدهای انتقالی و بهره‌وری کاری و مزایای یازده ماهه مشتمل می‌گردد.

زمان کاری معلمین

معلمین مراکز آموزش دولتی از 5/37 ساعت کاری در هفته برخوردار می‌باشند. گفتنی است که 30 ساعت از این زمان به فالیت‌های آموزشی (کلاسی) اختصاص می‌یابد. از 30ساعت مذکور حداقل مدت  25 ساعت آموزشی به آموزش ابتدایی و 18 ساعت به آموزش متوسطه اختصاص می‌یابد. به طور کلی می‌توان گفت که ساعات سالانه آموزش مراکز دولتی بر1180 ساعت مشتمل می‌گردد. که از این زمان،  850 ساعت به ساعات کلاسی و بقیه زمان به عنوان ساعات استراحت منظور می‌گردد. میزان فعالیت روزانة معلمان مدارس خصوصی نیز بستگی به توافقات جمعی شوراهای تصمیم‌گیری مراکز آموزشی دارد گفتنی است که این توافقات در مؤسسات آموزش ابتدایی بر32 ساعت آموزشی در هفته (1398ساعت در سال) بالغ می‌گردد. در دیگر سطوح آموزشی توافق بر ارائه آموزش 27 ساعت در هفته (1089ساعت در سال( می‌باشد که 237‌ ساعت آموزش تکمیلی را نیز باید به این ساعات اضافه نمود. علاوه براین 50 ساعت نیز به روز نمودن فعالیت‌های آموزشی اختصاص می‌یابد.

تعطیلات رسمی کادر آموزشی

تعطیلات رسمی کادر آموزشی مراکز آموزش عمومی و خصوصی بر تعطیلات یک ماهه تابستانی، تعطیلات 8 روزه عید پاک و تعطیلات 15 روزه عید کریسمس مشتمل می‌گردد. به استثنای تعطیلات فوق، معلمان مراکز آموزش عمومی از تقویم کاری منظم (بین اول جولای تا 31 آگوست) برخودار می‌باشند. تعطیلات کادر آموزش مدارس خصوصی نیز بر تعطیلات یک ماهه تابستانی، تعطیلات10روزه  بین سال تحصیلی ( که عمدتاً در خصوص معلمین مراکز آموزش ابتدایی مصداق می‌یابد)، تعطیلات 5روزه در سال، تعطیلات عید پاک و کریسمس مشتمل می‌گردد. علاوه براین، هر سال50 در صد از کادر آموزشی از تعطیلات مازاد2 هفتة‌ای طی فصل ثابت برخوردار می‌گردند. گفتنی است که تعطیلات فوق در خصوص مداری ارائه کننده رشته های آموزشی تابستانه مصداق نمی‌یابد.

بازنشستگی معلمین

قانون بازنشستگی معلمین مراکز دولتی طی سال 1995 اصلاح گردید.. مطابق این قانون سن بازنشستگی معلمین به رده سنی 65 سالگی کاهش یافت. این در حالی است که برخی از معلمین به ارائه تقاضای بازنشستگی خود طی سن60 سالگی بطور داوطلبانه مبادرت می‌نمایند. که در این صورت ملزم به برخورداری از حداقل سنوات  خدمتی به مدت 15سال می‌باشند. علاوه بر این گاهی اوقات بازنشستگی بر اثر ناتوانی جسمی و روحی افراد و یا مواجهه با صدمات جسمی زودتر از موعد مقرر صورت    می‌گیرد. به طور کلی می‌توان گفت که سن اجباری بازنشستگی در مراکز آموزش دولتی 65 سال می‌باشد. در مراکز  آموزش خصوصی نیز سن بازنشستگی 65 سال  می‌باشد. این درحالی است که معلمین محروم از حق بیمه و یا بیمة دوره‌ای مجاز به تدریس تا سن 70 سالگی می‌باشند.

آموزش اساتید دانشگاهی

مطابق برنامة (LRU) اساتید دانشگاه‌ها ملزم به برخورداری از مدرک دکتری می‌باشند. عناوین استاد  و استادیار دانشگاه به افراد برخوردار از مدرک لینکشادو، معماری یا مهندسی و یا حوزه‌های  علوم تخصصی  دیگر توسط شوراهای دانشگاهی اعطا می‌گردد.

از دیدگاه تاریخی، آموزش اساتید دانشگاه در اسپانیا در دانشگاه‌ها اجراء می‌گردیده است. طی سال 1857مطابق با فرآیند ساختارعمومی آموزش، حداقل پیش نیاز تدریس در دانشگاه‌ها، برخوردار از مدرک دکتری اعلام گردید.گفتنی است که این پیش نیاز درکلیه رشته‌ها و برای کلیه اساتید دانشگاه‌ها وجود داشته است. به طور کلی تا بیش از سال 1970 اعتقاد براین که آموزش اساتید دانشگاهی بر الگوها و حوزه‌های درسی بجای آموزش تعلیمی و یا روش آموزشی تمرکز دارد. این درحالی است که با تدوین برنامة (LGE) طی سال1970، برای نخستین بار، آموزش‌های تعلیمی ویژه به اساتید دانشگاهی ارائه گردید. گفتنی است که در حال حاضر این آموزش‌ها امروزه در مؤسسات علوم آموزشی در طول دورة دکتری یا طول دورة استادیاری ارائه می‌گردد. طی سال1983، با تدوین برنامة LRU چارچوب جدید قانونی ویژه آموزش معلمان در دانشگاه‌های اسپانیا اتخاذ گردید. مطابق برنامه‌ای ساده سازی ساختار آموزش دانشگاهی و تقسیم نیروهای آن به طبقات تحصیلی مختلف به وقوع پیوست. علاوه براین، مطابق این فرآیند دانشگاه‌ها از مجوز همکاری موقتی با مدرسین مختلف برخوردار گردیدند. گفتنی است که این مدرسین عمدتاً از میان اساتید غیر دانشگاهی و همچنین از میان مدرسین مراکز آموزش متوسطه انتخاب می‌گردد. اتخاذ چنین فرآیندی تا بر انجامست که دانشگاه‌های خصوصی و عمومی، کمتر از 50 درصد کادر آموزشی برخوردار از مدرک دکتری بهره‌مند می‌باشند.

قوانین آموزشی

قانون مصوب سال1983درخصوص کادر آموزشی دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی که در قالب برنامة فرآیند ارتقاء‌ کیفی و کمی دانشگاه‌ها (LRU)  به مود اجراء گذارده می‌شود.

فرصت‌های کاری اساتید دانشگاهی

از نقطه نظر تاریخی دانشگاههای اسپانیا به طور سنتی از ماهیت تمرکزگرا و غیر تمرکزگرا برخوردار بوده‌ آموزشی ملزم به فعالیت در چهارچوبهای قانونی معین شده توسط دولت می‌بود. از این روی،‌ سازماندهی سنتی ساختار کادر آموزشی بر سیستم فردگرایی و ثبات اساتید، ثبات کاری و بهره‌گیری از معلمین بصورت تیم‌های کاری استوار بود. در راستای برطرف نمودن این مشکل، تلاشهای مختلفی طی دهه‌های 60 و70 میلادی در جهت منظور نمودن بخش‌های جانشین دانشگاهی برای حضور ثابت اساتید صورت گرفت. پس از اعمال چنین تلاشهایی، جایگاه اساتید دانشگاه به عنوان اساتید رسمی دانشگاه‌ها و مرکز آموزش عالی تغییر یافت. با وجود این افزایش نرخ دانشجویان دانشگاهی طی دهه‌های اخیر به افزایش تعداد اساتید غیررسمی دانشگاهی درمقایسه با اساتید رسمی دانشگاهها منجر گردید.عدم ثبات موقعیت کاری در این گروهها و وجود تعارضات فرهنگی میان اساتید نیز به افزایش حقوق و ظرفیت‌های آموزش ثابت در دانشگاهها منجر گردید. با انطباق ساختار آموزشی اسپانیا طی سال 1978با مؤسسات جوامع مستقل، استقلال دانشگاههای کشور به رسمیت شناخته شده و الگوی متمرکز سنتی دانشگاههای اسپانیا در خصوص استخدام کادر آموزش این سطح آموزشی، مورد تعدیل و اصلاح قرار گرفت. با ارائه و اجرای برنامة LRU طی سال1983، چارچوب قانونی دانشگاههای اسپانیا تغییر یافته و توجه خاصی به بهبود موقعیت اساتید دانشگاهی معطوف گردید.

قوانین آموزشی

طی سال 1983، فرآیند پویایی دانشگاهی (LRU) در راستای سازماندهی ساختار قانونی کادر آموزشی دانشگاهی مراکز آموزش عالی به مورد اجرا درآمد. هدف این فرآیند مذکور تأکید بر توسعه برنامه‌های آموزش دانشگاهی در مراکز آموزش دولتی بود. علاوه بر این، فرآیند فوق به انطباق جوامع مستقل با وظایف گروههای رسمی تأکید داشت. به طورکلی می‌توان گفت که فرآیند فوق بر دو اصل ارائة خدمات عمومی آموزش عالی به جوامع مستقل و تبدیل مؤسسات آموزش تکمیلی به دانشگاهها در چارچوب استقلال‌دهی به این مؤسسات استوار می‌باشد. اساتید متعلق به گروه‌های رسمی دانشگاهی موضوع برنامة (LRU) بوده و قانون خدمات آموزش عمومی و رسمی نیز شامل حال آنان می‌گردد. (LRU) همچنین به گسترش این قوانین در جوامع مستقل پرداخته و به تطبیق قوانین دانشگاهها در این مناطق می‌پردازد. طی سال 1985کادر آموزشی دانشگاههای عمومی بطورمنظم هماهنگ شده و مسئولیتهایشان مشخص گردید. هماهنگی اساتید دانشگاههای عمومی از چند جنبه من جمله سازماندهی وظایف آموزشی و تعیین حقوق‌ و درآمد ثابت اساتید دانشگاهی مورد تأکید است.علاوه بر این، چندین حکم پادشاهی نیزدرخصوص تنظیم مباحث مختلف دانشگاههای مختلف عمومی مشتمل بر رویه‌های آزمون رقابتی استخدامی به منظور برطرف نمودن خلاء کمبود کادرآموزش دانشگاهی و هیئت‌ علمی دانشگاهها، درآمد کادر آموزشی، برقراری ارتباطات همکاری میان اساتید دانشگاههای عمومی و تعیین رویه‌هایی جهت ارزیابی تحقیقات میدانی به تصویب رسیده است. درقانون عمومی کاراسپانیا نیز فرصتهای شغلی در ارتباط با استخدام اساتید دانشگاهی پیش بینی گردیده است.

نهادهای مرکزی

مطابق برنامة LRU دانشگاهها عهده‌دار مسئولیت انتخاب، آموزش و ارتقاء آموزشی، تحقیقی و اداری کادر آموزشی خود می‌باشند. در اجرای برنامة LRU معاونت رئیس دانشگاه نیز عهده‌دار مسئولیت استخدام اساتید دانشگاهی و انطباق تصمیمات مرتبط با قوانین منظم در خصوص اخراج کادر آموزشی در چارچوب قانون اداری و رسمی و هماهنگی با شورای دانشگاهی و ابراز توصیه‌های به این شورا است. با وجود این معاونت دانشگاه ملزم به ارائه گزارش استخدامی اساتید دانشگاهی مطابق با اصول جوامع مستقل به این جوامع می‌باشد. اساتید رسمی دانشگاهها نیز خود تحت نظارت قوانین تعیین شده توسط دولت و جوامع مستقل تعیین می‌شوند. دولت و جوامع مستقل همچنین در تعیین درآمداساتید دانشگاهی منطبق با استانداردهای موجود در کلیه دانشگاهها نقشی اصلی را ایفا می‌نمایند. با این وجود، این شورای اجتماعی دانشگاهی است که به ارائة پیشنهاداتی در خصوص ادارة این امور و ارتباط درآمد اساتید با صلاحیتهای علمی و تحقیقی آنان می‌پردازد. علاوه بر این، به همچنین تعیین حق الزحمه‌های دوران بازنشستگی و تأمین امنیت اجتماعی اساتید دانشگاهی مبادرت می‌نماید.

روند استخدامی اساتید دانشگاهی

برنامة (LRU) به ارائه سطوح آموزش دانشگاهی در راستای تکمیل مراکز و سیستمهای رسمی سازمانی دانشگاه‌های کشور به واسطه استخدام اساتید رسمی مبادرت می‌نماید. اساتید رسمی و عمومی دانشگاه بر حسب رویه‌های تعیین شده در آزمونهای رقابتی که در هر دانشگاه و طبق مقررات رسمی دولتی اعلام می‌گردد، استخدام گردند. چنین فرآیندهای امتحانی بصورت باز و عمومی بوده و خود بر 2 بخش (بخش اول شامل مباحث علمی و تحقیقی داوطلبین مطابق با برنامة تحصیلی آنان و بخش دوم شامل دفاع و حمایت از مقالة علمی انتخابی داوطلبین)مشتمل می‌گردد. گفتنی است که کمیته‌ای متشکل از5 استاد متخصص به ارائة منظم این بخش‌ها می‌پردازند. به منظور جایگزینی سطوح خالی دانشگاهی، داوطلبین واجد شرایط ملزم به برخورداری از چنین سطوحی در دانشگاهها و برخورداری از حداقل 3 سال تجربه تدریس دانشگاهی و احراز مدرک دکتری از مراکز و دانشگاههای عمومی می‌باشند. به منظور مشارکت در آزمون رقابتی دانشگاههای (Escuelas) و عضویت در هیئت علمی دانشگاه‌ها، برخورداری از مدرک لینکشادو، مهندسی و یا معماری الزامی است. شورای دانشگاهی نیز به تعیین حوزه‌های درسی و علمی در پذیرش دانشجویان در دانشگاههای (Escuelas) با وجود برخورداری آنان از گواهینامه‌های در معماری فنی و یا مهندسی فنی مبادرت می‌نماید. در حوزه‌های  معین علمی از معلمین مقطع آموزش متوسطه نیز جهت برگزاری آزمون رقابتی دعوت به عمل می‌آید. پذیرش در سطوح آموزشی دانشگاه ارتباط مستقیمی با رویة استخدامی هر دانشگاه دارد. این رویه‌ها باید از نظر اصول اساسی، عدالت، شایستگی و ظرفیت و ماهیت عمومی ثابت و معین باشند. علاوه بر این مطابق، برنامة LRU، دانشگاهها همچنین از امکان برقراری همکاری با اساتید و مشارکت آنان بطور پاره وقت برخوردار می‌باشند.در این راستا، دانشگاهها از مجوز دعوت مجدد از اساتید معاف از خدمت و اساتید افتخاری به مدت 10 سال خدمتی در دانشگاهها برخوردار می‌باشد. علاوه بر این دانشگاهها همچنین به دعوت از استادیاران برای حداکثر مدت 2 سال (از طریق آزمون عمومی) مبادرت می‌نمایند. در این حالت، منحصرا از داوطلبان برخوردار از مدرک دکتری با حداقل 2 سال سابقة کاری تحقیقی دعوت به عمل می‌آید. گفتنی است که قراردادهای فیمابین دانشگاهها و استادیاران حداکثر برای مدت 3 سال قابل تمدید است. کادر دانشگاههای خصوصی و کادر استخدامی مجدد، مطابق قراردادهای شخصی ملزم به گذراندن دورة 4 ماهه تعلیمی می‌باشند و این در حالی است که برای اساتید رسمی دانشگاههای عمومی ادامة این سطوح غیر قابل قبول است.

ارتقاء شغلی اساتید دانشگاهی

ارتقاء حرفه‌ای اساتید دانشگاه مبتنی برترکیبی از ظرفیت‌ها، شایستگی‌ها، ارشدیت و انتخاب آنها بعنوان سمت استادی دانشگاه می‌باشد. ارتقاء حرفه‌ای اساتید دانشگاهی عمدتاً به واسطه برگزاری آزمون‌های رقابتی در میان اساتید دانشگاه و گزینش اساتید قراردادی نیز بدین صورت است که موقعیت‌های سطوح بالای آموزشی با نیروهای سطوح پایین جایگزین‌گردیده و ارتقاء از پایین به بالا مبتنی بر درجات استعداد و ارشدیت اساتید مؤسسات آموزشی است.مطابق برنامة LRU  قوانین دانشگاهی مشتمل بر ارزیابی تحصیلی است. که هر 5 سال یکبار صورت می‌گیرد. گفتنی است که این ارزیابی تحصیلی در مورد عملکرد و تحقیقی و آموزشی کادرآموزشی دانشگاهی به عمل آید. نتایج این ارزیابی‌ها در آزمون‌های رقابتی مورد محاسبه قرار گرفته و در زمره فاکتورهای ارتقاء افراد محسوب می‌گردد. به طور کلی می‌توان گفت که دانشگاه‌ها ملزم به طراحی و تدوین مکانیزم‌های ضروری در جهت ارتقاء کیفی آموزشی اساتید دانشگاهی می‌باشند.علاوه بر این، طی سال 1994رویه‌هایی در جهت ارزیابی تحقیقات علمی اساتید دانشگاهها قالب دورة 6ساله آموزشی اتخاذ گردید.

اخراج کادر دانشگاهی

معاونت دانشگاه عهده‌دار مسوولیت مجازات کادر آموزشی دانشگاهی کشور می‌باشد. معاونت دانشگاه همچنین به تصمیم‌گیری در خصوص اخراج کادر دانشگاهی با توجه به تصمیم نهایی مأخوذه با مشورت شورای دانشگاهی و پیشنهادات این شورا مبادرت می‌نماید. اساتید قراردادی زمانی اخراج می‌گردند که زمان قرارداد آنان به اتمام رسیده باشد. علاوه بر این امکان اخراج این اساتید همچنین در طول دورة آزمایشی اجباری ویژه اساتید قراردادی و یا در هر بخش از کار برحسب نوع قرارداد منعقده وجود دارد.

حقوق اساتید دانشگاهی

دولت اسپانیا مجری اصلی تعیین و پرداخت درآمد‌ کلیه کادر آموزش دانشگاهی کشور می‌باشد. کادر آموزش رسمی و عمومی دانشگاهی درآمد پایه‌ای دریافت می‌نمایند که بر حقوق تشویقی آنان مبنی بر انجام فعالیتهای تحقیقی نیز مشتمل می‌گردد. گفتنی است که حقوق تشویقی تحت اعمال ارزیابی‌های مثبت هر 5 سال یکبار ارائه می‌گردد. اعطای حقوق تشویقی به اساتید دانشگاهی عمدتا مبتنی بر ارزیابی مثبتی است که در نتیجه اجرای فعالیتهای تحقیقاتی اساتید ظرف مدت زمان 6 سال به وقوع می‌پیوندد. رویة ارزیابی آموزشی دانشگاهی بر اساس معیارهای عمومی و از طریق شورای دانشگاهی اعمال می‌گردد. کمیتة ملی آموزش عالی نیز مسئول ارزیابی راندمان فعالیت‌های تحقیقاتی اساتید دانشگاهی تحقیقات می‌باشد. حداکثر تعداد ارزیابی‌های هر بخش بر  6نفر مشتمل می‌گردد. شورای اجتماعی دانشگاه نیز به ارائه پیشنهاداتی در جهت انعقاد توافقاتی در خصوص میزان و نحوه پرداخت درآمد پایه و تحقیقاتی اساتید آموزش عالی مرتبط با شایستگی‌های فردی آنان می‌پردازد. دانشگاهها نیز به پرداخت حقوق اساتید دانشگاه بر اساس نوع تحصیلات آنان تأکید دارند. گفتنی است که اگر چنانچه اساتید دانشگاهی به ارائه فعالیت‌های تحقیقی و علمی خود ظرف مدت کمتر از 3 سال مبادرت نمایند، افزایش حقوق ملموس‌تر خواهد بود. اگر چنانچه ارائه فعالیت تحقیقاتی ظرف کمتر از یک سال صورت پذیرد،‌ اساتید از 80درصد درآمد معمول دانشگاه‌ها برخوردار می‌گردند این در حالی است که اگر اساتیدی به ارائه فعالیت‌های تحقیقاتی خود ظرف بیش از یک سال مبادرت نمایند هیچ گونه پاداشی نصیب آنان نخواهد شد. حقوق اساتید قراردادی نیز توسط دولت تعیین و پرداخت می‌گردد. استادیاران نیز درآمدهای متغیری بسته به نوع مؤسسات و دوره‌های آموزشی دریافت می‌دارند. درآمد دریافتی اساتید دانشگاههای خصوصی متناسب با موضوع قرارداد، زمان و قوانین آموزشی مربوطه می‌باشد.

مدت زمان کاری اساتید دانشگاهی

در استخدام کادر آموزش دانشگاهی پرسنل تمام وقت از ارجحیت استخدامی برخوردار است اما از کادر نیمه‌وقت نیز استخدام به عمل می‌آید. وظایف اساتید بصورت مدون و ثابت در هر دانشگاه معین  بوده و مفاد برنامة LRU و مصوبات سلطنتی نیز در این خصوص بدقت رعایت می‌گردد. حداکثر ساعات کاری اساتید تمام‌وقت و رسمی بر 5/37 ساعت در هفته بالغ می‌گردد. در سطح دانشگاهی، کلاسهای هفتگی اساتید تمام‌وقت بر 8-6 ساعت در جلسه مشتمل می‌گردد. این در حالی است که اساتید دانشگاههای (Escuela) و اساتید افتخاری ملزم به انتخاب 12 کلاس و 6ساعت تدریس در هر جلسه می‌باشند.علاوه بر این،‌ زمانهایی نیز برای انجام فعالیت‌های تحقیقی و امور اداری و اجرایی در دانشگاهها اختصاص می‌یابد. میزان ساعات کاری اساتید نیمه‌وقت و مدرسین برخوردار از ساعات تدریس متغیر با توجه به نوع ساعات کلاسی و نوع آموزش ارائه شده به دانشجویان تعیین می‌گردد. اساتید فوق از حداکثر 6 و حداقل 3 کلاس درساعات متغیر تدریس برخوردار می‌باشند. گفتنی است که ساعات کاری فوق به ارائه و تکمیل پروژه‌های هنری، فنی و علمی تخصیص می‌یابد. نرخ کل ساعات کاری هفتگی کادر آموزشی دانشگاههای خصوصی به موقعیتهای تمام‌وقت و یا نیمه‌وقت آنان بستگی دارد. اساتید تمام‌وقت ملزم به تدریس 5/37ساعت در هفته می‌باشند که حداکثر 15 ساعت از این میزان صرف آموزش رسمی و تحقیقاتی و باقیماندة آن به فعالیتهای دانشگاهی اختصاص می‌یابد. اساتید تمام وقت نیز به فعالیت 30 ساعت در هفته می‌پردازند که 15 ساعت آن به اجرای فعالیتهای آموزشی اختصاص می‌یابد. جدول زمانی اساتید نیمه‌وقت نیز میان دانشگاه و فرد به صورت توافقی برنامه‌ریزی می‌گردد.

حقوق بازنشستگی اساتید دانشگاهی

سن اجباری بازنشستگی اساتید رسمی دانشگاه سن 70سالگی است. سن بازنشستگی داوطلبانه نیز 65 سال می‌باشد. با وجود این دانشگاهها با بازنشستگی کادر رسمی و برجسته دانشگاهی حداقل 10سال زودتر از موعد بازنشستگی موافقت می‌نمایند. این برنامه به ویژه در خصوص اساتید افتخاری و شایسته مصداق می‌یابد. اساتید قراردادی نیز در سن 65سالگی بازنشسته می‌گردند. سن 70سالگی برای اساتید دانشگاههای خصوصی اجباری است. و البته امکان افزایش این سن به 73 سالگی وجود دارد. اساتید برخوردار از سطوح حرفه‌ای و تخصصی نیز در سن 65 سالگی بازنشسته می‌گردند. این در حالی است که اساتید مذکور از مجوز همکاری با دانشگاه‌ها بصورت توافقی و افتخاری طی چند سال بعد برخوردار می‌باشند.

آموزش معلمین استثنایی

معلمین مراکز آموزش استثنایی عمدتاٌ از میان اساتید مراکز آموزش استثنایی و اساتید فنون شنیداری و دیداری انتخاب می گردد. در بخش آموزش های حرفه ای نیز از معلمان فنی آموزش حرفه ای در رشته های فنی و عملی دعوت به عمل می آید. در جوامع مستقل نیز تعداد متخصصین آموزش استثنایی با دانش آموزان متناسب بوده و این نسبت با توجه به دوره های تحصیلی مختلف مطابقت می یابد.

آموزش ضمن خدمت

مطابق برنامة LOGSE، آموزش ضمن خدمت در جهت ارتقاء‌ دانش‌ علمی، آموزشی و حرفه‌‌ای به کلیه کادر آموزشی مقاطع مختلف تحصیلی بطور تدریجی ارائه می‌گردد. جوامع مستقل عهده‌دار مسئولیت برنامه‌ریزی فعالیتهای مربوط به چنین آموزش‌هایی در بعد وسیع و بطور رایگان می‌باشند. جوامع مذکور به توسعه آموزش ضمن خدمت و برنامه‌های آن با همکاری مؤسسات و مراکز آموزش معلمان مبادرت می‌نمایند. علاوه بر این، در مفاد برنامة LOPEG علوم پایه و به روز مورد نیاز کادر آموزشی و تطابق این علوم با حوزه‌ها و الگوهای آموزشی در جهت پیشرفت سطح فکری و علمی کادر آموزشی و ارائة استراتژی‌های جدید به این الگوها مورد تأکید قرار گرفته است.

آموزش ضمن خدمت معلمین پیش‌دانشگاهی

در سال 1970 برنامة LGE  در جهت ارائه خدمات مشاوره توسط دانشگاهها و مؤسسات آموزش معلمان (ICE) و مراکز آزمایشگاهی به کادر آموزشی در ارتباط با ادامة تحصیل آنان به منظور ارتقاء سطح علمی این افراد به مورد اجرا درآمد. مراکز علمی و دانشگاهی معلمان (ICE) یکسال پیش از ایجاد هر دانشگاهی در کشور دایر گردید. بعدها تغییراتی در مدل مشاورة معلمین اعمال گردیده و مراکز ثابتی به منظور پرورش تیم‌های کاری و آموزش کادر غیر دانشگاهی در حوزه‌های مدیریتی و آموزشی از سوی  وزارت آموزش و علوم دایر گردید. برخی از جوامع مستقل به ارائة الگوهای مشابة آموزشی در این خصوص پرداخته و به منظور ادامة تحصیل معلمان به تأسیس مراکزی بدین منظور مبادرت نمودند. در سال 1990  و با ارائة برنامة LOGSE سیستم آموزش معلمین توسعه یافته،‌ به آموزش صحیح معلمین در این رابطه تأکید شده و جوامع مستقل عهده‌دار مسئولیت ارائة این گونه آموزش گردیدند. با این هدف جوامع مستقل ملزم به ارائه فعالیتهای حرفه‌ای، فنون تعلیم و تربیت و دیگر علوم آموزش معلمان به صورت دوره‌ای در این مراکز بودند.

قوانین آموزشی

-برنامة LOGSE  مدون سال 1990 در خصوص برنامه‌های آموزش ضمن خدمت ویژه معلمین سطوح پیش‌دانشگاهی.

-قانون مصوب سال 1990در خصوص آموزش ضمن خدمت و ثبت‌نام از معلمین متقاضی فعالیت در حوزه آموزش ضمن خدمت در جوامع مستقل.

-برنامه LGE مدون سال 1970 در خصوص ارائه خدمات مشاوره به استادی دانشگاهی در خصوص ادامه تحصیل و حضور در دوره‌های تکمیلی آموزش ضمن خدمت.

نهادهای مرکزی

سیستم آموزش ضمن خدمت با مشارکت مراکز مختلف و در رشته‌های مختلف به مورد اجرا گذارده می‌شود. پیشنهادات ارائه شده از سوی جوامع مستقل معلمان به نمایندگان اتحادیه‌های معلمان جوامع مستقل انعکاس می‌یابد. کلیه جوامع از مدلهای تداوم آموزش و آموزش ضمن خدمت برخوردار بوده و به اجرای این مدلها می‌پردازند. آموزش ضمن خدمت معلمان مدارس خصوصی از طریق برنامه‌های تنظیم شده توسط خود مؤسسات خصوصی اجرا شده و مطابق نظرات اتحادیه‌های معلمین و مؤسسات دولتی آموزش معلمان تنظیم می‌گردد.آموزش ضمن خدمت معلمان مسئولیتی غیرمتمرکز می‌باشد که مؤسسات عمومی متصدی ارائة آن می‌باشند. این در حالی است که نحوه اجرای مسوولیت مذکور در جوامع مستقل متفاوت می‌باشد. اکثریت جوامع مستقل از مراکز آموزش ضمن خدمت معلمین برخوردار بوده و مراکز دانشگاهی و مؤسسات آموزش معلمان (ICE) نیز به ارائه آموزشهای ضمن خدمت در این علاوه بر این بسیاری از جوامع مستقل به ارائة کمک‌هایی در جهت تشویق معلمین و کادر علمی کشور به افزایش دانش‌ علمی خود مبادرت می‌نمایند. دانشگاهها نیز متصدی آموزش پایه معلمین و فعالیت‌های تحقیقاتی آنان می‌باشند. هر دانشگاهی مطابق چارچوب استقلال خود به ارائه فعالیتهای آموزش ضمن خدمت می‌پردازد. در این خصوص دانشگاه‌ها به همکاری با وزارت آموزش، فرهنگ و ورزش می‌پردازند. علاوه بر این مراکز ویژة آموزشی به آموزش کادر آموزش حرفه‌ای تأکید دارند. این مراکز، با عنوان مراکز آموزش حرفه‌ای سعی در بهبود و نوآوری در بخش آموزش حرفه‌ای دارند. این مراکز با ابزار آموزشی خاص به تقویت و حمایت از فعالیت کادر آموزش حرفه‌ای پرداخته و در این خصوص به بهبود اصول تعلیمی و روش‌های آن و ابزارهای آموزشی این نوع از آموزش نیز مبادرت می‌نمایند. جوامع مستقل نیز به انعقاد توافقاتی با وزارت آموزش، فرهنگ و ورزش در این خصوص مبادرت نموده و همچنین به مشارکت و همکاری در قالب فعالیتهای سازماندهی شدة آموزشی در نوآوری و بهبود آموزش حرفه‌ای می‌پردازند. در سال 2000 مؤسسات آموزشی به آموزش معلمین با همکاری وزارت آموزش فرهنگ و ورزش و سازماندهی برنامه‌ها و فعالیتهای آنان در کل کشور پرداختند.

به طور کلی از جمله مهمترین نهادهای دست‌اندکار آموزش ضمن خدمت معلمان می‌توان به نهاد های ذیل اشاره نمود :

-وزارت آموزش و فرهنگ اسپانیا

-اتحادیه های معلمان مستقر در مدارس سراسر کشور

-انجمن‌های علوم آموزش (LCE)

-اتحادیه های آموزشی مستقر در دانشگاه‌ها

-مراکز محلی آموزش معلمان

-مراکز توسعه آموزش فنی و حرفه‌ای

از آن‌جایی‌که دوره‌های آموزش ضمن خدمت معلمان تحت قوانین تمرکز زدایی آموزش ارائه می‌گردد، از این روی سازمان‌ها و مراکز متعددی مسؤولیت برگزاری و نظارت بر آن را بر عهده دارند. به‌طور کلی، مراکز آموزش ضمن خدمت،درکشوراسپانیا تحت نظارت اتحادیه های دانشگاهی، انجمن‌های علوم آموزشی و سایر سازمآن‌های به فعالیت‌ می‌پردازند. در این میان عمده مسؤولیت برگزاری دوره‌های آموزش مقدماتی معلمان برعهده دانشگاه‌ها و سازمان‌های تحقیقاتی کشور قرار دارد. به عبارت دیگر هر دانشگاه، در چهارچوب اختیارات خود، به برگزاری دوره‌های آموزش معلمان مبادرت می‌نماید.لازم به ذکر است که دانشگاه‌ها علاوه بر هم‌کاری با مراکز تحقیقاتی با سایر سازمآن‌های دولتی اعم از وزارت آموزش و فرهنگ در جهت برگزاری دوره‌های آموزش ضمن خدمت هم‌کاری می‌نمایند. علاوه بر این سازمان‌‌ها، گروه‌ها و اتحادیه‌های آموزش غیردولتی درکشور اسپانیا فعالیت دارند که از جمله اهداف آن می‌توان به ارائه دوره‌های آموزش همراه با جریانات نوگرایی آموزشی اشاره نمود.مراکز آموزشی معلمان نیز به عنوان مهمترین مراکز ارائه دهنده آموزش‌های غیر دانشگاهی به معلمین و خدمات آموزشی، حمایتی و فنی به کادر مراکز آموزشی فعالیت می‌نمایند. مراکز توسعه آموزش حرفه‌ای نیز در جهت ارائه خدمات آموزش حرفه‌ای معلمان فعال در مدارس متوسطه فعالیت دارند.مراکز مذکور عهده‌دار آموزش حرفه‌ای معلمان، بررسی اهداف و محتوی دروس آموزش حرفه‌ای و اتخاذ روش‌های آموزشی کارآمد درحوزه آموزش حرفه‌ای معلمان می‌باشند.گفتنی است که دوره‌های آموزش مداوم ویژه معلمان مدارس خصوصی نیز توسط مراکز مذکور ارائه می‌گردد.

برنامه‌های آموزشی

برنامه‌های آموزش ضمن خدمت در قالب اشکال مختلف نظیر برگزاری گردهمایی‌ ثابت معلمین، رشته‌های آموزشی و علمی، اجرای پروژه‌های آموزشی در مؤسسات آموزشی، رشته‌های تخصصی، رشته‌های کوتاه‌مدت، و برپایی کنفرانس‌ها به معلمین ارائه می‌گردد. گفتنی است که سهم عمده برنامة های مذکور به عنوان ابزاری برای توجیه به نیازهای آموزشی معلمان مراکز پیش‌دانشگاهی با هدف بهبود کیفی آموزش  معلمان به آنان ارائه می‌گردد.

آموزش ضمن خدمت اساتید دانشگاهی

آموزش ضمن خدمت کادر آموزشی دانشگاه‌ها بصورت برنامة کلی و جامع نظیر آموزش معلمان سطوح پیش‌دانشگاهی نیست چرا که دانشگاهها و مراکز آموزش معلمان عمومی و خصوصی عهده‌دار مسئولیت آموزش کادر آموزشی خود می‌باشند.

قوانین آموزشی

چارچوب ویژة قانونی کادر آموزشی دانشگاهها از طریق اجرای فرآیند پویایی دانشگاهها با عنوان (LRU) در سال 1983 وضع گردید. علاوه بر این، در سال 1990 به منظور انطباق مصوبات سلطنتی با نرخ درآمد کادر آموزش عالی و دانشگاهی و رویه‌ها و فعالیتهای ارزیابی و تحقیقی آنان،‌ تعدیلاتی در این خصوص صورت گرفت.

نهادهای مرکزی

در حال حاضر، دانشگاهها خود به سازماندهی و اجرای فعالیتهای مربوط به کادر آموزشی چه از لحاظ تقویت دانش علمی آنان و چه از لحاظ حمایتهای آموزشی و تشویق معلمان به انجام فعالیت‌های تحقیقاتی و آموزش‌ ضمن خدمت می‌پردازند. علاوه بر این، اجرای فعالیتهای سازماندهی شده نظیر برپایی سمینارها، سخنرانی‌ها و کارگاههای تخصصی توسط دانشگاه‌ها صورت می‌گیرد. علاوه بر این، دانشگاهها به ارائه خدماتی به اساتید و مدرسین دانشگاهی در راستای اجرای فعالیتهای تحقیقی و آموزشی خود با مشارکت دانشگاههای خارجی می‌پردازند. ارائة برنامه‌های آموزش ضمن خدمت به کادر آموزش دانشگاهی نیز به ارزیابی مثبت از عملکرد تحقیقی و آموزشی آنان منجر می‌گردد. بدین منظور در سال 1994، رویه‌هایی جهت ارزیابی فعالیتهای تحقیقاتی اساتید دانشگاهی صورت گرفت که از آن جمله می‌توان به تشکیل کمیته‌های ملی ارزیابی عملکرد اساتید دانشگاهی اشاره نمود.

محاسبات بر اساس حداقل و حداکثر و بالاترین و پایین ترین حقوق می باشد:

نرخ کل با سوادی در سال 1995--- 97 درصد بوده است. که سهم  مردان 98 درصد  و سهم زنام زنان 96 درصد می باشد.

نرخ ثبت نام در سال 1990 ----- 100 در 100 بوده است.

آموزش پایه حرفه‌ای

آموزش حرفه‌ای پایه‌ که بخشی از دوره پیش‌دانشگاهی است خود بر آموزش مقدماتی حرفه‌ای و عملی با هدف ترغیب  و پرورش دانش‌آموزان در راه یابی به بازار کار مشتمل می‌گردد. بعلاوه رشته‌های  مختلف دوره طی این دوره آموزشی، دانش‌آموزان با رشته‌های ویژه و درک فعالیت‌های بهره‌ور در بازار کار آشنایی می‌یابند.

آموزش متوسطه حرفه‌ای 

از دوره آموزشی فوق که بر ارائه آموزش حرفه‌ای رسمی تحت سیستم آموزش متوسطه تأکید دارد که از آن تحت عنوانCEDEFOP  یاد می‌گردد. آموزش حرفه‌ای که در برنامه LOGGSE مورد تأکید قرار گرفته است به 2 سطح آموزشی مشتمل بر آموزش حرفه‌ای متوسطه و آموزش پیشرفته نیز به دوره آموزش پس از دوره پیش دانشگاهی مشتمل می‌گردد. آموزش حرفه‌ای متوسطه از سال تحصیلی 2000 و آموزش حرفه‌ای  پیشرفته نیز از سال تحصیلی  2002 کاملاً مورد اجرا قرار گرفته است. این درحالی است که ارائه و اجرای آموزش حرفه‌ای  در قالب برنامه آموزش عمومی از سال 1970مورد تأکید قرار گرفته و خود بر2 سطح FPI و FPII   مشتمل می‌گردد. بخش FPII نیز بر دو بخش آموزشی (آموزش عمومی 2 ساله و  آموزشی تخصصی – عملی 3 ساله) مشتمل می‌گردد. در حال حاضر تنها در سال دوم FPII آموزش عمومی و در سال سوم FPII آموزش تخصصی ارائه می‌گردد. زمانیکه که نرخ تقاضای ثبت نامی بیشتر از مراکز آموزشی موجود باشد، از معیار معینی با عنوان اعطای حق تقدم به دانش‌آموزان مدارس عمومی و مراکزاستانی استفاده می‌گردد. این معیار بصورت عمومی در سایر کشور اجرا می‌گردد. علاوه براین دانش‌آموزان مراکز آموزش حرفه‌ای ملزم به گذراندن آموزش‌های نظری، برخوردار از 18 سال تمام و ارائه مدرک مستند دال بر برخورداری از 1 سال تجربه کاری در رشته تحصیلی مربوطه می‌باشند.. مدت زمان دوره های آموزش حرفه‌ای از 1300 تا 2000 ساعت آموزشی طی دوره آموزش 2-5/1 سال متغییر می‌باشد.

اهداف آموزشی

- برقراری ارتباط مستحکم میان سیستم آموزشی و بازار کار

- دستیابی دانش‌آموزان به درک صحیح از رشته تحصیلی خود متناسب با ارائه صحیح آن در حوزه‌های کاری.

- دستیابی دانش‌آموزان به مکانیزم‌های موجود در بازار کار

- دستیابی دانش‌آموزان  به نوعی اعتماد حرفه‌ای در کار تخصصی خود.

توسعه آموزشی

اجرای برنامه LOGSE به نو به خود به بهبود و تجدید مفاهیم آموزش حرفه‌ای منجر گردیده است. از این روی،  وزارت آموزش و فرهنگ و جوامع مستقل به همکاری با متخصصین حوزه کار در جهت تقویت زمینه فرایند آموزشی و استخدام فارغ التحصیلان مراکز آموزش حرفه‌ای مبادرت می‌نماید.

نخستین گام در راستای نیل به چنین اهدافی،‌ در راستای کمک به تشریح ساختار عمومی و سازماندهی آموزش حرفه‌ای است. به این ترتیب مدارک مختلف و ارتباط آنها با دوره‌های تحصیلی در کل کشور مشخص گردیده است. مستقل به تکمیل قوانین پایه‌ای پرداخته و برتطابق دوره‌های تحصیلی با نواحی خود  می‌پردازند که این خود بر مدارک مختلف تحصیلی نیز مشتمل می‌گردد. مؤسسات آموزشی نیز ملزم به توسعه چنین دوره‌های  تحصیلی از طریق ارائه دوره‌های تحصیلی سالیانه PROYECTO می‌باشند. اهداف، محتوی رشته‌ها، معیار ارزیابی، روش‌ها و توالی آنها باید با ویژگی‌های دانش آموزان و امکانات آموزشی جامعه در ارتباط باشد. دولت نیز به تجدید نظر و ارتقاء سطح آموزش حرفه‌ای و کسب اطمینان از تطابق تغییرات با ویژگی‌های حرفه‌ای می‌پردازد. در این راستا همچنین شورای عمومی آموزش حرفه‌ای طی سال 1986 احداث گردیده و در سال 1997 مورد تعدیل و اصلاح قرار می‌گیرد. شورای مذکور مجمعی مشورتی است که با همکاری با وزارت کار و امور اجتماعی می‌پردازد. علاوه براین، هیأت مشاوره‌ای دولتی نیز به نظارت و ارزیابی عملکرد مراکز آموزش حرفه‌ای مبادرت می‌نماید. در سال 1999 نیز مؤسسه ملی آموزش حرفه‌ای نهاد فنی وابسته در جهت حمایت از شورای عمومی آموزش حرفه‌ای تشکیل گردید.

حوزه‌های آموزشی

CICLOS FORMATIVS در دو بخش  تئوری وعمل سازماندهی شده‌ است که طول مدت اجرای آن بستگی به ماهیت  مهارت‌های حرفه‌ای و جزئیات دارد .CICLOS FORMATIVS از یک واحد یا مکان آموزشی ومشاوره‌ای برخوردار می‌باشند. علاوه براین کلیه CICLOS FORMATIVS از دروه‌های تحصیلی مشتمل بر آموزش ضمن خدمت برخوردار می‌باشند که دانش‌آموزان را قادر به بهبود کار وکسب تجربه‌های ضروری کاری می‌نماید. آموزش ضمن خدمت مبادرت می‌نمایند. دوره تحصیلی اجباری و دوره‌ای است که طی آن دانش‌آموزان در محیط‌های کاری واقعی به فعالیت مبادرت می‌نمایند.

چنین محیط‌های کاری بر شرکت‌ها و دیگر موسسات حرفه‌ای شامل می‌گردد. که به ارائه فعالیت‌های بهره‌ور و فعالیت‌های ورای آموزش‌‌های  مدرسه‌ای مبادرت می‌نمایند که به نوبه خود به یادگیری مفاهیم جدید کاری توسط دانش‌آموزان منتهی می‌گردد..

ساعات آموزشی

طول آموزش حرفه‌ای متوسطه آموزش 1300 تا 2000 ساعت و آموزش ضمن خدمت بر300 تا700  ساعت آموزشی مشتمل می‌گردد که با فعالیت‌هایی در محیط‌های  واقعی کار در ارتباط می‌باشد..

ارزیابی تحصیلی

هر جامعه مستقلی از قدرت در بهره‌گیری از قوانین دولتی برخوردار است که در آن جنبه‌هایی در ارتباط با ارزیابی‌ آموزش حرفه‌ای و تخصصی که در جوامع مستقل به طور کلی شباهت‌هایی با هم دارند وجود دارد. بنابراین ارزیابی فرایند مداومی است که درهر بخش حرفه‌ای اعمال می‌گردد. اگرچه جنبه‌های کلی چنین آموزش‌هایی از لحاظ ارزیابی نادیده انگاشته نمی‌شود. مهارت‌های حرفه‌ای شامل انواع مدارکی است که این مهارت‌ها را در بر‌گرفته و به بلوغ دانش‌آموزان و رشد استعدادهای ذهنی آنان در اشکال مختلف منجر می‌گردد. دانش‌آموزان از طریق سرپرستان مراکز آموزشی در جهت مشارکت  در آموزش  ضمن خدمت تعیین می‌گردند و این سرپرستان به ارزیابی دانش‌آموزان درحوزه‌های کاری خود می‌پردازند.

ارتقاء تحصیلی

آندسته از دانش‌آموزانی که سال اول را به پایان رسانده‌اند اما در کلیه واحدهای درسی خود قبول نشده‌اند می‌توانند به سال دوم بروند که در این صورت تعداد ساعات درسی آنان افزایش می‌یابد. دلیل این امر آن است که دانش‌آموزان ملزم به گذراندن کلیه برنامه‌های آموزشی تعیین شده می‌باشند. درسیستم‌هایی که به کلاس وحضور در آن توجه می‌کنند نیاز دارند که فعالیت‌های برنامه‌ریزی شده را در 3 زمان تکرار کنند و آنها ممکن است تنها یک امتحان پایانی در هر بخش برگزار نمایند. که هر واحد شامل4 بخش مشتمل بردو جلسه آزمون منظم و دو جلسه آزمون فوق‌العاده می‌باشد. مشاوره تحصیلی بخش کاملی از فعالیت‌های آموزشی است از این روی هرگروه از دانش‌آموزان از یک معلم مشاور که عهده‌دار مسؤولیت ارزیابی دانش‌آموزان و مشاوره با آنان است، برخوردار می‌باشند.

گواهی‌نامه‌ های آموزشی

به آندسته از دانش‌آموزان که موفق به اتمام سطوح آموزش حرفه‌ای و تخصصی گردیده‌اند مدرک تکنسین اعطا می‌گردد. مدرک فوق، شرط لازم جهت حضور دانش‌آموزان در دوره پیش دانشگاهی است. این مدرک محصلین را به ادامه تحصیلات تخصصی خود در سطوحی چون آموزش علوم هنری و آموزش زبان قادر می‌سازد. اعتبار کسب شده  از طریق مدرک تکنسین موجب می‌شود که محصلین بتوانند در سطوح پیشرفته CICLOS FORMATIVS ثبت نام نمایند.

حمایت‌های آموزشی

جوامع مستقل بر معیارها تحصیلی وانطباق آن با نیازهای ویژه دانش آموزان  تأکید می‌کنند در این زمینه با کمک به آموزش حرفه‌ای  وتخصصی به انضمام تشریح امکان انطباق با واحدهای رسمی و استاندارد آموزش حرفه‌ای   مساعدتهایی  انجام  می‌گیرد. به این منظور بخشهای مشاوره  تحصیلی به  مشورت‌های  آموزشی مطابق با مأموریت‌های آموزشی و تعلیمی خود می‌پردازند

آموزش عالی حرفه‌ای

آموزش حرفه‌ای و تخصصی پیشرفته پس از موفقیت در دوره پیش دانشگاهی در قالب برنامه LOGSE و یا پذیرش در آزمون ورودی صورت می‌گیرد. آموزش حرفه‌ای و تخصصی پیشرفته خود بر بخشهایی از CICLO FORMATIVE طی دوره زمانی متغیری و ترکیبی  از حوزه‌های آموزش عملی و علمی در ارتباط  با رشته‌های حرفه‌ای مشتمل می‌گردد.

پذیرش تحصیلی

پذیرش دانشجو در دوره‌های عالی آموزش حرفه‌ای وتخصصی به دو روش ذیل صورت می‌پذیرد.

1-پذیرش مستقیم دانشجو که برخورداری از مدرک علمیBACHILLER در آن ضروری است.

2-پذیرش دانشجو به واسطه حضور وی در آزمون برگزار شده توسط جوامع مستقل با هدف جذب افراد با استعداد متناسب با اهداف مراکز پیش دانشگاهی و مهارت‌های مورد نیاز بخش‌های آموزشی CICLO  FORMATIVE مطابق با رشته‌های تخصصی‌ گفتنی است آندسته از افرادی که از تجارب کاری در زمینه‌ای حرفه‌ای برخوردار باشند. از حضور در بخشی از آزمون معاف می‌گردند. . از آندسته افرادی نسز که از مدرک معتبر تکنسین حرفه‌ای برخوردار می‌باشند. در سطح پیشرفتهCICLO FORMATIVE ثبت نام به عمل می‌آید. رده سنی مورد نیاز جهت حضور در آزمون ورودی18 سال بجای رده سنی پیشین (20 سال) می‌باشد. در پذیرش مراکز آموزش حرفه‌ای وتخصصی، در صورت برخورد با اذهام در خواست و کمبود فضای آموزشی حق تقدم با فارغ التحصیلات مراکز پیش‌دانشگاهی است.

اهداف آموزشی

از جمله مهم‌ترین اهداف آموزش عالی حرفه‌ای می توان به موارد ذیل اشاره نمود:

-کسب توانایی‌های حرفه‌ای  توسط دانش‌آموزان و درک سازمان‌دهی و ویژگی‌های این نوع از آموزش مطابق با بازده و مکانیزم‌های حرفه‌ای.

- کسب علوم ضروری و مهارت‌های لازم جهت انجام فعالیت‌های بی‌خطر حرفه‌ای و مواجهه مناسب دانشجویان با موقعیت‌های حرفه‌ای.

-کمک به شخصیت حرفه‌ای دانشجویان وارتقاء انگیزه کاری آنان در جهت یادگیری هر چه بیشتر و انطباق خود با تغییرات احتمالی محیط کاری.

برنامه‌های آموزشی

آموزش در مراکز عالی حرفه‌ای بر 2000-1300 ساعت آموزش نظری و 750-350 ساعت آموزش در مراکز کاری و کارگاه‌های حرفه‌ای مشتمل می‌گردد.

گواهینامه آموزشی

به آندسته از دانشجویان که موفق به اتمام دوره آموزشی حرفه‌ای وتخصصی می‌گردند، مدرک سرپرستی تکنسین فنی اعطا می‌گردد که بالاترین مدرک حرفه‌ای به شمار می‌آید. با برخورداری از این مدرک دانشجویان می‌توانند بدون شرکت در آزمون ورودی به ادامه تحصیل در رشته‌های مرتبط با حرفه‌ تخصصی خود در مراکز دانشگاهی مبادرت نمایند.

آموزش بزرگسالان

باوجودی که آموزش بزرگسالان در کشور اسپانیا در گذشته نیز مورد توجه بوده است‌، اما طی دورة دومین جمهوری از رشد جدی برخوردار گردید. به نحوی‌که در سال1970 به‌عنوان نوع آموزش‌ جهت  مبارزه با بی‌سوادی معرفی گردید. در سال1950 کمیتة مبارزه با بی‌سوادی ( Junta Contra e1 Analfababetismo) ایجاد گردید. و به سازمان دهی آموزش بزرگسالان در طول 4 سال مشتمل بر  آموزش مقدماتی بی‌سوادی و آموزش افراد کم‌سواد و نوسواد مبادرت نمود. به واسطه غنی سازی فرهنگی، و آموزش حرفه‌ای طی سال1960، نیازهای نشأت گرفته از رشد اقتصادی اسپانیا به ایجاد چالش‌های قانونی در آموزش‌های منجر گردید. در این راستا برنامه‌های آموزش‌حرفه‌ای ویژه کارگران و کادر حوزه فنی طراحی گردید. و در سال 1964 به اجراء در آمد. اگر چه بعد وسیعی از برنامه‌های آموزش حرفه‌ای خیلی موفقیت آمیز نبودند،‌اما تا مدت زمان10 سال ادامه داشتند با اجرای فرایند عمومی آموزش ( LGE) طی  سال1970، ساختار آموزش بزرگسالان تقویت گردید. این فرایند به تنظیم آنواع آموزش‌ها تخصص‌ها برای مؤسسات آموزش بزرگسالان پرداخت.. طی سال1973برنامة آموزش بزرگسالان بصورت ثابت‌به مورد اجرا در‌آمده،‌ توسعه یافته و با اهداف برنامة LGE متناسب گردید. عمده توجه این برنامه به‌ آموزش افراد بزرگسال در رشته‌های  تجربی بود. در این اثناء،‌ آموزش بزرگسالان برمبنای آموزش عمومی (EBG) در قالب 3 مرحله بنا گردید. از جمله ویژگی‌های دیگر دهة80-1970 می‌توان به توسعة آموزش غیررسمی  بزرگسالان  اشاره نمود. در این اثناء، مرکز آموزش مقدماتی خصوصی بزرگسالان CENEBAD)  و مرکز پیش دانشگاهی ویژه بزرگسالان (INBAD) آغاز به فعالیت نمودند. گفتنی است که این مراکز برحسب قدرت‌ آموزشی موجود به مراکز مختلف دیگری نیز در این دهه تبدیل شدند.پس از دهة90-1980درجه بندی رشته‌های آموزش بزرگسالان از نظر کمی و کیفی مطابق با تقاضاهای موجود عنوان گردید. از جمله دیگر رشته‌هایی که از رشد بیشتری در این اثناء برخوردار بودند می‌توان به رشته های منتهی به اخذ مدارک عالی تحصیلی اشاره نمود. از این روی تأکید مدل LGE ویژه مؤسسات آموزش بزرگسالان به عدم ارائه آموزش‌های  رسمی و آماده سازی افراد یزرگسال جهت ورود به دوره‌های  آموزش عالی بود. طراحی و اجرای فرآیند پویای آموزشی (LOGSE) طی سال 1990 به ایجاد  چارچوب جدید آموزش بزرگسالان در اسپانیا منجر شد. برنامة LOGSE  به بهبود مفهوم جدید آموزش بزرگسالان مبتنی برایدة آموزش مستمر پرداخت که این اصول خود مبتنی برسیستم آموزش عمومی کشور است. از این روی، این برنامه نیازهای آموزشی دانش‌آموزان نیاز به انتقال افراد بزرگسال به سطوح مختلف آموزشی را مرتفع نمود.

ساختار آموزشی

آموزش بزرگسالان بر فعالیتهای آموزشی مختلفی مشتمل می‌گردد که به افراد بزرگسال اجازه آموزش در سطوح مختلف سیستم آموزشی را می‌دهد. آموزش رسمی بزرگسالان خود بر 3 سطح آموزشی (سطح ابتدایی، سطح آموزش پایه بزرگسالان و سطح متوسطه منتهی به اخذ مدرک آموزش متوسطه مشتمل می‌گردد. از جمله مدارک تحصیلی آموزش رسمی بزرگسالان می‌توان به مدارک (Graduado Esco1 ar ) تکنسین آموزش حرفه‌ای، مدرک آموزش متوسطه و مدرکBachiller  (مدرک ورود به دانشگاه ویژه افراد برخوردار از رده سنی بالاتر از 25 سال اشاره نمود. آموزش غیررسمی بزرگسالان نیز خود بر برنامه‌های مناسب آموزش‌ فرهنگی و اجتماعی،‌ آموزش‌های حرفه‌ای و ضمن خدمت و آموزش زبان اسپانیایی به خارجیان مشتمل می‌گردد. این قبیل آموزشها عموماً نظری بوده، از طریق مراجع آموزشی ارائه شده و به واسطه حضور داوطلبین بزرگسال در مراکز کاری تکمیل  می‌گردد.

سیاست‌های آموزشی

مطابق برنامة LOGSE،سازماندهی و روش‌شناسی آموزش بزرگسالان، بر خودآموزی مبتنی بر آزمایش و امتحان، نیازها و علایق محصلین تأکید دارد. متدهای آموزشی بزرگسالان اغلب به واسطه تجربة مشارکتی، محاسبة دانش قبلی و پیشرفت تحصیلی افراد بزرگسال، تشویق افراد بزرگسال به گفتگو و مشارکت و تشکیل تیم‌های کاری طراحی می‌گردد. در این برنامه‌ها همچنین توجه عمده‌ای به  نیازمندیهای زنان بزرگسال معطوف گردیده و زنان به گروههای فاقد جنبه‌های  آموزش پایه‌ دسته‌بندی می‌گردند.

قوانین آموزشی

مطابق قانون آموزشی LOGSE  گام‌هایی در جهت سازماندهی سیستم آموزش بزرگسالان و تأکید بر نیازها و ویژگی‌های این گروه از افراد تحصیل کرده برداشته است. قانون فوق به ارائه راهنمایی‌هایی در جهت تنظیم آموزش بزرگسالان از جمله استاندارد سازی آموزش در این بخش مباردت می‌نماید. از این روی مطابق قانون مذکور، در سیستم آموزش بزرگسالان آموزش صحیح در کلیة سطوح و درجات به افراد بزرگسال و مواجه با مشکلات جسمانی و ذهنی منطبق با سطوح ضروری تحصیلی ارائه می‌گردد. از جمله مهم‌ترین اهداف آموزش‌بزرگسالان می‌توان به کسب آموزش پایه، ارتقاء معلومات حرفه‌ای و بهبود و توسعه توانایی‌های  مورد نیاز افراد بزرگسال در مشارکت با زندگی اجتماعی، فرهنگی، سیاسی و اقتصادی اشاره نمود. مبنای این قبیل اهداف در جوامع مستقل متفاوت بوده و این جوامع به طراحی اهداف و سیاست های آموزش بزرگسالان در حوزة مدیریتی خود  می‌پردازند. در این راستا حتی برخی از جوامع نظیر اندلس (1990 )  کاتالونیا (1991) و والنسیا (1995 )  به وضع قوانینی در خصوص آموزش بزرگسالان مبادرت نمودند. نهایتاً لازم به ذکر است که قانون اجرایی برنامة LEG هم چنان معتبر بوده و اثراتی برجنبه‌های  مختلف آموزش بزرگسالان دارد. در پایان دوره های آموزش بزرگسالان از افراد برخوردار از رده سنی بالاتر از آموزش پایه آزمونی به عمل آمده و یا مدرک (Graduado Escolar ) یا مدرک تکنسین ارائه  می‌گردد.

نهادهای مرکزی

وزارت آموزش، فرهنگ و ورزش اسپانیا از قدرت عمومی برای اجرای جنبه‌های پایه‌ای سیستم آموزشی برخوردار بوده و عهده دار مسؤولیت برقراری ارائة نظم عمومی در آموزش بزرگسالان است. این وزارتخانه همچنین به تعیین، حداقل نیازهای مراکز آموزش بزرگسالان و برنامه‌ریزی برای این مراکز مبادرت می‌نماید. در این میان مراجع مسئول وزارت آموزش به ارائة اصول مدیریت آموزش بزرگسالان در جوامع مستقل می‌پردازند. نهادهای منطقه‌ای جوامع مستقل نیز عهده دار مسؤولیت ایجاد مراکز آموزشی، ادارة نیروی انسانی، بهبود برنامه‌ریزی آموزشی، مدیریت آموزشی و تصمیم‌گیری در خصوص اجرای حدود معین در سیستم آموزش بزرگسالان می‌باشند. ماهیت ویژة آموزش بزرگسالان به گونه‌ای است که مشاورین شهری به اعمال بیشترین تلاش در جهت سازماندهی این قبیل آموزش‌ها مبادرت نموده مراجع تصمیم‌گیری وزارت آموزش نیز عهده‌دار مسؤولیت ادارة مراکز عمومی آموزش بزرگسالان و سازماندهی فعالیت‌های این مراکز و حمایت از مراکز خصوصی آموزش بزرگسالان می‌باشند. مراجع غیر آموزشی دیگر نیز در سازماندهی آموزش بزرگسالان سهیم می‌باشند. که در این میان می‌توان از صاحبان مشاغل  نام برد. مؤسسات استخدامی تحت نظارت وزارت کار و امور اجتماعی و جوامع مستقل نیز به ارائة رشته‌های  آموزش حرفه‌ای متناسب با نیازهای بازار کار و مطابق با افراد فاقد شغل و بی‌سواد مبادرت می‌نمایند. علاوه بر این، مراکز عمومی و تخصصی دیگر آموزش بزرگسالان با همکاری وزارت دادگستری، وزارت امورخارجه و وزارت دفاع تشکیل می‌یابد. که از آن جمله می‌توان به برگزاری دوره‌های مقدماتی و پایه برای زندانیان داخلی و به ویژه زندانیان اسپانیایی زندانی در کشورهای خارجی و اجرای برنامه‌هایی در جهت توسعة فرهنگی آموزش مقدماتی افراد شاغل در رشته‌های نظامی و ارتش اشاره نمود. گفتنی است که  مدیریت و تأمین مالی این قبیل مراکز آموزش توسط وزارت خانه‌های فوق صورت می‌گیرد. جوامع مستقل متفاوت به تنظیم برنامه‌های آموزش بزرگسالان در حوزه‌های مدیریتی خود و تعیین حدود برنامه‌های آموزشی می‌پردازند. از این روی، با مراکز آموزش پایه و متوسطه در ارتباط مستقیم می‌باشند. درسال1992 وزارت آموزش به تجدید و بهبود عملکرد مراکز آموزشی بزرگسال(CIDEAD) مبادرت نمود.

برنامه‌های آموزشی

رشته ها و برنامه‌های آموزشی مراکز  آموزش بزرگسالان در مدارس آموزش پایه مؤسسات آموزش متوسطه نیز ارائه می‌گردد این رشته ها نیمه وقت بوده و اغلب کلاس‌ها عصرها برگزار می‌گردد. مؤسسات آموزشی بزرگسالان بصورت ویژه به ارائة رشته‌های  تمام وقت  می‌پردازند. علاوه براین،‌ مؤسسات به ارائه فعالیت‌های فرهنگی و اجتماعی به افراد بزرگسال مبادرت نموده و از سری قوانین کاربردی در مؤسسات آموزشی خود پیروی  می‌نمایند. مدارس رسمی زبان نیز به آموزش‌های کافی در ارتباط با زبان خارجی و زبان‌های رسمی دیگر کشور به افراد بزرگسال مبادرت می‌نمایند.

اهداف آموزشی

از جمله مهم‌ترین  اهداف آموزشی مراکز آموزش بزرگسالان می‌توان به موارد ذیل اشاره نمود:

-انجام تحقیقاتی پیرامون نیازهای آموزشی گروه‌های مختلف بزرگسالان

- اتخاذ برنامه‌ریزی‌های صحیح و کارآمد برای بزرگسال

-  ارائه خدمات مشاوره تحصیلی به کلیه افراد بزرگسال و افراد مواجه با مشکلات جسمانی و ذهنی.

- انطباق برنامه‌های آموزش بزرگسال با برنامه های آموزش عمومی

-  توسعه برنامه‌های آموزش معلمین مراکز آموزش بزرگسالان

-  بهرة گیری از ارتباطات و اطلاعات تکنولوژیک در حوزه آموزش بزرگسالان

مراکز خصوصی آموزشی

مؤسسات خصوصی آموزش بزرگسالان در قالب 2 واحد بزرگ ذیل طبقه‌بندی می‌گردد:

مؤسسات غیر انتفاعی : مراجع مختلفی به سرمایه‌گذاری در این مؤسسات مبادرت می‌نمایند. این مؤسسات نقش مشخصی در اجرای فعالیتهای اجتماعی داشته و در این راستا به ارائة درجه‌بندی‌های  وسیع فرهنگی می‌پردازند. دانشگاه‌ها و مدارس مردمی جزء چنین مؤسساتی می‌باشند..

اتحاد دانشگاههای مردمی اسپانیا (FEUP) و ارتباط نزدیک آنها با نهادهای محلی گسترده است. مؤسسات غیرانتفاعی عموما با هم در ارتباط بوده اما توسط بخش‌های عمومی دیگر سرمایه‌گذاری  می‌شوند. آن دسته از مؤسساتی که به آموزش بزرگسالان توجه دارند، در حوزه‌های فرهنگی و اجتماعی فعالیت داشته و به ارائه آموزش جامع پرویکتو  در جهت افزایش دانش فنی و کاری افراد بزرگسال می‌پردازند. مداخله فرهنگی و اجتماعی گروه‌های حاشیه‌ای به ارتقاء مشارکتهای اجتماعی و کسب منابع اجتماعی در حوزه آموزش بزرگسالان منجر گردیده و این مؤسسات اصولاً به سرمایه‌گذاری در حوزه‌های روستایی به عوض حوزة شهری مبادرت می‌نمایند. مدارس مردمی بزرگسالان در روند همکاریهای آموزشی بزرگسالان تحت عنوان  گروه‌بندی می‌گردند.  ترکیبی از گروه‌های اجتماعی است که در فعالیت‌های آموزش بزرگسالان همکاری داشته و به ارتقاء جامع تحصیلی و حمایت از کلیه اعضای جامعه مبادرت می‌نمایند.

سازمانهای انتفاعی ( خصوصی ) : که به ارائة آموزش حرفه‌ای غیررسمی و آموزش زبان خارجی با زمینة غیررسمی به افراد بزرگسال مبادرت می‌نمایند.

آموزش پایه بزرگسالان

آموزش پایه بزرگسالان در قالب 3 مرحله در اکثریت جوامع مستقل از جمله مناطق مختلف کشور اسپانیا که مبادرت به اجرای برنامه‌های آزمایشی آموزش بزرگسالان نموده‌اند می توان به منطقه اندلسی (از سال 1997 تا کنون)، منطقه ناوارو (از سال 1991)، منطقه گالیسیا (از سال 1997) و ایالت باسک و جزایر قناری از سال 1998 اشاره نمود.

ساختار آموزشی

ساختار اصلی آموزش پایه بزرگسالان بر آموزش افراد بالای رده سنی 18 سال است که فاقد ابزارهای تکنیکی آموزشی  می‌باشند، استوار است. این در حالی است که امکان ثبت‌نام از افراد بین رده‌های سنی 16 تا 18 سال که فاقد امکانات خاص بوده و یا با شرایط استثنایی مواجه بوده و از حضور در سیستم عمومی آموزشی محروم می‌باشند، وجود دارد. سطح اول یا سطح ابتدایی، نیازهای آموزشی‌ پایه‌ و مهارتهای پایه‌ افراد بزرگسال را تحت پوشش قرار می‌دهد که بر مهارت در خواندن، نوشتن و ریاضیات مشتمل می‌گردد. سطح دوم آموزش پایه بزرگسالان نیز به ارائه دانش کلی و آشنایی افراد بزرگسال با تکنیک‌های مختلف آموزشی اعم از آموزش حرفه‌ای تأکید دارد. از جمله دیگر اهداف اصلی آموزش پایه بزرگسالان می‌توان از آموزش زنان، زندانیان و کادر نظامی کشور اشاره نمود.

اهداف آموزشی

از جمله مهم‌ترین اهداف آموزش پایه بزرگسالان می‌توان به موارد ذیل اشاره نمود:

- ارائة دانش و مهارتهای پایه در جهت پرورش اجتماعی دانشجویان و ارتقاء قابلیت آنان در بازار کار.

- دستیابی افراد بزرگسال به قابلیت کسب تکنیک‌های آموزشی نظیر خواندن، نوشتن و ریاضیات.

-توانایی افراد بزرگسال در درک و فهم زبان و اعداد که مستلزم برطرف‌سازی نیازمندی‌های روزانه آنان و درک واقعی از زمینه‌های اجتماعی است.

- کسب آموزش‌های حرفه‌ای و مشارکت افراد بزرگسال در جنبه‌های اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و اجتماعی جامعه.

دوره‌های آموزشی

دوره‌های تحصیلی آموزش پایه بزرگسالان به ارتقاء و کسب دانش و مفاهیم شخصی محدود نگردیده بلکه

به ارتقاء‌ کلیه توانایی‌ها و رشد مشارکتهای اجتماعی اشخاصی منتهی می‌گردد. در اکثر جوامع مستقل طی سطح مقدماتی آموزش پایه بزرگسالان بر مفاهیم، جریانها و طرز تفکرها و سازماندهی این موارد تأکید می‌گردد. این در حالی است که طی سطح دوم آموزش پایه بزرگسالان توجه عمده بر تنظیم مفاهیم جامع مشتمل بر جنبه‌های پایه آموزشی اعم از آموزش زبان اسپانیایی و زبان‌های رسمی دیگر و سایر دروس نظیر ریاضیات، علوم طبیعی و اجتماعی مطابق با جوامع مستقل معطوف می‌گردد. از سوی دیگر،‌ طی سطح اول آموزش پایه بزرگسالان توجه عمده منحصراً بر کلاس‌های آموزشی معطوف گردیده و طول مدت کلاسها متناسب با نیازهای دانش‌آموزان متفاوت می‌باشد گفتنی است که آموزش سطح اول بر 12 هفته آموزشی و آموزش سطح دوم بر 16 هفته آموزشی (آموزش 2-1 ساله) مشتمل می‌گردد. کلیه کلاس‌های آموزش پایه بزرگسالان 45 دقیقه است. علاوه بر این، فعالیت‌های مشاوره‌ای و فوق برنامه نیز در طول هفته به افراد بزرگسال ارائه می‌گردد.

ارزیابی تحصیلی

ارزیابی تحصیلی در سطوح اولیه آموزش پایه‌ بزرگسالان به صورت متداوم و مستمر صورت گرفته و طی آن ویژگیهای شخصی و اهداف افراد بزرگسال مورد ارزیابی و بررسی قرار می‌گیرد. علاوه بر این نوع از ارزیابی‌ها،‌ جوامع مستقل نیز به ارزیابی اولیه افراد بزرگسال تأکید داشته و در این خصوص برای مشاوره‌های تحصیلی با افراد بزرگسال بهره می‌گیرند. به طور کلی می‌توان گفت که فرآیند ارزیابی تحصیلی افراد بزرگسال بر پیشینة آموزشی افراد و علایق، نیازها و انتظارات کاری آنان مشتمل می‌گردد.

گواهینامه‌های آموزشی

در پایان سطح اول و در هر واحد از سطح دوم آموزش پایه بزرگسالان،‌ مدارک تحصیلی به فارغ التحصیلان اعطا احراز مدارک علمی منوط به دستیابی افراد بزرگسال به اهداف این سطح  آموزشی است،‌ از این روی،‌ اگر دانش‌آموزان موفق به احراز اهداف سطح اول یا هر واحد از سطح دوم آموزش بزرگسالان نکردند،‌ مردود شناخته شده و نتیجه فوق در گزارشهای ارزیابی شخصی آنها درج می‌گردد.

آموزش متوسطه بزرگسالان

مطابق برنامة LOGSE، مراجع آموزشی مختلف ملزم به ارائه برنامه‌های  تحصیلی به افراد بزرگسال در جهت رسیدن آنان به آموزش پایه‌ متناسب با برنامه‌های آموزش متوسطه (ESO) می‌باشند. در کلیه جوامع مستقل، مدرک آموزش متوسطه بزرگسالان پس از گذراندن 2 سال تحصیلی به فارغ التحصیلان  اعطا می‌گردد. جوامع مستقل به ارائه راهنمایی‌هایی در جهت ارتقاء‌ دورة تحصیلی و قادر ساختن بزرگسالان در احراز مدرک فارغ التحصیلی آموزش متوسطه مبادرت می‌نمایند. این جوامع همچنین به اتخاذ راه‌هایی در جهت نیل به اهداف، مفاهیم و معیار ارزیابی تحصیلی آموزش متوسطه مبادرت می‌نمایند.

ساختار آموزشی

برنامه‌های آموزش متوسطه بزرگسالان به افراد رده سنی بالای 18 سال ارائه می‌گردد. این افراد در صورتی می‌توانند در این دوره ها شرکت کنند که از مدرک آموزش ششم ابتدایی و یا مدرک معادل آن برخوردار بوده و یا به قبولی در آزمون نهایی سطح دوم آموزش پایه بزرگسالان نائل آمده باشند.

گفتنی است که افراد برخوردار از رده سنی بین 16 سال تا 18 سال نیز از مجوز حضور در مدارس متوسطه بزرگسالان برخوردار می‌باشند، اما بدلیل داشتن شرایط استثنایی از حضور در مدارس عادی محروم می‌باشند. سیستم آموزش متوسطه بزرگسالان بصورت سیستم چرخشی است به افراد بزرگسال ارائه می‌گردد. ساختار آموزش متوسطه بزرگسالان،‌ ساختار منعطف آموزشی است که در قالب 4 واحد تحصیلی طی 2 سال جهت حضور در مرحلة دوم آموزش متوسطه، گذراندن مرحله اول آموزش متوسطه الزامی است. جهت حضور در مرحله سوم آموزش متوسطه نیز قبولی در آزمون مرحله دوم و برخورداری از مدرک (ESCOLAR) یا معادل آن الزامی است. جهت حضور در مرحله چهارم آموزش متوسطه نیز قبولی در آزمون مرحله سوم و احراز نمرات بالا در حداقل 2 درس الزامی است.

دوره‌های آموزشی

دروه‌های آموزش متوسطه بزرگسالان، با نیازها و علایق آنان منطبق بوده و در قالب 4 رشتة علمی ارتباطات، علوم اجتماعی، ریاضیات و علوم طبیعی به آنان ارائه می‌گردد. هر یک از این 4 رشته در واحدهای مستقلی سازماندهی شده و متناسب با مفاهیم بعدی آموزشی می‌باشند. هر حوزة دانش به 4 واحد تقسیم می‌گردد که هر فرد ملزم به انتخاب 1 واحد از این 4 واحد با اختیار خود می‌باشد.

سیاستهای آموزشی

مطابق برنامة LOGSE، سازماندهی و روش‌شناسی آموزش متوسطه بزرگسالان مبتنی بر خودآموزی افراد و منطبق بر تجربیات، نیازها و علایق آنان می‌باشد. از این روی، معلمان مراکز متوسطه بزرگسالان ملزم به تطبیق روش‌های خود با علایق افراد، توانایی‌ها و ویژگی‌های آنان و توجه به ویژگیهایی فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی این افراد در محیط‌های اجتماعی می‌باشند.

گواهینامه آموزشی

آندسته از افراد بزرگسال که موفق به اتمام چهارمین مرحله آموزش متوسطه می‌گردند،‌ به احراز مدرک فارغ‌التحصیلی آموزش متوسطه نائل می‌آیند. از این روی کلیه افرادی که مجاز به دریافت این مدرک می‌باشند،‌ ملزم به گذراندن موفقیت‌آمیز کلیه واحدهای درسی می‌باشند.

مراکز پیش دانشگاهی بزرگسالان

مطابق برنامة LOGSE، آندسته از بزرگسالانی که قصد ورود به مراکز پیش‌دانشگاهی را دارند،‌ ملزم به برخورداری از مدرک فارغ التحصیلی آموزش متوسطه می‌باشند.

مراکز پیش دانشگاهی از کلاسهای حضوری در هر جامعة مستقل برخوردار می‌باشند. از سال 1998 وزارت آموزش به ارائه آموزش غیررسمی پیش‌دانشگاهی بزرگسالان در کلیه جوامع مستقل و دخالت در نحوة مدیریت این مراکز مبادرت نموده است. جوامع مستقل نیز مطابق فرآیند آموزشی به ارائه آموزش پیش‌دبستانی به افراد بزرگسال مبادرت نمودند.مراکز خصوصی پیش دانشگاهی برای آن دسته از اشخاصی طراحی گردیده است که از مدرک آموزش متوسطه برخوردار بوده اما از شرکت در کلاس‌های حضوری محروم می‌باشند. به طور کلی می‌توان گفت که این شکل خاص آموزش برای افراد بالای رده سنی 18-16 سال که از شرایط خاص برخوردار بوده و از تحصیل به طریق عادی محروم می‌باشند، تدوین شده است.

گواهینامه آموزشی

آندسته از بزرگسالانی که موفق به اتمام دورة پیش دانشگاهی می‌گردند به احراز مدرک (Bachiller)  نائل می‌آیند.

آموزش حرفه‌ای بزرگسالان

آموزش حرفه‌ای بزرگسالان خود به آموزش در قالب برنامة LGE بصورت آموزش کار حرفه‌ای در کارگاهها و آموزش در قالب برنامة LOGSE مشتمل بر آموزش حرفه‌ای مقدماتی و پیشرفته تقسیم می‌گردد.

هدف اصلی آموزش حرفه‌ای مبتنی بر برنامه LGE، اشتغال به کار افراد بیکار است. از این روی، آموزشهای حرفه‌ای در زمینة کاری به این افراد ارائه می‌گردد. حداقل سن ثبت‌نام در این دوره آموزشی رده سنی20 سال است. از جمله برنامه‌های آموزش حرفه‌ای بزرگسالان در قالب برنامه LGE می‌توان به دروس طراحی و گرافیک، توریست و هتلداری، جنگلداری، فلزکاری، برق، صنایع چوب، صنایع حرارتی و ذوب و صنایع گرمایشی و سرمایشی اشاره نمود.آموزش حرفه‌ای و تخصصی در این بخش به افرادی که از خلاقیتهای حرفه‌ای برخوردار می‌باشند،‌ ارائه می‌گردد. معیارهای طراحی شده برای ارائة این نوع آموزشی باید مناسب با ویژگیهای بزرگسالان باشد. ترکیب فعلی آموزش حرفه‌ای و تخصصی بزرگسالان به صورتی است که امکان تحصیل در رشته‌های فنی و حرفه‌ای را برای افراد بزرگسال فراهم می‌آورد. با این شرط که این افراد از مدرک فارغ‌التحصیلی آموزش متوسطه یا مدرک آموزش حرفه‌ای مقدماتی و یا مدرک پیش‌دانشگاهی برخوردار باشند. . با وجود این طبق برنامة LOGSE برای آندسته از بزرگسالانی که از این مدارک برخوردار نمی‌باشند، آزمون پیش بینی شده است که توسط مراجع آموزشی برگزار می‌گردد و افراد بزرگسال ملزم به قبولی در آن می‌باشند.به منظور ورود به دوره‌های مقدماتی آموزش حرفه‌ای (Cicloformativo) برخورداری از پیش نیازهایی اعم از رده سنی 18 سال، برخورداری از سابقة کاری معتبر، موفقیت در اتمام برنامه‌های اجتماعی و قبولی در آزمون دورة تحصیلی ESO  الزامی است. گفتنی است که آزمون ارزیابی از آندسته از افرادی که از دانش و مهارت کافی در آموزش حرفه‌ای نمی‌باشند، به عمل می‌آید. نتایج آزمون فوق در قالب 2 بخش علمی تکنولوژیکی و فرهنگی اجتماعی گروه‌بندی می‌گردد. جهت حضور در آزمون ورودی دوره آموزش حرفه‌ای پیشرفته (Cicloformativo) برخورداری از رده سنی 20سال الزامی است. علاوه بر این، برخوراری از مدرک تکنسینی جهت ورود به دورة پیشرفته رشته‌های  حرفه‌ای الزامی است. آزمون فوق نیز خود بر 2 بخش (بخش عمومی که از دروس مشترک با دورة پیش دانشگاهی برخوردار بوده و به سنجش استعداد داوطلبین می‌پردازد و بخش تخصصی که مطابق با مهارتهای حرفه‌ای رشتة مورد نظر طراحی می‌گردد) مشتمل می‌گردد. آموزش حرفه‌ای و تخصصی بزرگسالان(Cicloformativo)برمبنای ساختار چرخشی سازماندهی می‌گردد. به عبارتی این سازماندهی چرخشی تلاشی جهت ارتقاء‌ سیستم آموزشی بزرگسالان و همکاری خلاق کلیه طبقات اجتماعی در ارائة آموزش به بزرگسالان می‌باشد. در هر مرحله ازآموزش چرخشی تشریح وسازماندهی آموزشهای حرفه‌ای مطابق با واحدهای مهارتی صورت می‌پذیرد. این واحدها به افراد بزرگسال فرصت پرداختن به آموزش و تمرینات علمی مطابق با سیستم آموزشی بصورت صحیح را برای افراد بزرگسال فراهم می‌آورد. طی این مرحله افراد بزرگسالی که به موفقیتهایی در حرفه‌های پیشرفته نائل آیند، مدرک این دوره اعطا می‌گردد. محتوی آزمون فوق بر حوزه‌های درسی اعم از زبان اسپانیایی، زبانهای رسمی دیگر و ادبیات جوامع مستقل، زبان خارجی، ریاضیات، علوم طبیعی و علوم اجتماعی مشتمل می‌گردد. داوطلبین به احراز مدرکی از سوی رئیس کمیتة ارزیابی نائل می‌آیند. این امتحانات دوبار در سال طی ماههای ژانویه و سپتامبر برگزار شده و سوالات آن توسط مؤسسات آموزش بزرگسالان یا مراجع خصوصی دیگر طراحی می‌گردد.سوالات این آزمون اغلب برسؤالات کتبی در حوزه آموزش حرفه‌ای مشتمل می‌گردد که توسط وزارت فرهنگ و آموزش و ورزش ارائه می‌گردد. در قالب این آزمونها از توانایی‌های آموزشی پایه افراد بزرگسال ارزیابی عمومی به عمل می‌آید. مطابق برنامه LOGSE، مراجع آموزشی به سازماندهی آزمونهایی برای افراد بالای رده سنی 23سال در جهت احراز مدرک (Bachiller)می‌پردازند. مطابق برنامه LOGSE، افراد بزرگسال بالای رده سنی 25سال از امکان حضور دردانشگاه بدون ارائه مدرک خاصی برخوردار می‌باشند. البته با شرط قبولی در آزمون ویژه هر دانشگاهی بطور سالانه به برگزاری چنین آزمونی طی اول فوریه تا 31 مارس مبادرت می‌نماید. زمان آزمون می‌باید حداقل 60 روز پیش از آغاز آزمون اعلام گردد. دانشگاهها نیز عهده‌دار مسئولیت سازماندهی آزمونها و تهیة محتوی امتحانات می‌باشند. افرادی که در آزمون ورودی پذیرش می‌گردند. در دانشگاه ثبت‌نام نموده و به ادامة تحصیل می‌پردازند. برخی از مراکز دانشگاهی به ارائه رشته‌های پایه‌ مشتمل بر دانش و تکنیکهای کاری مبادرت می‌نمایند. گفتنی است که رشته‌های فوق در مدت زمان 6 هفته و پیش از آغاز سال تحصیلی دانشگاهی ارائه می‌گردد. حضور در این رشته‌ها اجباری بوده و بعنوان شرطی معتبر جهت ورود به دانشگاه محسوب می‌گردد.اگر دردانشگاهی آموزش‌های فوق به داوطلبین ارائه نگردد،‌ داوطلبین به گذراندن این دوره درسایر دانشگاهها (UNED) مبادرت می‌نمایند. در UNED آموزش‌های عالی و ویژه‌ای برای بزرگسالان یا افرادی که به هر دلیلی نمی‌توانند در جلسات کلاسی دانشگاه‌ها حضور یابند، تدارک دیده شده است. کلیه دانشگاههای کشور اسپانیا حداقل یک درصد و حداکثر سه درصد از ظرفیت‌های پذیرش خود را به افراد بالای رده سنی 25 سال اختصاص  می‌دهند

آموزش از راه دور

ساختار آموزشی

اسپانیا به مراتب، بزرگ‌ترین عرضه کننده آموزش راه دور در اروپا در زمینه مدارک حرفه‌ای است.این واقعیت، در متون کمتر مورد اذعان قرار گرفته‌اند و از سوی دولت و برنامه‌ریزان آموزشی که اغلب آموزش راه دورِ اروپای شمالی و امریکای شمالی را در اولویت به حساب می‌آورند، کمتر درک شده است. اسپانیا دارای دو دانشگاه آزاد، یک موسسه دولتی آموزش راه دور و یک بخش خصوصی بزرگ است که سالانه بیش از 400000 دانشجو را نام نویسی می‌کنند.

موس   موسسات دولتی آموزش راه دور

CIDEAD، عرضه‌کننده دولتی آموزش راه دور است که بر پایه نهادهای قبلی که از سال 1975 وجود داشتند، در سال 1992 تاسیس شد. این موسسه هم اکنون دارای 15000 دانشجو در زمینه مطالعات حرفه‌ای راه دور، 000/30 دانشجو در آموزش Second-chance بزرگسالان و 000/60 دانشجو در دوره‌های زبان انگلیسی راه دور است.

موسسات خصوصی آموزش راه دور

هر ساله بیش از 000/400 دانشجو در دوره‌های آموزش راه دور بخش خصوصی در اسپانیا نام نویسی می‌کنند. کالجهای اصلی رایک سازمان ملی که (ANCED) نام دارد، مشخص می‌کند. این سازمان شرایط و تبلیغات اعضای خود را کنترل می‌کند‌. قدرت بخش خصوصی در اسپانیا به یک قرار داد کارآموزی جدید، حمایت از دوره‌های (آموزش) راه دور توسط دولت، اتحادیه اروپا و شرکتهای بزرگ و بالاخره به وجهه و معروفیت ANCED و اعضای آن نسبت داده می‌شود. رادیو ECCA ، که بخشی از آن دولتی و بخش دیگر غیر انتفاعی است، سالانه در دوره‌های (آموزش) رادیویی راه دور خود در جزایر قناری و در خاک اصلی اسپانیا 000/ 90 ثبت نام انجام می‌دهد(1999 Plames)

دانشگاه‌های آزاد

اسپانیا دارای دو دانشگاه آزاد است: (UNED) Universidad Nacional de Educacion در مادرید و (UOC) Universitat Oberta de Catalunya در بارسلون.برنامه‌ریزی برای یک دانشگاه آزاد در اسپانیا در اواسط دهه 1960 آغاز شد و تا سال 1970 با موفقیت تکمیل گردید. مجوز تاسیس دانشگاه در اوت 1972 اعطا شد و در 1973 نخستین دسته از دانشجویان نام نویسی کردند. UNED، با بیش از 000/170 دانشجوی نام نویسی شده در سال 2000، بزرگ‌ترین دانشگاه آزاد اروپا به شمار می‌رود و دارای جایگاهی همانند دانشگاه‌های

عادی در اسپانیا است و دانشجویان قادر به انتقال واحد درسی بین UNED‌ و دانشگاه‌های دیگر هستند. ناحیه خود مختار کاتالونیا در 1995 یک دانشگاه آموزش راه دور تاسیس کرد. از آنجایی‌که این دانشگاه ساخته و پرداخته این اقلیت خود مختار است، تکیه‌ای خاص بر زبان وفرهنگ کاتالانی دارد. دانشگاه UOC نظام آموزشی خود را بر پایه ساخت یک دانشگاه مجازی قرار داده است و خود را، نه یک دانشگاه آزاد بلکه یک دانشگاه مجازی تعریف می‌کند و درصدد مرتبط ساختن دانشجویان خود به صورت الکترونیکی / کامپیوتری در سرتاسر بارسلون و مابقی ناحیه کاتالونیا است.

دوره‌های عالی آموزش از راه دور

دولت اسپانیا، با برخورداری از دو دانشگاه آزاد، دانشگاه‌های عادی خود را به ثبت نام دانشجویانی که عدم تحصیل در محوطه دانشگاه را ترجیح می‌دهند، ترغیب نمی‌کند.

موسسات آموزش از راه دور دولتی

110000

موسسات آموزش از راه دور خصوصی

420000

دانشگاه‌های آزاد

190000

دوره‌های عالی آموزش از راه دور

40

جمع

720400

 

همکاری های آموزشی

مشارکت اقشار مختلف جامعه در آموزش خصوصاً در سیستم آموزشی خصوصی اسپانیا بصورت چشم‌گیری وجود دارد. ایجاد سیستم‌های غیر متمرکز شامل توزیع قدرت در میان دولت وحکومت‌های محلی و ناحیه‌ای و تشویق مشارکت گروه‌های مختلف اجتماعی به همکاری در فعالیت‌های  آموزشی از جمله سیاست‌های  پیش روی مشارکت آموزشی در کشور اسپانیا است. افزایش مشارکت مستقیم اولیاء دانش‌آموزان جوانان  می‌کند، با وزارت آموزش، فرهنگ و تربیت مربی نیز از جمله دیگر سیاست‌های  اتخاذ شده در راستای برقراری مشارکت‌های آموزشی است. از جمله اصلی ترین شرکای آموزشی کشور اسپانیا  می‌توان به شورای

تربیتی دولتی که تحت برنامه LODE ایجاد شده و با سایر بخش‌های دیگر در گیر در برنامه‌های آموزشی و مشاوره تحصیلی همکاری و مشارکت  می‌نماید. اعمال سیاست آزادی همکاری ومداخله اولیاء در نظارت و مدیریت مدارس موثر می‌باشد نتیجتاً مؤسسات آموزشی به همکاری با اولیاء دانش‌آموزان در انجام وظایف آموزشی  خود مبادرت می‌نمایند. مهم‌ترین نقش مشارکتی اولیاء دانش آموزان با معلمین و مراکز آموزشی، اعطای کمک هزینه‌های مالی و مشارکت هایی در زمینة مشاوره تربیتی دانش‌آموزان  می‌باشد.شورای اجتماعی مهم‌ترین نهاد مجری برقراری و افزایش مشارکت اقشار مختلف جامعه در بافت دانشگاهی کشور  می‌باشد. که هدف اولیه آن بودجه بندی، سرپرستی فعالیت‌های مالی و نظارت بر ابعاد خدماتی و سطوح عملکردی دانشگاه‌های کشور می‌باشد.دو پنجم اعضای شورای اجتماعی از نمایندگان اداری خود دانشگاه‌ها و سه پنجم دیگر از نمایندگان افراد غیرجامعه دانشگاهی متشکل می‌گردد.

گفتنی است که جوامع مستقل به تعیین رئیس شورای اجتماعی مبادرت می‌نمایند. مشارکت دانشجویان در اداره اموردانشگاهها بوسطه فعالیت نمایندگان دانشجویی نیز از اهمیت خاصی برخوردارمی‌باشد. تسهیلاتی برای دانش‌جویان فراهم آمده و قوانین دانشگاهی نیز براتخاذ همکاری دانشجویان در جهت اجرای وظایف و عمل به رویه ها جهت اداره صحیح مراکز دانشگاهی تأکید دارند.

همکاری های بین المللی

از زمان عضویت کشور اسپانیا در اتحادیة اروپایی طی سال 1986 ، همکاریهایی در چارچوب این اتحادیه در زمینة آموزشی صورت گرفته است . گفتنی است که این قبیل همکاریها خصوصاً از سال 1992  تقویت گردید. در آن اثنا، کشور اسپانیا نقش ریاست کمیسیون اروپایی در زمینة آموزشی را نیز بر عهده داشت. در این اثنا، دولت اسپانیا به ارتقاء کیفیت آموزش و پرورش از طریق برقراری همکاریها در این زمینه در میان کشورهای اروپایی تأکید می نمود. از این زمان، دانش آموزان ، معلمان و متخصصان اسپانیایی به مشارکت پیوسته در برنامه های مختلف آموزشی اروپا مبادرت نموده اند . طرح سقراط نخستین طرح همکاری آموزشی کشور اسپانیا با کشورهای عضو اتحادیه اروپاست که از سال 1995  به مورد اجراء درآمده است علاوه بر این، طرح لئوناردو داوینچی نیز در حوزه آموزش حرفه ای مورد توجه قرار گرفته است. طرح های لئوناردو و سقراط در ژانویة سال 2000  مورد تجدید نظر قرار گرفته، در قالب دورة 6  ساله برنامه ریزی شده و بودجه های اختصاصی به این برنامه ها نیز از افزایش چشمگیری برخوردار گردید.

طرح سقراط

طرح سقراط درطی سال 1995  در پارلمان اروپا برای یک دورة 5  ساله به تصویب رسید. لازم به ذکر است که مرحلة دوم این طرح نیز از سال 2000  تا 2006  میلادی ادامه دارد . طرح مذکور با هدف ارتقاء کیفی آموزش در اروپا در سایه برقراری همکاری های آموزشی در میان کشورهای عضو اتحادیه اروپا بنیان نهاده شده است. آژانس سقراط، متصدی مشارکت کشور اسپانیا درطرح سقراط با همکاری وزارت آموزش ، فرهنگ و ورزش می باشد. مدیریت آژانس ملی سقراط عهده دار مسئولیت پرورش و بهبود برنامه های آموزشی کشور در قالب برقراری همکاری با سایر کشورهای اروپایی است.از جمله موارد تاٌکیدی طرح مذکور می توان به آموزش پایه، آموزش عالی ، آموزش بزرگسالان و آموزش از راه دور، آموزش زبان ، سیستم آموزشی باز ، تکنولوژی اطلاعاتی و ارتباطاتی و نوآوری در سیستم آموزشی اشاره نمود. بهبود کیفی آموزش سطوح تحصیلی وحمایت از پروژه های سطوح غیر دانشگاهی در سطح اروپا از جمله دیگر اهداف اصلی آژانس مذکور به حمایت از همکاریهای دانشگاهی ، و همکاری دانشگاهها با دیگرمراکز آموزشی کشور ، برقراری هماهنگی در روند اعطای کمکهای کمیسیون اروپایی به دانشجویان و برقراری همکاری میان گروههای مختلف دانشگاهی در حوزه آموزش بزرگسالان نیز تلاش هایی  در جهت ارتقاء ابعاد اروپایی آموزش بزرگسالان و کمک به آموزش افراد بزرگسال از طرق گوناگون صورت می پذیرد. طی آموزش زبان در قالب طرح مذکور نیز به پرورش و ارتقاء دانش زبانی شهروندان اسپانیایی در میان شهروندان اتحادیة اروپا و ارائة زبان خارجی تاٌکید می گردد .طی فرآیند نوآوری در سیستم های آموزشی نیز به تبادل اطلاعاتی درخصوص تجربیات آموزشی به منظور ارتقاء کیفیت سیستم آموزشی کشور تاٌکید می گردد.طی نوآوری های آموزشی نیز بر انتخاب سیاست های جدید آموزشی، تجزیه و تحلیل خط مشی های سیستم آموزشی و بحث پیرامون علایق مشترک و تعیین خط مشی های مشترک آموزشی تاٌکید می گردد.

طرح لئوناردو داوینچی

طرح لئوناردو طی دسامبر سال 1994  در کمیسیون اتحادیه اروپا به تصویب رسیده و طی دورة 6  ساله از 16 آوریل سال 1999 به مورد اجرا گذارده شد.برنامه های عملی طرح مذکور بر بهبود خط مشی آموزش حرفه ای در اتحادیة اروپایی تاٌکید دارد. همچون طرح سقراط، طرح لئوناردو نیز تحت نظارت اعضای کشورهای اروپایی سازماندهی و طراحی می گردد. اصول طرح برنامة لئوناردوعمدتاٌ بر بهبود مهارتها و توانایی های فردی در آموزش پایه بر ارتقاء کیفی این نوع مهارتها و توانایی ها تمرکز دارد.از جمله دیگر اصول اساسی طرح مذکورمی توان به ارائه خدمات  مشاوره ای حرفه ای در بعد اروپا ، توسعه آموزش پِوسته و دراز مدت ، تشویق همکاری میان مؤسسات آموزش حرفه ای اعم از دانشگاهها و مراکز پژوهشی و تحقیقاتی کمک به بهبود استخدام فارغ التحصیلان مراکز حرفه ای اشاره نمود.از جمله معیارهای اصلی طرح لئوناردو می توان از حمایت از پروژه های ثابت در زمینة ثبت نام افراد در آموزش حرفه ای ، کمک به نوآوری و بهبود کیفیت در آموزش حرفه ای ، ارائة پروژه هایی در زمینة بهره گیری از اطلاعات تکنولوژی ارتباطی در آموزش حرفه ای، ارائة پروژه هایی در زمینة پرورش مهارتهای زبانی و فرهنگی حرفه ای با معطوف داشتن توجه ویژه به زبان اقلیت های قومی کشور، ایجاد شبکه هایی جهت برقراری مبادلات اطلاعاتی و جمع آوری اطلاعات با نظارت اتحادیه اروپابرچارچوب عملی و علمی این برنامه هانام برد. آژانس لئونارد و  تحت نظارت  وزارت آموزش ، فرهنگ و ورزش اسپانیا  که متصدی ادارة  آژانس  مذکور می باشد، فعالیت می نماید.

ابعاد آموزش اروپایی در سیستم آموزشی اسپانیا

ابعاد آموزش اروپایی در نظام آموزش اسپانیا به ارائه دانش های پایه به کلیه شهروندان اروپایی- اسپانیایی تاٌکید دارد. بمنظور نیل به این هدف توصیه هایی از سوی اتحادیة  اروپایی  در خصوص  دوره های تحصیلی و مراحل مختلف آموزشی ارائه می گردد. بطور ویژه طی فرآیند پویایی سازماندهی عمومی سیستم آموزشی LOGSE  در سال 1990 ، بر ارائه دوره های تحصیلی مطابق با سطوح مختلف آموزش غیر دانشگاهی و همچنین تدوین متون کتب و منابع درسی مطابق با سیستم اتحادیه اروپایی تاٌکید گردید. بعلاوه آموزش زبان خارجی بعنوان ابزار ویژة همکاری میان کشورهای عضو اتحادیه مورد تاٌکید قرار گرفت که خود به تقویت سیستم آموزش اسپانیا طی چند سال اخیر منجرگردیده است علاوه بر این با ارائة برنامة LOGSE  در خصوص آموزش زبان خارجی اول، این دوره در قالب دوره آموزشی 3 ساله(از دورة آموزش ابتدایی) تنظیم گردید . آموزش زبان خارجی دوم نیز متعاقباٌ طی دورة آموزش متوسطه به دانش آموزان رده سنی 12 سال از جمله معیارهای دیگر که به ارتقاء ابعاد اروپایی سیستم آموزشی اسپانیا منجر گردید می توان به بهبود سطوح آموزش عالی و آموزش حرفه ای اشاره نمود.

همکاری های آموزشی با شورای اروپایی

شورای اروپایی به اجرای معیارهای فرهنگی و آموزشی در قالب 4 کمیتة تخصصی در خصوص آموزش عالی و فرهنگ سنتی و  برقراری همکاریهای فرهنگی اروپایی می پردازد. برقراری همکاری های آموزشی کشور اسپانیا با سایر کشورهای عضو اتحادیه از طریق وزارت آموزش ، فرهنگ و ورزش به واسطه برپایی جلسات شوراها ، ارائه فعالیتها و پروژه هایی در ارتباط با آموزش زبان ، آموزش متوسطه و تاریخچه آموزشی صورت می پذیرد. این وزارتخانه همچنین به انتشار مقالات و نتایج فعالیتها و پروژه های خود به شورای اروپایی مبادرت می نماید.از جمله پروژه های مذکور می توان به آموزش تاریخ اروپا طی قرن 20 ، خط مشی های زبان اروپا ، فرهنگهای اروپایی، و آموزش دموکراسی اشاره نمود. نخستین برنامة آموزشی وزارت مذکور بر آموزش متوسطه و آموزش تاریخ اروپا از سال 1900  تاکنون تمرکز دارد. طی برنامة دوم نیز تلاش هایی در جهت ارائة چارچوب خط مشی های منفک و درجه بندی آموزش زبانها در سیستم آموزشی اعضای اتحادیه صورت پذیرفت.برنامة سوم که از اهمیت خاصی برای شورای اروپایی برخوردار است نیز خود بر 3  خط مشی عملی (بهبود درک چارچوب دمکراسی ، تشریح نوآوری آموزش در موضوعات درسی و تنظیم منابع آموزشی و ارتقاء ابعاد اروپایی مؤسسات آموزشی تشویق دانش آموزان به انجام فعالیتهای هنری و تشویق پروژه های آموزش مرتبط با افزایش استعداد دانش آموزان) مشتمل می گردد. علاوه بر این ، وزارت امور خارجه و وزارت آموزش ، فرهنگ و ورزش اسپانیا به برقراری همکاریهای دو جانبه با اتحادیة اروپایی در حوزه های وسیع آموزشی تاٌکید دارند. توافقات عموماً بطور سالانه در راستای تقویت آموزش علمی ، فرهنگی دو طرفه میان کشورهای عضو اتحادیه منعقد می گردد.

از جمله دیگر همکاری های بین المللی آموزشی می توان به موارد ذیل اشاره نمود:  

-همکاری های زبانی

این برنامه شامل برقراری مبادلات زبانی میان کشور اسپانیا با کشورهای آلمان، استرالیا ، بلژیک ، فرانسه ، ایرلند ، ایتالیا و انگلستان  می باشد. برنامه های فوق به منظور کمک به اساتید و دانشجویان در جهت ارتقاء مهارتهای زبانی آنان اجرا می گردد. آموزش زبان مادری در قالب دورة دو هفته ای و آموزش زبان به معلمان در مـراکز خارجی در اجرای هر چه بهتر آموزش زبان از جمله اقدامات موثر در راستای همکاری های زبانی است:عمده همکاری های زبانی در میان مراجع آموزشی کشورهایعضو اتحادیه منعقد می گردد. در کشور اسپانیا نیز مؤسسات آموزش عمومی (MECD ) عهده دار این مسئولیت می باشند .

2-طرح استخدام افراد برخوردار از  مدرک لینکشادو در آموزش متوسطة اروپای غربی این برنامه نیز با هدف ارتقاء زبان اسپانیولی در چارچوب فرهنگی ، آموزشی و علمی میان کشور اسپانیا و کشورهای بلغارستان ، اسلواکی ، مجارستان ، هلند و جمهوری رومانی منعقد می گردد. به عبارت کلی تر این کشورها به ارائة سطوح استخدامی تحت قراردادهایی با معلمین اسپانیایی برخوردار از مدرک لینکشادو می پردازند.کمکهای اعطایی به معلمان بر هزینه های مسافرتی و حقوق کامل طی اقامت در خارج از کشور اسپانیا مشتمل می گردد .

طرح مبادله معلمین سطوح مختلف آموزشی   

این برنامه بر امکان مبادلات آموزشی میان معلمین پایه متوسطه و معلمین مدارس رسمی زبان کشورهای آلمان ، انگلستان و فرانسه با کشور اسپانیا تاٌکید دارد. هدف اصلی طرح مذکور، پرورش دانش زبانی و فرهنگی میان کشورهای مورد اشاره و کشور اسپانیا و کمک به تداوم آموزش زبان معلمان و تقویت حضور معلمین اسپانیایی در حوزه های بین المللی است. برنامه مبادلاتی فوق هر ساله در طول سال تحصیلی با گزینش دقیق و اعزام معلمان اسپانیایی به کشورهای نام برده صورت می گیرد.

طرح مبادله اساتید دانشگاهی، محققین و متخصصین

طرح مذکور در قالب همکاریهای فرهنگی فیمابین کشور اسپانیا و سایر کشورهای عضو اتحادیه اروپا صورت می گیرد ،طرح مبادلاتی فوق یک هفته یا یک ماه به طول می انجامد که در طی آن نمایندگانی از متخصصان هر 2 کشور مبادله می گردند.تبادل اساتید بر همکاری کشور اسپانیا با دیگر کشورهای عضو اتحادیه در حوزه های تکنولوژیک و علمی با هدف ارتقاء چند گانه مبادلات علوم مختلف در کشورهای اروپایی تاٌکید دارد. به منظور نیل به این هدف هزینه های اقامتی و مسافرتی محققان توسط تیم های تحقیقاتی هر دو کشور تأمین می گردد. گفتنی است که کشور اسپانیا به همکاری با کشورهای فرانسه ، ایتالیا ، پرتغال ، انگلستان و آلمان در قالب این طرح مبادرت می نماید.

طرح دعوت از معلمین و اساتید اسپانیایی توسط سفارتخانه های اروپایی مستقر در کشور اسپانیا

سفارتخانه های کشورهای فرانسه و ایتالیا بطور سالیانه به دعوت از معلمین واساتید اسپانیایی به منظورآموزش زبان های فرانسوی و ایتالیایی و ارائة تحقیقاتی در این زمینه می پردازند. علاوه بر این در قالب این برنامه مراجع آموزشی آلمان مجوز بازدید معلمان اسپانیایی از کشور آلمان و مدارس آن را صادر می نمایند.

طرح مبادلاتی معلمین پیش دبستانی و ابتدائی

برنامه فوق تنها میان کشورهای اسپانیا و فرانسه بر اساس توافقات فرهنگی فیمابین به مورد اجرا در می آید. طرح مذکور به مبادله معلم میان کشورهای فرانسه و اسپانیا معلمین آموزش ابتدایی مربیان پیش دبستانی مشتمل می گردد. کمک به معلمین اسپانیایی و فرانسوی در جهت افزایش مهارتهای زبانی آنان از جمله اهداف اصلی این برنامه می باشد .از جمله دیگر طرح های مبادلاتی و همکاریهای بین المللی آموزشی کشور اسپانیا با دیگر کشورهای اروپایی می توان به موارد ذیل اشاره نمود:  

الف ) طرح مبادلاتی دانش آموزان

طرح مبادلاتی فوق برنامه مبادله دانش آموزان با جمهوری فدرال آلمان است که با همکاری وزارت آموزش ، فرهنگ و ورزش اسپانیا اجرا می گردد. طی طرح مذکور، دانش آموزان مقطع متوسطه به آموزش زبان آلمانی در کشور آلمان مبادرت می نمایند.  از این روی مبادلات 1 ماهه ای میان دانش آموزان  اسپانیایی و دانش آموزان آلمانی  صورت می گیرد در این مدت دانش آموزان اسپانیایی وآلمانی به آشنایی با زبان به ، رشته ها ، فرهنگ و ادبیات یکدیگر می پردازند .

ب ) طرح مبادلاتی اقامت دانش آموزان خارجی در اسپانیا

به منظور معرفی هر چه بهتر دانش، فرهنگ و زبان اسپانیایی به دانش آموزان خارجی برنامه فوق به مورد اجراء درمی آید. جهت نیل به این هدف سرمایه گذاریهایی در فعالیتهای آموزشی طی فصل تابستان صورت می گیرد. در این راستا، وزارت آموزش ، فرهنگ و ورزش اسپانیا به سرمایه گذاریهایی در خصوص مسافرت ، اقامت و تأمین هزینه های دانش آموزان خارجی مبادرت می نمایند.

ج ) طرح توافقات منعقد میان انگلستان و اسپانیا

توافقات همکاری وزارت آموزش ، فرهنگ و ورزش اسپانیا و شورای انگلستان خود به پرورش درک متقابل زبانی ، فرهنگی و تاریخی دو کشور منجر می گردد. برای این منظور تعاملاتی در دوره های تحصیلی آموزش ابتدائی و حوزه های اقتصادی کشورهای اسپانیا و انگلستان به مورد اجراء گذارده می شود. در پایان دوره های آموزشی مدارکی مطابق با استانداردهای کشورهای انگلستان و اسپانیا به دانش آموزان اعطا می گردد.

مشاوره تحصیلی

برنامه LOGSE که برنامه‌ای مشاوره حرفه‌ای آموزشی است بر رشدکیفی آموزشی، واگذاری وظایف آموزشی به جوامع مستقل در جهت ارائه خدمات ویژه آموزشی به مدارس منطقه‌ای، ارائه خدمات مشاوره‌ای حرفه‌ای آموزشی به موسسات آموزشی در جهت اجرای برنامه‌های عمومی، تعهد به ارائه خدمات مشاوره‌ حرفه‌ای تحصیلی مراکز دانشگاهی وآموزشی به دانش آموزان و دانشجویان تأکید دارد.

سطح سازمانی سیستم مشاوره تحصیلی از برنامه سلسله مراتبی مشتمل بر سطوح عمومی و تخصصی متشکل  می‌گردد. هدف اصلی سیاست مشاوره تحصیلی‌، فعالیت معلمین در جهت ارائه خدمات مشاوره آموزشی به دانش آموزان  می‌باشد. مبنای عمومی مشاوره آموزشی بر‌3 سطح مشاوره گروه‌های  دانش آموزی با دانش آموزان، معلمین با دانش آموزان و دانش آموزان با معلمین مشتمل  می‌گردد.

نقش مهم و ویژه معلمان در حوزه ارائه خدمات مشاوره حرفه‌ای تحصیلی، به حمایت از دانش‌آموزان در فرآیند گزینش تحصیلی و باز شناساندن مناسب مسیرهای مناسب حرفه‌ای به دانش‌اموزان  می‌باشد، در این راستا، بخش‌های  مشاوره تحصیلی مدارس، به منظور پشتیبانی از معلمین در اجرای وظایف ویژه مشاوره‌ای خود به حمایت از آنان مبادرت می‌نمایند. عملیات اجرایی مشاوره حرفه‌ای تحصیلی ترکیبی از مشاوره‌های حرفه‌ای و پیشرفته، ارزیابی نیازمندیهای آموزشی دانش آموزان و ارائه  خدمات مشاوره‌ تربیتی است. که توسط تیم‌های  مشاوره‌ای نستقر در مدارسش سراسر کشور، که در وهله نخست بربرقراری نظم در مؤسسات آموزشی و ارائه خدمات مشاوره حرفه‌ای تحصیلی به دانش آموزان تأکید دارند، به مورد اجرا گذارده  می‌شود.

طرح های آموزشی

از جمله مهمترین طرح های مشاوره تحصیلی می توان از موارد ذیل نام برد :

1-برنامه LODE بر فراهم سازی فرصت‌های برنامه‌ریزی جهت ارائه آموزش رایگان به دانش‌آموزان نواحی مختلف کشور متناسب با محل سکونتی آنان،‌ ادغام مقاطع آموزش پیش دبستانی و ابتدایی و ثبت نام از کودکان رده سنی 3 سال در آموزش رسمی، برنامه‌ریزی در جهت گروه‌بندی دسته‌جات بزرگتری از دانش‌آموزان در یک مرکز آموزشی در جهت فراهم سازی تسهیلات ارتباطی و ایاب و ذهاب برای آنان  تآکید دارد. علاوه بر این مطابق طرح مذکور، اقداماتی در جهت فراهم سازی امکانات و فرصت‌های  آموزشی رایگان

برای دانش آموزان فاقد اقامت دائم و بی بضاعت به مورد اجرا در آمده است.

2-برنامه LOGES نیز بر طراحی برنامه‌های مناسب آموزشی رایگان مطابق با نواحی مختلف کشور و فراهم سازی امکان انتخاب مؤسسات آموزشی توسط والدین و دانش آموزان تأکید دارد.

نظارت آموزشی

مطابق قانون مصوب سال 1978 مسؤولیت نظارت برعملکرد آموزشی، به منظور کسب اطمینان از اجرای استانداردهای آموزشی مطابق با قوانین آموزشی به اداره نظارت و بازرسی مراکز آموزشی واگذار گردیده است. اداره مذکور به نظارت قانونی بر عملکرد کلیه بخش‌های آموزشی و اجرای صحیح و با کیفیت قوانین و مقرارت آموزش در این مراکز  می‌پردازد بعلاوه در قوانین LOPEG بر مسئولیت بازرسان اداره نظارت مبنی بر نظارت تکنیکی بر کلیه موسسات آموزشی، خدمات، برنامه‌ها و فعالیت‌های موسسات عمومی وخصوصی تأکید شده است. نهاد‌های نظارتی منطقه‌ای خود عهده دار مسؤولیت سازماندهی فرآیند نظارت فنی بر عملکرد خود و مراکز منطقه‌ای می‌باشند.عملکرد منظم نظارت برتر در سیستم آموزشی ارتباط زیادی با وزارت آموزش، فرهنگ وتربیت بدنی دارد. این وزارتخانه از قابلیتهای فنی وتکنیکی درونی وبیرونی که تکمیل کننده  وظیفه نظارتی است،برخوردار می‌باشد. فعالیتهای انجام شده بوسیله از جمله مهم ترین خدمات نظارتی وزارت آموزش، فرهنگ و تربیت بدنیمی‌توان به کسب  اطمینان از راندمان بالای برنامه‌های  تحصیلی وراهنمائیهای تعلیمی ، آموزش متون  درسی متناسب با دوره‌های تحصیلی،قوانین دولتی والگوهای مبتنی بر آمورش اجباری و کسب اطمینان از تکمیل لوازمات مورد نیاز در اجرای سازماندهی عمومی سیستم آموزشی،ارزیابی استانداردهایی در جهت اخذ دانشنامه ها ومدارک ودوره‌های  آموزشی وحرفه‌ای ، نظارت بر عملکرد حوزه‌های تحصیلی مطابق قوانین  دولتی وکسب اطمینان از اجرای صحیح وبا کیفیت الگوهای آموزشی اشاره نمود.دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی کشور اسپانیا از ظرفیت‌های  قانونی بالای نظارت آموزشی برخوردارمی‌باشند. هر دانشگاه از قوانین نظارتی خاصی خود برخوردارمی‌باشد. به عبارت دیگر نظارت آموزشی در مراکز آموزش عالی کشور اسپانیا به صورت خود ارزیابی هر مرکز آموزش عالی از عملکرد کاری خود  می‌باشد.  

ارزیابی تحصیلی

ارزیابی سیستم آموزشی یکی از جمله عوامل کیفی در ارتقاء کیفیت آموزشی بشمار می آید.ارزیابی تحصیلی عمدتاٌ بر تقاضاهای اجتماعی , نیازهای آموزشی و فراهم سازی آن برای محصلین و معلمین مدارس و تمرکز بر فرآیندهای آموزشی و امور اداری مشتمل می گردد . مطابق قانون ارزیابی عمومی , ارزیابی سیستم آموزشی توسط مؤسسات ملی ارزیابی (INCE)  صورت می گیرد  . جوامع مستقل نیز عهده دار مسئولیت  اجراء و بکارگیری برنامه های ارزیابی و حمایت از بخش (INCE) می باشند . بخش حاضر مختصراً به توصیف فرآیندهای خود ارزیابی در سطوح دانشگاهی و غیر دانشگاهی پرداخته و همچنین به عوامل حمایتی سیستم ارزیابی عمومی آموزشی و اهداف کلی این برنامه می پردازد .

تاریخچه 

سیستم آموزشی اسپانیا برای نخستین بار طی سال 1976 و توسط کمیسیون دولتی و ملی مورد ارزیابی قرارگرفت . ارزیابی های آموزشی مطابق قانون فرآیند عمومی آموزش(LGE)  مدون سال 1970 به مورد اجرا گذاشته شد . بعدها طی سال 1980 مرکز تحقیق و ارزیابی مدارک و اسناد آموزشی (CIDE) اقدام به چندین   ارزیابی ازعناصر اصلی سیستم آموزش غیر دانشگاهی نموده . با آغاز سال 1986, بخش نظارتی آموزش فنی نیز آغاز به فعالیت نمود. طی فرآیند پویایی سیستم آموزشی (LOGSE)  درسال 1990 ارزیابی های مهمی صورت گرفته و  مؤسسة ملی ارزیابی (INCE)  تشکیل گردید . وظیفة اصلی این مؤسسه ارزیابی عمومی سیستم آموزش سطوح غیر انشگاهی است علاوه بر این مرکز تحقیقات آموزشی (CIDE)  به اجرای ارزیابی و جمع آوری  تحقیقات انجام گرفته آموزشی و تجزیه و تحلیل این قبیل تحقیقات پرداخت . طی سال 1995 , ارزیابی و امور اداری مؤسسات آموزشی مطابق برنامه (LOPEG)  در سال 1995 صورت گرفت . طبق برنامه  (LOPEG) همچنین روند نظارتهای آموزشی اصلاح گردید . جوامع مستقل نیز عهده دار مسئولیت  تنظیم و اجرای برنامه های ارزیابی توسط مؤسسات ملی  ارزیابی (INCE)  در اجرای ارزیابی عمومی سیستم آموزشی می باشند . گفتنی است که در سطوح دانشگاهی این برنامه ها توسط شورای دانشگاهی تنظیم می گردد . این شوراها به تنظیم برنامه های ارزیابی سیستم دانشگاهی طی  سال های 1992 تا 1994  در 17 دانشگاه پرداختند . طرح ملی ارزیابی کیفی دانشگاه ها در پایان سال 1995 برمبنای تجربیات سالهای قبل به اجرا در آمد. برنامه فوق در طول مدت زمان 5 سال باهدف ارتقاء ارزیابی مؤسسات آموزش عالی و دانشگاهها و ادامة رویه های همگون در فرآیندهای ارزیابی به مورد اجرا درآمد.

خود ارزیابی مؤسسات آموزشی

در فرآیند جدید آموزشی و در قالب برنامة LOGSE ،  خود ارزیابی مؤسسات بصورت اجباری در کلیه مؤسسات اجراء می گردد. اعمال چنین ارزیابی هایی به ارائه پیشنهاداتی  در خصوص قضاوتهای صحیح درمورد موفقیت تحصیلی دانش آموزان منتهی می گردد. بعدها مطابق برنامة LOGSE ، اعمال  اینگونه ارزیابی ها در مدارس سراسر کشور گسترش یافت . مؤسسات آموزشی به ارزیابی عملکرد سالیانه خود پرداخته و به ارائه گزارش آن به جوامع مستقل مبادرت می نمایند. خود ارزیابی دانشگاهها نیز در قالب برنامه های خود ارزیابی از دانشگاهها و سنجش کیفیت دانشگاهی به مورد گذارده شد.

خود ارزیابی مراکز آموزش غیر دانشگاهی

مطابق هر دو فرآیند (LODE) و (فرآیند پویایی آموزش) و فرآیند مشارکت و ارزیابی امور اداری مؤسسات آموزشی (LOPEG) ، مراکز آموزشی خود عهده دار مسؤولیت ارزیابی تحصیلی و عملکردی خود  در نیل به اهداف پیش بینی شده می باشند . در مراکز آموزش ابتدایی و مقدماتی و تکمیلی متوسطه شورای مدارس مسؤولیت ارائة ارزیابی برنامه ها و فعالیتهای دورة تحصیلی و تجزیه و تحلیل و موفقیتهای مکسوبه دانش آموزان می باشند. مسؤولیت ارائه و ارزیابی پروژه های تحصیلی نیز بر عهده شورای معلمین می باشد . هدف اصلی شوراهای مدارس و مؤسسات ارزیابی برنامه های سالیانه آموزشی و تنظیم نتایج آن بصورت گزارش و ارائة آن به جوامع مستقل می باشد . اجرای برنامه های خود ارزیابی در مدارس و مراکز  غیر دانشگاهی از سابقه چند ساله برخوردار می باشد. در این خصوص وزارت آموزش طی سال 97-1996  به اجرای برنامه های ارتقاء  سالانه راندمان آموزشی (PAM)  پرداخت . هدف از اجرای این برنامه ها، ارتقاء مدیریت کیفی سیستم آموزشی کشور می باشد. برنامه های فوق نیز خود بر مدل خود ارزیابی مؤسسات آموزشی عمومی مبتنی بر منابع اروپایی در مدیریت کیفی (EFQM)  مشتمل می گردد. برنامه فوق به مدارس کمک می کند تا به شکل دهی و بهبود برنامه های سالانة خود (PAM)  و تجزیه و تحلیل و اجرای این مدل بپردازند .جوامع مستقل نیز عهده دار مسؤولیت اجرای برنامه های ارزیابی در مدارس منطقه ای تحت نظارت خود و ادارة مدلهای خود ارزیابی می باشند . ارزیابی مؤسسات آموزشی خود منطبق بر مراکز آموزشی جوامع  مستقل می باشد نتایج ارزیابی های تحصیلی به عمل آمده ارتقاء برنامه های تحصیلی و نهایتاً کمک به دانش آموزان در ارتقاء کیفیت آموزشی آنان منتهی می گردد.

خود ارزیابی مراکز آموزش عالی

دانشگاههای اسپانیا موظف به ارائه گزارش سالانه و جامع در خصوص فعالیتهای تحقیقی و آموزشی به جوامع مستقل و شورای دانشگاهها می باشند. همانگونه که قبلاٌ نیز بدان اشاره گردید، طرح ملی ارزیابی کیفی دانشگاهها طی سال (2000 – 1995) و پیرو آن طرح دوم طی سال 2001  به اجراء در آمد . لازم به ذکر است که طرح ملی ارزیابی به مورد اجرا در آمد. طی طرح دوم ارزیابی دانشگاهها، پروژه های آموزشی و ویژگی های ثابت این پروژه ها با ارائة اصول تجدید نظر در این راستا مورد تأکید می باشد. سیستم ارزیابی این بخش خود بر 3 مرحله خود ارزیابی داخلی،  ارزیابی خارجی و ارائة گزارش به واحدهای ارزیاب مشتمل می گردد. گفتنی است که گزارش مذکور در شورای دانشگاهی مورد بررسی قرار می گیرد. جوامع مستقل نیز به تشکیل آژانس های ارزیابی دانشگاهی در راستای برقراری هماهنگی با طرح دوم کیفیت دانشگاهی مبادرت می نمایند.

ارزیابی سطوح ایالتی و محلی

جوامع مستقل به اقداماتی در جهت کمک به ارزیابی سیستم آموزشی در حوزة مدیریتی خود می پردازند. از جمله چنین مؤسساتی می توان به مؤسسة ارزیابی کیفیت آموزش جزایر قناری ، شورای عالی ارزیابی و آموزش معلمین اندلس و مؤسسه ارزیابی کیفیت آموزشی در جامعة والنسیا اشاره نمود. از جمله ره آوردهای این مؤسسات می توان به تغییر سیستم آموزشی مؤسسات ، ارزیابی سطوح مختلف سیستم آموزشی و اجرای تجدید نظر در برنامه های داخلی و خارجی مؤسسات آموزشی ، اشاره نمود. برنامة (LOPEG) هیئت بارزسین آموزشی آغاز به فعالیت نمود. از جمله وظایف اصلی هیئت مذکور در بخش نظارت و سرپرستی می توان به نظارت و سرپرستی بر عملکرد مؤسسات آموزشی از نقطه نظر عملیاتی، برقراری هماهنگی و ارتقاء کیفیت آموزش و عملکرد مدارس و بهبود فرآیندهای تعلیمی ، مشارکت در ارزیابی سیستم آموزشی مدارس ، بررسی وظایف مدیریتی حوزه آموزش ارائه خدمات مشاوره و اطلاعاتی به بخش های مختلف جامعة آموزشی ، ارائه گزارشاتی از برنامه ها و فعالیتهای آموزشی جوامع مستقل اشاره نمود.

ارزیابی غیر دانشگاهی

نهادهای مرکزی

مؤسسة ملی ارزیابی کیفیت تحصیلی (INCE)  که در قالب برنامة LOGSE   ایجاد شده است،  تحت حکم سلطنتی مصوب ژوئن سال 1993 اداره می گردد.  مرکز ملی فوق متصدی ارزیابی سطوح آموزشی مبتنی بر مصوبة سلطنتی است که بر طبق آن اهداف اولیه مرتبط با جوامع مستقل و مطابق با تصمیمات وزارت آموزش ، فرهنگ و ورزش می باشد . از جمله مهم ترین وظایف مؤسسه ملی ارزیابی کیفیت تحصیلی می توان به موارد ذیل اشاره نمود:

ارزیابی حدود دورة های تحصیلی سطوح مختلف ، مراحل و درجات سیستم آموزشی، انجام تحقیق و  مطالعه در خصوص ارزیابی سیستم، ارزیابی عمومی نوآوری های آموزشی و ارائه نتایج آن، اجرای وسیع سیستم ارزیابی اثر بخشی، اجرای سیستم خود ارزیابی مؤسسات، تدارک و مبادلة اطلاعاتی با جوامع مستقل و اتخاذ تصمیماتی در این خصوص، تدارک اطلاعات از بخش های مختلف جامعه و ارائه نتایج آن ، توزیع و انتشار نتایج ارزیابی ها و رشد نوآوری ها در فرآیند ارزیابی تحصیلی.

ارزیابی دانشگاهی

نهادهای مرکزی

مسؤولیت ارزیابی سیستم آموزشی دانشگاههای کشور بر عهده شورای دانشگاهی می باشد. شورای مذکور طی اجرای طرح دوم کیفیت دانشگاههای کشور (آوریل سال 2001 ) تشکیل یافته و به صورت منظم به فعالیت در دانشگاههای جوامع مستقل مبادرت می نماید. شورای دانشگاهی همچنین مسؤول مدیریت هماهنگی و ارتقاء برنامه های آموزشی می باشد. فرآیند ارزیابی دانشگاه های کشور در قالب سه مرحله خود ارزیابی ، ارزیابی خارجی ، ارائه گزارش پایانی به دانشگاه ها و واحدهای ارزیابی، به اجرا در می آید. گزارش سالانة شورای دانشگاهی و گزارش واحدهای ارزیابی در پایان هر سال جمع بندی شده به جوامع مستقل ارائه می گردد. مدیریت واحدهای فنی دانشگاهی نیز به ارائة گزارشات خود ارزیابی دانشگاهی پیش از ارزیابی خارجی کمیته ها و شورای دانشگاهی مبادرت می نماید. شورای دانشگاهها و یا مؤسسات مدیریتی مشابه به مطابقت برنامه ها با پروژه های ارزیابی و محاسبة تکمیل اهداف پیشنهادی در این زمینه می پردازد . علاوه براین، شورای دانشگاهها برسیستم اطلاعاتی در فرآیند ارزیابی و نتایج آن تأکید می نماید. که درقالب 2 بخش اول (ارائة اطلاعات در خصوص موقعیتهای فرآیند ارزیابی دانشگاههای اسپانیا در طول برنامه و تدارک فهرستی از شاخص های اطلاعاتی از نتایج ارزیابی های به عمل آمده) اجرا می گردد. جوامع مستقل نیز از سیستم مدیریتی خاص خود در اجرای ارزیابی تحصیلی برخوردار می باشند که به تشکیل آژانس های ارزیابی و هماهنگی طی طرح دوم ارتقاء کیفیت دانشگاهی منتهی گردید.علاوه بر این اجرای فرآیند پویایی دانشگاههای کشور (LOU) طی دسامبر سال 2001، مراکز ملی سنجش کیفی مطابق مکانیزمهای ارزیابی و معیارهای عملکردی سطوح عالی آموزشی تشکیل گردید. لازم به ذکر است که این مراکز به ارزیابی نوع تحصیلات، تحقیقات، مدیریت و فعالیتهای آموزشی و خدمات  و برنامه های دانشگاهی به منظور ارائة اطلاعات مناسب در روند تصمیم گیری مبادرت می نمایند.