تأسیس کرسی ترویج علم یونسکو

کرسی‌های یونسکو ارگان‌های ملی یا منطقه‌ای هستند که فعالیت‌های آنها پیرامون یک موضوع خاص علمی متمرکز شده است و یک کرسی یونسکو می‌تواند به عنوان یک واحد جدید آموزشی یا پژوهشی در یک دانشگاه یا یک نهاد تحقیقاتی در حوزه آموزش عالی، تشکیل شود.

در این جهت مراکز دانشگاهی و تحقیقاتی باید دارای ویژگی‌هایی از جمله انجام فعالیت آموزشی یا پژوهشی در یکی از حوزه‌های علمی مطابق با زمینه‌های پنجگانه تخصصی فعالیت یونسکو شامل آموزش، علوم طبیعی، علوم اجتماعی و انسانی، فرهنگ، ارتباطات و اطلاعات، وجود یک سرپرست و مدیر علمی برجسته در آن حوزه تخصصی، دارا بودن تعدادی پژوهشگر و اعضای هیأت علمی متخصص و نیز تعدادی دانشجو و محقق برای انجام در سطوح عالی آموزشی و پژوهشی بر اساس زمینه فعالیت کرسی باشند که مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور توانست با داشتن تمام این ویژگی‌ها صاحب کرسی ترویح علم یونسکو شود.
بر اساس مجوز صادر شده از طرف یونسکو، مقررشده است پیش‌نویس تفاهم‌نامه و اهداف تأسیس کرسی ترویج علم بزودی برای مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور ارسال شود.