یونسکو چهارمین جایزۀ «آموزش زنان و دختران» را اعطا می‌کند

سازمان یونسکو و جمهوری خلق چین، برای چهارمین جایزۀ یونسکو در زمینۀ «آموزش زنان و دختران»  فراخوان داد. هدف از تدوین این جایزه، تقدیر از فعالیت‌های نوآورانه و شاخصی است که توسط افراد، مؤسسات و سایر نهادها و سازمان‌های دولتی یا غیردولتی فعال در حوزۀ آموزش زنان و دختران صورت می‌گیرد. فعالان عرصۀ آموزش تا ۱۸اردیبهشت۱۳۹۸ می‌توانند آثار خود را به گروه آموزش کمیسیون ملی یونسکو بفرستند.

 معیارهای انتخاب طرح‌ها عبارت‌اند از:

اثربخشی طرح با توجه به منابع اختصاص‌یافته؛

نوآور بودن طرح؛

پایداری طرح؛

طرح باید حداقل به مدت دو سال اجرا شده باشد؛

طرح باید قابلیت سنجش و کاربرد برای طرح‌های دیگر داشته باشد و بتواند به عنوان تجربه‌ای مفید برای ایجاد طرح‌های نوآورانه در سایر حوزه‌ها به کار رود.

 طرح باید بتواند به یک یا تمامی پنج حوزۀ عمل اولویت‌دار زیر کمک کرده باشد:

گذار دختران از مقطع ابتدایی به پایۀ اول متوسطه و تکمیل کامل آموزش پایه توسط آنان؛

فراگیری مهارت‌های سوادآموزی توسط دختران نوجوان و زنان جوان؛

ایجاد محیط‌های یاددهی‌یادگیری ایمن و عاری از خشونت علیه دختران که پاسخگوی نیازهای آموزشی آنان باشد؛

مشارکت کامل معلمان (زن و مرد) در ارائۀ نوع آموزشی که می‌تواند پاسخگوی نیازهای آموزشی دختران باشد؛

کمک به دختران نوجوان و زنان جوان تا بتوانند با فراگرفتن دانش و مهارت‌های مورد نیاز وارد بازار کار شوند و آن‌ها را به سمت زندگی موفق سوق دهد.