تاملی بر برنامه درسی و جهش تولید

دکتر عظیم محبی بازنشسته سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی در خصوص شعار جهش تولید و پیام های آن برای آموزش و پرورش به سوالات زیر پاسخ داد:

 - بیان شعار سال باعنوان جهش تولید چه پیامی برای آموزش و پرورش و نظام برنامه درسی دارد؟

- کدام رویکرد باید در برنامه ریزی درسی اتخاذ شود؟

جهش تولید در ادامه سیاست های اقتصاد مقاومتی است که از سوی مقام معظم رهبری(مدظله العالی) بیان گردیده است .هر سازمان و وزارت خانه ای باید براساس ماموریت خود این سیاست را مورد عنایت قرار دهد و رویکردهای خود را بازبینی، بازاندیشی و بازآفرینی نماید. وزارتخانه های صنعتی باید رویکرد خود را به سمت تولید وصادرات تغییر دهند، ظرفیت های غیر نفتی باید  شناسایی وحمایت شوند و...

در این میان نقش آموزش وپرورش (برنامه درسی ومدرسه) چیست؟ آیا سربرگ نامه های اداری جهش تولید نوشته شود کافی است .آیا یک سخنرانی انجام شود کافی است و..؟ برای تبیین درست این موضوع باید چه باید کرد؟ پاسخ این سوال در گرو فهم عمیق ماموریت نهاد آموزش وپرورش است. زمینه سازی جهت کسب شایستگی وتربیت همه جانبه دانشآموزان ماموریت آموزش وپرورش است. براساس این ماموریت چه رویکردی باید نسبت به سیاست اقتصاد مقاومتی وشعار جهش تولید اتخاذ نماید. جهت گیری کلان نظام برنامه درسی ونقش ممتاز معلمان ومدرسه باید چرخش از انباشت اطلاعات به تفکر محوری وکارآفرینی؛ .چرخش از نظام سنجش دانستها به سنجش عملکرد و...نواوری وکارآفرینی یک کتاب یا یک فعالیت نیست، بلکه چتری است که همه برنامه های درسی باید شاخص های آن را مورد عنایت قرار دهند . به عبارت دیگر تفکر وکارآفرینی باید جهت گیری همه برنامه های درسی وفعالیت های مدرسه باشد. به عبارت دیگر ما باید براساس ماموریت خود به مقوله جهش تولید نگاه کنیم و براساس آن نظام برنامه درسی را متحول کنیم . براساس تبیین فوق بنظرمیرسد باید نشانگرهای تفکروکار وکارآفرینی باسرعت مشخص گردد تا بصورت تلفیقی ودرهم تنیده تا پایان نهم در همه دروس مدنظر قرارگیرد. تعداد دروس در دوره ابتدایی ومتوسطه اول کم شود تا امکان تحقق پروژه محوری فراهم شود. در متوسطه دوم نیاز به یک تحول اساسی داریم .تحول در شاخه و رشته های شاخه کاردانش وفنی وحرفه ای نمی تواند ادغام شود، رشته های تجارت، گردشگری، بورس و.. در کنار رشته های فنی آیا نباید در اولویت قرار گیرد؟ آیا عنوان رشته علوم انسانی بهتر نیست به علوم اقتصادی واجتماعی تغییر یابد و دروس این رشته کمتر وعمیق تر متناسب با رویکرد کارآفرینی وجهش تولید. آیا رشته ریاضی وعلوم تجربی نمی تواند ادغام شود و رویکرد آن پروژه محوری و....تغییر یابد.؟ آیا حوزه های یادگیری اداب ومهارتهای زندگی، بخش سلامت در سلامت وتربیت بدنی وکلمه فرهنک در فرهنگ وهنر و...نمی تواند بازنگری شود وبرای آنها کتاب نداشته باشیم وکاملا در هم تنیده در دروس دیگر وفعالیت های برنامه ویژه مدرسه براساس راهکار 5_5 به مدارس واگذارشود و... در نهایت اینکه جهش تولید نباید به عنوان صرفا شعار بلکه یک تفکر راهبردی برای نجات کشور باید تلقی شود و نقش آموزش و پرورش در فرهنگ سازی ونهادینه سازی کاری مهم واساسی است. امیدوارم با توکل وبا اراده وچشم انداز روشن تحول آموزش وپرورش را شروع کنیم .

ارسال نظر

Image CAPTCHA