گفتگوی هفته

کتاب های جدید التالیف، نیازمند تصویرگری تازه هستند

تصویرگری یک کتاب زمانی خوب و حرفه‌ای می‌شود که بیش از هر چیز بتواند با مخاطب کتاب ارتباط برقرار کند.

تغییر شیوه ارزشیابی به تناسب تغییر در رویکردها در آموزش و پرورش

دور اندیش مدیر کل دفتر تالیف کتب درسی فنی و حرفه ای و کاردانش گفت: هدف از اجرای این دوره ها، کسب حداقل شایستگی هایی است که کارفرمایان برای انجام کار مورد نظر خود تعیین و تعریف می کنند. طبیعتا رویکرد ارزشیابی ما نیز به سمت کسب شایستگی های محوری که در مطالعات تطبیقی مورد تاکید قرار گرفته میل خواهدکرد. 

Pages