میز خدمت

دفتر تالیف کتاب‌های درسی ابتدایی و متوسطه

دفتر تالیف کتاب‌های فنی و حرفه ای و کاردانش

دفتر انتشارات و فناوری آموزشی

دفتر نظارت بر چاپ و توزیع مواد آموزشی

پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش

اداره کل امور اداری و پشتیبانی

اداره کتابخانه و مرکز اسناد

اداره روابط عمومی و امور بین‌الملل

اداره ارزیابی عملکرد/ بنیاد ICDL ایران