123مین«فصلنامه رشد آموزش ریاضی» منتشر شد

در تعریف جست‌وجوگری در این مقاله آمده است: «منظور از بررسی کردن یا جست‌وجوگری در حوزه آموزش ریاضی تکلیف‌هایی است که به دانش‌آموزان داده می‌شود که برای انجام آن‌ها، از ریاضی استفاده می‌شود و هدف اصلی این است که دانش‌آموزان، سؤال‌های خود را طرح کنند، رویکردهای خودشان را تعیین کنند، روش‌ها را بیازمایند، دست به اکتشاف بزنند و از طریق یافته‌های خود بتوانند به تفصیل و روشنی با دیگران ارتباط برقرار کنند. روابطی که طی یک تحقیق توسط دانش‌آموز کشف می‌شوند، معمولاً راحت‌تر یاد گرفته می‌شوند، زیرا دانش‌آموز نسبت به نتایج حاصل از تحقیق خود، احساس مالکیت می‌کند و یافته‌ها و نتایج از پایداری بیشتری در ذهن‌شان برخوردار است.»

در ادامه مقاله می‌خوانیم: «موضوع جست‌وجوگری در ریاضی، پس از انتشار گزارش کاکروفت، اهمیت خاصی در مدارس بریتانیا پیدا کرد. در بند مشهور 243 از این گزارش، به شش رکن اصلی در آموزش ریاضی که لازم است در تمام سطوح تدریس لحاظ گردند، اشاره شده است که بررسی و جست‌وجوگری یکی از آن‌هاست. این شش رکن اساسی عبارت از توضیح توسط معلم، گفت‌وگو و بحث بین معلم و دانش‌آموزان و دانش‌آموزان با یکدیگر ، فعالیت عملی و کلاسی مناسب، تمرین و تکلیف برای تثبیت یادگیری، حل مسئله و در نهایت، انجام کارهایی به روش جست‌وجوگری است.»

در ادامه مقاله برای کمک به معلمان برای طراحی تدریس‌های مبتنی بر رویکرد جست‌وجوگری، پیشنهادهایی به شرح زیر ارائه شده است:

ـ اجازه دهیم که دانش‌آموزان ، با تکلیفی که برایشان جذاب، چالش‌برانگیز و محرک است درگیر شوند؛

ـ اجازه دهیم که دانش‌آموزان ، آزادانه سؤال‌های خود را درباره موقعیت‌های ریاضی طرح کنند؛

ـ اجازه دهیم دانش‌آموزان آزادانه رویکردهای خود را طراحی کنند؛

ـ به دانش‌آموزان توصیه کنیم که از دانش‌ها و مهارت‌های مهم ریاضی که در اختیار دارند استفاده کنند؛

ـ این امر خیلی مهم است که دانش‌آموزان خودشان کشف کنند و مزه یافتن چیزها را توسط خود تجربه کنند و....

مرجع نشر: 
دفتر انتشارات و تکنولوژی آموزشی
شماره: 
123