وبگاه «سامان کتاب» محلی برای معرفی کتاب‌های مناسب آموزشی و تربیتی

رئیس گروه ساماندهی منابع مکتوب دفتر انتشارات و فناوری آموزشی با تأکید بر استفاده دانش آموزان، اولیای مدرسه و خانه از وب‌گاه «سامان کتاب» در انتخاب کتاب های کمک آموزشی مناسب، از ناشران دعوت کرد تا کتاب‌های خودرا به منظور ارزیابی برای این دفتر ارسال کنند.

ارسال نظر

Image CAPTCHA