راهنمای نشریات

علوم انسانی

♦ادیان مذاهب و عرفان       ♦اقتصاد      ♦تاریخ       ♦تربیت بدنی       ♦جغرافیا       ♦حقوق       ♦روانشناسی       ♦ریاضی       ♦علوم اجتماعی       ♦علوم تربیتی       ♦علوم سیاسی       ♦علوم قرآن و حدیث       ♦فلسفه و کلام        ♦کتابداری        ♦مدیریت

♦ادیان مذاهب و عرفان

ردیف عنوان نشریه اعتبار وابستگی
1 ادیان و عرفان (مقالات و بررسیها سابقدانشگاه تهران علمی پژوهشی وزارت علوم
2 پژوهشنامه ادیان  دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقیقات علمی ترویجی وزارت علوم
3 پژوهشنامه عرفان  انجمن علمی عرفان اسلامی علمی پژوهشی وزارت علوم
4 شیعه شناسی  موسسه شیعه شناسی علمی پژوهشی وزارت علوم
5 عرفان اسلامی دانشگاه آزاد اسلامی واحد زنجان  علمی پژوهشی وزارت علوم
6 مطالعات تقریبی مذاهب اسلامی دانشگاه مذاهب اسلامی علمی ترویجی وزارت علوم
7 مطالعات عرفانی  دانشگاه کاشان علمی پژوهشی وزارت علوم
8 معرفت ادیان موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره) علمی پژوهشی وزارت علوم
9 –Religious Inquiries دانشگاه ادیان و مذاهب علمی پژوهشی  
ردیف عنوان نشریه اعتبار وابستگی
1 اقتصاد انرژی ایران دانشگاه علامه طباطبایی علمی پژوهشی وزارت علوم
2 اقتصاد اسلامی  پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی  با همکاری انجمن اقتصاد اسلامی ایران علمی پژوهشی وزارت علوم
3 اقتصاد پولی  مالی (دانش و توسعه سابقدانشگاه فردوسی  با همکاری انجمن بازرگانی علمی پژوهشی وزارت علوم
4 اقتصاد تطبیقی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی علمی ترویجی وزارت علوم
5 اقتصاد مقداری (تحقیقات اقتصادی ایران سابقدانشگاه شهید چمران اهواز  علمی پژوهشی وزارت علوم
6 اقتصاد و تجارت نوین  وزارت بازرگانی علمی پژوهشی وزارت علوم
7 اقتصاد و توسعه منطقه ای (دانش و توسعه سابقدانشگاه فردوسی مشهد علمی پژوهشی وزارت علوم
8 اقتصاد و مدیریت شهری انجمن علمی اقتصاد شهری علمی پژوهشی وزارت علوم
9 برنامه ریزی و بودجه (برنامه و بودجه سابقموسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت وبرنامه ریزی معاونت برنامه ریزی ونظارت راهبردی ریاست جمهوری علمی ترویجی علمی پژوهشی وزارت علوم
10 پژوهشنامه اقتصادی  پژوهشکده امور اقتصادی و دارایی  با همکاری انجمن بازرگانی علمی ترویجی وزارت علوم
11 پژوهشنامه اقتصاد کلان (پژوهشنامه علوم اقتصادی سابقدانشگاه مازندران علمی پژوهشی وزارت علوم
12 پژوهشها و سیاستهای اقتصادی وزارت امور اقتصادی و دارایی علمی ترویجی علمی پژوهشی وزارت علوم
13 پژوهشنامه مالیات  سازمان امور مالیاتی کشور علمی پژوهشی وزارت علوم
14 پژوهشهای اقتصادی ایران  دانشگاه علامه طباطبائی علمی پژوهشی وزارت علوم
15 پژوهشهای پولی بانکی پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران علمی پژوهشی وزارت علوم
16 پژوهشها ی رشد و توسعه اقتصاد ی  دانشگا ه پیا م نو ر استا ن مرکزی  با همکاری دانشگاه های دیگر علمی پژوهشی وزارت علوم
17 پژوهشهای رشد و توسعه پایدار (پژوهشهای اقتصادی سابق)  دانشگاه تربیت مدرس علمی پژوهشی وزارت علوم
18 تحقیقات اقتصادی  دانشگاه تهران علمی پژوهشی وزارت علوم
19 تحقیقات مدلسازی اقتصادی  دانشگاه خوارزمی  با همکاری دانشگاه های دیگر علمی پژوهشی وزارت علوم
20 جستارهای اقتصادی  پژوهشگاه حوزه و دانشگاه علمی پژوهشی وزارت علوم
21 راهبرد اقتصادی پژوهشکده تحقیقات راهبردی علمی پژوهشی وزارت علوم
22 راهبرد توسعه (راهبرد یاسخصوصی علمی ترویجی   وزارت علوم
23 سیاستگذاری اقتصادی  دانشگاه یزد  با همکاری دانشگاه های دیگر علمی پژوهشی وزارت علوم
24 سیاست های اقتصادی (نامه مفید سابقدانشگاه مفید علمی پژوهشی وزارت علوم
25 سیاست های مالی و اقتصادی معاونت امور اقتصادی وزارت امور اقتصادی و دارایی علمی ترویجی وزارت علوم
26 مدلسازی اقتصادی دانشگاه آزاد اسلامی واحد فیروزکوه علمی پژوهشی وزارت علوم
27 معرفت اقتصاد اسلامی- موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره) علمی پژوهشی وزارت علوم
28 مطالعات اقتصاد اسلامی دانشگاه امام صادق (ع) علمی پژوهشی وزارت علوم
29 مطالعات اقتصاد انرژی  موسسه مطالعات بین المللی انرژی علمی پژوهشی وزارت علوم
30 مطالعات اقتصاد کاربردی ایران  دانشگاه بوعلی سینا همدان  با همکاری دانشگاه های دیگر علمی پژوهشی وزارت علوم
31 نامه اقتصاد اسلامی  انجمن اقتصاد اسلامی ایران علمی ترویجی وابستگی
32 نظریه های کاربردی اقتصاد- دانشگاه تبریز علمی پژوهشی وزارت علوم
33 Iranian Economic Review - دانشگاه تهران علمی پژوهشی وزارت علوم
34 International Economic Studies- اقتصاد بین الملل (پژوهشی سابقدانشگاه اصفهان علمی پژوهشی وزارت علوم
35   علوم اجتماعی و انسانی سابق)  دانشگاه شیراز Iranian Journal of Economic Studies علمی پژوهشی وزارت علوم
36 Money and Economy          پژوهشکده پولی و بانکی علمی پژوهشی وزارت علوم
ردیف نام نشریه اعتبار وابستگی
1 اسناد بهارستان -  کتابخانه موزه و مرکز اسناد  مجلس شورای اسلامی علمی ترویجی وزارت علوم
2 پژوهشنامه تاریخ اسلام- انجمن تاریخی اسلام علمی  پژوهشی وزارت علوم
3 پژوهشنامه تاریخ اجتماعی و اقتصادی-   پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی با همکاری انجمن ایرانی تاریخ علمی ترویجی وزارت علوم
4 پژوهشنامه تاریخ اسلامی ( مقالات و بررسی ها سابق) دانشگاه تهران علمی  پژوهشی وزارت علوم
5 پژوهشنامه تاریخ های محلی ایران- دانشگاه پیام نور با همکاری دانشگاهها علمی پژوهشی وزارت علوم
6 پژوهشهای  تاریخی ادبیات و علوم انسانی سابق دانشگاه اصفهان    علمی پژوهشی وزارت علوم
7 پژوهش های باستان شناسی ایران   - دانشگاه بوعلی سینای همدان علمی پژوهشی وزارت علوم
8 پژوهشهای تاریخی (ادبیات و علوم انسانی سابقدانشگاه اصفهان علمی پژوهشی وزارت علوم
9 پژوهشهای تاریخی ایران و اسلام دانشگاه سیستان و بلوچستان علمی پژوهشی وزارت علوم
10 پژوهشهای علوم تاریخی (ادبیات و علوم انسانی سابقدانشگاه تهران علمی پژوهشی وزارت علوم
11 تاریخ اسلام و ایران (علوم انسانی سابقدانشگاه الزهرا (س) علمی پژوهشی وزارت علوم
12 تاریخ ایران (پژوهشنامه ادبیات و علوم انسانی سابقدانشگاه شهید بهشتی (عنوان جدید شناخت) علمی پژوهشی وزارت علوم
13 تاریخ روابط خارجی  وزارت امور خارجه علمی ترویجی وزارت علوم
14 تاریخ علم  پژوهشکده تاریخ علم دانشگاه تهران علمی پژوهشی وزارت علوم
15 تاریخ فرهنگ و تمدن اسلامی- نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاهها- دانشگاه معارف اسلامی علمی پژوهشی وزارت علوم
16 تاریخ نامه ایران بعد از اسلام (ادبیات و علوم انسانی سابقدانشگاه تبریز علمی پژوهشی وزارت علوم
17 تاریخ و تمدن اسلامی  دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات علمی پژوهشی وزارت علوم
18 تحقیقات تاریخ اجتماعی - پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی با همکاری - دانشگاه های دیگر علمی پژوهشی وزارت علوم
19 جستارهای تاریخی (فرهنگ ویژه تاریخ سابقپژوهشگاه علوم انسانی علمی پژوهشی وزارت علوم
20 سخن تاریخ جامعه المصطفی العالمیه علمی ترویجی وزارت علوم
21 مطالعات باستان شناسی (ادبیات و علوم انسانی سابقدانشگاه تهران علمی پژوهشی وزارت علوم
22 مطالعات تاریخ اسلام  پژوهشکده تاریخ اسلام علمی پژوهشی وزارت علوم
23 مطالعات تاریخ انتظامی- سازمان تحقیقات و مطالعات ناجا علمی ترویجی وزارت علوم
24 مطالعات تاریخ فرهنگی- انجمن ایرانی تاریخ علمی پژوهشی وزارت علوم
25 Iranian Journal of Archaeological Studies دانشگاه سیستان و بلوچستان  با همکاری دانشگاه های دیگر علمی پژوهشی وزارت علوم
26 International Journal of the Society of Iranian Archaeologists- انجمن باستان شناسی ایران علمی پژوهشی وزارت علوم
ردیف عنوان نشریه اعتبار وابستگی
1 پژوهش در طب ورزشی و فناوری (علوم حرکتی و ورزش سابقدانشگاه خوارزمی علمی پژوهشی وزارت علوم
2 پژوهش در مدیریت ورزشی و رفتار حرکتی ( علوم حرکتی و ورزش سابق)- دانشگاه تربیت معلم علمی پژوهشی وزارت علوم
3 پژوهش در ورزش دانشگاهی پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی علمی پژوهشی وزارت علوم
4 پژوهش در توانبخشی ورزشی دانشگاه بوعلی سینا همدان علمی پژوهشی وزارت علوم
5 پژوهشنامه فیزیولوژی ورزشی کاربردی  دانشگاه مازندران علمی پژوهشی وزارت علوم
6 پژوهشنامه مدیریت ورزشی و رفتار حرکتی  دانشگاه مازندران علمی پژوهشی وزارت علوم
7 پژوهش های کاربردی در مدیریت ورزشی- دانشگاه پیام نور علمی پژوهشی وزارت علوم
8 پژوهشهای فیزیولوژی و مدیریت در ورزش  جهاد دانشگاهی علمی پژوهشی وزارت علوم
9 پژوهشهای معاصر در مدیریت ورزش ی (پژوهش های مدیریت ورزشی و علوم  حرکتی) دانشگاه بوعلی سیناهمدان  با همکاری دانشگاه های دیگر علمی پژوهشی وزارت علوم
10 رشد و یادگیری حرکتی  ورزشی (حرکت سابقدانشگاه تهران علمی پژوهشی وزارت علوم
11 رفتار حرکتی (پژوهش در علوم ورزشی سابقپژوهشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی علمی پژوهشی وزارت علوم
12 رویکردهای نوین در مدیریت ورزشی انجمن علمی مدیریت ورزشی ایران علمی پژوهشی وزارت علوم
13 سوخت و ساز و فعالیت ورزشی- دانشگاه گیلان علمی پژوهشی وزارت علوم
14 طب ورزشی (حرکت سابق)- دانشگاه تهران علمی پژوهشی وزارت علوم
15 علوم زیستی ورزشی (حرکت سابقدانشگاه تهران علمی پژوهشی وزارت علوم
16 فیزیولوژی ورزشی (پژوهش در علوم ورزشی سابقپژوهشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی علمی پژوهشی وزارت علوم
17 فیزیولوژی ورزشی و فعالیت بدنی  دانشگاه شهید بهشتی علمی پژوهشی وزارت علوم
18 مدیریت ارتباطات در رسانه های ورزشی دانشگاه پیام نور علمی ترویجی وزارت علوم
19 مدیریت منابع انسانی در ورزش- دانشگاه شاهرود علمی پژوهشی وزارت علوم
20 مدیریت ورزشی (حرکت سابقدانشگاه تهران علمی پژوهشی وزارت علوم
21 مدیریت و توسعه ورزش دانشگاه گیلان علمی پژوهشی وزارت علوم
22 مطالعات راهبردی ورزش و جوانان مرکز پژوهشهای راهبردی وزارت ورزش و جوانان علمی پژوهشی وزارت علوم
23 مطالعات روانشناسی ورزشی پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی علمی پژوهشی وزارت علوم
24 مطالعات طب ورزشی (پژوهش در علوم ورزشی سابقپژوهشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی علمی پژوهشی وزارت علوم
25 مطالعات کاربردی علوم زیستی در ورزش- دانشگاه بیرجند علمی پژوهشی وزارت علوم
26 مطالعات مدیریت ورزشی (پژوهش در علوم ورزشی سابقپژوهشکده تربیت بدنی و علوم علمی پژوهشی وزارت علوم
27 ورزش و علوم زیست حرکتی  دانشگاه سبزوار علمی پژوهشی وزارت علوم
ردیف نام نشریه اعتبار وابستگی
1 آمایش جغرافیایی فضا- دانشگاه گلستان علمی پژوهشی وزارت علوم
2 آمایش سرزمین پردیس قم دانشگاه تهران علمی پژوهشی وزارت علوم
3 آمایش محیط  دانشگاه آزاد اسلامی واحد ملایر علمی پژوهشی وزارت علوم
4 اقتصاد فضا و توسعه روستایی دانشگاه خوارزمی علمی پژوهشی وزارت علوم
5 اطلاعات جغرافیای سپهر سابق) سازمان جغرافیایی نیروهای مسلح) علمی پژوهشی وزارت علوم
6 برنامه ریزی فضایی دانشگاه اصفهان علمی پژوهشی وزارت علوم
7 برنامه ریزی منطقه ای دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت علمی پژوهشی وزارت علوم
8 برنامه ریزی و آمایش فضا  (مدرس سابقدانشگاه تربیت مدرس علمی پژوهشی وزارت علوم
9 برنامه ریزی و توسعه گردشگری دانشگاه مازندران علمی پژوهشی وزارت علوم
10 پژوهشنامه جغرافیای انتظامی سازمان تحقیقات و مطالعات ناجا پژوهشکده جغرافیای انتظامی علمی پژوهشی وزارت علوم
11 پژوهش و برنامه ریزی روستایی دانشگاه فردوسی مشهد علمی پژوهشی وزارت علوم
12 پژوهش و برنامه ریزی شهری  دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت علمی پژوهشی وزارت علوم
13 پژوهش های اقلیم شناسی  پژوهشکده اقلیم شناسی سازمان هواشناسی  با همکاری انجمن سنجش از دور GIS ایران علمی پژوهشی وزارت علوم
14 پژوهشهای جغرافیای انسانی (پژوهشهای جغرافیایی سابقموسسه جغرافیای دانشگاه تهران علمی پژوهشی وزارت علوم
15 پژوهشهای جغرافیای برنامه ریزی شهری دانشگاه تهران علمی پژوهشی وزارت علوم
16 پژوهشهای جغرافیای طبیعی (پژوهشهای جغرافیایی سابقموسسه جغرافیای دانشگاه تهران علمی پژوهشی وزارت علوم
17 پژوهشهای روستایی دانشگاه تهران علمی پژوهشی وزارت علوم
18 پژوهشهای ژئومورفولوژی کمی- انجمن ژئومورفولوژی علمی پژوهشی وزارت علوم
19 پژوهشهای فرسایش محیطی  دانشگاه هرمزگان  باهمکاری دانشگاه های دیگر علمی پژوهشی وزارت علوم
20 تحقیقات جغرافیایی  خصوصی علمی پژوهشی وزارت علوم
21 تحقیقات کاربردی علوم جغرافیایی  دانشگاه خوارزمی  با همکاری انجمن جغرافیای ایران علمی پژوهشی وزارت علوم
22 تحلیل فضایی مخاطرات محیطی دانشگاه خوارزمی با همکاری قطب علمی تحلیل فضایی مخاطرات محیطی علمی پژوهشی وزارت علوم
23 جغرافیا انجمن جغرافیایی ایران علمی پژوهشی وزارت علوم
24 جغرافیا (برنامه ریزی منطقه ای) موسسه آموزش عالی بین المللی قشم علمی پژوهشی وزارت علوم
25 جغرافیا و آمایش شهری منطقه ای دانشگاه سیستان و بلوچستان علمی پژوهشی وزارت علوم
26 جغرافیا و برنامه ریزی  دانشگاه تبریز علمی پژوهشی وزارت علوم
27 جغرافیا و برنامه ریزی محیطی (پژوهشی سابقدانشگاه اصفهان علمی پژوهشی وزارت علوم
28 جغرافیا و پایداری محیط - دانشگاه رازی کرمانشاه علمی پژوهشی وزارت علوم
29 جغرافیا و توسعه  دانشگاه سیستان و بلوچستان  با همکاری انجمن جغرافیای ایران علمی پژوهشی وزارت علوم
30 جغرافیا و توسعه فضای شهری دانشگاه فردوسی مشهد علمی پژوهشی وزارت علوم
31 جغرافیا و توسعه ناحیه ای  دانشگاه فردوسی مشهد علمی پژوهشی وزارت علوم
32 جغرافیا و مخاطرا ت محیطی  دانشگاه فردوسی مشهد  با همکاری دانشگاههای دیگر علمی پژوهشی وزارت علوم
33 جغرافیای طبیعی دانشگاه آزاد اسلامی واحد لارستان علمی پژوهشی وزارت علوم
34 ژئوپلتیک  انجمن ژئوپلتیک ایران علمی پژوهشی وزارت علوم
35 سنجش ازدور و GIS ایران- انجمن سنجش از دور ایران علمی پژوهشی وزارت علوم
36 فضای جغرافیایی  دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهر علمی پژوهشی وزارت علوم
37 علوم و فنون مرزی دانشکده علوم و فنون مرز دانشگاه علوم انتظامی علمی ترویجی وزارت علوم
38 مطالعات جغرافیایی مناطق خشک  دانشگاه تربیت معلم سبزوار  با همکار ی دانشگاه های دیگر علمی پژوهشی وزارت علوم
39 مطالعات و پژوهشهای شهری  منطق های  دانشگاه اصفهان  با همکاری دانشگا ههای دیگر علمی پژوهشی وزارت علوم
40 نگرش های نو در جغرافیای انسانی  دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمسار علمی پژوهشی وزارت علوم
ردیف عنوان نشریه اعتبار وابستگی
1 آموزه های فقه مدنی- دانشگاه علوم اسلامی رضوی علمی پژوهشی وزارت علوم
2 آموزه های حقوق کیفری  دانشگاه علوم اسلامی رضوی علمی پژوهشی وزارت علوم
3 پژوهش حقوق خصوصی دانشگاه علامه طباطبایی علمی پژوهشی وزارت علوم
4 پژوهش حقوق عمومی (پژوهش حقوق و سیاست سابقدانشگاه علامه طباطبایی علمی پژوهشی وزارت علوم
5 پژوهش حقوق کیفری دانشگاه علامه طباطبایی علمی پژوهشی وزارت علوم
6 پژوهشهای حقوق تطبیقی  (مدرس سابقدانشگاه تربیت مدرس علمی پژوهشی وزارت علوم
7 پژوهشهای حقوق جزا  و جرم شناسی- پژوهشکده حقوقی شهر دانش علمی پژوهشی وزارت علوم
8 پژوهشهای حقوقی- موسسه مطالعات و پژوهش های حقوقی شهر دانش علمی ترویجی وزارت علوم
9 پژوهشهای فقه و حقوق اسلامی- دانشگاه آزاد اسلامی واحد بابل علمی پژوهشی وزارت علوم
10 پژوهشهای فقهی- دانشگاه تهران علمی پژوهشی وزارت علوم
11 پژوهشنامه حقوق اسلامی- دانشگاه امام صادق(ع) علمی پژوهشی وزارت علوم
12 پژوهشنامه حقوق کیفری- دانشگاه گیلان علمی پژوهشی وزارت علوم
13 تحقیقات حقوقی  دانشگاه شهید بهشتی علمی پژوهشی وزارت علوم
14 تعالی حقوق دادسرای عمومی و انقلاب تهران علمی ترویجی وزارت علوم
15 حقوق اسلامی  پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی علمی پژوهشی وزارت علوم
16 حقوق اداری مرکز آموزش مدیریت دولتی علمی پژوهشی وزارت علوم
17 حقوق تطبیقی (نامه مفید سابقدانشگاه مفید علمی پژوهشی وزارت علوم
18 حقوق خصوصی( اندیشه های حقوقی سابق)- پردیس قم دانشگاه تهران  علمی ترویجی علمی پژوهشی وزارت علوم
19 دانش حقوق عمومی مرکز تحقیقات شورای نگهبان علمی ترویجی علمی پژوهشی وزارت علوم
20 مجله حقوقی بین المللی- دفتر آموزش و تحقیقات مرکز امور بین المللی ریاست جمهوری علمی پژوهشی وزارت علوم
21 حقوقی دادگستری  قوه قضاییه علمی پژوهشی وزارت علوم
22 دانش حقوق مدنی  دانشگاه پیام نور  با همکاری دانشگاه های دیگر علمی پژوهشی وزارت علوم
23 دانشنامه حقوق اقتصادی (دانش و توسعه سابقدانشگاه فردوسی مشهد علمی پژوهشی وزارت علوم
24 دیدگاههای حقوق قضایی  دانشگاه علوم قضایی  با همکاری دانشگاه های دیگر علمی پژوهشی وزارت علوم
25 فقه مقارن- دانشگاه مذاهب اسلامی علمی پژوهشی وزارت علوم
26 فقه و اصول (مطالعات اسلامی سابقدانشگاه فردوسی مشهد علمی پژوهشی وزارت علوم
27 فقه و حقوق اسلامی  (ادبیات و علوم انسانی سابقدانشگاه تبریز علمی پژوهشی وزارت علوم
28 فقه و حقوق خانواده  دانشگاه امام صادق (ع) واحد خواهران علمی ترویجی وزارت علوم
29 فقه و مبانی حقوق اسلامی (مقالات و بررسیها سابقدانشگاه تهران علمی پژوهشی وزارت علوم
30 مطالعات حقوقی (علوم اجتماعی و انسانی سابقدانشگاه شیراز علمی پژوهشی   وزارت علوم
31 مطالعات حقوق بشر اسلامی- سازمان بسیج اساتید علمی ترویجی   وابستگی
32 مطالعات حقوق تطبیقی موسسه حقوق تطبیقی دانشگاه تهران علمی پژوهشی وزارت علوم
33 مطالعات حقوق خصوصی(حقوق سابقدانشگاه تهران علمی ترویجی وزارت علوم
34 مطالعات حقوق عمومی ( حقوق سابق ) دانشگاه تهران علمی پژوهشی وزارت علوم
35 مطالعات حقوق کیفری و جرم شناسی دانشگاه تهران علمی پژوهشی وزارت علوم
36 مطالعات فقه اسلامی و مبانی حقوق- جامعه المصطفی العالمیه علمی ترویجی   وزارت علوم
37 مطالعات فقه و حقوق اسلامی (دانشکده علوم انسانی سابقدانشگاه سمنان علمی ترویجی علمی پژوهشی   وزارت علوم
ردیف عنوان نشریه اعتبار وابستگی
1 پژوهش در سلامت روانشناختی  دانشگاه خوارزمی علمی پژوهشی وزارت علوم
2 پژوهشهای روانشناسی بالینی و مشاوره-(مطالعات تربیتی و روانشناسی ساب ق) دانشگاه فردوسی مشهد علمی پژوهشی وزارت علوم
3 پژوهشهای روانشناختی  خصوصی علمی پژوهشی وزارت علوم
4 پژوهشهای روانشناسی اجتماعی  انجمن روانشناسی اجتماعی ایران علمی پژوهشی وزارت علوم
5 پژوهشهای کاربردی روانشناختی-روانشناسی و علوم تربیتی سابقدانشگاه تهران علمی پژوهشی وزارت علوم
6 پژوهشهای نوین روانشناختی (روانشناسی سابقدانشگا ه تبریز  باهمکاری انجمن روانشناسی ایران علمی پژوهشی وزارت علوم
7 پژوهش های مشاوره تازه ها و پژو.هش ها ی مشاوره- انجمن مشاوره ایران علمی پژوهشی وزارت علوم
8 تازه های علوم شناختی موسسه مطالعات علوم شناختی   علمی پژوهشی وزارت علوم
9  خانواده پژوهی  پژوهشکده خانواده دانشگاه شهید بهشتی علمی پژوهشی وزارت علوم
10 خانواده و پژوهش  پژوهشکده مطالعات آموزش و پرورش  با همکاری انجمن مددکاری اجتماعی ایران علمی پژوهشی وزارت علوم
11 دانش و پژوهش در روانشناسی کاربردی  دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان  باهمکاری انجمن روانشناسی ایران علمی پژوهشی وزارت علوم
12 دستاوردهای روانشناختی (علوم تربیتی و روانشناسی سابقدانشگاه شهید چمران اهواز علمی پژوهشی وزارت علوم
13 روانشناسی  انجمن ایرانی روانشناسی علمی پژوهشی وزارت علوم
14 روانشناسی افراد استثنایی  دانشگاه علامه طباطبایی علمی پژوهشی وزارت علوم
15 روانشناسی بالینی  دانشگاه سمنان علمی پژوهشی وزارت علوم
16 روانشناسی بالینی و شخصیت (دانشور سابقدانشگاه شاهد علمی پژوهشی وزارت علوم
17 روانشناسی تحولی (روانشناسان ایرانی سابقدانشگاه آزاد اسلامی علمی پژوهشی وزارت علوم
18 روانشناسی تربیتی  دانشگاه علامه طباطبایی علمی پژوهشی وزارت علوم
19 روانشناسی خانواده- انجمن علمی روانشناسی خانواده علمی پژوهشی وزارت علوم
20    روانشناسی سلامت  دانشگاه پیام نور  با همکاری دانشگاه های دیگر علمی پژوهشی وزارت علوم
21 روانشناسی شناختی دانشگاه خوارزمی      علمی پژوهشی وزارت علوم
22 روانشناسی کاربردی  دانشگاه شهید بهشتی علمی پژوهشی وزارت علوم
23 روانشناسی مدرسه  دانشگاه محقق اردبیلی  با همکاری دانشگاه های دیگر علمی پژوهشی وزارت علوم
24 روانشناسی معاصر  انجمن روانشناسی ایران علمی پژوهشی وزارت علوم
25 روانشناسی نظامی  دانشگاه امام حسین (عباهمکاری انجمن روانشناسی نظامی علمی پژوهشی وزارت علوم
26 شناخت اجتماعی- دانشگاه پیام نور با همکاری انجمن روانشناسی اجتماعی ایران علمی پژوهشی وزارت علوم
27 علوم رفتاری  دانشگاه علوم پزشکی بقیه اله (عج) علمی پژوهشی وزارت علوم
28 علوم روانشناختی  خصوصی علمی پژوهشی وزارت علوم
29 فرهنگ مشاوره و روان درمانی(فرهنگ مشاوره سابق) دانشگاه علامه طباطبایی باهمکاری دانشگاه های دیگر علمی پژوهشی وزارت علوم
30 مشاوره شغلی و سازمانی  دانشگاه شهید بهشتی  با همکاری انجمن مشاوره ایران علمی ترویجی وزارت علوم
31 روش ها و مدل های روانشناختی دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت علمی پژوهشی وزارت علوم
32 مشاوره کاربردی  دانشگاه شهید چمران اهواز علمی پژوهشی وزارت علوم
33 مشاوره و روان درمانی خانواده  دانشگاه کردستان  باهمکاری دانشگاه های دیگر علمی پژوهشی وزارت علوم
34 مطالعات روانشناختی  دانشگاه الزهرا (س) علمی پژوهشی وزارت علوم
35 مطالعات روانشناسی بالینی  دانشگاه علامه طباطبایی  با همکاری دانشگاه های دیگر علمی پژوهشی وزارت علوم
36 مطالعات روانشناسی تربیتی  دانشگاه سیستان و بلوچستان  با همکاری انجمن ایرانی علمی پژوهشی وزارت علوم
37 روانشناسی  انجمن روانشناسی ایران علمی پژوهشی وزارت علوم
ردیف نام نشریه اعتبار وابستگی
1 پژوهش های نوین در ریاضی (علوم پایه سابق) دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات  علمی پژوهشی وزارت علوم
2 تحقیق در عملیات در کاربردهای آن دانشگاه آزاد اسلامی واحد لاهیجان علمی پژوهشی وزارت علوم
3 فرهنگ و اندیشه ریاضی  انجمن ریاضی ایران علمی ترویجی وزارت علوم
4 مدلسازی پیشرفته ریاضی (علوم سابقدانشگاه شهید چمران اهواز علمی پژوهشی وزارت علوم
5 Banach Journal of Mathematical Analysis- گروه پژوهشی ریاضی طوسی علمی پژوهشی وزارت علوم
6 Categories and General Algebraic Structures with Applications-دانشگاه شهید بهشتی  علمی پژوهشی وزارت علوم
7 International Journal of Group Theory نظریه گروه ها  دانشگاه اصفهان  با همکاری دانشگاه های دیگر علمی پژوهشی وزارت علوم
8 International Journal of Industrial Mathematics دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات علمی پژوهشی وزارت علوم
9 Iranian Journal of Fuzzy systems سیستم های فازی ایران  دانشگاه سیستان وبلوچستان  با همکاری انجمن آمار علمی پژوهشی وزارت علوم
10 Iranian Journal of Mathematical Sciences and Informatics علوم ریاضی و انفورماتیک  جهاد دانشگاهی واحد تربیت مدرس علمی پژوهشی وزارت علوم
11 International Journal of Nonlinear Analysis and Applications-دانشگاه سمنان علمی پژوهشی وزارت علوم
12 Bulletin of the Iranian Mathematical Society بولتن انجمن ریاضی  انجمن ریاضی ایران علمی پژوهشی وزارت علوم
13 Iranian Journal of Numerical Analysis and Optimization-دانشگاه فردوسی مشهد علمی پژوهشی وزارت علوم
14 Transactions on Combinatorics دانشگاه اصفهان  با همکاری دانشگاه های دیگر علمی پژوهشی وزارت علوم
15 Wavelets and Linear Algebra دانشگاه ولی عصر (عج) رفسنجان با همکاری دانشگاه های دیگر علمی پژوهشی وزارت علوم
16 Journal of Algebraic System دانشگاه صنعتی شاهرود با همکاری دانشگاه ها علمی پژوهشی وزارت علوم
ردیف عنوان نشریه اعتبار وابستگی
1 ادب پژوهی  دانشگاه گیلان   علمی پژوهشی وزارت علوم
2 ادب عربی (ادبیات و علوم انسانی سابقدانشگاه تهران علمی پژوهشی وزارت علوم
3 ادب فارسی (ادبیات و علوم انسانی سابقدانشگاه تهران علمی پژوهشی وزارت علوم
4 ادب و زبان فارسی (دانشکده ادبیات و علوم انسانی سابقدانشگاه شهیدباهنر کرمان علمی پژوهشی وزارت علوم
5 ادبیات پارسی معاصر- پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی علمی پژوهشی وزارت علوم
6 ادبیات پایداری (دانشکده ادبیات و علوم انسانی سابقدانشگاه شهید باهنر کرمان علمی پژوهشی وزارت علوم
7 ادبیات تطبیقی (دانشکده ادبیات و علوم انسانی سابق) دانشگاه شهید باهنر کرمان    علمی پژوهشی وزارت علوم
8 ادبیات عرفانی (علوم انسانی سابق)- دانشگاه الزهرا(س) علمی پژوهشی وزارت علوم
9 ادبیات عرفانی و اسطوره شناختی  دانشگاه آزاداسلامی واحد تهران جنوب علمی پژوهشی وزارت علوم
10 ادبیات و زبانهای محلی ایران زمین- دانشگاه آزاد اسلامی واحد یاسوج علمی ترویجی وزارت علوم
11 پژوهش ادبیات معاصر جهان (پژوهش زبانهای خارجی سابقدانشگاه تهران علمی پژوهشی وزارت علوم
12 پژوهش زبان و ادبیات فارسی  پژوهشگاه علو م انسانی و مطالعا ت تا اجتماعی جهاد دانشگاهی علمی پژوهشی وزارت علوم
13 پژوهش زبان و ادبیات فرانسه (ادبیات و علوم انسانی سابقدانشگاه تبریز علمی پژوهشی وزارت علوم
14 پژوهشنامه آموزش زبان فارسی به غیر فارسی زبانان دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) علمی پژوهشی وزارت علوم
15 پژوهشنامه ادب حماسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن علمی پژوهشی وزارت علوم
16 پژوهشنامه ادب غنایی  دانشگاه سیستان و بلوچستان علمی پژوهشی وزارت علوم
17 پژوهشنامه ادبیات تعلیمی  دانشگاه آزاد اسلامی واحد دهاقان علمی پژوهشی وزارت علوم
18 پژوهشنامه زبان و ادبیات روسی انجمن ایرانی زبان و ادبیات روسی علمی پژوهشی وزارت علوم
19 پژوهشنامه نقد ادب عربی- دانشگاه شهید بهشتی علمی پژوهشی وزارت علوم
20 پژوهشنامه نقد ادبی و بلاغت دانشگاه تهران علمی پژوهشی وزارت علوم
21 پژوهش های ادب عرفانی (گوهر گویا سابقانجمن ترویج زبان و ادب فارسی ایران علمی پژوهشی وزارت علوم
22 پژوهش های ادبی  انجمن زبان و ادبیات فارسی علمی پژوهشی وزارت علوم
23 پژوهش های ادبیات تطبیقی دانشگاه تربیت مدرس علمی پژوهشی وزارت علوم
24 پژوهش های ترجمه در زبان و ادبیات عربی دانشگاه علامه طباطبایی علمی پژوهشی وزارت علوم
25 پژوهش های زبانشناختی در زبانهای خارجی (پژوهش زبانهای خارجی سابقدانشگاه تهران علمی ترویجی وزارت علوم
26 پژوهش های زبانشناسی (ادبیات و علوم انسانی سابقدانشگاه اصفهان علمی پژوهشی وزارت علوم
27 پژوهش های زبانشناسی تطبیقی دانشگاه بوعلی سینا همدان علمی پژوهشی وزارت علوم
28 پژوهش های زبانی (ادبیات و علوم انسانی سابقدانشگاه تهران علمی پژوهشی وزارت علوم
29 تاریخ ادبیات (پژوهشنامه ادبیات و علوم انسانی سابقدانشگاه شهید بهشتی علمی پژوهشی وزارت علوم
30 تحقیقات کاربردی در زبان انگلیسی دانشگاه اصفهان علمی ترویجی وزارت علوم
31 جستارهای ادبی (ادبیات و علوم انسانی سابقدانشگاه فردوسی مشهد علمی ترویجی وابستگی
32 جستارهای زبانی (مدرس سابقدانشگاه تربیت مدرس علمی پژوهشی وزارت علوم
33 زبان پژوهی (علوم انسانی سابقدانشگاه الزهرا (س) علمی پژوهشی وزارت علوم
34 زبان شناخت پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی علمی پژوهشی وزارت علوم
35 زبانشناسی و گویش های خراسان (ادبیات و علوم انسانی سابقدانشگاه فردوسی مشهد علمی پژوهشی وزارت علوم
36 زبان و ادب فارسی (ادبیات و علوم انسانی سابقدانشگاه تبریز علمی پژوهشی وزارت علوم
37 زبان و ادبیات عربی (ادبیات و علوم انسانی سابق) دانشگاه فردوسی مشهد علمی پژوهشی وزارت علوم
38 زبان و ادبیات فارسی (ادبیات و علوم انسانی سابقدانشگاه خوارزمی علمی پژوهشی وزارت علوم
39 زبان و زبان شناسی  انجمن زبان شناسی علمی پژوهشی وزارت علوم
40 سبک شناسی نظم و نثر فارسی  موسسه انتشارات امید مجد علمی پژوهشی وزارت علوم
41 شعر پژوهی (بوستان ادب - علوم اجتماعی و انسانی سابقدانشگاه شیراز علمی پژوهشی وزارت علوم
42 فنون ادبی  دانشگاه اصفهان  باهمکاری انجمن ترویج زبان و ادب فارسی علمی پژوهشی وزارت علوم
43 کاوش نامه ادیبات تطبیقی دانشگاه رازی کرمانشاه علمی پژوهشی وزارت علوم
44 کاوش نامه زبان و ادبیات فارسی (کاوش نامه سابقدانشگاه یزد علمی پژوهشی   وزارت علوم
45 کهن نامه ادب پارسی- پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی علمی پژوهشی وزارت علوم
46 لسان مبین  دانشگاه بین المللی امام خمینی (رهبا همکاری دانشگاه های دیگر علمی پژوهشی وزارت علوم
47 متن پژوهی ادبی (زبان و ادب سابقدانشگاه علامه طباطبایی علمی پژوهشی علمی ترویجی وزارت علوم
48 متن شناسی ادب فارسی (ادبیات و علوم انسانی سابق) دانشگاه اصفهان علمی پژوهشی وزارت علوم
49 مطالعات ادبیات تطبیقی  دانشگاه آزاد اسلامی واحد جیرفت علمی ترویجی وزارت علوم
50 مطالعات ادبیات کودک  دانشگاه شیراز  با همکاری انجمن ترویج زبان و ادبیات فارسی علمی پژوهشی وزارت علوم
51 مطالعات ایرانی  دانشگاه کرمان علمی ترویجی وزارت علوم
52 مطالعات ترجمه  خصوصی علمی پژوهشی وزارت علوم
53 مطالعات زبان فرانسه دانشگاه اصفهان علمی پژوهشی وزارت علوم
54 مطالعات زبان و ادبیات فرانسه دانشگاه شهید چمران اهواز علمی پژوهشی وزارت علوم
55 مطالعات زبان و ترجمه (ادبیات و علوم انسانی سابقدانشگاه فردوسی مشهد علمی پژوهشی وزارت علوم
56 مطالعات بلاغی (دانشکده علوم انسانی سابقدانشگاه سمنان  با همکاری انجمن زبان و ادب فارسی علمی ترویجی وزارت علوم
57 مطالعات شبه قاره  دانشگاه سیستان وبلوچستان  باهمکاری دانشگاه های دیگر علمی پژوهشی وزارت علوم
58 نامه فرهنگستان  فرهنگستان زبان و ادب فارسی علمی پژوهشی وزارت علوم
59 نقد ادب معاصر عربی  دانشگاه یزد  با همکاری دانشگاه های دیگر علمی پژوهشی وزارت علوم
60 نقد ادبی  مرکز تحقیقات زبان و ادبیات فارسی دانشگاه تربیت مدرس علمی پژوهشی وزارت علوم
61 نقد زبان و ادبیات خارجی (پژوهشنامه ادبیات و علوم انسانی سابق )  دانشگاه شهید بهشتی علمی پژوهشی وزارت علوم
62 Iranian Journal of Applied Language Studies دانشگاه سیستان و بلوچستان  با همکاری انجمن زبانشناسی ایران علمی پژوهشی وزارت علوم
63 Iranian Journal of Applied Linguistics زبان شناسی کاربردی  دانشگاه خوارزمی علمی پژوهشی وزارت علوم
64 Issues in Language Teaching- دانشگاه علامه طباطبایی باهمکاری دانشگاهها علمی پژوهشی وزارت علوم
65 Journal of English Language Teaching and Learning مطالعات آموزش و فراگیری زبان انگلیسی (ادبیات و علوم انسانی سابق)  دانشگاه تبریز علمی پژوهشی وزارت علوم
66 Journal of Research in Applied Linguistic – دانشگاه شهید چمران اهواز علمی پژوهشی وزارت علوم
67 Journal of Teaching Language Skills آموزش مهارتهای زبان (علوم اجتماعی و انسانی سابق)  دانشگاه شیراز علمی پژوهشی وزارت علوم
68 قلم  انجمن زبان و ادبیات فرانسه  plume علمی پژوهشی وزارت علوم
69 Teaching English Language آموزش زبان انگلیسی  انجمن آموزش زبان و ادبیات انگلیسی ایران علمی پژوهشی وزارت علوم
70 آفاق الحضاره الاسلامیه  پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی علمی پژوهشی وزارت علوم
71 اضاءات نقدیه فی الادبین العربی و الفارسی- دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج علمی پژوهشی وزارت علوم
72 الجمعیه العلمیه الایرانیه للغه العربیه و آدابها فصلیه محکمه  انجمن زبان و ادبیات عربی علمی پژوهشی وزارت علوم
73 اللغه العربیه و آدابها  پردیس قم دانشگاه تهران علمی پژوهشی وزارت علوم
74 بحوث فی اللغه العربیه  دانشگاه اصفهان علمی پژوهشی وزارت علوم
75 دراسات الادب المعاصر- دانشگاه آزاد اسلامی واحد جیرفت علمی ترویجی وزارت علوم
76 دراسات فی اللغه العربیه و آدابها  دانشگاه سمنان  با همکاری دانشگاه تشرین سوریه علمی پژوهشی وزارت علوم
77 دراسات فی العلوم الانسانیه دانشگاه تربیت مدرس علمی پژوهشی وزارت علوم
ردیف نام نشریه اعتبار وابستگی
1 آموزش در علوم انتظامی- معاونت تربیت و آموزش نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران علمی پژوهشی وزارت علوم
2 آموزش عالی ایران - انجمن آموزش عالی ایران علمی پژوهشی وزارت علوم
3 آموزش و ارزشیابی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز علمی پژوهشی وزارت علوم
4 ابتکار و خلاقیت در علوم انسانی - باشگاه پژوهشگران جوان دانشگاه آزاد اسلامی - با همکاری دانشگاه های دیگر   علمی پژوهشی وزارت علوم
5 اندازه گیری تربیتی  دانشگاه علامه طباطبایی  باهمکاری دانشگاه های دیگر علمی پژوهشی وزارت علوم
6 اندیشه های نوین تربیتی - دانشگاه الزهرا (س) - با همکاری انجمن ایرانی علمی پژوهشی وزارت علوم
7 برنامه ریزی درسی و عمل  - دانشگاه خوارزمی علمی پژوهشی وزارت علوم
8 بصیرت و تربیت اسلامی دفتر مطالعات و تحقیقات سازمان عقیدتی سیاسی ناجا   علمی ترویجی وزارت علوم
9 پژوهش در برنامه ریزی درسی  دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان علمی پژوهشی وزارت علوم
10 پژوهش و نگارش کتب دانشگاهی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری سازمان سمت علمی ترویجی وزارت علوم
11 کودکان استثنایی (پژوهش در حیطه کودکان استثنایی) وزارت آموزش و پرورش علمی پژوهشی وزارت علوم
12 پژوهش در نظامهای آموزشی  انجمن پژوهشهای آموزشی ایران   علمی پژوهشی وزارت علوم
13 پژوهش در مسائل تعلیم و تربیت  انجمن تعلیم و تربیت علمی ترویجی وزارت علوم
14 پژوهش در یادگیری آموزشگاهی دانشگاه پیام نور علمی پژوهشی وزارت علوم
15 پژوهش و برنامه ریزی در آموزش عالی  موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی علمی پژوهشی وزارت علوم
16 پژوهش های آموزش و یادگیری دانشگاه شاهد علمی پژوهشی وزارت علوم
17 پژوهشهای انتظامی اجتماعی زنان و خانواده مجتمع آموزشی زنان پلیس دانشگاه   علمی پژوهشی وزارت علوم
18 پژوهشهای برنامه درسی  دانشگاه شیراز  با همکاری انجمن مطالعات برنامه درسی   علمی پژوهشی وزارت علوم
19 پژوهشهای تربیتی  دانشگاه خوارزمی علمی ترویجی وزارت علوم
20 پژوهش های علوم شناختی و رفتاری دانشگاه اصفهان علمی پژوهشی وزارت علوم
21 پژوهشنامه مبانی تعلیم و تربیت (مطالعات تربیتی و روانشناسی سابق) علمی پژوهشی وزارت علوم
22 تربیت اسلامی  پژوهشگاه حوزه و دانشگاه علمی پژوهشی وزارت علوم
23 تعلیم و تربیت  وزارت آموزش و پرورش علمی پژوهشی وزارت علوم
24 تعلیم و تربیت استثنایی  سازمان آموزش و پرورش علمی ترویجی وزارت علوم
25 تفکر و کودک پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی علمی پژوهشی وزارت علوم
26 راهبردهای شناختی در یادگیری- دانشگاه بوعلی سینا همدان علمی پژوهشی وزارت علوم
27 رویکردهای نوین آموزشی  دانشگاه اصفهان علمی پژوهشی وزارت علوم
28 رهیافتی نو در مدیریت آموزشی علمی پژوهشی وزارت علوم
29 چاپ و نشر دانشگاه امام رضا(ع) علمی پژوهشی وزارت علوم
30 علوم تربیتی (علوم تربیتی و روانشناسی سابقدانشگاه شهید چمران اهواز علمی پژوهشی وزارت علوم
31 مدیریت بر آموزش انتظامی- معاونت آموزشی ناجا علمی ترویجی وزارت علوم
32 مدیریت و برنامه ریزی در نظام های آموزشی  دانشگاه شهیدبهشتی علمی پژوهشی وزارت علوم
33 مطالعات آموزش و یادگیری-دانشگاه شیراز علمی پژوهشی وزارت علوم
34 مطالعات آموزشی و آموزشگاهی دانشگاه فرهنگیان علمی پژوهشی وزارت علوم
35 مطالعات اندازه گیری و ارزشیابی آموزشی علمی پژوهشی وزارت علوم
36 مطالعات برنامه درسی  انجمن مطالعات برنامه درسی ایران علمی پژوهشی وزارت علوم
37 مطالعات برنامه درسی آموزش عالی  انجمن مطالعات برنامه درسی ایران علمی پژوهشی وزارت علوم
38 مطالعات برنامه ریزی عالی ایران- دانشگاه مازندران      علمی پژوهشی وزارت علوم
39 مهارت آموزی سازمان آموزش فنی و حرفه ای- علمی ترویجی وزارت علوم
40 ناتوانی های یادگیری  دانشگاه محقق اردبیلی   وزارت علوم
41 نامه آموزش عالی موسسه پژوهش و برنامه ریزی در آموزش عالی علمی ترویجی وزارت علوم
42 نوآوری و ارزش آفرینی علمی پژوهشی وزارت علوم
43 نوآوریهای آموزشی  وزارت آموزش و پرورش علمی پژوهشی وزارت علوم
ردیف عنوان نشریه اعتبار وابستگی
1 آفاق امنیت دانشگاه جامع امام حسین (ع) علمی پژوهشی وزارت علوم
2 امنیت دفاعی دفتر تحقیقات کاربردی سازمان حفاظت اطلاعات وزارت دفاع علمی ترویجی وزارت علوم
3 امنیت ملی دانشگاه عالی دفاع ملی علمی پژوهشی وزارت علوم
4 پژوهش اطلاعاتی  امنیتی  دانشکده اطلاعات علمی پژوهشی وزارت علوم
5 پژوهش سیاست نظری  پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات اجتماعی جهاددانشگاهی علمی پژوهشی وزارت علوم
6 پژوهشنامه انقلاب اسلامی  دانشگاه همدان  باهمکاری دانشگاه های دیگر علمی پژوهشی وزارت علوم
7 پژوهشنامه ایرانی سیاست بین الملل دانشگاه فردوسی مشهد علمی پژوهشی وزارت علوم
8 پژوهشنامه روابط بین الملل دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی علمی پژوهشی وزارت علوم
9 پژوهشنامه علوم سیاسی  انجمن علوم سیاسی علمی پژوهشی وزارت علوم
10 پژوهشهای انقلاب اسلامی انجمن علمی انقلاب اسلامی علمی پژوهشی وزارت علوم
11 پژوهشهای حفاظتی امنیتی دانشگاه جامع امام حسین (ع) علمی پژوهشی وزارت علوم
12 پژوهشهای راهبردی سیاست دانشگاه علامه طباطبایی علمی پژوهشی وزارت علوم
13 پژوهشهای روابط بین الملل  انجمن علمی ایرانی روابط بین الملل  علمی پژوهشی وزارت علوم
14 پژوهش های سیاست اسلامی پژوهشکده علوم اسلامی امام صادق(ع) علمی پژوهشی وزارت علوم
15 پژوهشهای سیاسی جهان اسلام انجمن مطالعات جهان اسلام علمی پژوهشی وزارت علوم
16 تحقیقات سیاسی بین المللی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرضا علمی پژوهشی وزارت علوم
17 جامعه شناسی سیاسی جهان اسلام- دانشگاه شاهد علمی پژوهشی وزارت علوم
18 جستارهای سیاسی معاصر- پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی علمی پژوهشی وزارت علوم
19 دانش سیاسی  دانشگاه امام صادق (ع) علمی پژوهشی وزارت علوم
20 دولت پژوهی- دانشگاه علامه طباطبایی با همکاری انجمن علوم سیاسی علمی پژوهشی وزارت علوم
21 راهبرد  مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام علمی پژوهشی وزارت علوم
22 راهبرد دفاعی  مرکز تحقیقات راهبردی دفاعی علمی پژوهشی وزارت علوم
23 روابط خارجی  پژوهشکده تحقیقات راهبردی مجمع تشخیص مصلحت نظام علمی پژوهشی وزارت علوم
24 رهیافت انقلاب اسلامی  خصوصی علمی ترویجی علمی پژوهشی وزارت علوم
25 رهیافتهای سیاسی و بین المللی  دانشگاه شهید بهشتی علمی پژوهشی وزارت علوم
26 سیاست (حقوق و علوم سیاسی سابقدانشگاه تهران علمی پژوهشی وزارت علوم
27 سیاست جهانی دانشگاه گیلان با همکاری انجمن ایرانی روابط بین الملل علمی پژوهشی وزارت علوم
28 سیاست خارجی  وزارت امور خارجه علمی ترویجی وزارت علوم
29 سیاست دفاعی  دانشگاه امام حسین (ع) علمی ترویجی علمی پژوهشی وزارت علوم
30 علوم سیاسی  دانشگاه باقرالعلوم (ع) علمی ترویجی وزارت علوم
31 مجلس و راهبرد  مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی علمی پژوهشی وابستگی
32 مطالعات آسیای مرکزی و قفقاز  مرکز آموزش و پژوهش های بین المللی وزارت امورخارجه علمی ترویجی علمی پژوهشی وزارت علوم
33 مطالعات اوراسیای مرکزی- دانشگاه تهران علمی پژوهشی وزارت علوم
34 مطالعات اطلاعاتی  دانشکده اطلاعات علمی ترویجی وزارت علوم
35 مطالعات انقلاب اسلامی  دانشگاه معارف اسلامی وابسته به نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه ها علمی پژوهشی وزارت علوم
36 مطالعات بیداری اسلامی سازمان بسیج اساتید علمی ترویجی وزارت علوم
37 مطالعات بین المللی  - خصوصی علمی ترویجی وزارت علوم
38 مطالعات بین رشته ای دانش راهبردی دانشگاه عالی دفاع ملی علمی پژوهشی وزارت علوم
39 مطالعات حفاظت و امنیت انتظامی  سازمان حفاظت اطلاعات نیروی انتظامی علمی ترویجی وزارت علوم
40 مطالعات خاور میانه- مرکز پژوهشهای علمی و مطالعات استراتژیک خاورمیانه علمی ترویجی وزارت علوم
41 مطالعات دفاعی استراتژیک  دانشگاه عالی دفاع ملی علمی پژوهشی وزارت علوم
42 مطالعات راهبردی  پژوهشکده مطالعات راهبردی علمی پژوهشی وزارت علوم
43 مطالعات راهبردی بسیج پژوهشکده مطالعات و تحقیقات بسیج علمی پژوهشی وزارت علوم
44 مطالعات سیاسی جهان اسلام دانشگاه بین المللی امام خمینی  (ره) علمی پژوهشی   وزارت علوم
45 مطالعات قدرت نرم سازمان بسیج اساتید با همکاری دانشگاهها علمی پژوهشی وزارت علوم
46 مطالعات ملی  موسسه مطالعات ملی علمی پژوهشی وزارت علوم
47 Iranian Review of Foreign Affairs پژوهشکده تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام علمی پژوهشی وزارت علوم
ردیف نام نشریه اعتبار وابستگی
1 آموزه های قرآنی دانشگاه علوم اسلامی رضوی علمی پژوهشی وزارت علوم
2 پژوهش دینی  خصوصی  با همکاری انجمن علوم قرآن و حدیث ایران علمی پژوهشی وزارت علوم
3 پژوهشنامه تفسیر و زبان قرآن دانشگاه پیام تور با همکاری دانشگاه ها علمی پژوهشی وزارت علوم
4 پژوهشنامه نهج البلاغه دانشگاه بوعلی سینا همدان با همکاری دانشگاه های دیگر علمی پژوهشی وزارت علوم
5 پژوهشنامه قرآن و حدیث  انجمن علوم قرآن و حدیث علمی پژوهشی وزارت علوم
6 پژوهشنامه علوی – پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی علمی پژوهشی وزارت علوم
7 پژوهشنامه معارف قرآنی دانشگاه علامه طباطبایی علمی ترویجی وزارت علوم
8 پژوهشهای زبانشناختی قرآن دانشگاه اصفهان علمی پژوهشی وزارت علوم
9 پژوهشهای ادبی- قرآنی دانشگاه اراک با همکاری دانشگاه های دیگر علمی ترویجی وزارت علوم
10 پژوهشهای قرآن و حدیث (مقالات و بررسیها سابق)  دانشگاه تهران علمی پژوهشی وزارت علوم
11 پژوهشهای نهج البلاغه-بنیاد نهج البلاغه علمی پژوهشی وزارت علوم
12 حدیث پژوهی  دانشگاه کاشان  با همکاری دانشگاه های دیگر علمی پژوهشی وزارت علوم
13 سراج منیر- دانشگاه علامه طباطبایی علمی پژوهشی وزارت علوم
14 سفینه  موسسه فرهنگی نبأ مبین علمی ترویجی وزارت علوم
15 تحقیقات علوم قرآن و حدیث  دانشگاه الزهرا(س) علمی ترویجی وزارت علوم
16 علوم حدیث  دانشکده علوم حدیث علمی پژوهشی وزارت علوم
17 علوم قرآن و حدیث (مطالعات اسلامی سابق)  دانشگاه فردوسی مشهد علمی پژوهشی وزارت علوم
18 قرآن پژوهی خاورشناسان  جامعه المصطفی العالمیه علمی ترویجی وزارت علوم
19 قرآن و علم  جامعه المصطفی العالمیه علمی ترویجی وزارت علوم
20 فرهنگ رضوی بنیاد بین المللی فرهنگی هنری امام رضا (ع) با همکاری پژوهشگاه - فرهنگ، هنر و ارتباطات علمی پژوهشی وزارت علوم
21 کتاب قیم  دانشگاه یزد  با همکاری دانشگاه های دیگر علمی پژوهشی وزارت علوم
22 مشکوه  بنیاد پژوهشهای اسلامی آستان قدس رضوی علمی ترویجی وزارت علوم
23 مطالعات تفسیری دانشگاه معارف اسلامی علمی پژوهشی وزارت علوم
24 مطالعات قرائت قرآن جامعه المصطفی العالمیه علمی ترویجی وزارت علوم
25 مطالعات قرآن و حدیث دانشگاه امام صادق (ع) علمی پژوهشی وزارت علوم
26 مطالعات قرآنی دانشگاه آزاد اسلامی واحد جیرفت علمی ترویجی وزارت علوم
ردیف عنوان نشریه اعتبار وابستگی
1 آموزه های فلسفه اسلامی دانشگاه جامع علوم انسانی رضوی علمی پژوهشی وزارت علوم
2 آینه معرفت  دانشگاه شهید بهشتی علمی پژوهشی وزارت علوم
3 اخلاق در علوم و فناوری  انجمن ایرانی اخلاق در علوم و فناوری علمی پژوهشی وزارت علوم
4 الهیات تطبیقی  دانشگاه اصفهان  با همکاری دانشگاه های دیگر علمی پژوهشی وزارت علوم
5 اندیشه دینی  دانشگاه شیراز  با همکاری انجمن معارف اسلامی ایران علمی پژوهشی وزارت علوم
6 اندیشه نوین دینی  نهاد نمایندگی رهبری در دانشگاه ها علمی پژوهشی وزارت علوم
7 انسان پژوهی دینی- مجتمع آموزش عالی شهید محلاتی علمی پژوهشی وزارت علوم
8 پژوهشنامه اخلاق  دانشگاه معارف اسلامی  نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاهها علمی پژوهشی وزارت علوم
9 پژوهشنامه فلسفه دین (نامه حکمت سابقدانشگاه امام صادق (ع) علمی پژوهشی وزارت علوم
10 پژوهشنامه کلام- جامعه المصطفی العالمیه علمی پژوهشی وزارت علوم
11 پژوهشهای اخلاقی (انجمن معارف اسلامی سابقانجمن معارف اسلامی علمی پژوهشی وزارت علوم
12 پژوهشهای اعتقادی کلامی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساوه علمی پژوهشی وزارت علوم
13 پژوهشهای فلسفی (ادبیات و علوم انسانی سابقدانشگاه تبریز علمی پژوهشی وزارت علوم
14 پژوهشهای فلسفی  کلامی  دانشگاه قم علمی پژوهشی وزارت علوم
15 پژوهشهای علم و دین - پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی علمی پژوهشی وزارت علوم
16 پژوهشهای هستی شناختی دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی با همکاری دیگر علمی پژوهشی وزارت علوم
17 تاریخ فلسفه  انجمن علمی تاریخ فلسفه        noormags علمی پژوهشی وزارت علوم
18 تاملات فلسفی دانشگاه زنجان علمی پژوهشی وزارت علوم
19 جاویدان خرد  موسسه پژوهشی حکمت و فلسفه  با همکاری انجم ن حکمت وفلسفه ایران علمی پژوهشی وزارت علوم
20 جستارهای فلسفه دین انجمن علمی فلسفه دین ایران علمی پژوهشی وزارت علوم
21 حکمت سینوی (مشکوه النوردانشگاه امام صادق (ع) واحد خواهران علمی پژوهشی وزارت علوم
22 حکمت صدرایی دانشگاه پیام نور با همکاری دانشگاههای دیگر علمی پژوهشی وزارت علوم
23 حکمت معاصر- پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی علمی پژوهشی وزارت علوم
24 حکمت و فلسفه  دانشگاه علامه طباطبایی علمی پژوهشی وزارت علوم
25 خردنامه صدرا  بنیاد حکمت اسلامی صدرا         noormags علمی پژوهشی وزارت علوم
26 شناخت (پژوهشنامه ادبیات و علوم انسانی سابقدانشگاه شهید بهشتی     علمی پژوهشی وزارت علوم
27 غرب شناسی بنیادی- پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی علمی پژوهشی وزارت علوم
28 فلسفه  دانشگاه تهران علمی پژوهشی وزارت علوم
29 فلسفه دین  پردیس قم دانشگاه تهران علمی پژوهشی وزارت علوم
30 فلسفه علم  پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی  با همکاری دانشگاه های دیگر علمی پژوهشی وزارت علوم
31 فلسفه و کلام (مطالعات اسلامی سابقدانشگاه فردوسی مشهد علمی پژوهشی وابستگی
32 فلسفه و کلام اسلامی (مقالات و بررسیها سابقدانشگاه تهران علمی پژوهشی وزارت علوم
33 قبسات - خصوصی علمی ترویجی علمی پژوهشی وزارت علوم
34 متافیزیک (ادبیات و علوم انسانی سابقدانشگاه اصفهان علمی پژوهشی وزارت علوم
35 مطالعات معرفتی در دانشگاه اسلامی- پژوهشگاه فرهنگ و معارف اسلامی علمی پژوهشی وزارت علوم
36 منطق پژوهی- پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی علمی پژوهشی وزارت علوم
37 معرفت  موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره) علمی ترویجی وزارت علوم
38 معرفت فلسفی  موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره) علمی پژوهشی وزارت علوم
39 معرفت کلامی موسسه آموزشی امام خمینی (ره) علمی پژوهشی وزارت علوم
40 هستی و شناخت دانشگاه مفید علمی پژوهشی وزارت علوم
ردیف عنوان نشریه اعتبار وابستگی
1 آینه میراث مرکز پژوهشی میراث مکتوب علمی پژوهشی علمی ترویجی وزارت علوم
2 پژوهشنامه پردازش و مدیریت اطلاعات(علوم وفناوری اطلاعات ساب ق)- پژوهشگاه علوم وفناوری اطلاعات ایران با همکاری انجمن کتابداری و اطلاع رسانی علمی پژوهشی وزارت علوم
3 پژوهشنامه کتابداری و اطلاع رسانی (مطالعات تربیتی و روانشناسی سابق) دانشگاه فردوسی مشهد علمی پژوهشی وزارت علوم
4 ترویج علم  انجمن ترویج علم ایران علمی ترویجی وزارت علوم
5 تحقیقات اطلاع رسانی و کتابخانه های عمومی  نهاد کتابخانه های عمومی کشور علمی پژوهشی وزارت علوم
6 تحقیقات کتابداری و اطلا ع رسانی دانشگاهی (کتابداری سابق) دانشگاه تهران علمی پژوهشی علمی ترویجی وزارت علوم
7 تعامل انسان و اطلاعات دانشگاه خوارزمی علمی پژوهشی وزارت علوم
8 رهیافت  - مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور علمی ترویجی وزارت علوم
9 سیاست علم و فناوری  مرکز تحقیقات و سیاست علم یکشور  با همکاری انجمن مدیریت تکنولوژی ایران علمی پژوهشی وزارت علوم
10 کتابداری و اطلاع رسانی  آستان قدس رضوی علمی پژوهشی وزارت علوم
11 گنجیه اسناد سازمان اسناد کتابخانه ملی ج.ا.ا علمی پژوهشی علمی ترویجی وزارت علوم
12 مدیریت اطلاعات- انجمن مدیریت اطلاعات ایران علمی پژوهشی وزارت علوم
13 مطالعات کتابداری و علم اطلاعات (علوم تربیتی و روانشناسی سابقدانشگاه شهید چمران اهواز- علمی پژوهشی وزارت علوم
14 مطالعات ملی کتابداری و سازماندهی اطلاعات  سازمان اسنادکتابخانه ملی علمی پژوهشی علمی ترویجی وزارت علوم
15 International Journal of Information Science& Management اطلاع رسانی علوم و فناوری علمی پژوهشی وزارت علوم
ردیف عنوان نشریه اعتبار وابستگی
1 آموزش و توسعه منابع انسانی انجمن علمی آموزش و توسعه منابع انسانی ایران علمی پژوهشی وزارت علوم
2 اندیشه آماد- معاونت آماد و پشتیبانی نیروی انتظامی ج .ا.ا علمی ترویجی وزارت علوم
3 اندیشه مدیریت راهبردی  دانشگاه امام صادق (ع) علمی پژوهشی وزارت علوم
4 بررسیهای بازرگانی  موسسه مطالعا ت پژوهشهای بازرگانی- با همکاری انجمن بازرگانی علمی ترویجی وزارت علوم
5 بهبود مدیریت  موسسه آموزشی و تحقیقاتی صنایع دفاعی علمی پژوهشی وزارت علوم
6 پژوهشنامه بازرگانی  موسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی علمی پژوهشی وزارت علوم
7 پژوهشنامه بیمه صنعت بیمه سابق) بیمه مرکزی ج.ا. ا) علمی پژوهشی علمی ترویجی وزارت علوم
8 پژوهشنامه مدیریت اجرایی دانشگاه مازندران با همکاری انجمن مدیریت ایران علمی پژوهشی وزارت علوم
9 پژوهشنامه مدیریت تحول  دانشگاه فردوسی مشهد  با همکاری انجمن مدیریت راهبردی ایران علمی پژوهشی وزارت علوم
10 پژوهشنامه نظم و امنیت انتظامی سازمان تحقیقات و مطالعات ناجا علمی پژوهشی علمی ترویجی وزارت علوم
11 پژوهشهای مدیریت انتظامی  دانشگاه علوم انتظامی علمی پژوهشی وزارت علوم
12 پژوهشهای مدیریت در ایران-    دانشگاه تربیت مدرس علمی پژوهشی وزارت علوم
13 پژوهشهای مدیریت عمومی  دانشگاه سیستان و بلوچستان  با همکاری انجمن علوم مدیریت ایران علمی پژوهشی وزارت علوم
14 پژوهشهای مدیریت راهبردی دانشگاه آزاد اسلامی علمی پژوهشی وزارت علوم
15 پژوهشهای مدیریت منابع انسانی  دانشگاه امام حسین (ع) علمی پژوهشی وزارت علوم
16 پژوهشهای مدیریت منابع سازمانی دانشگاه تربیت مدرس علمی پژوهشی وزارت علوم
17 تحقیقات بازاریابی نوین  دانشگاه اصفهان  با همکاری دانشگاه های دیگر علمی پژوهشی وزارت علوم
18 توسعه سازمانی پلیس(توسعه انسانی پلیس سابقدفتر تحقیقات کاربردی معاونت طرح و برنامه ریزی ناجا علمی ترویجی وزارت علوم
19 توسعه کارآفرینی  دانشگاه تهران علمی پژوهشی وزارت علوم
20 توسعه مدیریت منابع انسانی و پشتیبانی  دانشگاه علوم انتظامی علمی ترویجی وزارت علوم
21 چشم انداز مدیریت بازرگانی (چشم انداز مدیریت سابقدانشگاه شهید بهشتی علمی پژوهشی وزارت علوم
22 چشم انداز مدیریت دولتی  دانشگاه شهید بهشتی علمی پژوهشی وزارت علوم
23 چشم انداز مدیریت صنعتی – دانشگاه شهید بهشتی علمی پژوهشی وزارت علوم
24 دانش پیشگیری و مدیریت بحران- سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران    http://www.dpmk.ir/browse.php?slc_lang=fa&slc_sid=1 علمی ترویجی وزارت علوم
25 راهبردهای بازرگانی دانشگاه شاهد علمی پژوهشی وزارت علوم
26 سیاست های راهبردی و کلان-    کمسیون نظارت دبیرخانه مجتمع تشخیص مصلحت نظام علمی پژوهشی وزارت علوم
27 علوم مدیریت ایران  انجمن علوم مدیریت ایران علمی پژوهشی وزارت علوم
28 فرآیند مدیریت و توسعه  موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ریزی ریاست جمهوری علمی پژوهشی وزارت علوم
29 کاوش های مدیریت بازرگانی  دانشگاه یزد  باهمکاری دانشگاه های دیگر علمی پژوهشی وزارت علوم
30 مدیریت استاندارد و کیفیت مؤسسه آموزشی تحقیقاتی صنایع دفاعی علمی ترویجی وزارت علوم
31 مدیریت اسلامی  دانشگاه امام حسین (ع) علمی پژوهشی وابستگی
32 مدیریت برند - دانشگاه الزهراء علمی پژوهشی وزارت علوم
33 مدیریت بحران دانشگاه مالک اشتر با همکاری انجمن ایمنی ایران علمی پژوهشی وزارت علوم
35 مدیریت بر آموزش سازمان ها انجمن مدیریت آموزشی ایران علمی پژوهشی وزارت علوم
36 مدیریت بهره وری دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز علمی پژوهشی وزارت علوم
37 مدیریت توسعه فناوری  سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ایران  با همکاری انجمن مدیریت تکنولوژی ایران علمی پژوهشی وزارت علوم
38 مدیریت تولید و عملیات  دانشگاه اصفهان  باهمکاری دانشگاه های دیگر علمی پژوهشی وزارت علوم
39 مدیریت دولتی (دانش مدیریت سابقدانشگاه تهران علمی پژوهشی وزارت علوم
40 مدیریت در دانشگاه اسلامی پژوهشگاه فرهنگ و معارف اسلامی علمی پژوهشی وزارت علوم
41 مدیریت سازمانهای دولتی دانشگاه پیام نور علمی پژوهشی وزارت علوم
42 مدیریت صنعتی (دانش مدیریت سابقدانشگاه تهران علمی پژوهشی وزارت علوم
43 مدیریت فردا  خصوصی  با همکاری انجمن مدیریت راهبردی ایران علمی پژوهشی وزارت علوم
44 مدیریت فرهنگ سازمانی فرهنگ مدیریت سابقپردیس قم دانشگاه تهران علمی پژوهشی علمی ترویجی   وزارت علوم
45 مدیریت فناوری اطلاعات (دانش مدیریت سابقدانشگاه تهران علمی پژوهشی وزارت علوم
46 مدیریت نظامی -  دانشگاه افسری امام علی (ع) علمی پژوهشی علمی ترویجی وزارت علوم
47 مدیریت نوآوری موسسه آموزشی و تحقیقاتی صنایع دفاعی با همکاری انجمن مدیریت تکنولوژی ایران   علمی پژوهشی وزارت علوم
48 مدیریت و پژوهشهای دفاعی  دانشگاه جامع امام حسین (ع) علمی ترویجی وزارت علوم
49 مدیریت و توسعه  مؤسسه تحقیقات و آموزش مدیریت    سایت مجله مسدود است علمی ترویجی وزارت علوم
50 مدیریت منابع انسانی در صنعت نفت  موسسه مطالعات بین المللی انرژی علمی پژوهشی وزارت علوم
51 مدیریت منابع در نیروی انتظامی- دانشکده فرماندهی و ستاد نیروی انتظامی علمی پژوهشی وزارت علوم
52 مطالعات جهانگردی  دانشگاه علامه طباطبایی مطالعات رفتار سازمانی انجمن علمی مدیریت رفتار سازمانی علمی پژوهشی وزارت علوم
53 مطالعات رفتار سازمانی انجمن علمی مدیریت رفتار سازمانی علمی پژوهشی وزارت علوم
54 مطالعات مدیریت بهبود و تحو ل - مطالعات مدیریت سابق- دانشگاه علامه علمی پژوهشی علمی ترویجی وزارت علوم
55 مطالعات مدیریت ترافیک  دانشگاه علوم انتظامی   علمی ترویجی وزارت علوم
56 مطالعات مدیریت راهبردی  انجمن مدیریت راهبردی ایران علمی پژوهشی وزارت علوم
57 مطالعات مدیریت صنعتی  دانشگاه علامه طباطبایی علمی پژوهشی وزارت علوم
58 مطالعات منابع انسانی  دانشگاه هوایی شهید ستاری  با همکاری انجمن مدیریت راهبردی ایران علمی ترویجی   وزارت علوم
59 منابع انسانی ناجا  معاونت نیروی انسانی ناجا علمی ترویجی وزارت علوم
60 پژوهشنامه نظم و امنیت انتظامی   سازمان تحقیقات و مطالعات ناجا علمی پژوهشی علمی ترویجی وزارت علوم
61 نظارت و بازرسی  بازرسی کل ناجا علمی ترویجی وزارت علوم
62 Iranian Journal of Management Studies (IJMS)   علمی پژوهشی وزارت علوم
63 International Journal of Business and Development   علمی پژوهشی وزارت علوم

علوم پایه

♦آمار       ♦ریاضی       ♦زمین‌شناسی       ♦زیست‌شناسی       ♦شیمی       ♦علوم       ♦فیزیک       ♦محیط زیست       ♦هواشناسی
ردیف عنوان نشریه اعتبار وابستگی
1 اندیشه آماری  انجمن آمار ایران علمی ترویجی وزارت علوم
2 بررسی های آمار رسمی ایران  مرکز آمار ایران علمی ترویجی وزارت علوم
3 علوم آماری ایران  انجمن آمار ایران علمی پژوهشی وزارت علوم
4 Journal of Statistical Research of Iran پژوهشهای آماری ایران  پژوهشکده آمار مرکز آمار ایران علمی پژوهشی وزارت علوم
5 Journal of the Iranian statistical society- انجمن آمار ایران علمی پژوهشی وزارت علوم
ردیف عنوان نشریه اعتبار وابستگی
1 پژوهش های نوین در ریاضی (علوم پایه سابق) دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات علمی پژوهشی وزارت علوم
2 تحقیق در عملیات در کاربردهای آن دانشگاه آزاد اسلامی واحد لاهیجان علمی پژوهشی وزارت علوم
3 فرهنگ و اندیشه ریاضی  انجمن ریاضی ایران علمی ترویجی وزارت علوم
4 مدلسازی پیشرفته ریاضی (علوم سابقدانشگاه شهید چمران اهواز علمی پژوهشی وزارت علوم
5 Banach Journal of Mathematical Analysis- گروه پژوهشی ریاضی طوسی علمی پژوهشی وزارت علوم
6 Bulletin of the Iranian Mathematical Society بولتن انجمن ریاضی  انجمن ریاضی ایران علمی پژوهشی وزارت علوم
7 Categories and General Algebraic Structures with Applications- دانشگاه شهید بهشتی علمی پژوهشی وزارت علوم
8 International Journal of Group Theory نظریه گروه ها  دانشگاه اصفهان  با همکاری دانشگاه های دیگر علمی پژوهشی وزارت علوم
9 International Journal of Industrial Mathematics دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات علمی پژوهشی وزارت علوم
10 Iranian Journal of Fuzzy systems سیستم های فازی ایران  دانشگاه سیستان وبلوچستان  با همکاری انجمن آمار علمی پژوهشی وزارت علوم
11 Iranian Journal of Mathematical Sciences and Informatics علوم ریاضی و انفورماتیک  جهاد دانشگاهی واحد تربیت مدرس علمی پژوهشی وزارت علوم
12 International Journal of Nonlinear Analysis and Applications- دانشگاه سمنان علمی پژوهشی وزارت علوم
13 Iranian Journal of Numerical Analysis and Optimization دانشگاه فردوسی مشهد علمی پژوهشی وزارت علوم
14 Transactions on Combinatorics دانشگاه اصفهان  با همکاری دانشگاه های دیگر علمی پژوهشی وزارت علوم
15 Wavelets and Linear Algebra- دانشگاه ولی عصر (عج) رفسنجان با همکاری دانشگاه هی دیگر علمی پژوهشی وزارت علوم
16 Journal of Algebraic System دانشگاه صنعتی شاهرود با همکاری دانشگاه ها علمی پژوهشی وزارت علوم
ردیف عنوان نشریه اعتبار وابستگی
1 بلورشناسی وکانی شناسی ایران  انجمن بلورشناسی وکانی شناسی ایران علمی پژوهشی وزارت علوم
2 پترولوژی  دانشگاه اصفهان  با همکاری دانشگاه های دیگر علمی پژوهشی وزارت علوم
3 پژوهشهای چینه نگاری و رسوب شناسی (پژوهشی سابقدانشگاه اصفهان علمی پژوهشی وزارت علوم
4 پژوهشهای دانش زمین  دانشگاه شهید بهشتی علمی پژوهشی وزارت علوم
5 پژوهشهای ژئوفیزیک کاربردی- دانشگاه صنعتی شاهرود با همکاری انجمن ژئوفیزیک ایران علمی پژوهشی وزارت علوم
6 دیرینه شناسی انجمن دیرینه شناسی ایران علمی پژوهشی وزارت علوم
7 رخساره های رسوبی  دانشگاه فردوسی مشهد علمی پژوهشی وزارت علوم
8 رسوب شناسی کاربردی- دانشگاه بوعلی سینا همدان علمی پژوهشی وزارت علوم
9 زمین شناسی اقتصادی  دانشگاه فردوسی مشهد علمی پژوهشی وزارت علوم
10 زمین شناسی ایران  پژوهشکده علوم پایه کاربردی جهاد دانشگاهی علمی پژوهشی وزارت علوم
11 زمین شناسی کاربردی پیشرفته (علوم سابقدانشگاه شهید چمران اهواز علمی پژوهشی وزارت علوم
12 زمین شناسی مهندسی  دانشگاه خوارزمی علمی پژوهشی وزارت علوم
13 زمین شناسی نفت ایران  انجمن زمین شناسی نفت ایران علمی پژوهشی وزارت علوم
14 ژئوفیزیک ایران  انجمن ژئوفیزیک ایران علمی پژوهشی وزارت علوم
15 علوم زمین  سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور علمی پژوهشی وزارت علوم
16 کواترنری ایران- انجمن کواترنری ایران علمی پژوهشی وزارت علوم
17 یافته های نوین در زمین شناسی (علوم سابق) دانشگاه خوارزمی علمی پژوهشی وزارت علوم
18 یافته های نوین زمین شناسی کاربردی  دانشگاه بوعلی سینای همدان علمی ترویجی وزارت علوم
19 دانشگاه تهران ( علوم سابق) علمی پژوهشی وزارت علوم
ردیف عنوان نشریه اعتبار وابستگی
1 اقیانوس شناسی  مرکز ملی اقیانو سشناسی  با همکاری انجمن علوم و فنون دریایی ایران علمی پژوهشی وزارت علوم
2 اکوفیتوشیمی گیاهان دارویی دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرگان با همکاری انجمن گیاهان دارویی ایران علمی پژوهشی وزارت علوم
3 ایمنی زیستی  انجمن علمی ایمنی زیستی علمی پژوهشی وزارت علوم
4 بوم شناسی آبزیان دانشگاه هرمزگان علمی پژوهشی وزارت علوم
5 پژوهشهای جانوری( زیست شناسی ایران سابقانجمن زیست شناسی ایران علمی پژوهشی وزارت علوم
6 پژوهشهای سلولی و ملکولی( زیست شناسی ایران سابقانجمن زیست شناسی ایران علمی پژوهشی وزارت علوم
7 پژوهشهای گیاهی( زیست شناسی ایران سابقانجمن زیست شناسی ایران علمی پژوهشی وزارت علوم
8 تاکسونومی و بیوسیستماتیک (پژوهشی سابقدانشگاه اصفهان علمی پژوهشی وزارت علوم
9 زیست شناسی جانوری تجربی  دانشگاه پیام نور  مرکز تهران  با همکاری انجمن فیزیولوژی و فارموکولوژی ایران علمی پژوهشی وزارت علوم
10 زیست شناسی دریا دانشگاه آزاد اسلامی واهد اهواز علمی پژوهشی وزارت علوم
11 زیست شناسی کاربردی(علوم پایه سابقدانشگاه الزهر ا (سبا همکاری انجمن زیست شناسی ایران علمی ترویجی علمی پژوهشی وزارت علوم
12 زیست شناسی گیاهی ایران  دانشگاه اصفهان  با همکاری انجمن زیست شناسی ایران علمی پژوهشی وزارت علوم
13 زیست شناسی میکروارگانیسم ها  دانشگاه اصفهان  با همکاری دانشگاه های دیگر علمی پژوهشی وزارت علوم
14 زیست فناوری دانشگاه تربیت مدرس علمی پژوهشی وزارت علوم
15 سلول و بافت  دانشگاه اراک  با همکاری دانشگاه های دیگر علمی پژوهشی وزارت علوم
16 علوم و فنون دریایی  انجمن علوم و فنون دریایی ایران علمی پژوهشی وزارت علوم
17 فیزیولوژی محیطی گیاهی- دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرگان علمی پژوهشی وزارت علوم
18 فرآیند و کارکرد گیاهی انجمن فیزیولوژی گیاهی علمی پژوهشی وزارت علوم
19 فیزیولوژی و تکوین جانوری دانشگاه آزاد اسلامی واحد زنجان علمی پژوهشی وزارت علوم
20     یافته های نوین در زیست شناسی (علوم سابق) دانشگاه خوارزمی علمی پژوهشی وزارت علوم
21 Iranian Journal of Animal Biosystematics بیوسیستماتیک جانوری  دانشگاه فردوسی مشهد علمی پژوهشی وزارت علوم
22 Iranian Journal of Biotechnology بیوتکنولوژی ایران  مرکزملی تحقیقات مهندسی ژنتیک و بیوتکنولوژی ایران علمی پژوهشی وزارت علوم
23 Iranian Journal of Plant Physiology - دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساوه علمی پژوهشی وزارت علوم
24 Journal of Cell and Molecular Research تحقیقات سلولی و ملکولی  دانشگاه فردوسی مشهد علمی پژوهشی وزارت علوم
25 Journal of Medicinal Plants & By-products انجمن گیاهان دارویی ایران علمی پژوهشی وزارت علوم
26 Journal of The Persian Gulf Marine Sciences علوم دریایی خلیج فارسی  انجمن علوم و فنون دریایی ایران علمی پژوهشی وزارت علوم
27 Molecular Biology Research Communications دانشگاه شیراز علمی پژوهشی وزارت علوم
28 Progress in Biological Sciences علوم زیستی پیشرفته (علوم سابق)  دانشگاه تهران علمی پژوهشی وزارت علوم
29 The Iranian Journal of Botany  گیاهشناسی ایران  موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع علمی پژوهشی وزارت علوم
ردیف عنوان نشریه اعتبار وابستگی
1 پژوهشهای کاربردی در شیمی- دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال علمی پژوهشی وزارت علوم
2 دنیای نانو  انجمن نانو فناوری ایران علمی ترویجی وزارت علوم
3 شیمی کاربردی دانشگاه سمنان علمی پژوهشی وزارت علوم
4 شیمی و مهندسی شیمی ایران  جهاد دانشگاهی علمی پژوهشی وزارت علوم
5 نانو مقیاس- انجمن نانو فناوری ایران علمی پژوهشی وزارت علوم
6 Analytical and Bioanalytical Electrochemistry- مرکز عالی الکتروشیمی دانشگاه تهران علمی پژوهشی وزارت علوم
7 Analytical and Bioanalytical Chemistry Research- انجمن شیمی ایران علمی پژوهشی وزارت علوم
8 International Journal of Nanoscience and Nanotechnology - بین المللی نانو علم و فناوری نانو  انجمن نانو فناوری ایران علمی پژوهشی وزارت علوم
9 Iranian Journal of Catalysis - دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهر  علمی پژوهشی وزارت علوم
10  Iranian Journal of Chemistry &Chemical Engineering شیمی و مهندسی شیمی  جهاد دانشگاهی علمی پژوهشی وزارت علوم
11 Iranian Journal of Mathematical Chemistry شیمی ریاضی  دانشگاه کاشان  با همکاری دانشگاه های دیگر علمی پژوهشی وزارت علوم
12 Journal of Applied Chemical Research دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج علمی پژوهشی وزارت علوم
13 Journal of the Iranian Chemical Society (JICS)   علمی پژوهشی وزارت علوم
14 Journal of Medicinal Plants & By-products انجمن گیاهان دارویی ایران علمی پژوهشی وزارت علوم
15 Journal of Nanostructures نانو ساختارها  دانشگاه کاشان  با همکاری دانشگاه های دیگر علمی پژوهشی وزارت علوم
16 Physical Chemistry Research - انجمن شیمی ایران علمی پژوهشی وزارت علوم
ردیف عنوان نشریه اعتبار وابستگی
1 نشاء علم بنیاد پیشبرد علم و فناوری علمی ترویجی وزارت علوم
2 Journal of Sciences علوم  دانشگاه تهران علمی پژوهشی وزارت علوم
3  Iranian Journal of Science and Technology A:Science - دانشگاه شیراز     علمی پژوهشی وزارت علوم
ردیف عنوان نشریه اعتبار وابستگی
1 انجمن مهندسی صوتیات ایران انجمن مهندسی صوتیات ایران علمی پژوهشی وزارت علوم
2 پژوهش سیستم های بس ذره ای (علوم سابقدانشگاه شهید چمران اهواز علمی پژوهشی وزارت علوم
3 پژوهش فیزیک ایران  انجمن فیزیک ایران  با همکاری دانشگاه صنعتی اصفهان علمی پژوهشی وزارت علوم
4 سنجش و ایمنی پرتو انجمن حفاظت در برابر اشعه ایران با همکاری دانشگاه کاشان علمی پژوهشی وزارت علوم
5 علوم و فنون هسته ای  سازمان انرژی اتمی علمی پژوهشی وزارت علوم
6 فیزیک روز- انجمن فیزیک ایران علمی ترویجی وزارت علوم
7 فیزیک زمین و فضا  مؤسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران علمی پژوهشی وزارت علوم
8 فیزیک کاربردی (علوم پایه سابقدانشگاه الزهرا (س) علمی ترویجی وزارت علوم
9 نور- انجمن اپتیک و فوتونیک ایران علمی ترویجی وزارت علوم
10 International Journal of Optics and Photonics بین المللی اپتیک و فوتونیک  انجمن اپتیک و فوتونیک علمی پژوهشی وزارت علوم
11 Iranian Journal of Astronomy & Astrophysic انجمن نجوم ایران علمی پژوهشی وزارت علوم
12 Iranian Journal of Astronomy & Astrophysic فیزیک کاربردی و تئوری- دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات علمی پژوهشی وزارت علوم
ردیف عنوان نشریه اعتبار وابستگی
1 انسان و محیط زیست  انجمن متخصصان محیط زیست ایران علمی ترویجی وزارت علوم
2 پژوهشهای محیط زیست  انجمن ارزیابی محیط زیست علمی پژوهشی وزارت علوم
3 علوم محیطی  دانشگاه شهید بهشتی علمی پژوهشی وزارت علوم
4 علوم وتکنولوژی محیط زیست  دانشگاه آزاداسلام ی  با همکاری انجمن محیط زیست ایران علمی پژوهشی وزارت علوم
5 محیط زیست جانوری  شرکت مهندسین مشاور شیل آمایش علمی پژوهشی وزارت علوم
6 محیط زیست و توسعه  انجمن ارزیابی محیط زیست   علمی ترویجی وزارت علوم
7 محیط شناسی  دانشکده محیط زیست دانشگاه تهران علمی پژوهشی وزارت علوم
8 International Journal of Environmental Research بین المللی تحقیقات محیطی  دانشگاه تهران  با همکاری انجمن ارزیابی محیط زیست علمی پژوهشی وزارت علوم
9 International Journal of Environmental Science and Technology - بین المللی علوم و تکنولوژی محیط زیست  انجمن محیط زیست ایران علمی پژوهشی وزارت علوم
10 Global Journal of Environmental Science and Management- انجمن مهندسی و مدیریت پسماند ایران علمی پژوهشی وزارت علوم
ردیف عنوان نشریه اعتبار وابستگی
1 نیوار سازمان هواشناسی کشور علمی ترویجی وزارت علوم

فنی و مهندسی

ردیف عنوان نشریه اعتبار وابستگی
1 الکترومغناطیس کاربردی دانشگاه جامع امام حسین (ع) با همکاری انجمن جنگال ایران علمی پژوهشی وزارت علوم
2 انرژی ایران  کمیته ملی انرژی ج.ا.ا علمی ترویجی وزارت علوم
3 پردازش علائم و داده ها  پژوهشکده پردازش داده علمی پژوهشی وزارت علوم
4 رادار دانشگاه جامع امام حسین(ع) علمی پژوهشی وزارت علوم
5 هوش محاسباتی در مهندسی برق و کامپیوتر  دانشگاه اصفهان  با همکاری دانشگاه های دیگر علمی پژوهشی وزارت علوم
6 صنایع الکترونیک  پژوهشگاه الکترونیک ایران علمی پژوهشی وزارت علوم
7 علوم رایانشی- انجمن انفورماتیک ایران علمی ترویجی وزارت علوم
8 کنترل-  انجمن مهندسی کنترل و ابزار دقیق ایران علمی پژوهشی وزارت علوم
9 کنترل صنعتی - انجمن مهندسی کنترل و ابزار دقیق ایران علمی ترویجی وزارت علوم
10 محاسبات نرم  دانشگاه کاشان  با همکاری دانشگاه های دیگر علمی ترویجی وزارت علوم
11 مدلسازی در مهندسی  دانشگاه سمنان علمی پژوهشی وزارت علوم
12 مهندسی و مدیریت انرژی  دانشگاه کاشان  با همکاری دانشگاه های دیگر علمی پژوهشی وزارت علوم
13 مهندسی برق دانشگاه تبریز (دانشکده فنی سابقدانشگاه تبریز علمی پژوهشی وزارت علوم
14 مهندسی برق مدرس (فنی و مهندسی مدرس سابقدانشگاه تربیت مدرس علمی پژوهشی وزارت علوم
15 مهندسی برق و الکترونیک ایران  انجمن مهندسین برق و الکترونیک ایران علمی پژوهشی وزارت علوم
16 مهندسی برق و مهندسی کامپیوتر  جهاد دانشگاهی علمی پژوهشی وزارت علوم
17 Amirkabir International Journal of Electrical and Electronic Engineering     (امیرکبیر سابقدانشگاه صنعتی امیرکبیر علمی پژوهشی وزارت علوم
18 Amirkabir International Journal of Modeling, Identification,         (امیرکبیر سابق)  دانشگاه صنعتی امیرکبیر        Simulation & Control علمی پژوهشی وزارت علوم
19    Energy Equipment and Systems- دانشگاه تهران علمی پژوهشی وزارت علوم
20 Iranian Journal of Electrical and Electronic Engineering مهندسی برق و الکترونیک  دانشگاه علم و صنعت علمی پژوهشی وزارت علوم
21 Iranian Journal of Science & Technology- Transaction of Electrical Engineering   علوم و تکنولوژی  مهندسی برق - دانشگاه شیراز علمی پژوهشی وزارت علوم
22 International Journal of Information and Communication - پژوهشگاه فضای مجازی Technology Research (IJICTR)   علمی پژوهشی وزارت علوم
23 Journal of Communication Engineering – دانشگاه شاهد علمی پژوهشی وزارت علوم
24 Journal of Information Systems and Telecommunication پژوهشکده فناوری اطلاعات و ارتباطات جهاد دانشگاهی  با همکاری انجمن فناوری اطلاعات و ارتباطات ایران علمی پژوهشی وزارت علوم
25 The ISC International Journal of Information Security انجمن رمز ایران علمی پژوهشی وزارت علوم
26  Scientia Iranica دانشگاه صنعتی شریف علمی پژوهشی وزارت علوم
27 Journal of Artificial Intelligence and Data Mining دانشگاه صنعتی شاهرود علمی پژوهشی وزارت علوم
ردیف عنوان نشریه اعتبار وابستگی
1 بین المللی مهندسی صنایع و مدیریت تولید (بین المللی علوم مهندسی سابقدانشگاه علم و صنعت علمی پژوهشی وزارت علوم
2 پژوهش های مهندسی صنایع در سیستمهای تولید دانشگاه بوعلی سینای همدان با همکاری انجمن مهندسی صنایع ایران علمی پژوهشی وزارت علوم
3 توسعه تکنولوژی صنعتی- پژوهشکده توسعه تکنولوژی جهاد دانشگاهی علمی ترویجی وزارت علوم
4 رشد فناوری  مرکز رشد فناوری اطلاعات و ارتباطات جهاد دانشگاهی (رویش) علمی ترویجی وزارت علوم
5 علوم و فناوری نساجی موسسه نساجی امروز علمی ترویجی وزارت علوم
6 کیفیت و بهره وری صنعت برق ایران  انجمن مهندسی بهره وری صنعت برق ایران علمی پژوهشی وزارت علوم
7 مدیریت زنجیره تامین دانشگاه امام حسین (ع) علمی ترویجی وزارت علوم
8 مهندسی صنایع (دانشکده فنی سابقدانشگاه تهران علمی پژوهشی وزارت علوم
9 مهندسی صنایع و مدیریت (شریف سابقدانشگاه صنعتی شریف علمی پژوهشی وزارت علوم
10 مهندسی و مدیریت کیفیت مرکز تحقیقات کیفیت و بهره وری پارسیان علمی پژوهشی وزارت علوم
11 International Journal of Industrial Engineering مهندسی صنایع  دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب علمی پژوهشی وزارت علوم
12 International Journal of Industrial Engineering and Productional Research - بین المللی مهندسی صنایع و مدیریت تولید (بین المللی علوم مهندسی سابق)- دانشگاه علم و صنعت علمی پژوهشی وزارت علوم
13 Journal of Industrial and Systems Engineering مهندسی صنایع و سیستم ها  انجمن مهندسی صنایع ایران علمی پژوهشی وزارت علوم
14 Journal of Industrial Engineering and management Studies- مرکز مطالعات مدیریت ایران علمی پژوهشی وزارت علوم
15 Journal of optimization in Industrial Engineering – دانشگاه آزاد اسلامی واحد قزوین علمی پژوهشی وزارت علوم
16 Journal of Textiles and Polymers –انجمن علوم و فناوری مهندسی نساجی ایران علمی پژوهشی وزارت علوم
ردیف عنوان نشریه اعتبار وابستگی
1 اساس  انجمن مهندسین عمران ایران   علمی پژوهشی وزارت علوم
2 پژوهشنامه حمل و نقل  دانشگاه علم وصنعت ایران علمی پژوهشی وزارت علوم
3 تحقیقات بتن- دانشگاه گیلان علمی پژوهشی وزارت علوم
4 جاده  دانشگاه علم و صنعت ایران علمی ترویجی وزارت علوم
5 سازه و فولاد  انجمن سازه های فولادی ایران علمی پژوهشی وزارت علوم
6 سد و نیروگاه برق آبی انجمن برق آبی ایران علمی پژوهشی وزارت علوم
7 علوم و فنون نقشه برداری (مهندسی نقشه برداری سابقانجمن مهندسی نقشه برداریو ژئوماتیک ایران اردیبهشت علمی پژوهشی وزارت علوم
8 فناوری حمل و نقل  وزارت راه و ترابری  با همکاری انجمن مهندسی حمل و نقل ایران علمی ترویجی وزارت علوم
9 مهندسی ترافیک  سازمان حمل و نقل و ترافیک تهران علمی ترویجی وزارت علوم
10 مهندسی تونل و فضاهای زیرزمینی دانشگاه صنعتی شاهرود با همکاری انجمن تونل ایران علمی پژوهشی وزارت علوم
11 مهندسی حمل و نقل  انجمن مهندسی حمل و نقل ایران  با همکاری انجمن مهندسی حمل و نقل ریلی ایران علمی پژوهشی وزارت علوم
12 مهندسی زیرساخت های حمل و نقل دانشگاه سمنان علمی پژوهشی وزارت علوم
13 مهندسی سازه و ساخت انجمن مهندسی سازه ایران علمی پژوهشی وزارت علوم
14 مهندسی عمران شریف ویژه مهندسی عمران سابقدانشگاه صنعتی شریف علمی پژوهشی وزارت علوم
15 مهندسی عمران فردوسی (دانشکده مهندسی سابقدانشگاه فردوسی مشهد علمی پژوهشی وزارت علوم
16 مهندسی عمران مدرس (فنی و مهندسی مدرس سابقدانشگاه تربیت مدرس علمی پژوهشی وزارت علوم
17 مهندسی عمران و محیط زیست امیرکبیر (امیرکبیر سابقدانشگاه صنعتی امیرکبیر علمی پژوهشی وزارت علوم
18 مهندسی عمران و محیط زیست دانشگاه تبریز (دانشکده فنی سابقدانشگاه تبریز علمی پژوهشی وزارت علوم
19 مهندسی فناوری اطلاعات مکانی دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی با همکاری قطب علمی فناوری اطلاعات مکانی علمی پژوهشی وزارت علوم
20 مهندسی نقشه برداری و اطلاعات مکانی  انجمن علمی مهندسی نقشه برداری و ژئوماتیک ایران علمی پژوهشی وزارت علوم
21 هیدرولیک  انجمن هیدرولیک ایران علمی پژوهشی وزارت علوم
22 Advances in Railway Engineering- انجمن مهندسی حمل و نقل ریلی ایران علمی پژوهشی وزارت علوم
23 Asian Journal of Civil Engineering (Building and Housing) آسیایی مهندسی عمران - مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن علمی پژوهشی وزارت علوم
24 Civil Engineering Infrastructures دانشکده فنی سابق)  دانشگاه تهران علمی پژوهشی وزارت علوم
25 International Journal of Advanced Strutural Engineering – دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب   علمی پژوهشی وزارت علوم
26 International Journal of Civil Engineering   بین المللی مهندسی عمران  دانشگاه علم و صنعت  با همکاری انجمن مهندسی عمران علمی پژوهشی وزارت علوم
27 International Journal of Energy and Environmental Engineering  دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب با همکاری انجمن احتراق ایران علمی پژوهشی وزارت علوم
28 International Journal of Optimization in Civil Engineering     دانشگاه علم و صنعت  با همکاری قطب علمی پژوهشهای بنیادین در مهندسی سازه علمی پژوهشی وزارت علوم
29 International Journal of Transportation Engineering- پژوهشکده حمل و نقل- پارسه با همکاری انجمن مهندسی حمل و نقل ریلی ایران علمی پژوهشی وزارت علوم
30 Iranian Journal of Science & Technology-Transaction of Civil Engineering علوم و تکنولوژی  مهندسی عمران - دانشگاه شیراز علمی پژوهشی وزارت علوم
31    Journal of Railway Research –   دانشگاه علم و صنعت ایران با همکاری قطب حمل و نقل علمی پژوهشی وابستگی
32     Journal of Rehabilitation in Civil Engineering –    دانشگاه سمنان   علمی پژوهشی وزارت علوم
ردیف نام نشریه اعتبار وابستگی
1 امنیت فضای تولید و تبادل اطلاعات انجمن رمز ایران علمی ترویجی وزارت علوم
2 رایانش نرم و فناوری اطلاعات  دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل-  با همکاری انجمن اطلاعات و ارتباطات علمی پژوهشی وزارت علوم
3 سیاست نامه علم و فناوری دانشگاه صنعتی شریف علمی ترویجی وزارت علوم
4 صنعت و توسعه فناوری  وزارت صنایع و معادنبا همکاری جمعیت ایرانی پیشبرد  - ارتباط صنعت و دانشگاه علمی ترویجی وزارت علوم
5 صنعت و دانشگاه  جمعیت ایرانی پیشبرد ارتباط صنعت و دانشگاه علمی ترویجی وزارت علوم
6 فناوری آموزش  دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی علمی پژوهشی وزارت علوم
7 فناوری اطلاعات و ارتباطات ایران  انجمن فناوری اطلاعات و ارتباطات ایران علمی پژوهشی وزارت علوم
8 ماشین و پردازش تصویر- انجمن ماشین بینایی و پردازش تصویر ایران بینایی     علمی پژوهشی وزارت علوم
9 تحقیق در عملیات  انجمن ایرانی تحقیق در عملیات Iranian Journal of Operations Research علمی پژوهشی وزارت علوم
ردیف عنوان نشریه اعتبار وابستگی
1 انرژیهای تجدید پذیر و نو انجمن علمی مهندسی حرارتی و برودتی ایران علمی ترویجی وزارت علوم
2 تحقیقات موتور  شرکت تحقیق، طراحی و تولید موتور ایران خودرو علمی پژوهشی وزارت علوم
3 دانش و فناوری هوافضا- دانشگاه صنعتی مالک اشتر علمی پژوهشی وزارت علوم
4 سوخت و احتراق  انجمن احتراق ایران علمی پژوهشی وزارت علوم
5 روشهای عددی در مهندسی (استقلال سابقدانشگاه صنعتی اصفهان علمی پژوهشی وزارت علوم
6 صوت و ارتعاش انجمن آکوستیک و ارتعاشات ایران علمی پژوهشی وزارت علوم
7 علوم کاربردی و محاسباتی در مکانیک (دانشکده مهندسی سابقدانشگاه فردوسی مشهد علمی پژوهشی وزارت علوم
8 علوم و فناوری فضایی  انجمن هوا فضای ایران  با همکاری پژوهشگاه هوا فضا علمی پژوهشی وزارت علوم
9 علوم و فنون بسته بندی  دانشگاه جامع امام حسین (عبا همکاری انجمن نگهداری و تعمیرات ایران علمی ترویجی وزارت علوم
10 مکانیک سازه ها و شاره ها  دانشگاه صنعتی شاهرود  با همکاری دانشگاه های دیگر علمی پژوهشی وزارت علوم
11 مکانیک سیالات و آیرودینامیک دانشگاه جامع امام حسین (ع) علمی پژوهشی وزارت علوم
12 مکانیک هوا فضا  دانشگاه امام حسین (ع) علمی پژوهشی وزارت علوم
13 مهندسی شناورهای تندرو- دانشگاه افسری و تربیت پاسداری امام حسین(ع) علمی ترویجی وزارت علوم
14 مهندسی مکانیک امیرکبیر (امیرکبیر سابقدانشگاه صنعتی امیرکبیر علمی پژوهشی وزارت علوم
15 مهندسی مکانیک  انجمن مهندسی مکانیک ایران علمی ترویجی وزارت علوم
16 مهندسی مکانیک ایران  انجمن مهندسی مکانیک ایران علمی پژوهشی وزارت علوم
17 مهندسی مکانیک دانشگاه تبریز (دانشکده فنی سابقدانشگاه تبریز علمی پژوهشی وزارت علوم
18 مهندسی مکانیک شریف (شریف ویژه مهندسی مکانیک سابقدانشگاه صنعتی شریف علمی پژوهشی وزارت علوم
19 مهندسی مکانیک مدرس (فنی ومهندسی مدرس سابقدانشگاه تربیت مدرس علمی پژوهشی وزارت علوم
20 مهندسی هوانوردی  دانشگاه علوم و فنون هوایی شهیدستاری  با همکاری انجمن هوافضا   علمی پژوهشی وزارت علوم
21 Iranian Journal of Mechanical Engineering مهندسی مکانیک  انجمن مهندسی مکانیک ایران علمی پژوهشی وزارت علوم
22 Iranian Journal of Science & Technology- Transaction of Mechanical Engineering علوم و تکنولوژی  مهندسی مکانیک - دانشگاه شیراز علمی پژوهشی وزارت علوم
23 International Journal of Advanced Design & Manufacturing Technology دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهر مجلسی علمی پژوهشی وزارت علوم
24 International Journal of Automotive Engineering مهندسی خودرو  دانشگاه علم و صنعت  با همکاری انجمن مهندسی خودرو ایران علمی پژوهشی وزارت علوم
25 International Journal of Robotics دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی علمی پژوهشی وزارت علوم
26             Journal of Aerospace Science and Technology علوم و تکنولوژی هوا فضا  انجمن هوا فضای ایران علمی پژوهشی وزارت علوم
27 Journal of Applied Fluid Mechanics "JAFM"مکانیک سیالات کاربردی  انجمن فیزیک ایران علمی پژوهشی وزارت علوم
28 Journal of Computational and Applied Research in Mechanical دانشگاه تربیت دبیر شهید رجائی علمی پژوهشی وزارت علوم
29 Journal of Computing and Security – دانشگاه اصفهان با همکاری انجمن رمز ایران علمی پژوهشی وزارت علوم
30 Journal of Solid Mechanics مکانیک جامدات  دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک علمی پژوهشی وزارت علوم
31 Journal of Theoretical and Applied Vibration and Acoustics- انجمن آکوستیک و ارتعاشات ایران علمی پژوهشی وزارت علوم
32 Mechanics of Advanced Composite Structures- دانشگاه سمنان علمی پژوهشی وزارت علوم
33 Transport Phenomena in Nano and Micro Scales- دانشگاه سیستان و بلوچستان علمی پژوهشی وزارت علوم
ردیف عنوان نشریه اعتبار وابستگی
1 آب و فاضلاب  مهندسین مشاور طرح و تحقیقات آب و فاضلاب علمی پژوهشی وزارت علوم
2 تحقیقات منابع آب ایران  انجمن علوم و مهندسی منابع آب علمی پژوهشی وزارت علوم
ردیف عنوان نشریه اعتبار وابستگی
1 مهندسی پزشکی زیستی  انجمن مهندسی پزشکی ایران علمی پژوهشی وزارت علوم
ردیف عنوان نشریه اعتبار وابستگی
1 دریافنون- دانشگاه علوم دریایی امام خمینی (ره) با همکاری دانشگاه علم و صنعت ایران علمی پژوهشی وزارت علوم
2 علوم و فناوری دریا  دانشگاه علوم دریایی امام خمینی (ره) با همکاری انجمن علوم و فنون دریایی ایران علمی ترویجی وزارت علوم
3 مهندسی دریا  انجمن مهندسی دریایی ایران علمی پژوهشی وزارت علوم
4 International Journal of Coastal & Offshore Engineering- انجمن مهندسی دریایی ایران علمی پژوهشی وزارت علوم
5 International Journal of Maritime Technology – انجمن مهندسی دریایی ایران علمی پژوهشی وزارت علوم
ردیف عنوان نشریه اعتبار وابستگی
1 اکتشاف و تولید نفت و گاز- شرکت ملی نفت ایران علمی ترویجی وزارت علوم
2 بسپارش- پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران علمی ترویجی وزارت علوم
3 پژوهش نفت  پژوهشگاه صنعت نفت علمی پژوهشی وزارت علوم
4 صنعت لاستیک  شرکت مهندسی و تحقیقات صنایع لاستیک علمی ترویجی وزارت علوم
5 علوم و تکنولوژی پلیمر  پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران علمی پژوهشی وزارت علوم
6 علوم و فناوری رنگ  پژوهشکده صنایع رنگ علمی پژوهشی وزارت علوم
7 علوم و مهندسی جداسازی  دانشگاه شهید باهنر کرمان  با همکاری انجمن مهندسی شیمی ایران علمی پژوهشی وزارت علوم
8 فرآیند نو  شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی علمی ترویجی وزارت علوم
9 مطالعات در دنیای رنگ  پژوهشکده صنایع رنگ  با همکاری انجمن صنایع رنگ ایران علمی ترویجی وزارت علوم
10 مهندسی شیمی ایران  انجمن مهندسی شیمی ایران علمی ترویجی وزارت علوم
11 مهندسی گاز ایران انجمن مهندسی گاز ایران علمی ترویجی وزارت علوم
12 Iranian Journal of Chemical Engineering مهندسی شیمی  انجمن مهندسی شیمی ایران علمی پژوهشی وزارت علوم
13     Iranian Journal of Hydrogen & Fuel Cell- سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی علمی پژوهشی وزارت علوم
14 Progress in Color, Colorants and Coatings فناوری در رنگ، رنگ دهنده ها و پوشش دهندها  پژوهشکده صنایع رنگ ایران علمی پژوهشی وزارت علوم
15 Iranian Journal of Oil and Gas Science and Technology- دانشگاه صنعت نفت علمی پژوهشی وزارت علوم
16  Iranian Polymer Journal- پلیمر  پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران علمی پژوهشی وزارت علوم
17 Gas Processing- (پژوهشی سابقدانشگاه اصفهان علمی پژوهشی وزارت علوم
18 Journal of Chemical and Petroleum Eng "JCHPE" مهندسی شیمی و نفت (دانشکده فنی سابق)  دانشگاه تهران علمی پژوهشی وزارت علوم
19 Journal of Gas Technology - انجمن مهندسی گاز ایران علمی پژوهشی وزارت علوم
20   Journal of Petroleum Science and Technology  پژوهشگاه صنعت نفت علمی پژوهشی وزارت علوم
ردیف عنوان نشریه اعتبار وابستگی
1 روشهای تحلیلی و عددی در مهندسی معدن- دانشگاه یزد علمی پژوهشی وزارت علوم
2 زمین شناسی مهندسی  انجمن زمین شناسی مهندسی ایران علمی پژوهشی وزارت علوم
3 مهندسی معدن  انجمن مهندسی معدن ایران علمی پژوهشی وزارت علوم
4 International Journal of Mining and Geo-Engineering مهندسی زمین و معدن (دانشکده فنی سابق)  دانشگاه تهران علمی پژوهشی وزارت علوم
5 Journal of Mining and Environment – محیط و معدن  دانشگاه صنعتی شاهرود  با همکاری انجمن مهندسی معدن ایران علمی پژوهشی وزارت علوم
ردیف عنوان نشریه اعتبار وابستگی
1 تحقیق و توسعه مواد پرانرژی  انجمن علمی مواد پرانرژی علمی ترویجی وزارت علوم
2 ریخته گری  انجمن ریخته گران ایران علمی ترویجی وزارت علوم
3 سرامیک ایران  انجمن سرامیک ایران علمی ترویجی وزارت علوم
4 علم و مهندسی سرامیک  انجمن سرامیک ایران علمی پژوهشی وزارت علوم
5 علوم و مهندسی سطح ایران  انجمن علوم وتکنولوژی سطح ایران علمی پژوهشی وزارت علوم
6 علوم و مهندسی خوردگی  انجمن خوردگی ایران علمی پژوهشی وزارت علوم
7 علوم و فناوری پیشرفته دفاعی  دانشگاه صنعتی مالک اشتر علمی پژوهشی وزارت علوم
8 علوم و فناوری جوشکاری ایران- انجمن جوشکاری و آزمایشهای غیر مخرب ایران علمی پژوهشی وزارت علوم
9 علوم و فناوری کامپوزیت- دانشگاه علم و صنعت با همکاری قطب علمی مکانیک جامدات و انجمن علمی کامپوزیت ایران علمی پژوهشی وزارت علوم
10 فرآیندهای نوین در مهندسی مواد- دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهر مجلسی علمی پژوهشی وزارت علوم
11 مواد پرانرژی  انجمن مواد پرانرژی علمی پژوهشی وزارت علوم
12 مواد پیشرفته در مهندسی (استقلال سابق)  دانشگاه صنعتی اصفهان علمی پژوهشی وزارت علوم
13 مواد پیشرفته و پوششهای نوین - انجمن علمی رنگ ایران       علمی پژوهشی وزارت علوم
14 مواد نوین  دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت  با همکاری انجمن آهن و فولاد ایران علمی پژوهشی وزارت علوم
15 مواد و فناوریهای پیشرفته پژوهشگاه مواد و انرژی علمی پژوهشی وزارت علوم
16     مهندسی متالورژی  انجمن مهندسی متالورژی ایران علمی ترویجی وزارت علوم
17 علمی پژوهشی وزارت علوم
18 مهندسی متالورژی و مواد (دانشکده مهندسی سابق)  دانشگاه فردوسی مشهد علمی پژوهشی وزارت علوم
19 نانو مواد دانشگاه آزاد اسلامی واحد شاهرود علمی پژوهشی وزارت علوم
20 Advanced Ceramics Progress پژوهشگاه مواد و انرژی با همکاری انجمن سرامیک ایران علمی پژوهشی وزارت علوم
21 Iranian Journal of Materials Science and Engineering علوم و مهندسی مواد  دانشگاه علم و صنعت  با همکاری انجمن مهندسی متالوژی و انجمن سرامیک ایران علمی پژوهشی وزارت علوم
22 International Journal of Engineering بین المللی مهندسی  پژوهشگاه مواد و انرژی علمی پژوهشی وزارت علوم
23 International Journal of Iron & Steel Society of Iran بین المللی آهن و فولاد  انجمن آهن و فولاد ایران علمی پژوهشی وزارت علوم
24 Journal of Advanced Materials and Processing- دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد با همکاری انجمن آهن و فولاد ایران علمی پژوهشی وزارت علوم
25 Journal of Heat and Mass Transfer Research - علمی پژوهشی وزارت علوم
26 Journal of Renewable Energy and Environment- پژوهشگاه مواد و انرژی با همکاری انجمن مهندسی شیمی ایران علمی پژوهشی وزارت علوم
27 Journal of Ultrafine Grained and Nanostructures Materials (دانشکده فنی سابق)  دانشگاه تهران علمی پژوهشی وزارت علوم
28       Progress in Biomaterials- دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات علمی پژوهشی وزارت علوم
ردیف عنوان نشریه اعتبار وابستگی
1 کارافن دانشگاه فنی و حرفه ای علمی ترویجی وزارت علوم
 

هنر

ردیف عنوان نشریه اعتبار وابستگی
1 اثر سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری علمی ترویجی وزارت علوم
2 پژوهش هنر- دانشگاه هنر اصفهان علمی ترویجی وزارت علوم
3 تئاتر انجمن هنرهای نمایشی ایران                  noormags علمی پژوهشی وزارت علوم
4 جلوه هنر  دانشگاه الزهرا (س) علمی ترویجی وزارت علوم
5 کیمیای هنر پژوهشکده هنر فرهنگستان هنر علمی پژوهشی وزارت علوم
6 گلجام  انجمن علمی فرش ایران      sid.ir علمی پژوهشی وزارت علوم
7 مطالعات تطبیقی هنر  دانشگاه هنراصفهان  باهمکاری دانشگاه های دیگر علمی پژوهشی وزارت علوم
8 مطالعات هنر اسلامی  موسسه مطالعات هنر اسلامی      علمی ترویجی وزارت علوم
9 نامه هنرهای تجسمی و کاربردی  دانشگاه هنر علمی پژوهشی وزارت علوم
10 نامه هنرهای نمایشی و موسیقی دانشگاه هنر علمی پژوهشی وزارت علوم
11 نگره  دانشگاه شاهد علمی پژوهشی وزارت علوم
12 هنرهای تجسمی (هنرهای زیبا سابقپردیس هنرهای زیبا دانشگاه تهران علمی پژوهشی وزارت علوم
13 هنرهای نمایشی و موسیقی (هنرهای زیبا سابقپردیس هنرهای زیبا دانشگاه تهران علمی پژوهشی وزارت علوم

منابع طبیعی: آبخیزداری، بیابان، محیط زیست، مرتع

ردیف عنوان نشریه اعتبار وابستگی
1 آبخیزداری ایران  انجمن آبخیزداری ایران علمی پژوهشی وزارت علوم
2 پژوهشنامه مدیریت حوزه آبخیز  دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری علمی پژوهشی وزارت علوم
3 پژوهشهای آبخیزداری (پژوهش و سازندگی سابقوزارت جهاد کشاورزی علمی پژوهشی وزارت علوم
4 تحقیقات مرتع و بیابان ایران  موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع ایران  با همکاری انجمن مرتعداری ایران علمی پژوهشی وزارت علوم
5 ترویج و توسعه آبخیزداری انجمن آبخیزداری ایران علمی ترویجی وزارت علوم
6 سامانه های سطوح آبگیر باران انجمن علمی سیستم های سطوح آبگیر باران علمی ترویجی وزارت علوم
7 سنجش از دور و سامانه اطلاعات جغرافیایی در منابع طبیعی دانشگاه آزاد اسلامی واحد بوشهر علمی پژوهشی وزارت علوم
8 مرتع  انجمن مرتعداری ایران علمی پژوهشی وزارت علوم
9 مرتع و آبخیزداری (منابع طبیعی ایران سابقدانشگاه تهران علمی پژوهشی وزارت علوم
10 محیط زیست طبیعی (منابع طبیعی ایران سابقدانشگاه تهران علمی پژوهشی وزارت علوم
11 مدیریت بیابان انجمن علمی مدیریت و کنترل مناطق بیابانی ایران علمی پژوهشی وزارت علوم
12 مهندسی اکوسیستم بیابان دانشگاه کاشان   علمی پژوهشی وزارت علوم
13 مهندسی و مدیریت آبخیز پژوهشکده حفاظت خاک و آبخیزداری علمی پژوهشی وزارت علوم
14 Desert- مرکز تحقیقا ت بین المللی بیابان دانشگاه تهران   علمی پژوهشی وزارت علوم
15 Environmental Resources Research- دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان علمی پژوهشی وزارت علوم
16 Journal of Rangeland Science دانشگاه آزاد اسلامی واحد بروجرد علمی پژوهشی وزارت علوم

معماری

ردیف عنوان نشریه اعتبار وابستگی
1 باغ نظر  خصوصی علمی پژوهشی وزارت علوم
2 پژوهشهای معماری اسلامی دانشگاه علم و صنعت با امتیاز قطب علمی معماری اسلامی علمی پژوهشی وزارت علوم
3 صفحه دانشگاه شهید بهشتی     sid.ir علمی پژوهشی وزارت علوم
4 مدیریت شهری  پژوهشکده مدیریت شهری و روستایی علمی پژوهشی وزارت علوم
5 مرمت و معماری ایران  دانشگاه هنر اصفهان  با همکاری دانشگاه های دیگر علمی پژوهشی وزارت علوم
6 مسکن و محیط روستا  بنیاد مسکن انقلاب اسلامی علمی پژوهشی وزارت علوم
7 مطالعات شهر ایرانی  اسلامی  پژوهشکده فرهنگ و هنر جهاد دانشگاهی  با همکاری دانشگاه های دیگر علمی پژوهشی وزارت علوم
8 مطالعات شهری دانشگاه کردستان  باهمکاری دانشگاه های دیگر علمی پژوهشی وزارت علوم
9 مطالعات معماری ایران  دانشگاه کاشان  باهمکاری دانشگاه های دیگر علمی پژوهشی وزارت علوم
10 معماری و شهرسازی (هنرهای زیبا سابقپردیس هنرهای زیبا دانشگاه تهران علمی پژوهشی وزارت علوم
11 معماری و شهرسازی آرمان شهر  شرکت مهندسین مشاور آرمان شهر  Sid.ir علمی پژوهشی وزارت علوم
12 معماری و شهرسازی ایران- انجمن علمی معماری و شهرسازی ایران علمی پژوهشی وزارت علوم
13 منظر- مرکز پژوهشی هنر، معماری و شهرسازی نظر علمی ترویجی وزارت علوم
14 نامه معماری و شهرسازی  دانشگاه هنر علمی پژوهشی وزارت علوم
15 نقش جهان (مطالعات نظری و فناوری نوین در شهرسازی ایرانی و اسلامی)- دانشگاه تربیت مدرس علمی پژوهشی وزارت علوم
16 هویت شهر  دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات علمی پژوهشی وزارت علوم
17 International Journal of Architectural Engineering & Urban Planning دانشگاه علم و صنعت علمی پژوهشی وزارت علوم

کشاورزی

♦آب و خاک       ♦اقتصاد کشاورزی       ♦اکولوژی       ♦باغبانی       ♦بیوتکنولوژی و ژنتیک گیاهی       ♦جنگلداری       ♦زراعت       ♦شیلات       ♦صنایع چوب و کاغذ       ♦صنایع غذایی       ♦علوم ترویج       ♦علوم دام       ♦گیاه پزشکی       ♦مکانیزاسیون کشاورزی

ردیف عنوان نشریه اعتبار وابستگی
1 آب و توسعه پایدار- دانشگاه فردوسی مشهد با همکاری شرکت آبنا مشهد علمی ترویجی وزارت علوم
2 آب و خاک (علوم و صنایع کشاورزی سابقدانشگاه فردوسی مشهد علمی پژوهشی وزارت علوم
3 آبیاری و زهکشی  انجمن آبیاری و زهکشی ایران علمی پژوهشی وزارت علوم
4 پژوهش آب ایران  دانشگاه شهرکرد علمی پژوهشی وزارت علوم
5 پژوهش آب در کشاورزیعلوم خاک و آب سابقمؤسسه تحقیقات خاک و آب) علمی پژوهشی وزارت علوم
6 پژوهشهای حفاظت آب و خاک (علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان ساب قدانشگاه گرگان علمی پژوهشی وزارت علوم
7 پژوهشهای خاک (علوم خاک و آب سابقمؤسسه تحقیقات خاک و آب علمی پژوهشی وزارت علوم
8 تحقیقات آب و خاک ایران (علوم کشاورزی ایران سابقپردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران علمی پژوهشی وزارت علوم
9 تحقیقات کاربردی خاک دانشگاه ارومیه علمی پژوهشی وزارت علوم
10 دانش آب و خاک (دانش کشاورزی سابقدانشگاه تبریز علمی پژوهشی وزارت علوم
11 زیست شناسی خاک انجمن علوم خاک ایران علمی پژوهشی وزارت علوم
12 حفاظت منابع آب و خاک  دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات علمی ترویجی علمی پژوهشی وزارت علوم
13 علوم آب و خاک (علوم و فنون کشاورزی و منابع طبیعی سابقدانشگاه صنعتی اصفهان علمی پژوهشی وزارت علوم
14 علوم و مهندسی آبیاری (علمی کشاورزی سابقدانشگاه شهید چمران اهواز علمی پژوهشی وزارت علوم
15 کیفیت خاک و محیط زیست- دانشگاه تهران قطب علمی بهبود کیفیت خاک و تغذیه گیاهی علمی پژوهشی وزارت علوم
16 مدیریت آب در کشاورزی انجمن علمی آبیاری و زهکشی ایران علمی ترویجی وزارت علوم
17 مهندسی آبیاری و آب ایران  انجمن مهندسی آبیاری و آب ایران علمی پژوهشی وزارت علوم
18 مهندسی منابع آب  دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت علمی پژوهشی وزارت علوم
19 مدیریت آب و آبیاری دانشگاه تهران علمی پژوهشی وزارت علوم
20 مدیریت خاک و تولید پایدار  انجمن علوم خاک ایران علمی پژوهشی وزارت علوم
21 هواشناسی کشاورزی انجمن مهندسی آبیاری و آب ایران علمی پژوهشی وزارت علوم
 
ردیف عنوان نشریه اعتبار وابستگی
1 اقتصاد کشاورزی و توسعه  وزارت جهاد کشاورزی علمی پژوهشی وزارت علوم
2 اقتصاد کشاورزی  انجمن اقتصاد کشاورزی ایران علمی پژوهشی وزارت علوم
3 اقتصاد و توسعه کشاورزی (علوم و صنایع کشاورزی سابقدانشگاه فردوسی مشهد علمی پژوهشی وزارت علوم
4 تحقیقات اقتصاد کشاورزی  دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت علمی پژوهشی وزارت علوم
5 تحقیقات اقتصاد و توسعه کشاورزی ایران پردیس کشاورزی دانشگاه تهران علمی پژوهشی وزارت علوم
 
ردیف عنوان نشریه اعتبار وابستگی
1 اکوبیولوژی تالاب دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز علمی پژوهشی وزارت علوم
2 بوم شناسی کاربردی (علوم و فنون کشاورزی ایران سابقدانشگاه صنعتی اصفهان علمی پژوهشی وزارت علوم
3 اکوهیدرولوژی دانشگاه تهران با همکاری انجمن آبخیزداری ایران علمی پژوهشی وزارت علوم
4 بوم شناسی کشاورزی  دانشگاه فردوسی مشهد علمی پژوهشی وزارت علوم
5 حفاظت زیست بوم گیاهان- دانشگاه گنبد کاووس علمی پژوهشی وزارت علوم
6 خشکبوم  دانشگاه یزد  با همکاری دانشگاه های دیگر علمی پژوهشی وزارت علوم
7 دانش کشاورزی و تولید پایدار (دانش کشاورزی سابقدانشگاه تبریز علمی پژوهشی وزارت علوم
8 کشاورزی بوم شناختی  انجمن علمی کشاورزی بوم شناختی ایران علمی پژوهشی وزارت علوم
9 Caspian Journal of Environmental Sciences -علوم محیطی خزر  دانشگاه گیلان علمی پژوهشی وزارت علوم
10 Ecopersia – دانشگاه تربیت مدرس علمی پژوهشی وزارت علوم
11 Journal of Recycling of Organic Waste in Agriculture- دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان  با همکاری دانشگاه های دیگر علمی پژوهشی وزارت علوم
 
ردیف عنوان نشریه اعتبار وابستگی
1 تحقیقات گیاهان دارویی و معطرایران  موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع ایران علمی پژوهشی وزارت علوم
2 رستنیها  وزارت جهاد کشاورزی علمی پژوهشی وزارت علوم
3 علوم باغبانی (علوم و صنایع کشاورزی سابقدانشگاه فردوسی مشهد علمی پژوهشی وزارت علوم
4 علوم باغبانی ایران (علوم کشاورزی ایران سابقپردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران علمی پژوهشی وزارت علوم
5 علوم و فنون باغبانی ایران  انجمن باغبانی ایران علمی پژوهشی وزارت علوم
6 علوم و فنون کشت های گلخانه ای  دانشگاه صنعتی اصفهان علمی پژوهشی وزارت علوم
7 Journal of Ornamental Plants دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت علمی پژوهشی وزارت علوم
8 Journal of Nuts- دانشگاه آزاد اسلامی واحد دامغان علمی پژوهشی وزارت علوم
 
ردیف عنوان نشریه اعتبار وابستگی
1 بیوتکنولوژی کشاورزی  دانشگاه شهید باهنر کرمان  با همکاری انجمن بیوتکنولوژی ایران علمی پژوهشی وزارت علوم
2 زیست فناوری گیاهان زراعی  دانشگاه پیام نور  با همکاری دانشگاه و موسسات دیگر علمی پژوهشی وزارت علوم
3 فن آوری زیستی در کشاورزی (پژوهش کشاورزی سابق )  دانشگاه های منطقه غرب علمی پژوهشی وزارت علوم
4 مهندسی ژنتیک و ایمنی زیستی  انجمن ایمنی زیستی ایران علمی پژوهشی وزارت علوم
5 تحقیقات ژنتیک و اصلاح گیاهان مرتعی  موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع ایران علمی پژوهشی وزارت علوم
6 ژنتیک نوین  انجمن ژنتیک ایران علمی پژوهشی وزارت علوم
7 Iranian Journal Of Genetics and Plant Breeding- دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) با همکاری انجمن بیوتکنولوژی ایران علمی پژوهشی وزارت علوم
8 Journal of Plant Molecular Breeding پژوهشکده ژنتیک و زیست فناوری کشاورزی طبرستان علمی پژوهشی وزارت علوم
 
ردیف عنوان نشریه اعتبار وابستگی
1 پژوهشهای علوم و فناوری چوب و جنگل (علوم کشاورز ی و منابع طبیعی گرگان ساب ق)  دانشگاه گرگان علمی پژوهشی وزارت علوم
2 تحقیقات حمایت و حفاظت جنگلها و مراتع ایران موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور علمی پژوهشی وزارت علوم
3 تحقیقات جنگل و صنوبر ایران  موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع ایران علمی پژوهشی وزارت علوم
4 جنگل ایران  انجمن جنگلبانی ایران علمی پژوهشی وزارت علوم
5 جنگل و فرآورده های چوب (منابع طبیعی ایران سابقدانشگاه تهران علمی پژوهشی وزارت علوم
 
ردیف عنوان نشریه اعتبار وابستگی
1 اکوفیزیولوژی گیاهی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ارسنجان علمی پژوهشی وزارت علوم
2 اکوفیزیولوژی گیاهان زراعی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز علمی پژوهشی وزارت علوم
3 به زراعی کشاورزی (کشاورزی سابقمجتمع پردیس ابوریحان دانشگاه تهران علمی پژوهشی وزارت علوم
4 به زراعی نهال و بذر (نهال و بذر سابقمؤسسه تحقیقات اصلاح نهال و بذر علمی پژوهشی وزارت علوم
5 به نژادی نهال و بذر (نهال و بذر سابقمؤسسه تحقیقات اصلاح نهال و بذر علمی پژوهشی وزارت علوم
6 پژوهش علفهای هرز وابسته به دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج علمی پژوهشی وزارت علوم
7 پژوهشنامه اصلاح گیاهان زراعی  دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری علمی پژوهشی وزارت علوم
8 پژوهشهای پنبه ایران- موسسه تحقیقات پنبه ایران علمی پژوهشی وزارت علوم
9 پژوهشهای تولید گیاهی (علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان سابق ) دانشگاه گرگان علمی پژوهشی وزارت علوم
10 پژوهشهای حبوبات ایران  دانشگاه فردوسی مشهد  با همکاری دانشگاه های دیگر علمی پژوهشی وزارت علوم
11 پژوهشهای زراعی ایران  دانشگاه فردوسی مشهد علمی پژوهشی وزارت علوم
12 پژوهش های زعفران دانشگاه بیرجند با همکاری انجمن علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران علمی پژوهشی وزارت علوم
13 تحقیقات غلات دانشگاه گیلان علمی پژوهشی وزارت علوم
14 تنشهای محیطی در علوم زراعی  دانشگاه بیرجند علمی پژوهشی وزارت علوم
15 تولیدات گیاهی (علمی کشاورزیدانشگاه شهید چمران اهواز علمی پژوهشی وزارت علوم
16 تولید گیاهان زراعی  دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان  با همکاری انجمن علوم زراعت و اصلاح نباتات علمی پژوهشی وزارت علوم
17 تولید محصولات زراعی و باغی دانشگاه صنعتی اصفهان علمی پژوهشی وزارت علوم
18 چغندرقند  مؤسسه تحقیقات چغندرقند علمی پژوهشی وزارت علوم
19 دانش علفهای هرز ایران  انجمن علوم علفهای هرز ایران علمی پژوهشی وزارت علوم
20 زراعت (پژوهش و سازندگی سابقوزارت جهاد کشاورزی علمی پژوهشی وزارت علوم
21 زراعت دیم ایران موسسه تحقیقات کشاورزی دیم کشور با همکاری انجمن علوم زراعت و اصلاح نباتات علمی پژوهشی وزارت علوم
22 زراعت و فناوری زعفران دانشگاه تربت حیدریه با همکاری انجمن گیاهی دارویی ایران علمی پژوهشی وزارت علوم
23 علوم زراعی ایران  انجمن علوم زراعت و اصلاح نباتات علمی پژوهشی وزارت علوم
24 علوم گیاهان زراعی ایران (علوم کشاورزی ایران سابقپردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران علمی پژوهشی وزارت علوم
25 علوم و تحقیقات بذر ایران- دانشگاه گیلان با همکاری انجمن مرتعداری ایران علمی پژوهشی وزارت علوم
26 علوم و فناوری بذر ایران انجمن بذر ایران با همکاری موسسه ثبت و گواهی بذر و نهال علمی پژوهشی وزارت علوم
27 فناوری تولیدات گیاهی (پژوهش کشاورزی سابق)-دانشگاههای منطقه غرب کشور علمی پژوهشی وزارت علوم
28 فیزیولوژی گیاهان زراعی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز علمی پژوهشی وزارت علوم
29 Crop Breeding Journal (نهال و بذر سابق)  مؤسسه تحقیقات اصلاح نهال و بذر علمی پژوهشی وزارت علوم
30  International Journal of Plant Production دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان علمی پژوهشی وزارت علوم
31 Journal of Agricultural Science and Technology-علوم و فناوری کشاورزی  دانشگاه تربیت مدرس علمی پژوهشی وابستگی
32 Journal of Plant Physiology and Breeding فیزیولوژی و اصلاح گیاهان (دانش کشاورزی سابق)  دانشگاه تبریز علمی پژوهشی وزارت علوم
33 یافته های تحقیقاتی در گیاهان زراعی و باغی- موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر علمی پژوهشی وزارت علوم
 
ردیف عنوان نشریه اعتبار وابستگی
1 آبزیان زینتی انجمن علمی ماهیان زینتی علمی ترویجی وزارت علوم
2 پژوهشهای ماهی شناسی کاربردی- دانشگاه گنبد کاووس علمی پژوهشی وزارت علوم
3 توسعه آبزی پروری دانشگاه آزاد اسلامی واحد لاهیجان علمی پژوهشی وزارت علوم
4 شیلات (منابع طبیعی ایران سابقدانشگاه تهران علمی پژوهشی وزارت علوم
5 علمی شیلات ایران  مؤسسه تحقیقات شیلات ایران علمی پژوهشی وزارت علوم
6 علوم آبزی پروری- انجمن آبزی پروری ایران علمی پژوهشی وزارت علوم
7 علوم و فنون شیلات دانشگاه تربیت مدرس علمی پژوهشی وزارت علوم
8 International Journal of Aquatic Biology- انجمن ماهی شناسی ایران با همکاری دانشگاه تهران علمی پژوهشی وزارت علوم
9 Iranian Journal of Fisheries Sciences- علوم شیلات  مؤسسه تحقیقات شیلات ایران علمی پژوهشی وزارت علوم
 
ردیف عنوان نشریه اعتبار وابستگی
1 تحقیقات علوم چوب و کاغذایران  موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع ایران علمی پژوهشی وزارت علوم
2 صنایع چوب و کاغذ ایران  انجمن علوم و صنایع چوب و کاغذ ایران علمی پژوهشی وزارت علوم
 
ردیف عنوان نشریه اعتبار وابستگی
1 پژوهش و نوآوری در علوم و صنایع غذایی پژوهشکده علوم و صنایع غذایی علمی پژوهشی وزارت علوم
2 پژوهشهای صنایع غذایی (دانش کشاورزی سابقدانشگاه تبریز علمی پژوهشی وزارت علوم
3 پژوهشهای علوم و صنایع غذایی ایران  دانشگاه فردوسی مشهد  با همکاری انجمن علوم و صنایع غذایی ایران علمی پژوهشی وزارت علوم
4 فرآوری و نگهداری مواد غذایی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان با همکاری انجمن متخصصین علوم و صنایع غذایی ایران علمی پژوهشی وزارت علوم
5 علوم و صنایع غذائی ایران  انجمن علوم وصنایع غذایی ایران علمی پژوهشی وزارت علوم
6 میکروبیولوژی کاربردی در صنایع غذایی - انجمن پروبیوتیک و غذاهای فراسودمند علمی ترویجی وزارت علوم
7 نوآوری در علوم و فناوری غذایی- دانشگاه آزاد اسلامی واحد سبزوار با همکاری انجمن متخصصان علوم و صنایع غذایی ایران علمی پژوهشی وزارت علوم
8 Applied Food Biotechnology- انستیتو تغذیه ای و صنایع غذایی کشور    
 
ردیف عنوان نشریه اعتبار وابستگی
1 پژوهش های ترویج و آموزش کشاورز ی-دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات علمی پژوهشی وزارت علوم
2 پژوهش مدیریت آموزش کشاورزی  موسسه آموزش عالی علمی کاربردی وزارت جهاد کشاورزی علمی پژوهشی وزارت علوم
3 تعاون و کشاورزی دفتر آموزش ، ترویج و تحقیقات تعاونی ها وزارت تعاون ، کارو رفاه اجتماعی علمی پژوهشی وزارت علوم
4 روستا و توسعه  جهاد کشاورزی علمی پژوهشی وزارت علوم
5 علوم ترویج و آموزش کشاورزی  انجمن ترویج و آموزش کشاورزی علمی پژوهشی وزارت علوم
6 کارآفرینی در کشاورزی- دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان علمی ترویجی وزارت علوم
7 nternational Journal of Agricultural Management and Development- دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت با همکاری انجمن اقتصاد کشاورزی ایران علمی پژوهشی وزارت علوم
 
ردیف عنوان نشریه اعتبار وابستگی
1 پژوهش در نشخوارکنندگان دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان علمی پژوهشی وزارت علوم
2 پژوهشهای تولیدات دامی  دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری علمی پژوهشی وزارت علوم
3 پژوهشهای علوم دامی (دانش کشاورزی سابقدانشگاه تبریز علمی پژوهشی وزارت علوم
4 پژوهشهای علوم دامی ایران  دانشگاه فردوسی مشهد علمی پژوهشی وزارت علوم
5 تحقیقات تولیدات دامی- دانشگاه گیلان علمی پژوهشی وزارت علوم
6 تولیدات دامی (کشاورزی سابقمجتمع پردیس ابوریحان دانشگاه تهران علمی پژوهشی وزارت علوم
7 علوم دامی (پژوهش و سازندگی سابقوزارت جهاد کشاورزی علمی پژوهشی وزارت علوم
8 علوم دامی ایران (علوم کشاورزی ایران سابقپردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران علمی پژوهشی وزارت علوم
9 علوم و فنون زنبور عسل  انجمن زنبور عسل ایران علمی ترویجی وزارت علوم
10 Iranian Journal of Applied Animal Sciences دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت علمی پژوهشی وزارت علوم
11 Journal of Live Stock Science and Technology دانشگاه شهید باهنر کرمان با همکاری انجمن علوم دامی علمی پژوهشی وزارت علوم
12 Journal of Ruminants Health Research- دانشگاه شهید چمران اهواز قطب علمی بهداشت و بیماریهای گاومیش علمی پژوهشی وزارت علوم
13 Poultry Science Journal- دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان علمی پژوهشی وزارت علوم
 
ردیف عنوان نشریه اعتبار وابستگی
1 آفات و بیماریهای گیاهی  مؤسسه تحقیقات گیاه پزشکی علمی پژوهشی وزارت علوم
2 بیماریهای گیاهی  انجمن بیماری شناسی گیاهی ایران علمی پژوهشی وزارت علوم
3 پژوهش های کاربردی در گیاهپزشکی (دانش کشاورزی سابق)-دانشگاه تبریز علمی پژوهشی وزارت علوم
4 تحقیقات آفات گیاهی دانشگاه گیلان علمی پژوهشی وزارت علوم
5 حفاظت گیاهان (علوم و صنایع کشاورزی سابقدانشگاه فردوسی مشهد علمی پژوهشی وزارت علوم
6 دانش بیماری شناسی گیاهی دانشگاه یاسوج علمی ترویجی وزارت علوم
7 دانش گیاهپزشکی ایران (علوم کشاورزی ایران سابقپردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران علمی پژوهشی وزارت علوم
8 کنترل بیولوژیک آفات و بیماریهای گیاهی دانشگاه تهران علمی پژوهشی وزارت علوم
9 گیاهپزشکی (علمی کشاورزی سابقدانشگاه شهید چمران اهواز علمی پژوهشی وزارت علوم
10 مهارزیستی در گیاه پزشکی موسسه تحقیقات گیاهپزشکی کشور با همکاری انجمن بیماری شناسی گیاهی علمی پژوهشی وزارت علوم
11 نامه انجمن حشره شناسی ایران  انجمن حشره شناسی ایران علمی پژوهشی وزارت علوم
12 Journal of Crop Protection- دانشگاه تربیت مدرس علمی پژوهشی وزارت علوم
13 Journal of Insect Biodiversity and Systematics- انجمن حشره شناسی ایران با همکاری دانشگاه تربیت مدرس علمی پژوهشی وزارت علوم
14 Persian Journal of Acarology - انجمن کنه شناسی ایران علمی پژوهشی وزارت علوم
 

دامپزشکی

ردیف عنوان نشریه اعتبار وابستگی
1 آسیب شناسی درمانگاهی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز علمی پژوهشی وزارت علوم
2 التیام انجمن جراحی دامپزشکی ایران علمی ترویجی وزارت علوم
3 بهداشت مواد غذایی- دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز علمی پژوهشی وزارت علوم
4 پاتوبیولوژی مقایسه ای  دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات علمی پژوهشی وزارت علوم
5 تحقیقات دامپزشکی  دانشگاه تهران علمی پژوهشی وزارت علوم
6 دامپزشکی ایران  دانشگاه شهید چمران اهواز علمی پژوهشی وزارت علوم
7 دامپزشکی (پژوهش و سازندگی سابقوزارت جهاد کشاورزی علمی پژوهشی وزارت علوم
8 علوم درمانگاهی دامپزشکی ایران دانشگاه شهرکرد علمی پژوهشی وزارت علوم
9 میکروبیولوژی دامپزشکی- دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمسار علمی پژوهشی وزارت علوم
10 میکروب شناسی مواد غذایی- دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرکرد با همکاری انجمن میکروب شناسی ایران علمی پژوهشی وزارت علوم
11 Archives of Razi Institute - مؤسسه تحقیقات واکسن و سرم سازی رازی علمی پژوهشی وزارت علوم
12 Iranian Journal of Aquatic Animal Health – قطب علمی بهداشت و بیماریهای آبزیان دانشگاه تهران با همکاری انجمن علمی بهداشت آبزیان ایران علمی پژوهشی وزارت علوم
13  Iranian Journal of Veterinary Research - تحقیقات دامپزشکی  دانشگاه شیراز علمی پژوهشی وزارت علوم
14 Iranian Journal of Veterinary Medicine- بین المللی تحقیقات دامپزشکی  دانشگاه تهران علمی پژوهشی وزارت علوم
15 Iranian Journal of Veterinary Science and Technology - دانشگاه فردوسی مشهد علمی پژوهشی وزارت علوم
16 Iranian Journal of Veterinary Surgery (ggvs) - جراحی دامپزشکی  انجمن جراحی دامپزشکی ایران علمی پژوهشی وزارت علوم
17 Veterinary Research Forum - دانشگاه ارومیه علمی پژوهشی