امور بین الملل

نظام آموزشی مصر

دولت مصر درجهت بهبود و پیشرفت آموزش پایه به جد تمام می‌کوشد و معتقد است آموزش پایه، شالوده تمامی پیشرفتهاست. جهان امروز مشخصه بازرس پیشرفت سریع و گسترده تکنولوژی است که در کشورهای رو به توسعه همچون مصر باید در پرتو بهبود نظام آموزش و ارتقاء سطح کمی و کیفی آن، نمود برجسته تری یابد.

نظام آموزشی پرتغال

قانون جامع نظام آموزشی کشور پرتغال در 14 اکتبر سال 1986 چارچوب کلی سازماندهی دوباره نظام آموزشی این کشور را بنا نهاد. این نظام آموزشی مجموعه‌ای از تسهیلات را در برمی‌گرفت که ضامن برخورداری از حق فرصت‌های برابر آموزشی و دستیابی به مدرسه و موفقیت در آن است.

نظام آموزشی کشور اتریش

نظام آموزش و پرورش درکشور اتریش به عنوان یک زنجیر پیوسته از سطوح و مراحل مختلف آموزشی است. تحصیلات متوسطه عمومی قلب نظام آموزشی کشور است که پس از آموزش متوسطه پایه و آموزش ابتدایی ارائه می گردد. مقطع تکمیلی متوسطه نیز در ادامة تحصیلات متوسطه پایه به علاقه مندان ارائه می گردد.

نیم نگاهی به برترین نظام های آموزشی

آموزش از مهم‌ترین عوامل پیشرفت بشر در جوامع و زمان‌های مختلف بوده است. با این وجود و در عصر حاضر که سرعت پیشرفت بشر در علوم مختلف بی‌سابقه است، هنوز هم در تمام دنیا آموزش به صورت برابر و با کیفیت مطلوب وجود ندارد.

آموزش و پرورش یونان

آموزش یکی از مهم ترین ارکان هر نظام اجتماعی به شمار می رود. در جوامع پیشرفته که روز به روز بر پیچیدگی آن افزوده می شود بدون آموزش های لازم، زندگی ممکن نخواهد بود. به تناسب گسترش مهارت های کار و زندگی در شرایط کنونی، نظام آموزش هر جامعه ای نیاز به ارتقاء کمی و کیفی دارد.

نظام آموزشی دانمارک

نظام‌ آموزشی دانش آموزان را به این درک می رسانند که همه شبیه هم نیستند و هر کسی استعداد منحصر به فرد و ویژه خود را دارد و باید جایگاه مناسب با ویژگی های فردی خود را در جامعه پیدا کند.