عملکرد دفترطراحی و تولید بسته های یادگیری فنی وحرفه ای و کاردانش در نیمسال دوم 1398

دفتر طراحی و تولید بسته های یادگیری فنی و حرفه ای و کاردانش گزارش عملکرد خود را در پاییز و زمستان سال 1398 ارائه نمود.

به گزارش روابط عمومی سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی، جهت دریافت فایل گزارش عملکرد این دفتر از فایل ضمیمه اقدام نمایید.

لینک مشاهده نمودن فایل ها در زیرپورتال دفتر فنی و حرفه ای و کاردانش

http://tvoccd.oerp.ir/content/1438

امتیازی داده نشده
ضمیمه(پیوست): 

ارسال نظر

Image CAPTCHA