زمینه های همکاری فراوانی با دانشگاه علوم قرآنی وجود دارد

به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی، دکتر علیرضا عصاره صبح روز سه شنبه 21 شهریور 96 در دیدار با اعضاء هیئت علمی دانشگاه علوم قرآنی تهران با اشاره به تاریخچه تاسیس پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش اضافه کرد: در راستای تأمین بخشی از نیـازهـای علمی- پژوهشـی کشـور در حـوزه تعلیم و تربیت و توسعه و گسترش پژوهش در این حوزه، و نیز در جهت تجمیع مراکز و مؤسسات پژوهشی وزارت متبوع، پژوهشگاه مطالعات آموزش وپرورش (RIE) براساس مجوز شورای گسترش آموزش عالی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری تأسیس شد.

وی افزود: بررسی و شنـاسایی نیازهای پژوهشی در زمینه های مرتبـط با آموزش و پرورش. اجرای طرح های پژوهشی بنیادی، کاربـردی و تـوســعه ای بـه منظور تحقق اهداف پژوهشگاه. فراهم آوردن امکانات لازم و متناسب با فعالیت هـای پـژوهشـی مرتبط. همکاری پژوهشی با دانشگاه ها و مؤسسات پژوهـشی داخـل و خارج کشور به منظـور ارتقـای کیفیت فعـالیت هــای پـژوهشی در زمینه های مرتبط با آموزش و پرورش در چارچوب قوانین و مقررات مربوط. ارائة خدمات مشاوره ای به اشخاص حقیقی و حقـوقی بـر اسـاس نتـایـج فعــالیت هـای علمی و پژوهشی انجـام شده در پژوهشگاه. انتشار مجله، کتاب علمی، جزوه آموزشـی، تـولیـد نـرم افزار و برنامه های رایانه ای متناسب با اهـداف پژوهشگاه طبـق ضوابط و مقررات مربوط. حمایت از پایان نامه های دانشجوی ارشد و دکترا که مورد نیاز آموزش و پرورش باشد. برگزاری همایش های علمی و ارائه دستاوردهـای پژوهـشی در قالب کارگاه های آموزشـی بـا رعـایت ضوابط و مقررات مربوط را نیز از جمله فعالیت های پژوهشگاه بر شمرد که می تواند زمینه همکاری متقابل پژوهشگاه و دانشگاه علوم قرآنی باشد.

دکتر عصاره با اشاره به ساختار پژوهشگاه، اضافه کرد: پژوهشکده های برنامه ریزی و نوآوری های آموزشی، تعلیم و تربیت، کودکان استثنایی، خانواده و پژوهش، مـرکز پژوهشی تعلیم و تربیت کاربردی تبریز و مرکز ملی مطالعات تیمزTIMSS و پرلزPIRLS : بدنة اصلی این نهاد پژوهشی را تشکیل مـی دهند که هریک از پژوهشکده ها چندین گروه مرتبط با ماموریت های خود را مدیریت می کنند.

وی با اشاره به انتشار مجلات و فصلنامه های پژوهشگاه، تصریح کرد: نشریه پژوهشکده خانواده و مدرسه دارای درجه علمی- پژوهشی است. علاوه برآن فصلنامه علمی – پژوهشی تعلیم و تربیت که با هدف اشاعه اندیشه ها و دیدگاه ها، روش های نو و یافته های پژوهشی در عرصه تعلیم و تربیت منتشر می شود.

فصلنامه علمی - پژوهشی کودکان استثنایی و فصلنامه مسائل کاربردی تعلیم و تربیت اسلامی از دیگر مجلاتی است که علاوه بر انتشار یافته های پژوهشی، مقالات مرتبط با آخرین رویکردها در حوزه تعلیم و تربیت را منتشر می کنند و می توانیم در این زمینه نیز همکاری داشته باشیم.

 

 

امتیازی داده نشده

ارسال نظر

Image CAPTCHA