کتاب های با کیفیت و استاندارد در برابر کتاب های معیوب و نامرغوب

به گزارش خبر روابط عمومی و اموربین الملل خانم کیا دبیر جشنواره کتاب رشد دفتر انتشارات و تکنولوژی آموزشی سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی، مهمترین توصیه های دست اندرکاران و هیئت داوران جشنواره رشد به ناشران و نویسندگان کتب آموزشی و تربیت رابدین شرح یاد آور شد : بهره مندی هرچه بیشتر از سند تحول بنیادین، همسویی با رویگرد برنامه درسی، تالیف وفرهنگ بومی، خلاقیت و نوآوری، تولید بر اساس نیازسنجی، توجه به ظرفیت های فنی و حرفه ای ، حمایت از خرید و نشر کتاب های مناسب و نیز ممانعت از توجه مفرط به فوت و فن های تست زنی  به قیمت بی توجهی به یادگیری عمیق و موثر.

وی افزود : امیدوارم روز به روز کیفیت کتاب های آموزشی و تربیتی در سرزمین مان ایران تعالی یابد و رونق کتاب های خوب و خواندن آنها عرصه را بر کتاب های معیوب و نامرغوب و گندم نمایان جوفروش تنگ سازد .

خبر: اشرف پوری 

امتیازی داده نشده

ارسال نظر

Image CAPTCHA