بررسی ضرورت مشارکت در تولید بسته های یادگیری در کمیسیون تحلیل محتوای آموزشی

ضرورت مشارکت در تولید بسته های یادگیری در کمیسیون تحلیل محتوای آموزشی بررسی شد.

به گزارش روابط عمومی سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی، در اختتامیه یازدهمین گردهمایی معاونین پژوهش، برنامه ریزی و نیروی انسانی، روسای گروه های بررسی و تحلیل محتوای آموزشی و تحقیق و پژوهش استان ها جمع بندی نظرات و آرا کمیسیون ها اعلام شد.
این کمیسیون با موضوع راهکارهای توسعه و تعمیق مشارکت در تولید بسته های یادگیری برگزار شد و مسئولیتش بر عهده دکتر حسن ملکی، مشاور و دستیار ریاست سازمان بود.

در این کمیسیون روی سه محور بحث و بررسی شد. 

محور اول: ضرورت و اهمیت مشارکت در تولید بسته های یادگیری است که به دلیل اهمیت موضوع مبنای بحث بود.
محور دوم: آسیب شناسی مشارکت و بررسی اینکه چه آسیب هایی در این مسیر وجود دارد. 
محور سوم: استلزامات مشارکت و ایجاد نقش موثر گروه های مردمی و معلمان و در تولید بسته های یادگیری است. 

آقای کوهی از استان اردبیل به عنوان دبیر این کمیسیون در بیان نتایج جلسات بیان داشت: آقای دکتر ملکی به عنوان رییس این کمیسیون تاکید داشت که باید فضای یادگیری را به مشارکت دیگران آمیخته کنیم و این فضا یک فضای تعاملی باشد تا مورد استقبال قرار گیرد. یکی از ویژگی های نظریه هایی که در حال تولید است تاکید بر جلوگیری از تک روی در تدریس کتب است.  اگر بسته های یادگیری با یک مرکز قدرت تولید و توزیع شد و هیچ کس دیگر در این مسئله اجازه مشارکت نیابد قدرت تولید بسته های در یک جا متمرکز می شود تحولی پیش نمی آید و باید در این مسیر به نخبگان مشارکت داد. باید در تولید بسته های یادگیری با توجه به گسترش افراد صاحب نظر از این افراد استفاده و زمینه اجتماعی شدن را فراهم کرد.
کوهی ادامه داد: در این کمیسیون در رابطه با تولید بسته های یادگیری در سه محور بحث و بررسی شد. طی بحث و بررسی ها مقرر شد که بایستی علاقه مندی ذینفعان در تولید بسته های آموزشی افزایش یابد و همچنین بایستی یک مدرسه با حضور تمامی ذینفعان تشکیل شود.
وی افزود:  از سایر مسائلی که در این کمیسیون به آن پرداخته شد این بود که فاصله بین معلمان و مربیان در فهم دروس از بین برود و تجربه عملی  استان ها در کتب درسی و بسته های درسی مورد استفاده قرار گیرد و همچنین مدرسه به عنوان کانون یادگیری محلی مطرح و به آن توجه کرد.
کوهی در ادامه به سایر مسائل مورد بررسی در این کمیسیون پرداخت و گفت: از ظرفیت علمی و فکری موجود در جامعه جهت تنوع بخشی به بسته های یادگیری استفاده شود. امکان انتخاب مدارس از بسته های یادگیری، ایجاد جذابیت برای دانش آموزان، ایجاد تعادل بین نیازها و محتوای بسته های یادگیری، ایجاد فرصت برای سازمان پژوهش در جهت تفویض اختیار تولید سایر بسته های غیر درسی، تشکیل بانک نخبگان، شناسایی بسته های مورد استقبال دانش آموزان، استفاده از دانش فناورانه که در فضای مجازی است و دانش آموزان در این فضا توانمند شوند از سایر مصوبات این کمیسیون بود.

امتیازی داده نشده

ارسال نظر

Image CAPTCHA