رابطه رفتار دبیران تربیت بدنی و بی انگیزگی دانش آموزان

انگیزش و مشارکت در فعالیت ­های تربیت­ بدنی، معمولا با افزایش سن کاهش می­یابد و این موضوع، با توجه به این که اهمیت فعالیت­ های جسمانی، امری است که به روشنی توسط همگان پذیرفته شده، نیاز به بررسی های بیشتری برای مرتفع شدن دارد.

در این رابطه گروهی از پژوهشگران متخصص مدیریت ورزشی از دانشگاه ارومیه، با هدف بررسی و ارزیابی علمی رابطه «رفتار حمایت اجتماعی دبیران تربیت ­بدنی» و «بی­ انگیزگی دانش ­آموزان در فعالیت ­های تربیت ­بدنی»، پژوهشی را به انجام رسانده اند.انگیزش و مشارکت در فعالیت­های تربیت­ بدنی، معمولا با افزایش سن کاهش می ­یابد و این موضوع، با توجه به این که اهمیت فعالیت ­های جسمانی، امری است که به روشنی توسط همگان پذیرفته شده، نیاز به بررسی های بیشتری برای مرتفع شدن دارد.

این تحقیق توصیفی با مشارکت 381 دانش ­آموز مقطع متوسطه شهرستان بوکان انجام گردیده و داده های مورد نیاز، با استفاده از مقیاس ها و پرسشنامه های خاص علمی، از آن ها جمع آوری شده است. سپس با استفاده از روش های آماری، میزان رابطه و همبستگی بین دو فاکتور اعلام شده فوق مورد ارزیابی واقع گردیده است.

نتایج این ارزیابی ها نشان می دهد که بین مولفه­ های رفتاری «حمایت اجتماعی»، «حمایت از استقلال»، «حمایت از شایستگی» و «حمایت از تعلق» با پدیده «بی­ انگیزگی دانش­آموزان در فعالیت­ های تربیت ­بدنی»، رابطه منفی و معنی ­داری وجود دارد. این موضوع بدین معنا است که هر چه حمایت های ذکرشده فوق به میزان بیشتری توسط دبیران تربیت بدنی مورد توجه قرار گیرد، میزان بی انگیزگی دانش آموزان به شکل قابل توجهی کاهش نشان می دهد.

بر این اساس، نتایج کمی سازی اطلاعات فوق با استفاده از مدل های ریاضی نشان می دهد که رفتار حمایت اجتماعی دبیران تربیت ­بدنی به میزان 21 درصد بر بی­ انگیزگی دانش ­آموزان اثرگذار می­باشد.

با توجه به این نتایج، محققین اعتقاد دارند که کاهش رفتار حمایت اجتماعی دبیران تربیت­ بدنی، نقش قابل توجه و موثری در بی ­انگیزه شدن دانش­ آموزان در انجام فعالیت های ورزشی و تربیت بدنی داشته و لذا بر اساس پیشنهاد این پژوهشگران، لازم است دبیران فوق توجه بیشتری به این موضوع نشان داده و با افزایش حمایت اجتماعی از دانش­آموزان، مشارکت آنان را در فعالیت­های تربیت­بدنی توسعه دهند.

قابل ذکر است نتایج علمی و فنی این پژوهش، در مجله «پژوهش در مدیریت ورزشی و رفتار حرکتی» وابسته به دانشگاه خوارزمی منتشر گردیده است.

 منبع: مازیاری، م. و همکاران. 1395. رابطه رفتار حمایت اجتماعی دبیران تربیت بدنی و بی انگیزگی دانش آموزان در فعالیت های تربیت بدنی. پژوهش در مدیریت ورزشی و رفتار حرکتی، 6(11): 50-41.

پژوهشگر/ان: