نقش خودباوری معلم بر عملکرد تحصیلی دانش‌آموزان

سیناپرس: معلمی، شغلی مقدس به حساب می‌آید و آینده هر مملکتی وابسته به آن است. لذا توجه به وضعیت معلمین و یافتن راه‌های بهبود روش‌های تدریس آن ها اهمیت ویژه‌ای دارد. نتایج یک پژوهش، به نقش باور خودکارآمدی معلمین در بهبود عملکرد دانش‌آموزان اشاره دارد.
سیناپرس: معلمی، شغلی مقدس به حساب می‌آید و آینده هر مملکتی وابسته به آن است. لذا توجه به وضعیت معلمین و یافتن راه‌های بهبود روش‌های تدریس آن ها اهمیت ویژه‌ای دارد. نتایج یک پژوهش، به نقش باور خودکارآمدی معلمین در بهبود عملکرد دانش‌آموزان اشاره دارد.
 

در تحقیقی که توسط پژوهشگرانی از دانشگاه شهید چمران اهواز و دانشگاه زنجان به انجام رسیده رابطه «باور خودکارآمدی معلم» با عملکرد تحصیلی دانش آموزان مورد بررسی و ارزیابی علمی واقع شده است. به عبارت دیگر در این پژوهش، سعی شده تا ارتباط بین میزان باور معلمین از احساس کارآمدی خود با وضعیت و عملکرد دانش آموزان در تحصیل شناسایی و بررسی گردد.

در این پژوهش که با مشارکت 300 نفر از معلمان مقطع متوسطه شهر ازنا انجام شده، از عوامل «مدیریت کلاسی» و «رویکردهای تدریس» به عنوان میانجی های «باور خودکارآمدی» استفاده شده است.

نتایج این پژوهش نشان می دهد که «باور خودکارآمدی معلم» با عملکرد تحصیلی دانش آموزان مرتبط است.

محققین برای جمع آوری اطلاعات مورد نیاز پژوهش از معلمین فوق، از پرسشنامه خودکارآمدی معلم، پرسشنامه نگرش و باورها در کنترل کلاس درس و پرسشنامه رویکردهای تدریس استفاده نموده اند.

بر اساس نتایج به دست آمده از این پژوهش، باور خود کارآمدی معلم، هم به گونه مستقیم و هم به گونه غیر مستقیم از راه مدیریت کلاسی و رویکرد تدریس باعث تاثیرگذاری بر عملکرد تحصیلی دانش آموزان می شود.

طبق این نتایج، باور خود کارآمدی معلم از راه رویکرد تدریسی که بر محوریت دانش آموز باشد بر عملکرد تحصیلی اثر خواهد داشت و رویکردهای تدریس معلم محور تاثیری در این خصوص ندارند.

پژوهشگران فوق بر مبنای نتایج مطالعه خود بر این اعتقادند که هرچه معلمین از احساس «خودکارآمدی» بیشتری برخوردار باشند، به خودشان اطمینان بیشتری داشته و کار خود را مفیدتر و بااهمیت تر می پندارند و لذا چنین باوری، موجب تاثیرات مثبت بر یادگیری دانش آموزان می گردد. در واقع وجود چنین احساس مثبتی در معلمین، رفتارهایی را در آن ها بر می انگیزد که موجب پیشرفت و موفقیت بیشتر محصلین می گردد.

مقاله علمی پژوهشی برگرفته از این مطالعه جالب که دربرگیرنده اطلاعات دقیق و فنی است، در مجله «مطالعات آموزش و یادگیری» وابسته به دانشگاه شیراز به چاپ رسیده است.

منبع: بواسحاقی، م. و همکاران. 1395. رابطه علّی باور خود کارآمدی معلم با عملکرد تحصیلی دانش آموزان با میانجی‌‌‌گری مدیریت کلاسی و رویکردهای تدریس. مطالعات آموزش و یادگیری ، 8(1) :26-

1.